Adriaan Santegoedts zat dus gevangen op Dalenbroek bij Roermond, toentertijd tot Gelderland behorende. Onderzoek in het Rijksarchief in Limburg leverde inderdaad nieuwe informatie op.

De Heerlijkheid Dalenbroek omvatte tot 1795 in zijn grootste omvang Melick, Herkenbosch, Herten en Maasniel, met ook nog de dorpen Leeuwen, Merum, Ool en Asenray.

In 1753 is Frederic Victor, vrijheer van Meer, Heeze tot Dahlenbroeck, Moorsele etc. er de baas.

Het blijkt dat Adriaan gevangen was genomen in Maasniel “als eene vagabondt ende landlooper”.
De lokale gevangenis is in het kasteel ondergebracht dus daar bevindt Adriaan zich nu.

Kasteel Daelenbroeck rond 1738

Op 10 oktober 1753 dient de drossaard aan de Edele Hove in Gelderland en aan de vrijheer van Dalenbroek een verzoek tot uitlevering in. Immers hij wordt daar ter plaatse niet beschuldigd van een halsmisdrijf en in Boxtel heeft men nog een appeltje met Adriaan te schillen.

De vrijheer is er snel mee klaar. Wat hem betreft kan de uitlevering plaats vinden, mits de gemaakte kosten worden vergoed:

‘Wij Frederic Victor vrijheer van Meer, Heeze tot Dahlenbroeck, Moorsele etc. ontfangen hebbende het vrindelijck versoeck aen ons gedaen door den Drossaert der Baronnie van Boxtel, tot de uijtleveringe van seeckeren insetene tot Boxtel voorschreven, actuelijck als vagabond gedetineert op ons huijs Dahlenbroek, soo is ’t dat wij om besondere redenen door den voorseijden Drossard aen ons opgegheven, wel willen condescendeeren in sijn versoeck, consenterende dijen volgens in de uijtleveringe van den voors. gedetineerden in handen van den Drossard van Boxtel, mits hij betaele de costen van detentie ende sonder eenigh prejuditie van ons strict recht.

Gedaen op het huys Moorsele den 14. october 1753.
Was geteeckent Fred. Vic. Vrijheer van Meer tot Dahlenbroeck.

Het gerechtshof verzoekt ook aan het gerecht in Maasniel om hun mening te geven:
De schepenen van “Maesniell, Leuwen en Asenraij” vinden het maar niks. Op de eerste plaats weten zij niet om welke feiten hij naar Boxtel uitgeleverd zou moeten worden en of daarover met Adriaan is gesproken en in de tweede plaats weten zij niet of er behalve de feiten die bij het gerecht zijn gedeponeerd nog meer bekend is. ‘weshalve de selve vooralsnoch aen desen Ed. Hove niet en connen opgeven ofte genoechsaeme redenen existeeren tot uijtleveringe van den voors, gedetineerden ofte niet’.
Kortom, zij blijven neutraal.

Daarmee is het pleit beslecht en wordt Adriaen eind oktober overgedragen aan de drossaard van Boxtel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *