Een Santegoets aan de galg?!!!!! deel 3

In deze akte uit het archief van Roermond komt Adriaen voor het eerst zelf aan het woord. De akte is volledig overgenomen, voor enkele Oudnederlandse woorden is de betekenis toegevoegd.

Op heden den 9 october (1753) voor ons ondergeschreven schepenen gesisteerd (= verschenen) sijnde den alhier gedetineerden van wegens den heere ende scholtis (= schout) deser Heerlijckheijdt ende andermaael verhoort wesende, wegen naerdere infomatie to desselffs laste gecomen, heeft verclaert geboortigh te sijn van Boxtel in de Meijerij van ’s Hertogenbosch ende sich noemende Adriaen Santegoedts ende altijdt tot Boxtel gewoont hebbende, nochtans ook eenighen tijdt gewoont te hebben tot Venraij in ’t huijs van Toepoel. Voorders verclaerd den gedetineerden getrouwt te wesen met seeckeren persoon, haer noemende Ariaentje, oock geboortigh uit Boxtel, geen ander werck heeft gedaaen als boerenwerck.

Dat hij tot Boxtel twee reijsen (= keren) in gevangenisse heeft geweest ende iedere reijse ontkomen is.
Ende dat hij ontrent drij weecken voor de leste reijse ontkomen is naer twee daeghen gedetineert te sijn geweest.
Dat hij drij daeghen te voorens tot Gemert geapprehendeert (= in hechtenis genomen) is geweest ende van daer uijtgelevert aen den drossardt van Boxtel.
Den gedetineerden verclaert wijders, dat naer dat hij voor de laeste reijse ontkomen is, directelijck gegaen is tot Meersen onder Venraij, gehoorende bij Martin alwaer hij sich eenen dagh heeft opgehouden.
Dat hij van daer gegaen is ontrent Aecken alwaer hij eenighen tijdt heeft verbleven, van waer hij gegaen is tot Ruremonde met intentie om naar Gelder te gaen om aldaer dienst te nemen.
Den gedetineerden verclaert niet te weeten de redenen waerommme hij tot Boxtel en Gemert geapprehendeert is geworden.
Den gedetineerden gevraght sijnde naer redenen waeromme hij tijde van sijn eerste verhoor sijnen oprechten naem ende vernere circumstantien ontkent heefft, verclaert de oorsaecke te sijn geweest om dies wille niet en soude worden ontdeckt.
Dat hij tot Boxtel waere uijtgebroocken alent welck voorschreven.
Den voornoemde gedetineerden voorgelesen sijnde, heeft daer bij in omnibus et singularis gepersisteert (= blijft bij zijn verklaring) ende dese behandtmerckt in presentie van ons ondergeschreven schepenen op den huijse Daelenbroeck

X is ’t merck van Adriaen Santegoedts
(getekend:) Andrijes Bremmers en Henricus Dupont

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *