Generatie 09

GENERATIE 09 1650 – 1780

09.a1   BARBARA  SANTEGODTS,   dochter van Henrick Jan   08.a1   1644 – 1694-
09.b1   MECHTELD  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6   ±1669 – 1711-
09.b2   MAAIJCKE  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6   ±1671 – 1722
09.b3   MARIA  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6   1673 – 1711+
09.b4   ANGELA (ENGEL)  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6   1675 – 1711+
09.b6   ANTHONY  SANTEGOETS,   zoan van Jan Jan   08.a6   1680 – 1712
09.b8   FRANS  SANTEGOETS,   zoon van Jan Jan   08.a6   1684 – 1706
09.b9   JAN  SANTEGOETS,   zoon van Jan Jan   08.a6   1687 – 1758
09.c1   GOYAERT  SANTEGOETS,   zoon van Andries Goyaert 08.n1   ±1661 – 1726
09.d1   JENNEKE  SANTEGOETS,   dochter van Lambert Niclaes   08.b3   ±1667 – 1701+
09.d3   JAN  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes   08.b3   1675 – 1727
09.d4   THOLOF  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes    08.b3   1678 – 1727
09.d5   PETER  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes   08.b3   ±1680 – 1727
09.d6   NICLAES  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes   08.b3   1683 – 1746+
09.d7   HENRICK  SANTEG0ETS,  zoon van Lambert Niclaes   08.b3   1686 – 1727
09.d9   MARIA  SANTEGOETS,   dochter van Lambert Niclaes 08.b3   ±1691 – 1746+
09.e2   HEYLKE  SANTEGOETS,   dochter van Jan Niclaes 08.b4   1683 – 1718+
09.f1   EGIDIA  SANTEGOETS,   dochter van Niclaes Henrick   08.f2   ±1667 – 1688
09.f2   HEYLKE  SANTEGOETS,   dochter van Niclaes Henrick   08.f2   ±1669 – 1704+
09.f3   LYSKE  SANTEGOETS,   dochter van Niclaes Henrick   08.f2   ±1671 – 1708+
09.f4   GIJSBERT  SANTEGOETS,   zoon van Niclaes Henrick   08.f2   ±1674 – 1702
09.g1   LEYSBETH  SANTEGOETS,   dochter van Jan Evert   08.h1   ±1668 – 1722+
09.g2   ADRIANA  SANTEGOETS,   zoon van Jan Evert   08.h1   1674 – 1722+
09.g3   EVERT  SANTEGOETS,   zoon van Jan Evert   08.h1   1677 – 1744
09.g4   MARTIEN  SANTEGOEDS,   zoon van Jan Evert   08.h1   1678 – 1746
09.g7   AELKE  SANTEGOEDS,   zoon van Jan Evert   08.h1   1685 – 1726+
09.g8   ODA  SANTEGOEDS,   zoon van Jan Evert   08.h1   1687 – 1722+
09.h1   GOYAERT  SANTEGOETS,  zoon van Jan Goyaert 08.e3   1683 – 1753
09.h3   ELIZABETH  SANTEGOETS,  dochter van Jan Goyaert 08.e3   1686 – 1704
09.h4   JOANNA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Goyaert 08.e3   1689 – 1720+
09.h5   JAN  SANTEGOETS,  zoon van Jan Goyaert 08.e3   1691 – 1709
09.h6   PETER  SANTEGOETS,  zoon van Jan Goyaert 08.e3   1694 – 1726
09.j1   ROELOF  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   08.j5   1693 – 1718
09.j2   ANNEMARI  SANTEGOETS,  dochter van Andries Jan 08.j5   1695 – 1734+
09.k1   JENNEMIE  SANTEGOETS,  dochter van Dirck Adriaen   08.p1   1696 – 1747+
09.k2   ADRIAEN  SANTEGOETS,  zoon van Dirck Adriaen   08.p1   1703 – 1728+
09.m1   MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1   1701 – 1749+
09.m2   AERT  SANTEGOETS,  zoon van Jan Aert  08.q1   1702 – 1779
09.m4   HELENA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1   1711 – 1753+
09.m5   GEERTRUY  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1   1713 – 1769
09.m7   MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1   1721 – 1744+
09.m8   JAN  SANTEGOETS,  zoon van Jan Aert  08.q1   1724 – 1742-
09.m9   ADRIANA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1   1727 – 1764+

09.a1   BARBARA  SANTEGOETS

09.a1   BARBARA  SANTEGOETS,   dochter van Henrick Jan   08.a1

Gedoopt : in Boxtel op 15 november 1644 ,  overleden : voor 1694.
Gehuwd : in januari 1665 (ondertrouw in Den Bosch op 24 december 1664) met Aert,
zoon van Willem Haebraecken.
Kinderen : Barbara, Henrick, Gerrit, Herman, Willem, Jan, Marie.

Na het doopsel wordt Barbara genoemd in het testament van haar ouders in 1664, opgesteld omdat haar moeder ziek was.1  
Op den lesten september in dat jaar compareert 2 :
Barbara dochtere Hendrick Sandegoets, out omtrent twintich jaeren, ende heeft in faveur vande oprechte waerheijt onder presentatie van eede getuyght, verclaert ende geattesteert, dat sy ontrent een maent geleden, te weten op den 31 augusti lestleden vuyt haeren vrijen eygen wille, onbedwongen oft gepersuadeert van iemanden is gegaen vuyt haer ouders huys naer St.Oeden Rode, niemant by haer hebbende ouder wegens als haer vaders meijt, ende aldaer gearriveert sijnde, gebeden ende ernstelyck versocht heeft Aert Willem Haubraken, dat hy haer soude willen convoyeren naer het lant van Ravesteyn, alwaer sy verclaerde enige affaires te hebben, d’welck die voorschreven Haubraken op haer emstich versoeck heeft geconsenteert, sonder dat hy elders haer tegens haren danck heeft gepersuadeert te brengen.
Ende want goddelyck ende redelyck is der waerheyt getuijgenisse te geven besonder om niemant te verongelycken, soo heeft sy attestant by t’ghene voorschreven gepersisteert ende mij notario geconsenteert daer van te maken ende vuyttereycken acten in forma.

1664%20ht%20Barbara%20Henrick
St Michielsgestel Not.5118 f.83 1664

Wat hier verder nog achter steekt is niet helemaal duidelijk, zeker is echter dat er behalve de affaire in het land van Ravestein ook een liefdesaffaire met genoemde Aert uit St. Oedenrode van belang is, want enkele maanden later, daags voor kerstmis, wordt in Den Bosch bij de pastoor hun ondertrouw genoteerd.

In 1671 worden de goederen van opa Santegodts gedeeld en omdat haar vader dan al is overleden krijgt Barbara zijn deel.3  
In 1679 en 1681 worden stukken land verkocht in respectievelijk Klein Liemde (drie lopense voor f. 100,-) en Liemde (Vrelikhoven) 4, 5.
In 1685 is er wederom een verkoop in Liemde 6  en de laatste vermelding betreft het testament van tante Jenneke (08.a2). 7


1 Not.4711 f.207  2 Not.5118 f.83  3 Boxtel R.103 f.16v  4 Boxtel R. 105 dd.1679-05-23  5 Liemde R.47 f.53v  6 Liemde R.48 f.79 
7 Not.419 f.187

naar Top

09.b1   MECHTELD  SANTEGOETS

09.b1   MECHTELD  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6

Geboren : rond 1669 ,  overleden : voor 1711.
Gehuwd : in St.Michielsgestel op 20 mei 1697 met Henrick Henricx Spierincx.
Hij is na 1711 overleden.
Kinderen : 5, o.a. Henrica, Jan en Frans

Behalve de trouwakte en enkele doopakten valt alleen te melden de erfdeling van de goederen van haar ouders in 1711 1  en een 2

Verclaringe van Hendrick Spierincx, weduenaar van Mechel Santegoets sijne overledene huijsvrou, nopende de haaf, erffhaaffelijck meubelen en coorn het geene uijt het sterfhuijs van sijne voornoemde overlede huysvrou ouder ten behoeve van sijne kinderen gedeijlt heeft gehad.’


Tenslotte is er nog een vermelding in het testament van broer Antony.3


1 Michielsgestel R.79 f.38  2 Idem f.52 3 Idem f.68

09.b2   MAAIJCKE  SANTEGOETS

09.b2   MAAIJCKE  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6

Geboren : rond 1671 ,  overleden : in St. Michielsgestel op 2 maart 1722
Ongehuwd.

Maaijcke komt in de jaren negentig van de zeventiende eeuw en na de eeuwwisseling voor als getuige bij doop of huwelijk en in 1711 is zij van de partij bij de erfdeling 1.
Direct hierna maakt zij met Antony en Jan een contract dat zij alles samen zullen doen.2  

In 1721 maakt zij een testament 3 :


Inden name onses Heere Jesu Christi, Amen.
Wij, schepenen der heerlicheijt van St.Michiels Gestel en Gemonde maacken by desen openbare instrumente van testamente kennelijck allen ende eenen iegelycken, als dat op hede den sesden dag in meij van het jaar naar de geboorte onses heeren Jesu Christi een duijsent sevenhondert en eenen twintig des voor de middags ontrent de clocke elf uure in eijgener persoon voor ons gecompareert is Maaijcke Janse Santegoets, inwoondersse deser heerlicheijt wel met eenige accidente besogt sijnde dog haar verstand en memorie in alles wel magtig sijnde (soo ons claarlijck was blijckende) de welcke verklaarde uijt overdenckinge van de broosheijt des menschen leven, de seeckerheijt des doods ende de onseeckere uure van dien, niet van dese wereld te hebben willen scheijden sonder alvorens van de tijdelijcke goederen haar van God Almagtig verleent, gedisponeert te hebben, sulcx doendeby dese soo sy opentlijck bekende en dat uijt haren eijgen vrijen will en gemoede, sonder opmaackinge ofte misleijdinge van iemandt,

Bevelende eerst ende alvorens haare onsterffelijcke ziele als de selve uijt dit haar tijdelijck lichaam sal comen te scheijde in de genadige ende barmhertige handen van God haren schepper en saligmaker Jesu Christi, ende haaren sterffelijcken lichame ter aarde met een eerlijcke ende christelijcke begraaffenisse, naar hare staat gerequireert, revocerende, casserende, doot ende te niet maackende by dese alle testamenten, codicillen, ofte eenige andere maackinge, hoe die oock genaamt mogte wese, de welcke de testatrice voor date deses mogte hebben gemaackt, niet willende dat de selve ofte eenige van dien in eenig stouet agtervolgt oftf naargecomen sullen worden.
Ende oversulcx op nieuwen disponerende, verklaart sy testatrice by dese te legateren, maacken ende bespreecken aan Jan Jansse Santegoets haren broeder, haar gedeelte in alle de haaf ende erffhaaffelijcken meubulen, egeene uijtgesondert wat het oock soude moogen wesen, en hoe het oock genaamt mogte sijn, de welck sy testatrice iegenwoordig nog onbedeijlt met den voornoemden haaren broeder in eijgendom is besittende ende na dese nog verder in eijgendom mogte comen te verkrijgen ende oversulcx generalijck alle sodanige haaf ende erffhaaffelijcke meubulen als sy testatrice metter doot ontruijmen ende naarlaten sal, linnen, wolle, goud, silver en voorts al wat tot haren lijven is behoorende, mitsgaders oock alle sodanige gereede penningen ingebeurt en nog in te beuren als in den boedel de welcke sy testatrice met gemelten haren broeder int gemeen is besittende ende naar haar doot gevonden sullen werden sonder dat den selven haren broeder diesaangaande aan iernande eenige de minste reeckeninge ofte bewijs gehouden sal sijn te doen en boven dien oock dat jaar incomsten van alle de testatrices naar te laten goederen en effecten, gelijck als oock de rente van twee duijsent gulden cappitaal de welcke de testatrice tot laste van de heerlicheijt van Aste is hebbende, als waar inne de testatrics comt te sterven en verder niet.
Oock legateert, maackt en bespreeckt sy testatrice alnog aan den selven haaren broeder Jan Santegoets voor eerst een geregte vijfde part inde twee duijsent gulde cappitaal, de welcke de testatrice tot laste van de gemeijnte der heerlicheijt van Aste is hebbende.
Item een parceel hoeij ofte weijlandt groot ontrent eenen mergen ofte soo groot ende cleyn het selve tot Broeckhoven gelegen is, haar testatrice by deijlinge tegen haare broeders en susters van hare ouders aangecomen en aanbestorve,
en dan nog eijndelijck een houtbusselke met een moervenneke op Hoog Gemonde onder Boxtel gelegen, ….. de testatrice aangecomen als vooren,
alles onder conditien dat den gemelten haren broeder Jan Santegoets met het voorschreven legaat afstand sal doen van de verders testatrices naarlatenschap, ende dat den selven gehouden sal sijn daar voor op sijn eijgen coste de testatrice eerlijck naar haren staat gerequireert, ter begraaffenis te bestellen, mitsgaders oock alle de schulden de welcke naar de testatrices overlijden mogte gevonden werden, soo lopende als agterstallige egeene uijtgesondert, sullende het voorschreven legaat onder dat beding aanstondts ofte wel binnen den tijt van veerthien dagen naar des testatrices overlijden by haar te noemen erffgenamen uijtgekeert moeten werden, en dat vrij sonder eenig aftreck van falcide portie ofte eenige andere defalcatien in regten bekent.
Voorts verklaard de testatrice in de verdere hare naarlatenschap tot hare universele erffgenamen pleno jure institutionis te institueren Marie Santegoets, haar broeder Anthony saliger eenige naargelatene dogter voor een geregte vierde part, mitsgaders hare verdere drie susters kinderen, ieder staacks gewyse oock voor een geregte vierde part, mits dat de ouders van de voorschreven kinderen het zij vader ofte moeder als dan nog in leven sijnde, het vrugtgebruijck daar van sullen profiteren, tot tijt en wijle de kinderen tot haren mondigen dagen ofte eenigen geapprobeerden staat sullen gecomen sijn, wel verstaande dat soo haast iemand van de kinderen tot synen ofte haren mondigen dagen ofte geapprobeerden staat gecomen sal sijn, de ouders ofte voogden van sodanige kind ofte kinderen gehouden sullen sijn aan sodanig een sijn competerende portie in de voorschreven nalatenschap uijt te reijcken, omme daar mede synen ofte haren vrijen wil te doen, alles nogtans oock met dien verstande, dat inde staacken waarinne meerder dan een kindt is, ende een van de selve sonder wettige geboorten naar te laten comt te overlijden, dat als dan het geene soo een kind van dese erffenisse comt naar te laten, sonder eenig aftreck van trebellianique portie sal gaan van het eene kind op het ander tot het laaste van dien toe, ende het laaste mede sonder kinderen comende te overlijden, gelijck oock de voorschreven Marie Anthonisse Santegoets, wil en begeert de testatrice dat hare naar te latene goederen van dese erffenisse sullen gaan en blijven aan die zijde, waar van de selve gecomen sijn en sulcx aanden bloede van haar testatrice, ende dat egter onder die mits dat de voorschreven erffgenamen dese hare erffenisse rustelijck en vredelijck besitten, sonder dat de selve bemoejt sullen mogen worden om eenige staat ofte boedelbeschrijvinge, borgte ofte andersins.
Voorts verklaarde de testatrice tot executeuren ofte voogden over hare onmondige en toesigt behoevende erffgenamen van desen haren testamente te stellen den voornoemde haren broeder Jan Janse Santegoets over de erffgenamen de welcke naar haar overlijden weeskinderen sullen bevonden sijn te wese, met magt omme daartoe sodanig iemand by hem te verkiesen ofte bij sijn overlijden andere in sijn plaatse te substitueren als hij sal comen goed te vinden, de welcke gelijcke magt sullen hebben, ende over de andere hare ouders, t’zij vader ofte moeder als dan in leven sijnde, gevende aan de selve gelijcke magt van substitutie, sulcx alles om by het overlijde van de testatrice des onmondigens erffenisse aan te vaarden, ende daar van tuschen de erffgenamen scheijdinge en deylinge te passeren, de goederen en effecten ten meesten nutte ende voordeele van de onmondige te administrere en beneficieren, sulcx by verhuuringe, vercopinge ofte andersints, als sy het dienstigste sullen oordeelen te behooren, ende dit alles buijten last ofte minste beswaarnisse, magt, moeijenisse, consent, ofte het minste becroon van eenige magistraten, weesmeesteren ofte andere die naar regten, costuijmen ofte gewoonte deser landen daar over eenig gesag souden, konnen ofte behooren te hebben, ofte tot verkopinge ofte eenige andere handelinge eenig consent behooren te dragen, als alle de selve en elck van dien sy testatrice volcomentlijck ontlast ende excuseert by dese.
Allent welcke sy testatrice verklaarden te wese haren laasten en uijtersten wille, begeerende dat het selve daar voor validere ende volcomen effect sorteren sal, t’zy als testament, codicil, gifte uijt saacke des doots, ofte eenige andere uijterste wil, soo het selve best bestaan ofte plaats grijpen sal mogen, niet iegenstaande eenige observatien ofte constuijmen hier inne naar regte gerequireert, waren geomitteert, deselve derogerende mits dese.

St. Michielsgestel R.79 f.38 1721-05-06

Maaijcke is tien maanden na dit testament overleden. In Boxtel wordt haar bezit in Munsel en Langenberg getaxeerd op 510 gulden.4


1 Michielsgestel R.79 f.38  2 Idem f.54v  3 Michielsgestel R.82 f.103  4 Boxtel R.140 f.243v

naar Top

09.b3   MARIA  SANTEGOETS

09.b3   MARIA  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6

Gedoopt in St.Michielsgestel op 13 sep. 1673 ,  overleden na 1711.
Gehuwd in St.Michielsgestel op 21 november 1690 met Hendrick Aert van Griensven
(ook wel Grinsus). Hij is na 1711 overleden.
Kinderen : Jan, Arnold, Johanna, Henrica, Henrica en Quirina

Zie erfdeling in 1711.


09.b4   ANGELA (ENGEL)  SANTEGOETS

09.b4   ANGELA (ENGEL)  SANTEGOETS,   dochter van Jan Jan   08.a6

Gedoopt : in St.Michielsgestel op 1 sep. 1675 ,  overleden na 1711.
Gehuwd : in St.Michielsgestel op 4 november 1703 met Jan Jan van Eyndhoven uit Vucht.
Hij is overleden na 1711.

Zie erfdeling 1711


naar Top

09.b6   ANTHONY  SANTEGOETS

09.b6   ANTHONY  SANTEGOETS,   zoon van Jan Jan   08.a6

Gedoopt : in St.Michielsgestel op 31 juli 1680 ,  overleden : in februari 1712.
Gehuwd : in St.Michielsgestel op 29 november 1705 met Jenneke, dochter van Jan Daniel van der Aa, geboren in ‘Schendel’ maar wonende in St.Michielsgestel. Zij is rond 1709 overleden.
Kinderen :
10.c1   Maria,  gedoopt in St.Michielsgestel op 1 mei 1707.

Anthony treedt al voor 1700 op als getuige bij doop of huwelijk en trouwt zelf in 1705. Zijn vrouw ontvalt hem vrij spoedig en Anthony zelf is ook geen lang leven beschoren.
In 1711 is hij bij de erfdeling betrokken van de goederen van zijn ouders.1
Hem valt daarbij ten deel :

– seeckere erve met de daarop staande woonhuijs, schuur en esthuijs, groot te samen met de graven en kanten, heijde en strautsel ontrent thien lopense, (in Hoog Gemonde onder Boxtel)
– vijf lopense teuland, de Grooten Spaaracker, (idem)
– vier lopense teuland, den Langenacker genaampt, (idem)
– veertig roejen teuland, (idem, t’eijnde de Heuf)
– een lopense teulandt, den Beudel genaamt, idem)
– vier lopense teulandt, (idem, aan de Scherpse Vonder)
– 28 roeje teulandt, (idem, op de Hulser)
– veertig roejen teulandts, (idem, voor Heelt)
– een half lopense ackerland, de Lack genoemt, (idem)
– drie lopense seventhien roeje ackerlandt, den Wateracker, (idem)
– vijf en dartig roeje teuland, den Vlasberg genaamt, (idem)
– een lopense teuland, de Schomberg genaamt, (idem)
– vier lopense teuland, den Bogaart genaamt, (idem)
– twee lopense teulandt, den Wierck genaamt, (idem)
– anderhalve mergen weijland, den Vennencamp genaamt, (idem)
– een weijcampken ontrent eenen halven mergen groot, den Diepenbroeck genaamt, (idem)
– een dagmaat hooijland, (idem, in de Gemondse Beemden)
– twee dagmaten hooijlandt, (in Munsel onder Boxtel)
– een vijfde gedeelte in ontrent drie mergen hooijland, den Hevelbeemd genaamt, (in Boxtel)
– seventhien roeje hooijlandt, t’Schaarbeemdje genaamt, (idem)
met den last dat dit lot sal vergelden aan den heer van Boxtel jaarlijcx op St.Marten eenen chijns van seven en dartig stuijvers, sulcx in vijf verscheijde texten.

Kort na deze erfdeling maken Anthony, Jan en Maaijcke een afspraak dat zij gezamelijk het bedrijf zullen voeren 2 en wordt het testament van Anthony geregistreerd 3 :

Copije autenthijcq van het besloten testament en uijterste wille van Anthonij Janze Santegoets.
In de name des Heeren, amen.
Ick Anthonij Janze Santegoets, iegenwoordig wonende binnen de heerlyckheijt van St.Michiels Gestel, maacke bij dese kennelijck dat ik overdagt hebbende de broosheijt ende swackheijt van mijn tijdelijck leve, met rijpe diliberatie goed gevonden hebben van de goederen mij van God Almagtig verleent, bij forme van uijterste wille te disponeren, alvoorens mijne ziele gerecommandeert hebbende in hande van Christus Jesus mijnen Saligmaacker, ende mijn lichaam ter eerlijcker begraaffenisse

Waar mede comende tot de dispositie van mijne goederen maacke ende instituere ick bij dese tot mijn universeel erffgenaam, mijn dogter Maria, verweckt bij Jenneke Jan Daniels vander Aa, mijn gewesene huijsvrou, onder conditien nogtans, bij aldien de selve mogte comen te sterven voor en al eer sij tot huwelijcken staat ofte tot haren mundigen jare sal gecomen sijn, dat als dan de goederen mij van mijne ouders aangecomen ende aanbestorven, mitsgaders het geld het geene bij mijn afleijvigheijt int sterfhuijs sal gevonden werden, sullen erven mijnen broeder en mijne drie susters, tegenwoordig nog in leven sijnde, ieder een geregte vijfde part, ende de kinderen van mijn suster Mecchel, verweckt bij Hendrick Hendrick Spierincx het resterende vijfde part, ende bij afleijvigheijt van mijnen broeder, ofte eenige van mijne susters, hare kinderen die sij mogte comen naar te laten, sulcx dat de kinderen van mijnen broeder ofte susters die overleden mogte sijn staacx gewijse soo wel sullen erve als mijnen broeder en susters die als dan nog in leven mogte sijn ende oversulcx in dat cas hare ouders sullen representeren, ende ingevalle iemand van mijn broeder ofte susters overleden mogte sijn sonder kinderen na te laten, soo sullen in dier voege als hier boven beschreven staat erffgenamen sijn mijn broeder ofte mijn susters ofte broeder ofsusters kinderen, die in leven sijn, edoch soo haast mijn dochter tot huwelijcken staat ofte tot haren mundigen jare sal gecomen sijn, soo is mijn wil ende begeeren dat sij volcomen voogt en meester sal sijn van alle mijne na te latene goederen sonder onderscheijt, omme daar over te disponeren naar haar vrije welgevallen, omme deselve te mogen vercoopen, veralieneren, beswaren ofte andersins sonder tegen seggen van iemand.
Ende ofte het gebeurde dat de voornaemde mijne dogter, als ik sal comen te overlijden, nog onmundig mogte sijn, soo stelle ick tot voogden en momboiren over de selve, voor soo veel dese mijne erffenisse aangaat Jan Daniels vander Aa, mijn geweesene vrouwe vader ende Jan Santegoets mijnen broeder, alle andere vant bewind ende administratie deser mijner goederen ende erffenisse secluderende bij dese, als mede alle geregten, magistraten ende weeskameren, soo hier als elders, authorisrende bij dese de voornoemde momboiren hier vooren geconstitueert, gesamentlijck ofte bij gebreecke ende absentie van d’een of d’andere elck in het bijsonder, omme in dier qualiteijt alles te doen dat tot bedieninge van dien behoort met magt omme de goederen te mogen verhuuren, soo wel uijt de handt als publijcq, soo als sij ten meesten voordeele van den onmundige sullen oordeelen te behooren, edog en sullen niet vermogen eenige vaste goederen of meubelen te vercoopen, ofte veralieneren als alleen eenige opgaande eycke bomen, staande op mijn goed op Hoog Gemonde, onder Boxtel, tuschen het huijs en d’est, mitsgaders het schaarhout dat aan mijn goed staat als het houbaar is, t’zij publijck ofte uijt de hand, mits dat de penningen daar van procederende, sullen geemplojeert werden ten voordeelen van mijn onmondig kint vernoemt.
Ende sullen de voornoemde momboiren gehouden sijn ten allen tijde van hunne administratie te doen aan mijn erffgenamen behoorlijcke reeckening, bewijs en reliqua. Ende ingevalle ondertuschen een van de voornoemde momboiren mogte comen te sterven soo sal den langstlevende de magt behouden van een ander momboir uijt de naaste vriende van de zijde daar den overledene van geweest is te verkiesen die gelijcke magt sal hebben als den overledene momboir gehadt heeft.
Allentwelcke ick verclaare te wesen mijn uijterste wille en begeerten, die ick wil dat na mijn doot in alles sal werden agtervolgt en naargecomen, t’zij als testament ofte codicille, gifte ofte andere dispositie, soo die best sal mogen bestaan, niet tegen staande eenige statuuten, constuijmen ofte privilegien ter contrarie. In oirkunde der waarheijt hebbe ick dit, alsoo door mijn bevel geschreven sijnde, wel ende rijpelijck overwagen ende herlesen ende daar op met mijn eijgen hand onderteeckent binnen St.Michiels Gestel desen vierden november anno 1700 elff ende voorts laten toezegelen en sluijten om voor schepenen en secretaris te solemniseren na behooren.
Onderstand en was onderteeckent   Anthonij Jansse Santegoets.

De superscriptie was :

‘ Compareerde op hede den sevenden dag in november deses jaars 1700 elff voor ons schepenen der heerlijckheijt St.Michiels Gestel en Gemonde, gecommitteerdens van de heer drossaart, in eijgener persoon, Anthonij Jansse Santegoets, iegenwoordig alhier woonagtig tot Ruijmel, sieck te bedde leggende, dog sijn verstand ende memorie in alles wel magtig sijnde, soo ons claarlijck was blijckende, ende heeft aan ons ter hand gestelt dese beslote cedulle op vier verschijde plaatse toegecachetteert, verclarende daar inne geschreven te staan ende t’selve te begrijpen sijn comparants testament ende uijterste wille, bij hem testateur (soo hij verclaarde) door een goede vriend hebbende laten schrijven, wel ende rijpelijck overwogen, herlesen ende eijgenhandig onderteeckent, begeerende het selve na sijn testateurs dood van waarden te sullen wesen, cragt, magt ende effect te sorteren, als testament, codicille, donatie, ofte andersins, soo ’t selve op het aldersterckste en bundigste kan bestaan, niet tegenstaande eenige constuijmen, stadts ofte lands regte ter contrarie, begeerende dat hetselve geopent worde na sijn aflijvigheijt ende dat het selve in alle sijne poincte sal agtervolgt werden ende daar uijt acte gedepecheert in forme. Actum ten dage en jare als boven.
Onderstondt en was onderteeckent Anthonij Jansse Santegoets.

De acte van openinge luidt als volgt :

Op hede den vijf en twintigsten februarij deses jaars seventhien hondert en twaalf compareerde veer ons, president, mede last hebbende van de heer drossaart, en schepenen, alle der heerlijckheijt van St. Michiels Gestel en Gemonde, Jan Jansse Santegoets, inwoonder deser heerlijckheijt, ende heeft ons ter hande gestelt in presentie van Maaijcke Jansse Santegoets, Hendrick Aarts van Griensven ende Jan Daniels van der Aa, dit beslooten pampier, sijnde nog ongeschonde op vier plaatse met rood lack toegesegelt, begrijpende den testamente, leste ende uijterste wille van wijle Anthonij Jansse Santegeets, des comparants broeder zaliger, opden sevenden november 1700 elf voor schepenen deser heerlijckheijt besloten gepasseert, begeerende dat het selve ten overstaan van ons president en schepenen voornoemd, door onsen secretaris soude werden geopent ende gepubliceert ende dat wij het selve door gemelten onsen seoretaris soude laten registreren, ende daar van doen maacken ende expedieren acte in forma.
Aldus geopent ende gepubliceert ten dage, maande, en jare als boven ter presentie van de voornoemde naaste bloed vrienden van den testateur ende ten overstaan van ons, president en schepenen voornoemdt t’oirkunde bij ons onderteeckent binnen de heerlijckheijt van St. Michiels Gestel ten huijse vanden voornoemde comparant.
Waarmee het verhaal over Anthonij ten einde is.


1 Michielsgestel R.79 f.38  2 Michielsgestel R.79 f.54v  3 Idem f.68

naar Top

09.b8   FRANS  SANTEGOETS

09.b8   FRANS  SANTEGOETS,   zoon van Jan Jan   08.a6

Gedoopt in St.Michielsgestel op 13 dec. 1684 ,  overleden aldaar op 16 februari 1706.

Geen verdere gegevens bekend.


09.b9   JAN  SANTEGOETS

09.b9   JAN  SANTEGOETS,   zoon van Jan Jan   08.a6

Gedoopt : in St.Michielsgestel op 4 september 1687 ,  overleden : aldaar op 11 maart 1758.

Bij de erfdeling in 1711 erft Jan de eerste 13 percelen welke bij Jan 08.a6 in de opsomming zijn genoemd.
In de zelfde tijd maakt hij met Anthony en Maaijcke de afspraak om samen te blijven werken.1 Anthony wordt echter kort daarop ziek, en legt in een testament vast dat Jan voogd moet worden van zijn enige dochter. Anthony overlijdt en Jan is bij de opening van het testament in februari 1712 aanwezig.2  

Als voogd van genoemde dochter (Maria) verhuurt hij in 1719 3 :

seeckere stede landts, bestaande in een woonhuijsinge, schuure, backhuijs, gestaan ende gelegen binnen de baronnije van Boxtel onder de parochie van Gemonden.
Ende sulcx voor den tijdt ende termijn van ses eerstcomende ende agtereenvolgende jaren, met drie jaren nogtans te mogen scheijden, wie van beijde partijen gelieven sal, mits malcanderen voor kerssemis behoorlijck opseggende.
Jaarlijx voor ende omme de somme van 65 : 0 : 0  tot voorlijff.
Te leveren 8 sacken rogge ende vier sacken boeckweijt, den boekweijt te leveren te dorsens tijdt, ende den rogge ligtrnis respective jaarlijx.
Aanvangh sullende nemen dese huure te weten vanden hoff ende groese te halff maart, vande huijsinge, canten ende driessen pinxtavont ende van het teullandt t’oicxt aande bloote stoppelen des toecornende jaars 1720 ende soo voorts van jare tot jare dese huure gedurende.
Den huurdere sal voor het tweede jaar moeten leveren twee vimmen dackstroij omme op de huijsinge etc. te verdecken ende het derde jaar drie vimmen dackstroij.’

1719%20ht%20Jan%20Jan
Boxtel Not.437 1719-08-24

In het testament van Maaijcke (1721) komt Jan ook nog voor en in 1724 blijkt hij onder Ruijmel, Pleyn en Dungen in totaal 24 lopense land te hebben waarvan de opbrengst niet tegen de lasten opweegt 4.

Verder weten we weinig over Jan. In 1744 is hij schepen in St.Michielsgestel, in 1758 overlijdt hij aldaar op 11 maart.


1 Michielsgestel R.79 f.54v  2 Idem f.68  3 Not.457 dd.1719-08-24  4 Michielsgestel R.85 f.159

naar Top

09.c1   GOYAERT  SANTEGOETS

09.c1   GOYAERT  SANTEGOETS,   zoon van Andries Goyaert 08.n1

Geboren : rond 1661 ,  overleden : in Boxtel op 26 april 1726.
Gehuwd : met Catelyn, dochter van Willem Slegers. Zij is overleden na Goyaert.
Kinderen :
10.a01   Andries,  gedoopt in Boxtel op 17 mei 1686.
10.a02   Jenna Clara,  gedoopt in Boxtel op 11 augustus 1688.
10.a03   Jan,  gedoopt in Boxtel op 7 januari 1690
10.a04   Jan Francis,  gedoopt in Boxtel op 18 maart 1692
10.a05   Goyaert,  gedoopt in Boxtel op 19 november 1694
10.a06   Anna Maria,  gedoopt in Boxtel op 3 oktober 1696
10.a07   Anna Maria,  gedoopt in Boxtel op 29 nov 1697.
10.a08   Willem,  gedoopt in Boxtel op 19 augustus 1699.
10.a09   Willem,  gedoopt in Boxtel op 9 mei 1701.
10.a10   Adriaen,  gedoopt in Boxtel op 15 augustus 1703.
10.a11   Petronella Catrina,  gedoopt in Boxtel op 29 september 1704.
10.a12   Willem,  gedoopt in Boxtel op 5 februari 1706.
10.a13   Clara,  gedoopt in Boxtel op 31 april 1708, overleden aldaar op 18 mei 1752.

Goyaert is de natuurlijke zoon van Andries (een buitenechtelijk kind dus), maar daar heeft hij zich weinig van aangetrokken. Na genoemd te zijn in het testament van zijn vader 1  zien we hem pas terug in 1685 en 1686 bij enkele publieke verkopingen. Hij koopt daar een handketeltje voor 5 st. en 2 spaense stoelen voor 19 st. 2  respectievelijk twee hennen en een haan voor eveneens 19 st. 3. Rond deze tijd is hij ook getrouwd.

In 1689 is hij gedaagde in een rechtszaak waarover verder geen gegevens bekend zijn.4  
In ditzelfde jaar overlijdt borgemeester Jan Jan Santegoets en  ‘in syne plaats is bij schepenen aengestelt tot borgemeester, Govert Andries Santegoets desselfs neef, die den behoorlijcken eedt opden 26e julij ’89 heeft afgelijt ‘.5 In deze functie moet hij zo nu en dan akten ondertekenen en dat doet hij erg zorgvuldig :

1689%20ht%20Goyaert%20Andries
Boxtel R.18 f.78 1689-07-26

In 1690 sluit de grootvader van Goyaert een accoord met de erfgenamen van zijn grootmoeder en als gevolg daarvan krijgt Goyaert goederen in Liempde.6  Te zelfder tijd leent hij 400 gulden voor de tijd van een jaar tegen 4%, waarbij neef Goyaert Jan Andries Santegoets als borg optreedt.7 Goyaert blijkt een knecht in dienst te hebben welke een ‘ root wolle laecken ‘ heeft gekocht maar na levering een bedrag van  3 : 12 : 18  niet wil of kan betalen. En dat wordt een rechtzaak.8

Grootvader komt weer over de brug in 1693 en dan heeft Goyaert toch ongeveer het hele bezit in handen.9  Daaraan heeft hij nog niet voldoende want een jaar later koopt hij ‘ een parceel teullants genaempt de Hooleyck, groot ontrent een loopensaet ‘ in Lennisheuvel.10

Vanaf 1700 treedt Goyaert (ook wel Govert of Govaert genoemd) op als schepen in Boxtel. Mogelijk komen we als gevolg daarvan in 1701 een nota tegen dat hij met enkele kornuiten voor 6 st. brandewijn verteert heeft. Brandewijn kost in die tijd per ‘maetje’ 1 st. 8 penn. en een pot bier 2 st. . 11

Verder komen we hem dat jaar nog in den Bosch tegen als hij voor 38 gld. 11 st. ‘ een stuck teulants, groot een lopense dertich royen en een stuck hoeylant ‘ in Liemde verkoopt. 12

In 1704 en 1705 treedt Goyaert op als plaatsvervanger 13 en voogd 14, in 1706 machtigt hij zelf iemand om in den Bosch ‘ de saacke ende processen te defenderen ende waar te nemen ‘ tegen de schepenen van St. Michielsgestel.15  

Ook in 1709 treedt hij op als momboor 16, maar belangrijker in dat jaar is het testament dat wordt opgesteld omdat zijn vrouw ziek is 17 :

Inden name onses heeren Godts Almagtig amen.
Bij den innehoude van desen iegenwoordigen openbaren instrumente van testamente sij cont ende kennelijck aan eenen iegelijcken, dat op heden den eenentwintigsten dag der maant augusti des jaars onses heeren seventhienhondert ende negen compareerde voor de schepenen der baronnije van Boxtel den eersamen Goijaart Andriesse Santegoets ende Cathalijn Slegers, wettige beddegenooten ende inwoonderen deser baronnije, den voornoemde Goijaart Santegoets gesont sijnde, gaande, staande ende met de menschen converserende, ende de voornoemde Catharina, desselffs huijsvrouwe, sieckelijck te bedde liggende, dog beijde hen verstant, redenen ende memorie volcomen magtig ende gebruijkende, gelijk ons schepenen haar aansiende en hoorende spreecken volcomentlijck was blijkende, de welke verclaarden van deser aarde niet te willen scheijden, sonder eerst ende alvoorens van hunne tijdelijke goederen aan haer bij den goedertieren Godt op deser werelt goedtgunstelijk verleent, recommanderende hare onsterffelijke zielen als wanneer deselve met het believen Godts uijt hare sterffelijke lighamen sullen comen te scheijden inde genade ende grondeloose bermhertigheijt van Godt almagtig haren schepper ende zaligmaker, ende hare doode lighamen de aarde met eene christelijke ende eerlijke begravenisse naar haren staet ends conditie gerequireert.

Waarmede comende tot dispositie vande voorschreven hare tijdelijke goederen, soo verclaren de testateuren malcanderen te weten den eerst afflijvigen den lanxtlevende van hen beijde volcomen heer ende meester van alle soodanige vaste ende onroerende goederen als tot betalinge van henne testateuren wettige schulden tot den tijt des sterffdags des eerst afflijvige van hen beijde toe te gevallen, nodig wesen sal, namentlijk omme deselve goederen uijt hooffde voorschreven te mogen vercoopen, veralieneren, transporteren off beswaren naer goetvinden vande lanxtlevende van hen beijde naer doode vanden eersten afflijvigen.
Item dat den lanxtlevende van hen beijde tot betalinge van het uijtsetsel van ieder van henne wettige kinderen alreede bij den anderen verweckt ende nog te verwecken per avonture als deselve tot wettigen off geapprobeerden staat sullen gecomen sijn, soodanige penningen sullen vermogen te negotieren, off parcheelen van landerijen te vercoopen als tot t’selve noodig wesen sal.
Item laatstelijk dat de testateuren malcanderen te weten de eerst afflijvigen den lanxtlevende van hen beijde volcomentlijk sijn heer ende meester maackende van soodanige erffhave, als ten tijde van het overlijden vanden eerstafflijvige van hen beijde overig wesen sal, omme met t’selve bij den lanxtlevende van haer beijde gedaen te werden als vrij eijgen goet, ende mede vande opgaande eijcke ende andere boomen op haer der testateuren goederen staande, omme deselve bij den lanxtlevende van hen beijde testateuren naer doode van de eerst afflijvigen in vollen eijgendom aenveert ende beseten te worden deselve te mogen affleveren off vercoopen naer gelieven vanden lanxtievende van hen beijde, mits de ledige plaatsen ten eersten wederom bepoottende.
Dit verclaarde de testateuren te wesen haren testamente ….. ‘ (etc.)

Waarschijnlijk is Clara spoedig hierna overleden, want zij wordt niet meer vermeld.
Goyaert wordt weer genoemd in 1710, in het testarnent van Jenneke Mathijs Lamberts, de weduwe van Peter Andries Santegoets. Voor hem wordt daar een stuk teulland, ‘ genaampt den Heijacker ‘ in Onrode gereserveerd, hetwelk drie lopense groot is.18  
Ook komen we hem in de volgende jaren tegen als momboor.19  

In 1715 blijkt dat Goyaert een onderpand, ‘ genaampt de Vier Heijmskinderen ‘ voor een erfrente van honderd gulden kapitaal à 5% heeft verkocht en belooft hij met zijn zonen Andries en Johannes de nieuwe eigenaar te vrijwaren voor de gevolgen.20  
Vervolgens voert hij met een aantal ‘ geerffdens ende inwoonderen ‘ van Boxtel in dat jaar een procedure tegen de drost en om de onkosten te dekken lenen zij tweehonderd gulden.21

Den eersamen Goijaart Santegoets, out schepen ende borgemeester ‘ verhuurt in 1717 land in Liempde
waarvan de huurdere jaarlijcks tot voorlijff gelooft te betalen de somme van negenentwintig gld. buijten het Dommelhoij, mitsgaders daarvan te leveren jaarlyx agt sacken rogge ende vier sacken boekweyt, te betalen het voorlyff St.Marten, te leveren den boekweijt te dorsenstijt ende den rogge te ligtmisse ‘.

De huurtermijn is vier jaar, maar kan ook na twee jaar worden beëindigd en verder geldt : 22

Den huurdere sal van ’t voorige gehuurde moeten leveren vijff vimmen gewogen dackstroy en op de huysinge te verdecken waar en tot welcke plaatse door den verhuurder sal worden aangewesen, waarvan hij huurdere sal moeten betalen de daghuur vanden decker, mitsgaders den cost ende drank voor den selven, genietende daar voor den affvall, ende sal de reparatie verders in alles moeten geschieden volgens het ordinaris lantsregt.
Den huurdere sal tot dienste vanden verhuurdere jaarlijx gehouden sijn twee dagen torff te moeten halen met syn getouw tot sijnen coste met een paart en een karre, mitsgaders drie dagen te poten daar ’t selve hem sal worden gewesen.‘.

In 1725 verhuurt hij in Liempt stede en hof 23  en komt hij verder voor als eisende partij in een rechtszaak 24.
In 1726 krijgen we achtereenvolgens het testament, het overlijden, de inventarisatie, openbare verkoop en erfdeling.

Het testament van ‘ den eersaemen Goijaert Santegoets, zieckelijk te bedde leggende, dogh zijn verstant, sinne ende memorie in alles wel maghtigh ende gebruijckende ‘ begint met de gebruikelijke beschikking betreffende ziel en lichaam en luidt dan verder 25 :

….. Revocerende, casserende , doot ende te niet maekende bij desen alle testamenten, codicillen ende alle andere maekinge, hoe die oock genaempt moghte wesen, de welcke hij testateur naar doot ende overlijden van Cathalijn Slegers zijne geweesene huijsvrouwe moght hebben gemaeckt ende gepasseert, niet willende dat de selve off eenige van dien in eenigh poinct aghtervolght off naergecomen sullen worden, ende oversulcx op nieuwe disponerende, soo verclaerden den testateur bij desen te prelegateren aan Wihelmus zijnen joncxten zoon eens eene somme van hondert carolij guldens.
Item maeckt ende prelegateert den testateur aan Pitranella zijne dochter eens eene somme van hondert carolij guldens
Item maeckt ende prelegateert den testateur alnogh aan Clara zijne doghter eens eene somme van hondert carolij guldens met alnogh den trouw ringh van des testateurs vrouw zaeliger die de voornoempde Clara met Pitronella haere suster te saemen sullen moeten deelen.
Item maeckt ende prelegateert den testateur alnogh aan Johannes, Adriaen, Wilhelmus, Annemaria, Pitronella ende Clara, des testateurs kinderen ider eene somme van dartigh gulden eens voor eenen rouw.
Item maeckt ende prelegateert den testateur alnogh aan Adriaen ende Wihelmus des testateurs twee voorgenoernpde soonen de silveren knoppen aanden selven sijns testateurs siep staende.

Item maeckt ende prelegateert den testateur alnogh eens eene somme van vijf gulden aan Johannes zijnen soon.
Item maeckt ende prelegateert den testateur alnogh aan Annemaria zijne doghter eens eene somme van vijff gulden
.
Item maeckt ende prelegateert den testateur aan Catharina doghtere Goijaert Santegoets eens eene somme van vijff gulden.
Item maeckt ende legateert den testateur aan Mourus ende Catharina kinderen Francis Santegoets, ider eens eene somme van vijff gulden voor een rouw kleet.
Item maeckt ende legateert den testateur aan de heer Franchois Sinck eens eene somme van vijffthien gulden.
Item maeckt ende legateert den testateur aan de twee heeren Slegers kinderen van Mourus Slegers, ider eene somme van vijffthien gulden eens.

Item maeckt ende legateert den testaeur alnogh aande heer Jan Vosch tot Esch eens eene somme van vijff gulden.
Item maeckt ende legateert den testateur alnogh aanden huijsarmen alhier sesthien sacken rogh, waer van aght sacken ten eersten naer des testateurs doot sullen warden gebacken ende uijtgespeijnt, ende de resterende aght sacken korts daer aan volgende, off soo drae doendelijck sal weesen.
Item maeckt ende legateert den testateur alnogh aanden naer te noemen executeur eens eene somme van dartigh gulden, voor zijne te doene moeijten.

Ende stelt den voornoempden testateur verder voor zijne eenige ende universeelen erffgenaemen alle der selver wettige kinderen ende kintskinderen, omme alle zijns naerlatenschap bij hem samenderhant te worden gedeelt, mits dat de voornoempde prelegaten ende legaeten eerst ende voor all uijt den selven boedel sullen weesen voldaen ende betaalt, ende is den testateur met de selve zijne kinderen ondersproken ende veracoordeert dat de erffgoederen in thien egaele portie sullen worden gedeelt, waer onder gecomprehendeert zijn alle de leengoederen tot Liempt als elders gelegen t’geene deselve bij desen zijn consenterende ende mede onderteijckent hebben.
Verders soo verclaert den testateur te stellen ende nomineren tot vooght van zijne minderjaerige kinderen, den persoon van Henderick vande Morsselaer, mitsgaeders executeur vanden testateurs naer te laetene boedel, omme alle het selve publiecq ende voor alle man te vercoopen, ten eijnde dat den voornoemde vande Morsselaer daer uijt sal moeten betaelen alle de voorschreven prelegaeten ende legaeten soo als allen t’selve gelt sal weesen gemaeckt ende de oversohietende penningen sal den selven gehouden zijn te verantwoorden aande gelijcke kinderen vanden testateur.
Allen t’geene voorschreven staet … (etc.)… desen aghtentwintighsten maert zeventhien hondert en sesentwintigh, ten huijsen ende woonplaetse vanden testateur ter presentie  (etc.)

In de daarop volgende weken bevestigt Goyaert nog het bestaan van een schuld van 160 gulden en van 200 gulden, waarvan de eerste in augustus, en de tweede in 1742 door de erfgenamen van Goyaert wordt afgelost. De zonen Johannes en Andries ondertekenen de betreffende akten als getuigen.26, 27

Een week later, op 26 april, is Goyaert overleden : ‘Godefridus Santegoets, viduus Catharina Slegers.’

Op 6 mei volgt de inventarisatie 28 :

Staat ende inventaris opgericht en gedaen maeken door Hendrick van de Morsselaer in qualiteijt als executeur ende testamentaire vooght vande minderjarige kinderen van Goijaert Santegoets, ende dat van soodanige haeffelijcke ende erffelijcke meubelaire goederen als den voornoempden Gooijaert Santegoets metter doot heeft ontruijmt ende aghtergelaten ende den voornoempden vande Morsselaer als executeur ende vooght aangestelt bij testament, laesten ende uijttersten wille als meergenoemde Santegoets heeft gemaeckt ende gepasseert voorden notaris Johan Tempelaer ende seeckere getuijgen, wesende van date den aghtentwintighsten maert 1700 sesentwintigh, binnen de baronnie van Boxtel residerende, doende het selve uijt craghte als voorschreven ende dat in voegen ende manieren hier naer volgende.

Inde Keucken :

Eerstelijck  een bedt  met eenen hooft
peulingh en twee kussens,
een gewoone deken met de gardijen,
Item een blocxken met drije deuren,
Item blocxken met vier deuren,
Item een gespijlt blocxken,
Item een groote kast met twee deuren,
Item een eycken kist met eijser beslagen,
Item een uijttreckende taeffel,
Item een touffkist,
Item een schabel,
Item twaelff biese stoelen,
Item dartien houte stoelen,
Item eenen grooten koeijketel,
Item twee kleijne koeijketels,
Item eenen koopere hantketel,
Item eenen kooperen melckemmer,
Item eene koopere kan,
Item eenen metaelen ketel met twee
peijpen,
Item  eenentwintigh tinne schootelen soo
groot als kleijn,
Item twaelff tinne taeffelborden,
Item een tenne fles,
Item een koper strijck eijser,
Item drie tenne kommen,

Item eenen tinne waterpot,
Item eenen tinne beker,
Item eene tinne lamp,
Item vier tinne soutvaeten,
Item eenen tinne mosterpot,
Item een tinne peperbus,
Item vier kopere kandelaers,
Item een coopere zey,
Item eenen coopere lepel,
Item een cooper comvoir,
Item twee coopere potscheelen,
Item eenen blaecker,
Item een schuijmspaen,
Item een soutdoos,
Item een vuerpan,
Item een wuereijeer,
Item een haal,
Item een rooster,
Item een hangh eijser,
Item een koeckpan,
Item twee lampen,
Item twee tangen,
Item een vuerschop,
Item een kapstock,
Item een partij geroockt speck.

In de kamer naest de keucken :

Item twee bedden met haer toebehoorten en op ider bedt een deecken,
Item eenen block met vier deuren
Item een taeffel,
Item een spiegelken,
Item eene zeijsael met eenen toom,
Item een taeffelbladt,
Item een pors,

Item een kist,
Item twee viereijsers,
Item een kettingh,
Item een tangh met cooper,
Item twee paer gardijen voorde bedtkoetsen,
Item een leij,
Item vier maelsacken.

Op de opperkamer

Item een bedt met eenen hooftpeulingh,
Item een paer gardijnen,
Item twee schatellen,
Item een paer vuereijsers met kooper,

Item twee schilderijen,
Item een gaerentwijnmolen,
Item een partij hop
,

Opde goot

Item een bedt met sijn toebehoorten,
Item een paer gardijnen,
Item een stand,
Item eenen tob,
Item twee melcktonnekens,
Item eenen mittaelen pot,
Item eenen punder,
Item een schaal met gewight,

Item een zeij,
Item eenen tinne back,
Item een koapere melckemmer,
Item eenen koopere ketel,
Item eenen eijseren ketel,
Item tien tinne lepels,
Item eenen steenen boterpot,
Item een kleijn kooper keeteltien.

Inde groote kelder

Een groote koopere kan,
Item eenen koeijketel,
Item twee boterschootelen,

Item eenen booterpot,
Item twee aerde kruijcken,
Item een lantaire.

Int kleijn kamerken

Item een bedt met sijn toebehoorten,
Item een paer gardijnen
,

Item een ton.

Inden ganck

Twee waskuijpen,
Item een vlasreep,
Item twee zeijsens,
Item drie sighten met twee haecken,
Item een sester,
Item twee spoe1inghtonnen,
Item eenen trogh,
Item twee wannen, Item eenen zaeijkorff

Item eenen zaeijkorff
Item twee à drie beijlen,
Item een kopere koeijketel,
Item een braeck met eenen swonghstaepel,
Item een haergetouw,
Item …. sacken,
Item een schup,
Item een houthack.

Opden neeren

Ses melckkoeijen,
Item twee hockelinge,
Item twee melckkalveren,
Item vier tweejarige beesten op Balsvoort,
Item een kuijp met eenen eijsere ban
t

Item ses koeijbacken,
Item ses tuijers met schaeckels,
Item een eijsere potie,
Item een sleijp steen,
Item een koeijback

Inde verkens kooij

Een verkensback,
Item twee winterverckens
Item een taeffel,
Item drie nieuwe asse in een aertkar,
Item drie wateremmers,
Item een trecksaegh,
Item een houtsaegh,

Item twee leeren,
Item een spaeij,
Item een schoep,
Item een acx,
Item drie riecken,
Item een vlack zeijse

Inde schuer

Een sneijback met een mes,
Item nogh eenen sneijback met een mes,
Item eenen kruijwagen,
Item een oude stand,
Item een meeltobbeken,
Item drie vlegels,
Item een partij strooij gedor sen ende ongedorsen,
Item nogh een partij op het kasteel,
Item nogh een partijken in een ander schuer,
Item twee merrijpaerden,

Item een ruijn paert van twee jaeren,

Item een merrijveulen van een jaer,
Item vier greelen,
Item drie saelen,
Item drie lichten,
Item drie paer strengen,
Item een wagen toom,
Item een smeervat,
Item twee paer haghten,
Item een schaefbanck,
Item een partij hooij.

Inde schob

Twee hooghkarren niet beslaghen,
Item twee aert karren met beslagh,
Item een aertkar sonder beslagh,
Item een waegen met de voorste raeijen beslagen,
Item een stelploegh,
Item een groote eeght met het eghdoederen,
Item een partij strooij gescheut en ongescheut,
Item een partij strooij aende deur,
Item ses eijcken boomkens aen de schob leggende,
Item een partij branthout rommel om het huijs,
Item twee paerts kribbe,

Item twee reepen,

Item tien silvere lepels waer van ider kindt sal trecken en proffiteren volgens den overleden  haren vader
Item ….. taeffelakens,
Item ….. servetten,
Item ….. paer slaeplakens,
Item ….. handdoecken,
Item drie stucken geheeckelt vlas,
Item ontrent drie pont gaeren,
Item een partij groff gaeren,
Item tweeentwintigh pont gekookt gaeren, ’tgeene bijden wever is om te weven,
Item een partij werck
.

Aldus geinventariseert ende geschreve ter instantie van int hooft deses gementioneert ende verclaert den voorschreven comparant alles ter goeder trouwe te hebben aengegeven ende doen invantariseeren, sonder ietwes sijns wetens te hebben verswegen, verdonckert ofte verduijstert, directelijck ofte indirectelijck, presenterende het selve ten allen tijden met solemneelen eeden te sullen certificeeren ende verstrecken, gereserveert noghtans soo hem nogh d’een off d’ander mogt te vooren comen ten desen geommitteert, omme desen inventaris daer mede te vergrooten ende mogen suppeleren.
Actum Boxtel den sesden meij 1700 sesentwintigh.

Weer enkele weken later komen alle goederen onder de hamer  :

Onder conditie ende voorwaerden hier naerbeschreven soo wil Hendrik vande Morsselaer als aangestelden testamentaire voogt vande minderjaerige kinderen van Goyert Santegoets, mitsgaeders executeur van den naergelaeten boedel van wijlen Goijert Santegoets voornoempt, naer voorgaende gedaene publicatie soo hier binnen de baronnije van Boxtel als andere nabuerige plaetse publiecq ende voor alle man vercoopen alderhande meubilaire goederen als meede groote quantitijt van cooper en tin, paerden, beesten, hooij end strooij, mitsgaerders ploegh, waagen, karrens en eeghde met het paarts getuijgh met een groote partije mutsaart en branthout ende verders soo ende gelijck het selve ingevolge den gemaakten inventaris ten beurden sal worden gebragt.
Den coopers sullen gehouden weesen hen gecogte goederen bedraegende geen drie gulden, aan handen van Johannes Tempelaer, substituet secretaris alhier aanstonds naer uytgaen vant hooghsel te betaelen dogh die van buijten sijn sullen aanstonts naer de vercoopinge moeten betaelen off met den vercooper off houder qualitate qua deser conditie te spreecken dat sij te vreden zijn, en hetgeene over de drie gulden comt te loopen sullen de ingeseetenen deser baronnije gehouden zijn te betaelen op sondagh naer den middagh ten twee uuren precies, dat weesen sal den sesentwintighsten deser loopende maants meij zeventien hondert sesentwintigh en op den dartigsten dito, sijnde donderdagh naermiddagh te twee uren precies ten huijse van den houder deser conditie. En cas van wanbetaelinghe sullen de gebreeckighe coopers moeten betaelen ideren gulden tegens twee en twintigh stuyvers.
Dese vercoopinge sal geschieden om munte van coroly guldens tot twintigh stuyvers goet gangbaer gelt, ideren gulden gereeckent, off de waerde van dien in goede gepermitteerde munte.
Item de coopers sullen gehouden sijn voor hen gecogte te stellen twee sufficiante binnen borge tot genoegen van den secretaris die haer selven beneffens den cooper sullen onderwerpen onder de parate ende reële executie.
Met hooghsel hier van sal uijtgaan aanstonts naer de vercoopinge met het getall, van een tot thien incluijs, middelaer tijt en soo langh het selve getall dueren sal, sal men nogh mogen slaan luttel ofte veel slaegen, doende ideren slaagh, als te weeten van de parceelen geldende eenen gulden tot dreij gulden twee stuijvers, geldende drie gulden tot ses gulden vier stuijvers, geldende ses gulden tot tien gulden ses stuijvers en geldende thien gulden ende daer en boven twintigh stuijvers, gaande halff en halff als naer ouder gewoonte.

Item offer imant meijnde, sloegh ofte ontsloegh ende niet en voldede dese conditie ende voorwaerden, soo sal men soodanigh parceel ofte parceelen waer aan het gebreeck gelegen is aanstonts op nieuws wederom affhangen en vercoopen, meergeldende sal weesen tot profeijt vande vercoopere, en minder geldende sal ment selve op den gebreeckigen cooper, slaeger ofte ontslaeger, moogen verhaelen als met regt overwonne schult, daer van bij desen wel uijt druckelijck protesterende.
Dat ook niemant wie het oock soude moogen weesen eenige vercogte goederen van de plaats sullen mogen verbrengen, ten zij de selve eerst ende alvoorens sijn betaalt ofte de gerequireerde borg sullen hebben gestelt, off dat die geene die contrarie sullen werden bevonden gedaen te hebben als dieven aanspreeckelijck sullen weesen, ’t zij bij detensie ofte andersints soo men sal te raaden vinden te behooren, dan off wel den cooper daer voor paratelijck te mogen executeeren sonder sommatie in welcke affpandinge en parate executie sij sijn consenterende sonder oppositie.
Item tot laste vande naerbeschreven cooper sal staan te betaelen eenen stuijver op ideren gulden, soo wel van de mijn penningen als slaegen en min off meer naer advonant aan den secretaris voor de conditie, waernemen vanden coopdagh, hooghsel als beurgelt, als naer ouder gewoonte.
Den vercooper q.q. bespreeck tien lossen, te weeten voor ider kint eenen, mits betaelende aan den mijnder eenen stuijver voor en aleer den naem te boeck sal weesen.
Item den hooghsten insetter sal het voormijnen hebben en den afhanger sijn vrij verhael, soo dickwils hy hem in affhangen quame te abuijseren.
Ende voorts naer alle voorwaerde regte sonder arg ofte list
.

een rooy veers …………………………….  26  :   0
een kruys veers …………………………..  24  : 10
een rooye koey ……………………………  32  :   0
een rooy blair koey ……………………..  28  :   0
een rooye koey …………………………..  32  : 10
een rooy koey …………………………….  32  :   0
een swart beest ………………………….  14  :   0
een vaele koey …………………………..  15  :   0
eenen osch ………………………………..  14  : 10
een rooy beest ……………………………  11  :   0
een swaart kalff ………………………….  9  :   9
een vael beest ………………………………  7  :   9
een melck kalff …………………………..  2  : 14
een melck kalff …………………………..  3  : 15
een bruijn meery paart met getuijgh 30  :   0
een swaerte merry paart sonder getuygh
……………………………………………. 21  :   0
een swaart ruyn paart van twee jaaren  
……………………………………………. 38  :   0
een bruyn mery veulen van een jaer
…………………………………………… 32  :   0
een gebeert of gehencxt vercken … 10  :   3
een overjaerigh vercken ……………..  8  :   9
een aert kaer sonder beslaeg ………  9  :   0
een hoog kaer met beslaegh ………  17  :   0
tweede hoog kaer met beslaeg …… 20  :   0
een aert kaer met beslaegh…………. 9  : 17
tweede aert kaer met beslaeg………. 5  :   9
derde aert kaer met beslaegh…….. 17  :   0
een ploeg ………………………………. 8  :   5
een waegen met twee voorste raeijen 
       beslaegen en agter geen raeyen 9  :   1
waegen leeren ……………………….. 1  :   8
een kleyn eegt…………………………. 0  : 10
een drie hoecxse eegt met een egt veeder
…………………………………….. 1  : 19
21 copen strooij (totaal) ………. 24  : 14
hondert schobben strooij op het casteel
gemeynt voor 22 stuijvers en soo voorts
de geheele meyt tot twee
          hondert seventig schobben 3  :   5
aerbusselen ……………………………   : 19
paerde hooy tot 500 pond …….. 2  :   1
item …………………………………. 2  :   0
een eyke bool ……………………… 4  :   2
een eycke bool …………………….. 2  :   8
een eyke bol ……………………….. 3  :   4
een eyke bol ……………………….. 2  : 18
drie boomkens ……………………. 2  :   2
branthout ……………………………..   : 19
branthout ……………………………..   : 16
een partij mutsaert ………………….   : 19
een partij mutsaert ………………….   : 16
beury en kaer assen …………….. 1  :   3
100 boonstaaken ……………………   : 10
             ,,             …………………   : 14
rabouwen …………………………… 1  :   4
branthout ………………………………   : 19
branthout …………………………… 0  : 16
      ,,       ……………………………….   : 19
      ,,       ……………………………….   : 12
kruijwaegen ………………………… 1  :   5
mutsaert in de Cruyshoecken met

ten 100 soo veel alsser is tegens
17 stuyvers het hondert
158 mutsaert ………………………. 1  :   9
220 mutsaart ……………………… 2  : 10
mutsaert tot Liemde inden hof
200 …………………………………… 1  : 11
200 …………………………………… 1  : 11
200 …………………………………… 1  : 11
200 …………………………………… 1  : 13
de rest tot 1000, de twee hondert tegens
eenen gulden agt stuyvers ……….. 7  : 14
kuijp …………………………………….   : 14
een buijstel kuijp …………………….   :   3
een groote waskuijp ………………. 1  : 10
een waskuijp ……………………….. 1  :   9

tobbeke ………………………………….   :   7
een vloot …………………………………   :   7
tobbeke …………………………………..   : 12
melck tob ………………………………..   : 13
vlaas ton ……………………………… 1  :   7
cuijp ……………………………………. 1  : 16
stand etc ………………………………. 5  : 19
twee koeybacken ……………………….   :   3
eenen emmer …………………………….   :   6
   ,,         ,,      …………………………   : 11
   ,,         ,,      …………………………   : 13
twee kruijken ……………………………   : 19
eene eysere ketel …………………….. 1  :   3
idem ………………………………………..   : 13
scherrebort ………………………………..   :   7
vierschop …………………………………..   :   3
wan …………………………………………   :   9
  ,,   …………………………………………   :   1
effer ………………………………………….   :   8
spay en schop ……………………………..   : 19
gaffel ………………………………………..   :   5
twee riecken ……………………………….   : 10
vierschop en tang …………………………   :   8
twee sigten ………………………………….   :   8
zigt en haak ……………………………….   : 12
  ,,          ,,    ……………………………..   : 13
mes haak …………………………………..   : 18
vlaes zeijse ………………………………….   : 14
hout acx ……………………………………   : 18
acx …………………………………………..   : 19
een zaeijse ………………………………….   : 14
torffschop …………………………………..   : 10
torffschop en rieken ………………….. 1  :   3
out eijser ……………………………………   :   2

sneymes ……………………………………..   :   8
treek tang en bleck stock ………………   :   6
ad idem ……………………………………..   :   8
twee klooff beytels ………………………..   :   9
haergetouw met eenen hamer ………….   : 11
een cluijster ………………………………..   :   8
eenen eijsere ketel ………………………..   :   3
een spil met een plaats coutere ……….   : 11
een werloop met eenen deege ………….   :   4
haergetouw ……………………………….   : 19
een ketting van een bierboom ……….   :   9
eyser werck ………………………………   :   2
een maant met eijserwerck ……………   :   9
een kapperson en bijl …………………..   :   9
een coppel hout …………………………..   :   4
zeelen ……………………………………..   :   7

een agterhaem …………………………..   :   6
een treck sage ……………………………   : 19
zaeij korff en swong staepel …………   :   7
kapstock …………………………………   :   3
rommel ……………………………………   :   4
lantaire …………………………………..   :   9
cluijster etc ……………………………….   : 13
out eyser ………………………………….   :   5
zeeff ……………………………………….   :   7
taeffel ……………………………………..   :   8
trog …………………………………….. 2  : 13
schaafbanck …………………………….   :   6
een kist, de beste gelost op ………… 3  :    
idem in de kamer …………………. 3  :   2
de groote kast ………………………. 7  : 16
eenen block neffens de couts ’t blauw 4 : 3

den hoogen block daerneffen …….. 2  :   4
botelery daer neven ……………….. 1  : 13
den block in den camer ………….. 2  :   4
pors ………………………………………   : 19
boterpot …………………………………   : 16
koeyketel ……………………………. 3  : 16
      ,,        …………………………..  4  : 19
drie busselen gaeren ………………. 5  : 19
idem de groote ……………………. 17  : 15
tang ……………………………………..   : 10
hantketel …………………………… 3  :   8
      ,,       ………………………………   : 19
      ,,       …………………………..  1  :   4

coopere melck emmer ……………………. 3  :   5
melk emmer ………………………………….   :   4
coopere lepel en schuymspaan ……………   : 19

zey ……………………………………………..   : 16
zey ……………………………………………..   :   9
melkkan ………………………………….. 1  : 19
coopere ketel ……………………………… 1  :   7
metaele keteltie ………………………….. 1  : 12
coperen deurslagh ………………………….   : 18
twee kopere kandelaers ………………. 1  :   6
                ,,                    ………….  1  :   7
bedpan ……………………………………. 1  :   7
coperwerk ……………………………………   :   9
copere rom kan …………………………. 5  :   8
coopere decxel ……………………………….   : 11
twee vuereijsers ………………………….. 1  :   2
metaele potie met een decxel …………. 2  : 14
idem ……………………………………….. 3  :   3
eysere branteijsers ………………………….   :   9

hael ………………………………………… 1  :   4
vlas reep ………………………………….. 1  :   7
eyserwerck ……………………………………   :   7
punder …………………………………….. 1  :   5
    ,,     ……………… ………………………..   :   9
rooster …………………………………………   :   6
hang eijser ……………………………………   : 12
de bedkoets op de goot …………………. 3  :   6
struijff pan ……………………………….. 1  : 13
schabel in de keuken ………………….. 1  :   2
idem de eijke in de camer ………………..   : 19
idem vuere ……………………………………   : 10
twee stoelen …………………………………..   :   8
idem ……………………………………………   :   8
idem ……………………………………………   : 10
vier stoelen ……. ……………………………..   :   8

twee boterschotele …………………………..   : 17
twee stoelen ………………………………….   :   8
taeffel …………………………………………   :   6
drie stoelen …………………………………..   : 15
twee stoelen ………………………………….   : 10
idem …………………………………………..   : 10
sester ………………………………………. 2  : 16
comfoir ……………………………………….   :   4
sleijpt steen soo als het staat …………. 1  : 16
vou taeffel ………………………………… 1  : 11
een uijtreckende taeffel ……………….. 2  :   9
een ton ……………………………………. 1  :   4
drie busselen gaeren …………………… 3  : 14
een mand gaeren ……………………….. 8  : 11
een bos gaeren ………………………….. 1  : 14

twee bosse vlas …………………………….   : 16
idem ………………………………………….   : 14
   ,,   …………………………………………..   : 19
   ,,   …………………………………………..   : 19
   ,,   …………………………………………..   : 19
   ,,   …………………………………………..   :   9
een mant werk …………………………. 1  : 12
bedt en peuling ……………………….. 10  :   0
idem ……………………………………….. 5  :   5
   ,,   ………………………………………..  8  :   4
   ,,   ………………………………………  14  :   0
twee peulings met deken ……………… 1  :   4
een saerts met twee kussens …………. 2  :   1
deken …………………………………………   : 19
twee gardijnen ………………………….. 1  :   3
idem …………………………………………..   :   8
idem …………………………………………..   : 12
schouwkleet ………………………………….   :   7

twee gardijnen ………………………………   : 12
schouwkleet …………………………………   :   8
idem …………………………………………..   :   3
twee gardijnen ………………………………   :   9
omloop ………………………………………..   : 11
deken ………………………………………….   :   9
bedt en peuling ………………………….. 5  :   7
twee kussens …………………………………   : 19
twee stoel kussens ………………………….   :   8
spier sack …………………………………….   : 10
twee handoeken …………………………….   :   3
idem ……………………………………………   :   4
twee servetten ………………………………..   : 12
          ,,          ………………………………   : 13
tien servetten ……………………………… 5  : 12

taeffel lakens ……………………………… 1  :   1
idem …………………………………………. 1  :   2
idem …………………………………………….   : 16
twee hooft flowynen …………………………   : 12
twee idem ……………………………………..   : 11
       ,,       …………………………………….   : 11
       ,,       …………………………………….   : 10
       ,,       …………………………………….   : 15
       ,,       …………………………………….   : 14
       ,,       …………………………………….   : 15
twee slaeplakens ………………………… 1  :   4
idem ………………………………………… 1  :   9
   ,,   ………………………………………….  1  : 12
twee idem ………………………………….. 1  : 13

       ,,       ………………………………….  1  : 14
       ,,       ………………………………….  1  : 13
       ,,       ………………………………….  1  : 13
       ,,       ………………………………….  1  : 13
       ,,       ………………………………….  1  :   8
een slaaplaken ……………………………. 1  : 15
       ,,        …………………………………  1  :   2
twee taeffel lakens ………………………. 1  :   3
twee idem ……………………………………..   : 12
       ,,       …………………………………….   : 11
       ,,       …………………………………….   : 12
       ,,       …………………………………….   : 19
       ,,       …………………………………….   :   7
een kar huijff …………………………….. 1  :   5
twee tinne schootele ……………………… 2  : 12
idem …………………………………………. 2  :   9

drie idem …………………………………… 3  : 18
idem …………………………………………. 2  : 10
idem …………………………………………. 2  :   1
drie idem …………………………………… 3  : 10
vier idem …………………………………… 3  :   2
een idem …………………………………… 1  : 18
      ,,      ……………………………………  1  : 11
twee idem …………………………………. 4  : 12
twee idem …………………………………. 1  : 14
ses taeffel borde ………………………….. 1  : 13
idem ……………………………………….. 2  :   5
sout vat en mostert pot ……………………   : 13
tinne schotel ……………………………… 1  : 11
tinne com …………………………………….   :   8
idem…………………………………………….   :   9
idem…………………………………………….   :   9

twee sout vaeten ……………………………   : 10
ses lepels ……………………………………..   : 12
idem ……………………………………………   : 11
mostert pot etc ………………………………   :   6
tinne waterfles …………………………… 1  :   7
waterpot …………………………………… 1  :   5
beker en soutvat …………………………….   : 16

can en hamp …………………………………   :   9
streijck eijser …………………………………   : 19
een stoel ……………………………………….   :   4
twee idem ……………………………………..   : 10
een vierendeel speck …………………….. 3  : 14
idem …………………………………………. 3  : 10
idem …………………………………………. 3  :   8
idem …………………………………………. 3  : 16
vuer eijser ……………………………………..   : 16
de hop ’t pont à 1 stuijver soo veel alser is.
twee stoelen ………………………………….   :   7
melkton ………………………………………   :   9
vier stoel kussens …………………………..   :   8
eysere pot …………………………………….   : 10
de hoender ……………………………………   : 17
twee botter korve …………………………..   :   5
twee maalsacken …………………………..   :   8
het gewas dat inden hoff is ………….. 2  :   1
kist ……………………………………………   :   7
idem ……………………………………………   : 18

Na deze publieke verkoop volgen nog een verpachting van grasland in Liempde en Boxtel voor 159 gld 5 st 29, en de verkoop van hout in Liempde voor 99 gld 19 st en een huis ‘de Biggelaer‘ en 50 lopense in de Heeselaer voor 1050 gld 30, eikebomen voor 63 gld 18 st 31 en nog diverse goederen in Boxtel onder Breukelen, Tongeren en Onrooy voor enkele honderden guldens 32.

Tenslotte volgt de erfdeling onder de kinderen 33 :

Wihelmus : – ½ huijs met hoff, (1 lop, Boxtel Binnen),   – ½ huijs met hoff, genoempt Peter van Eijck, (4½ lop, Bruekelen),   – weijlant, den Hoogen Dries, (3½ lop. Lennisheuvel)
Clara : – ½ huijs met hoff , (1 lop, Boxtel Binnen),   – ½ huijs met hoff, Peter van Eijck, (4½ lop, Brueckelen),   – weijiant, den Hoogen Dries, (3½ lop, Lennisheuvel)
3 minderjarige kinderen van wijlen Goyaert : – ½ huijs, schob en verkenskoeij, hoff en boomgaert (5 lop, Brueckelen),   – ½ van de Korte Stucken, (10 lop, Brueckelen),   – ½ weijlant, de Driessen aanden Komacker, (5 lop, Brueckelen),   – ½ lant en groes int Heijtvelt, (10 lop, Lennisheuvel)
Andries : hetzelfde als de genoemde kinderen van Goyaert, alsmede
– huijs, schuer, hoff en lant, (6 lop, Brueckelen)

Francis : – ½ schuer en backhuijs, (Brueckelen),   – ½ van de Langh Stucken, (18 lop. Brueckelen),
– ½ groese, het Kleijn Weijken, (4 lop, Lennisheuvel)
Adriaen : hetzelfde als Francis.
Johannes : – ½ van het Geheel Schaepshuijs, (13 lop. Brueckelen)
– ½ weijlant, de Voorste Weij in de Kruijsbraecken, (Lennisheuvel)
Pitronella : hetzelfde als Johannes.
De zoon van wijlen Johanna :
½ weijlant, den Achtersten Beempt op de Coppel, (8 lop.)
– ½ hout- en heijvelt, de Doringe, (12 lop. Lennisheuvel)

Annemaria : hetzelfde als wijlen Johanna.


1 Not.4716 f.191  2 Boxtel R.130 f.192  3 Boxtel R.131 f.25v  4 Boxtel R.18 f.61v  5 Idem f.78  6 Liemde R.79 f.33  7 Boxtel R.112 f.106v 
8 Boxtel R.18 f.226v  9 Boxtel R.135 f.248v en f.254  10 Boxtel R.112 f.194v  11 Boxtel R.31 dd.1701-04-02  12 Den Bosch R.1659 f.196v 
13 Boxtel R.138 f.9  14 Not.423 f.184  15 Not.423 f.300  16 Not.427 dd.1709-08-03  17 Boxtel R.138 f.172v  18 Boxtel R.138 f.l8lv
19 Not.429 dd.1711-03-21  20 Boxtel R.30 dd.1712-03-12  21 Not 433 dd.1715-12-02  22 Not.457 dd.1717-04-30 
23 Liempde R.86 dd.1725-01-01  24 Boxtel R.20 dd.1725-01-15  25 Not.484 dd.1726-03-28  26 Not.484 dd.1726-04-09 
27 Idem dd.1726-04-26  28 Boxtel R.141 f.94  29 Boxtel R.163 dd. 1726-05-31  30 Idem 1726-06-19  31 Idem 1726-06-27  32 Idem 1726-07-04  33 Boxtel R.141 f.104

naar Top

09.d1   JENNEKE  SANTEGOETS

09.d1   JENNEKE  SANTEGOETS,   dochter van Lambert Niclaes   08.b3

Geboren : rond 1667 ,  overleden : na 1701.
Gehuwd : op 2 februari 1701 in Best met Egidius Cornelis Schepens.

Jenneke is een dochter uit het eerste huwelijk van Lambert. Haar moeder was ook tweemaal getrouwd en reeds in 1671 ‘ questienende process geschaepen stonden te gereysen ‘ tussen Lambert als vaderlijke momboor over Jenneke en de momboren van de kinderen uit het eerste huwelijk.
Het betreft natuurlijk moeders nagelaten goederen, ‘ waer over zy geerne met maelcanderen in het minnelycke souden overcomen , om buyten costelycke processen ende langhdurige termynen te blyven ‘.1  

Daartoe hebben zij zich ‘ gesubmitteert in arbitragie ende uytspraecke van de heeren schepenen der vryheyt Oirschot, omme de voorschreven questien ende geschillen te termineren ende uytspreecken, ende in cas gemelte heeren arbiters over gemelte questien niet en conden accorderen, soo consenteren die comparanten, dat de selve sullen mogen assumeren eenen ofte meerdere persoonen, ’t zy advocaten ofte andere goede mannen, soo haeren raet sullen gedraegen ‘.

Een maand later doen de schepenen uitspraak, waarbij wordt bepaald dat alle kinderen gelijk moeten delen en dat Lambert drie hondert gulden krijgt om diverse kosten te betalen en schulden af te lossen.2  Tenslotte resulteert een en ander in een ‘ liquidatie ende accorde ‘ waarbij een inventaris wordt opgemaakt 3 :

‘- de paerden, beesten, schapen, ende vaerckens te samen gepriseert
ter somme van ……………………………………………………………………………….  230 –    0  –    0
– tgeene Lambert opden erffhuijse gecoft heeft, monterende ….. …………  65 –  12  –    8
– twee ijaeren huyringen tot Sinxten 1672, toecomende toe van thuijs lant
en groes dat hy bewoont, tsamen jarelycx 28 gulden, maeckende inde
twee yaren ………………………………………………………………………………………  56 –    0  –    0
Somma totalis ………………………………………………………………. 351 –  12  –    8
– tgeene volgens de transactie ende den accorde Lamberth Nicolaes
Santegoets daertegens is competerende was ter somme van ……………………. 350 –    0  –    0
– item soo brengt Lambert noch seeckere specificatie, bedragende
ter somme van 22 gulden 19 stuyver, die opgelesen, geexamineert,
gemodereert ende dus aengenomen synde gepasseert ende aen hem
goet gedaen ter somme van ……………………………………………………………….  22 –  19  –    0
Ende alsoo vande gelycke kinderen aen hem goet te comen in alles
ter somme totalis van …………………………………………………………………….  372 –  19  –    0

Dese twee totale sommen tegens maelcanderen geconfereert ende
gerencontreert zijnde is bevonden dat Lambert Nicolaes Santegoets
competeert ter somme van ……………………………………………………………….. 21 –  19  –    0
Maer alsoo Lambert Santegoets kint een vierde paert in de voorschreven somma moet dragen,

soo blijft voor den voorschreven Lambert noch t’ontfangen van de momboiren der onmondige
drije kinderen van de Sande, de somme van ……………………………………..  16 –  10  –    0
Tegens die voorschreven 16 gulden 10 stuyvers gerekent, soo compt dije momboiren
noch over betalinge der rechten vande collaterale successie, voor des Santegoets
kints gedeelte ter somme van twee gulden twelff stuyvers acht penningen,
aende 16 gld 10 st affgetrocken sijnde, sulcx dat L. Santegoets noch suijver
dan is competerende van de momboiren, de somme van ………………………  13 –  16  –  12

Dit vond plaats in 1672.

In 1679 vindt de erfdeling plaats van de goederen van moeders zijde 4  en als laatste volgt dan het huwelijk in 1701.


1 Oirschot R.215 f.II,394 en 399  2 Idem f.II,397  3 Oirschot R.216 f.I,227  4 Oirschot R.219 f.138

naar Top

09.d3   JAN  SANTEGOETS

09.d3   JAN  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes   08.b3

Gedoopt : in Best op 21 september 1675 ,  overleden : in Best op 26 april 1727.

Met broers en zus koopt Jan in 1719 in Naestenbest de ‘Hogenacker’, 4 lopense groot, voor een bedrag van 225 gulden.1  Verder is alleen nog zijn overlijden bekend.

N.B. Merk op dat de drie broers Jan, Tholof en Peter in 1727 binnen een maand zijn overleden, de laatste 2 zelfs binnen 2 dagen.


1 Oirschot R.241 f.144v 

09.d4   THOLOF  SANTEGOETS

09.d4   THOLOF  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes    08.b3

Gedoopt : in Best op 12 juli 1678 ,  overleden : in Best op 23 mei 1727.
Gehuwd : in Best op 23 februari 1721 met Jenneke, dochter van Jan Hoofmans.
Kinderen :
10.f1   Jenneke,  gedoopt in Best op 10 december 1721.
10.f2   Anna,  gedoopt in Best op 16 februari 1725.
10.f3   Maria,  gedoopt in Best op 4 oktober 1726.

Ook de gegevens over Tholof zijn erg sumier. Slechts de aankoop van de ‘Hogenacker‘, zijn huwelijk en het doopsel van zijn kinderen zijn bekend, als hij in 1727 overlijdt:
25 may sepultus est Odulphus Lamberti Santegoets.’

N.B. Merk op dat de drie broers Jan, Tholof en Peter in 1727 binnen een maand zijn overleden, de laatste 2 zelfs binnen 2 dagen.

Kort hierna wordt een verhuurcedulle opgesteld en de verkoopconditie van de scharen.
In augustus worden de goederen van grootvader Lambert verdeeld, waarbij de drie onmondige kinderen van Tholof een van de drie ‘ deylderen ‘ zijn.1  De allerlaatste vermelding dateert van 1746 en betreft de vermelding van de kinderen in het testament van Niclaes.2


1 Oirschot R.267 f.125  2 Idem R.284 f.127v

naar Top

09.d5   PETER  SANTEGOETS

09.d5   PETER  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes   08.b3

Geboren : rond 1680 ,  overleden : in Best op 24 mei 1727.

Verder alleen bekend het optreden als doopheffer in 1721en de koop van de Hogenakker.1

N.B. Merk op dat de drie broers Jan, Tholof en Peter in 1727 binnen een maand zijn overleden, de laatste 2 zelfs binnen 2 dagen.


1 Oirschot R.241 f.144v

09.d6   NICLAES  SANTEGOETS

09.d6   NICLAES  SANTEGOETS,   zoon van Lambert Niclaes   08.b3

Gedoopt : in Best op 9 juli 1683 ,  overleden : na 1746.
Gehuwd : in Best op 25 oktober 1729 met Catelijn, dochter van Andries van Cleynenbreugel.
Zij is overleden in Best op 9 februari 1750.
Kinderen :
10.g1   Joanna,  gedoopt in Best op 12 juli 1731. Geen verdere gegevens bekend.

Claes komt ter sprake bij de aankoop van de Hogenakker in 1719 en vervolgens bij de erfdeling in 1727 .1, 2  Na zijn huwelijk in 1729 is nog het doopsel van zijn dochter bekend en tenslotte in 1746 het testament 3 :

…… sijn gecompareert Niclaes Lamberts Santegoets en Catelijn Andriesse van Cleijnenbreugel, echtelieden en inwoonderen alhier onder den hertganck van Naestenbest, den voornoemde Santegoets siekelyck by den viere sittende, maer de voornoemde Catelijn van Cleynenbreugel gesont van lighaeme met ons gaende en staende, dog beyde haer verstant, sinnen en memorie in alles wel magtigh en gebruyckende, gelyck ons claerlyck is blijckende, dewelcke overdenckende debroosheyt ……….. henne zielen …….. aen Godt almagtig ………en haere lighaeme aen de aerde met een eerlycke en christelycke begraeffenisse na haer fatsoen.
Comende daer mede tot dispositie van haere tydelycke goederen, so verclaerden de testateuren voor eerst te maken en te bespreken aen Anneken dogtere Tholof Santegoets ’t huijs, hof en aengelagh, groot ontrent drie loopen, gestaen en gelegen onder den hertganck van Naestenbest, met alle meubelen die in het huijs bevonden sullen worden, met haef en schaer.
Item maken en bespreken de testateuren aan deselve Anneken dogtere Tholof Santegoets een parceel weij en houtland, genoemt Metsers Elsdonck, groot ontrent agt loopen, gelegen ander den hertganck van Straeten, na de doot vande testateuren te aenvaerden, mits uijt het huijs, hof en aengelaegh te vergelden jaerlijcx den intrest van een capitael van hondert gulden, en een hondert gulden eens aen de erfgenaemen vanden testateur hier onder genoemt, en uijt het laetste parceel binnen den tydt van tien eerstcomende jaeren na de doot van den langstlevende vijftig gulden, te weeten vijfentwintigh gulden aen den huijsarmen en vijfentwintigh gulden aen rieuse diensten, welcke deselve aen haer syn vertrauwende,
en soo onverhooptelyck mogten comen te gebeuren dat de voornoemde Anneken voor de langstlevende mogt coomen te overlijden, soo begeren de testateuren dat de voorschreven goederen sullen gaen en keeren aen de syde van de erfgenaemen vanden testateur en testatrice, soo als hier na staat.
Nominerende en instituerende vervolgens sij testateuren tot erfgenaem in haere verdere na te laaten goederen over en weder en sulcx den eerststervende den langstlevende te stellen tot sijne oh haere eenige en universeele erfgenaem vanden eerst overlijdende met volle regt van institutie.
Ende overblijvende of nalatende goederen, na doot vanden langstlevende begeren de testateuren dat deselve sullen gaen en keeren te weeten de goederen gecoomen van den testateur aen Maria Santegoets weduwe Leendert van Cleijnenbreugel en de drie kinderen van Tholof Santegoets verweckt bij Johanna Hooftmans, in leven echtelieden en by vooroverlyden bij representatie, en de goederen gecoomen van de testatrice aan Jenneken van Cleynenbreugel, weduwe Lambert vande Sanden, Anneken huijsvrouw van Antonis Habraken en de kinderen van Jan Claas Smits, allen staaksgewijs, de welcke de selve bij deese daer in sijn instituerende tot haer erfgenaemen.
Verclaerende de testateuren het geene voorschreven staat te weesen hen lieder testament, laetste en uytterste willen, willende en begerende dat alle het selve alsoo naer haer doot sal worden agtervolgt, t’seij als testament, codicille, donatie inter vivos vel causa mortis ofte andersints soo ale eenige dispositie best kan bestaan al waeren alle solemniteijten na rechten gerequireert en in desen niet geobserveert, dewelcke de testateuren houden of alle deselve in desen waeren geinsereert. Aldus gedaan ….. (etc.) ‘.

Oirschot R.284 f.127v 1746

Waarschijnlijk is Niclaes kort hierna overleden. Catelijn overlijdt in Best op 9 februari 1750.


1 Oirschot R.241 f.144v  2 Oirschot R.267 f.125  3 Oirschot R.254 f.127v

naar Top

09.d7   HENRICK  SANTEG0ETS

09.d7   HENRICK  SANTEG0ETS,  zoon van Lambert Niclaes   08.b3

Gedoopt : in Best op 22 juni 1686 ,  overleden : in Best op 14 mei 1727.

Ook over Henrick is weinig bekend, namelijk alleen de aankoop van de Hogenakker in 1713 en het optreden als doopheffer in 1718 en 1725.


09.d9   MARIA  SANTEGOETS

09.d9   MARIA  SANTEGOETS,   dochter van Lambert Niclaes 08.b3

Geboren : rond 1631 ,  overleden : na 1746.
Gehuwd : in Best op 6 februari 1718 met Leendert Daniel van Cleynenbreugel.
Hij is voor 1746 overleden.
Er zijn kinderen.

Zij is genoemd in 1719 (Hogenakker), 1727 (erfdeling) en 1746 (testament van Niclaes).


09.e2   HELENA  SANTEGOETS

09.e2   HELENA  SANTEGOETS,   dochter van Jan Niclaes 08.b4

Gedoopt in Best op 30 november 1685 ,  overleden : na 1718.
Gehuwd in Best op 23 februari 1716 met Dirk Jan de Croon.
Kinderen : Martien.

Geen andere gegevens bekend.


09.f1   EGIDIA  SANTEGOETS

09.f1   EGIDIA  SANTEGOETS,   dochter van Niclaes Henrick   08.f2

Geboren rond 1667, overleden in Best op 23 februari 1688.

Geen verdere gegevens bekend.


09.f2   HEYLKE  SANTEGOETS

09.f2   HEYLKE  SANTEGOETS,   dochter van Niclaes Henrick   08.f2

Geboren : rond 1669 ,  overleden : na 1704.
Gehuwd : in Best op 5 februari 1692 met Jan Gijsbert van Engeland,
Kinderen : Egidia, Cornelia, Anna, Maria.

Behalve de trouw- en doopakt is over deze familie nog bekend dat zij in 1705 meedoet bij de erfdeling van de goederen van Niclaes Santegoets.1


1 Oirschot R.250 f.144v

naar Top

09.f3   LYSKE  SANTEGOETS

09.f3   LYSKE  SANTEGOETS,   dochter van Niclaes Henrick   08.f2

Geboren : rond 1671 ,  verleden : na 1708
Gehuwd : in Best op 7 februari 1695 met Leendert Peter de Koninck.
Kinderen : Henrica, Egidia, Aelke en nogmaals Egidia.

Van Lyske kennen we het optreden als doopheffer, de trouwakte, de doopakten en tenslotte de erfdeling in 1705 en nog een verkoping in 1707 .1, 2


1 Oirschot R.250 f.144v  2 Oirschot R.254 f.22

09.f4   GIJSBERT  SANTEGOETS

09.f4   GIJSBERT  SANTEGOETS,   zoon van Niclaes Henrick   08.f2

Geboren : rond 1674 ,  overleden : in Best op 4 november 1702.
Gehuwd : in Best op 26 januari 1698 met Marike, dochter van Aert Verhoeven.
Als Gijsbert in 1702 is overleden zoekt zij troost bij Antoon Adriaen Effen
en huwt met hem in Best op 21 januari 1705.
In 1717 huwt zij met Michael van den Acker.
Kinderen:
10.b1   Egidius,  gedoopt in Best op 11 december 1700
10.b      ????

Bij zijn huwelijk in 1698 is Gijsbert volgens zijn opgave 24 jaar oud en Maria is dan pas 18 jaar. Een jaar na dit huwelijk verkoopt hij ‘ seecker ackkerken genaemt het Sesterken ‘ , 2 lopense groot en gelegen in Naastenbest voor f. 75 .1  

Rond de eeuwwisseling, vlak voor de geboorte van zijn zoon verschijnt hij met ‘ blinckende penningen ‘ voor de schepenen ‘ omme daer mede metten rechte van naerderscappe te verkrijgen en confequeren een stuck teul en weijlant, groot ontrent 2 lopen ‘ in Naastenbest voor f. 78 . 2  
Na het overlijden van Gijsbert in 1702 worden de ‘ kinderen ‘ van Gijsbert genoemd bij de erfdeling in 1703 .3


1 Oirschot R.227 f.I,57  2 Idem f.II,12  3 Oirschot R.250 f.144v

naar Top

09.g1   LEYSBETH  SANTEGOETS

09.g1   LEYSBETH  SANTEGOETS,   dochter van Jan Evert   08.h1

Geboren : rond 1668 ,  overleden : na 1722.
Gehuwd : in Boxtel op 4 maart 1696 met Marten Adriaen van den Bichelaer.
Hij is voor 1722 overleden.
Kinderen : Jenneke, Ariaen, Marten, Francis en Anne Maria.

In 1696 trouwt Leysbeth op 29 jarige leeftijd voor pastoor en schepenen met Marten.
In 1722 is zij weduwe en maakt haar testament, ‘ sieckelyck te bedde leggende, dog haar verstant, redenen ende memorie wel magtigh ‘.1  Haar broer Martien wordt tot voogd van de twee minderjarige kinderen benoemd. Tenslotte volgt in 1751 de erfdeling.2


1 Not.440 dd.1722-10-25  2 Not.489 dd.1731-11-15

09.g2   ADRIANA  SANTEGOETS

09.g2   ADRIANA  SANTEGOETS,   dochter van Jan Evert   08.h1

Gedoopt in Boxtel op 17 oktober 1674 ,  overleden na 1722.

Alleen nog als doopheffer bekend in 1718, 1719 en 1722.


naar Top

09.g3   EVERT  SANTEGOETS

09.g3   EVERT  SANTEGOETS,   zoon van Jan Evert   08.h1

Gedoopt : in Boxtel op 4 januari 1677,  begraven : op 4 april 1744 in Esch.
Gehuwd : in Boxtel op 15 februari 1707 met Oda, dochter van Jan Spirinx.
Zij is na 1749 overleden.
Kinderen :
10.d1   Jenneke,  gedoopt in Gemonden op 3 november 1707.
10.d2   Jan,  gedoopt in Boxtel op 24 november 1710.
10.d3   Jan,  gedoopt in Boxtel op 1 april 1713.
10.d4   Frans,  gedoopt in Boxtel op 12 april 1716.
10.d5   Jenneke, gedoopt in St.Michielsgestel op 12 nov 1718.
10.d6   Adriaen, gedoopt in St.Michielsgestel op 20 mei 1725.
10.d7   Petronella, gedoopt in St.Michielsgestel op 5 april 1727.

Nauwelijks is Evert volwassen of bij wordt door de drossaart voor de rechter gedaagd wegens het bedrijven van de liefde zonder dat daar een huwelijk op volgde 1 :

Aansprake voor den heer Aert van Duijnen, drossaert deser baronije van Boxtel, aanleggere,
contra
Evert Jansen Santegoes, gedaegde.
Eerw. Heeren Schepenen,
Den voorschreven heere aanleggere proponet etc.
Eerstelyck in facto waar te sijn dat de gedaegde extrarentlyck (?) met schone woorde van trouwbelofte Geertruij Frijsen, jonge dochter wonende alhier tot Boxtel onder Bruijkelen, deselve heeft verleijt ende door bijslapen in haar eere gekrenkt ende gedefloreert.
Dat hij deselve oock heeft geinp……. , dewelke in barents node vant kind verlossende op den 14 october lestleden het selve kint den gedaaghde met duijren eede volgens verclaeringe vande beedighde vroetvrouw heeft aangevadert.

Dat den selven daar door vervallen is in eene boete van hondert guldens volgens den 16 articel van het eghtregelement bij haar Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal gedaan emaneren.
Ende want den heere aanleggere in sijn affroij niet en heeft konnen ofte mogen ledigh staan.
Soo heeft hij den gedaaghde ter saake voorschreven gedaan callangieren ende van de voorschreven creuke te voldeen in gebreken gebleven.
Ende den selven gedaghvaert tegens den jaargedinge vanden 23 november 1705.
Welken dagh op hodie is ende te sien dienen van dese aansprake.
Mits allen den welken etc.

Concluderende soo contenterende den heere aanleggere nomine quo supra, ten eijnde met vonnis diffinityf bij uw eerw. ter moene des rechters te geven, sal worden gesegt, verclaart ende uijtgesproken voor regt dat hij gedaaghde de voornoemde breuke van hondert gulden heeft geincurreert ende dat hij schuldigh ende gehouden is deselve promptelyck te veldoen, op te seggen ende te betaelen immers bij provisie onder cautie de restituendo ingeval den selven daar inne soo ten provisicualen als principaal, mitsgaders inde koste van rechten te condemnere aut alles salutariter etc. ‘

Verdere gegevens over deze zaak ontbreken, waarschijnlijk heeft Evert de gevolgen van zijn amoureuse betrekkingen voor hondert gulden afgekocht en zich kort daarna netjes met Oda Spirincx in de echt laten verbinden.

Het jaar na zijn huwelijk huurt Evert 2 :

seeckere stede bestaende in huijsinge, schuijre, hoff, weije, driessen, canten ende hoybemdeken, alles gestaan ende gelegen binnen de baronnije van Boxtel onder Brueckelen ende Tongeren, ….. den huijrder soo hij verclaerde hen genoegsaem bekent, voor eenen tijt ende termijn van ses eerstcomende jaaren, denanderen mee de twee ierste jaaren te mogen opseggen voort hooghtijt van Kersmisse als van outs gebruijekelyck, inganck nemende dese huire ten requeerde vanden hoff, weyen, driessen, hoybeempdeken ende canten te halff meert, de huysingen te pincxtavont, teullant t’oicxt aan de blootte stoppelen, alles in desen jaare 1708 ende expirerende soo met drije a ses jaaren soo als parthijen centrahentelyck sullen wesen vernoeght ende als het gehuijrde sal wesen aanvaart, uijtgenomen dat de huijrder int laatste jaar niet meer als vier loopensaten met boeckent ofte ander somer coren oft somersaat sal mogen besayen.
Voor welck gehuijrde den voornoempden huijrder jaarlycx heeft gelooft te betaelen ende te leveren, gelyck hij doet bij desen, als ierst in voorlyffe in gelt thien guldens ende in coren de quantiteijt van negen ende een halff sack, namentlyck ses ende eenen halven sack roggen ende drije sacken boeckweijts, mitsgaders vier vijmen dackstroije ende 25 pont boter jaarlijcx, het voorlijff jaarlycx te betaelen St. Merten, het cooren te leveren tellekens op behoorlijcken levers tijdt, het dacketrooij jaarlycx te leveren ende te verdecken aan de huijsinge volgens laats rechts, de 25 pont boters jaerlycx te leveren in de maent van meij ende in spurry tijt, gelyck den huijrder jaarlycx mede gehouden sal sijn de huijsinge volgens laats recht in weeckten ende wanden te onderhouden.
Den huijrder sal jaarlycx moeten betaelen sonder corten alle de personele ende reele lasten, die iegenwoordigh tot laste van den huijrder sullen geseth werden, verpachtere sal moeten betaelen allen de reele lasten, egeene uijtgesondert, die iegenwoordigh opt gehuijrde geseth zijn ofte geseth sullen werden.
Pachtere sal op behoorlycke tijde ’t schaarhout moeten afhouden, binden, ende aende molen ofte ….. der baronije Binnen Brugge moeten brengen ofte de weert van dien, gelyck pachtere mede het coren jaarlycx tot s’Bosch op den solder van verpachtere sal moeten leveren.
Pachtere sal jaarlycx moeten onderhouden alle straat, water ende thuyn schouwen, ende verdere gebuijrlycke rechten het voorschreve gehuijrde van outs subiect.
Pachtere sal onder de houtwasschen het laatste jaar van syne pachtinge met de corte seijsie nyet mogen vlaggen, op dat het hout nijet en werde beschadight, ofte sal de schade ten tauxatie van goede mannen moeten refunderen en goet doen.
De vruchte op de fruijt boomen in de bogaart wasschende, sullen by den verhuijrder en huijrder jaarlycx gedeijlt ende genoten moeten werden.
Pachtere sal jaerlijcx mogen schoepen op henperse heijde anderhalven dagh.
Pachtere sal jaarlycx acht vrachten heijtorff van Halder heyde tot aen de huijsinge van Willem, des verhuijrders soon moeten brengen, des soo sal den selven Willem aen pachtere moeten den cost geven.

Boxtel R.30 Not.426 1708

Diris, de weduwe van Jan Evert Santegoets en de moeder van deze Evert stelt zich bij deze akte borg.

Met deze verpachting loopt in zoo verre wat mis, dat er vier jaar later een rechtszaak aan te pas komt met uiteindelijk de volgende uitspraak 3 :

Gesien bij mijne heeren schepenen der baronnije van Boxtel d’aansprake cum annexis bij ofte van wegens Peter Rossums, inwoonder der stadt s’Bossche, aenleggere tegens Evert Santegoets gedaegde ter rolle vanden 9en junij 1711 in regte innegedient, gesien tot dier de relase vanden gedane dagemente, mitsgaders het appoinctement van verstecq salvo ter rolle vanden 25en junij daaraan volgende plaatsche gegrepen, mette obtenuit daarop gevolgt, met de verdere acten ende actitaten inder saake gehouden, ende op alles wel ende rijpelyck geleth, mijne heeren schepenen voorschreven, ter manisse des richters, wijsen ende verclaren voor regt, dat den gedaegde schuldig ende verbonden is aan den aenleggere illico te voldoen, betalen ende te leveren de somme van twintig gulden negen stuyver agt penningen tot voorlijff, ses ende eenen halven sak rogge, een sak boekweijt, vier pont boter, mitsgaders twaelff vijmen dackstroij salvo cortinge van tgeene daarop betaalt mogte sijn ofte met rigt nog gecort soude moeten wesen, den gedaegde daarinne mitsgaders inde costen van regt condemnerende.
Actum in judicio den twintigsten maij seventhienhondert twaelff.’

In 1716 is Evert opnieuw gedaagde bij een rechtszaak, die in de maanden juni en juli op de rol voorkomt.4  In september volgt de uitspraak 5 :

Gesien bij mijne heeren schepenen der baronnije van Boxtel …. (etc.),
mijn heeren schepenen voorschreven ter manisse des heeren drossaarde wijsen ende verclaren voor regt dat de voorschreven gedaagdens schuldigh ende gehouden sijn aande voorschreven aanleggersse promptelijk zullen hebben op te leggen, te voldoen ende te betalen eene somme van dertien gulden thien stuyvers.
Item drie sacken en drie vaten rogge die den voorschreven eersten in ordine gedaegde bij slote van affreekeninge als voor is schuldigh gebleven.
Item tien gulden wegens restant vant voorlijf op pincxteren laatsleeden verscheenen, met ende beneffens de quantiteijt van twee en een halffve sacke rogge op ligtemisse te vooren par reste veragtert sijnde.

Item twee sakken boeckweijt die ten oigst naastcomende vervallen zullen, mitsgaders twee en een halven sacken rogge die zullen comen te verscheynen op ligtemus van het aanstaande jaar 1717.
Verders boven dien wettelijke, het zij bij quitantien ofte andersints te doceren ende te bewijsen dat de lasten ende impasitien op de voorschreven stede ende goederen daer toe specterende gestelt ende omgeslagen betaalt sijn,

ende voorts generaelijck ende speciaelyk te voldoen ende naartecomen alle datgeene dat de voornoemde gedaagdens respectivelijk bij huyrceel als voor hebben aangenomen ende belooft de zelve gedaagdens ider als schuldenaer soo ten provisioneele als ten principaele, mitsgaders inde costen van dezen processen condemneerende, mits nogtans dat de executie der verscheenen termijnen tot die respective verscheijndagen sal worden gehouden in surcheantie ende nog verders ingeval dat den eene voldoende den anderen sal weezen gelibereert, als mede salvo cortinge van het geene blijke sal daar op te wezen voldaan ende betaalt.
Actum Boxtel in juditio ordinario desen negenentwintigsten september 1700 en sestien.

Hierna heeft Evert kennelijk genoeg van Boxtel want vanaf deze tijd komen we hem tegen in
St. Michielsgestel. Daar huurt hij in 1720 in de Horrixstraat een huis, hof en teulland met twee hopveltjes voor 36 gulden 10 stuiver en jaarlijks 3 vijmen dakstro. De huurtermijn is vier jaar.6  
Hij blijft hier overigens veel langer en zo nu en dan komt Everts naam voor in het doopboek, ofwel als vader of als doopheffer.

In 1741 gaat hij echter weer verhuizen, waarvoor hij bij de schepenen en de armmeester een

Borgbrief voor Evert Santegoets en zijn Familie ‘ moet laten opstellen.7 :
Wij ….. schepenen, en ….. armmeester deser heerlijcheijt van Michiels Gestel, mede last hebbende van sijnen confrater …..tuijgen en verklaren, certificerende mits desen voor de opregte waarheijt ter instantie ende requisitie van Evert Santegoets, als dat den requirant met sijn huijsvrou Uijcke Janse Spierinx, geboortig van hier, meenigte jaren binnen dese heerlijcheijt gewoont hebben, en beijde van een goed gedrag en onbesproocke leven voor soo veel ons bekent is.
En alsoo den requirant met zijn familie metter woon van hier naar Esch is vertrocken, soo geloven wij dien volgende op verband van de incomsten van de Arme Taaffelen deser heerlijcheijt van Michiels Gestel dat ingevalle den requirant sijn vrou voornoemdt ofte kinderen te samen bij malkander verweckt ofte nog te verwecken, tot armoede quam te vervallen, men haar neven andere arme ingesetenen naar vermogen van de arme incomsten behoorlijck onderstand sal doen, en in soo verre den armen van Esch en van andere plaatsen alwaar den requirant mogte comen te woonnen, te sullen ontlasten.
T’oirkonde onderteeckent, gegeve tot Michiels Gestel den darthienden meij seventhien-hondert eenen veertig.

In Esch is Evert vervolgens binnen een jaar overleden :

April den 4e  begraven Evert Santegoets, laat vrouw en kinderen na.

Weer een jaar later, in 1746, speelt zich ten huize van de weduwe een drama af, als zoon Adriaen overlijdt als gevolg van messteken. Zie aldaar.

Oda komt in 1749 nog voor als doopgetuige en dat is dan het laatste wat we van haar vernemen.


1 Boxtel R.30 dd.1705-11-23  2 Not.426  3 Boxtel R.27 f.42v  4 Boxtel R.20 f.5 e.v.   5 Boxtel R.28 f.5  6 Michielsgestel R.82 f.25 
7 Michielsgestel R.90 f.56

naar Top

09.g4   MARTIEN  SANTEGOEDS

09.g4   MARTIEN  SANTEGOEDS,   zoon van Jan Evert   08.h1

Gedoopt : in Boxtel op 15 november 1678 ,  begraven : in Boxtel op 21 april 1746.
Gehuwd 1 : in Boxtel op 25 februari 1710 met Anna van Oirs. Zij is rond 1721 overleden.
Kinderen :
10.e1   Joanna Maria,  gedoopt in Boxtel op 24 maart 1711.
10.e2   Jan,  gedoopt in Boxtel op 29 september 1712. Geen verdere gegevens bekend.
10.e3   Henrik,  gedoopt in Boxtel op 21 maart 1714. Geen verdere gegevens bekend.
10.e4   Hendrina,  gedoopt in Boxtel op 1 september 1716. Geen verdere gegevens bekend.
10.e5   Martina,  gedoopt in Boxtel op 17 maart 1720. Geen verdere gegevens bekend.
Gehuwd 2:  in Boxtel op 12 september 1723 met Ida Porters.
Zij is overleden op 24 juli 1724, in Boxtel.
Kind :
10.e6   Peternel,  geboren omstreeks juli 1724. Geen verdere gegevens bekend.

Het eerste huwelijk van Marten wordt gesloten ‘cum dispensatione‘ en op regelmatige tijden vindt er gezinsuitbreiding plaats. Op zeker moment heeft Marten geldgebrek en moet hij een lening afsluiten. Het wordt een bedrag van 250 gulden,

in geene mindere specie als hollantsche gevalueerde ducatons off rycxdaelders huyden date deses over een jaar met thien guldens wegens intersse vrij van alle lasten, egeene uijtgesondert, te leveren binnen de voorschrevene baronnije van Boxtel sonder langer uijtstel ofte eeniger tegenseggen ‘.1

1717%20ht%20Marten%20Jan
Boxtel Not.435 1717-03-27

Volgens een bijschrift is deze lening overigens pas in 1745 afgelost. De lening blijkt verder nog niet voldoende, want anderhalf jaar later in oktober 1717 leent Marten van dezelfde persoon nog eens twee hondert gulden.2

Zijn zus Lijsbeth maakt in 1722 een testament en benoemt Marten daarin tot momboir.3
Zelf wordt hij rond deze tijd weduwnaar, maar gelukkig slaagt hij er in om een nieuwe echtgenote te vinden. Alvorens het huwelijk kan worden gesloten moet echter een inventaris worden gemaakt en de huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd 4 :

Staat ende inventaris van alle de erffhaeffelyoke meubelaire goederen die Martinus Santegoets en Anneke van Oers, gewesene egte luijden tezamen hebben beseeten, bij de voorschreven Anneke van Oers metter dood ontruympt ende agtergelaten, welcke goederen den voornoemden Martinus Santegoets volgens costuijme alhier ter togte ende zijne dogter, verweckt bij de voorschreven Anneke van Oers zijne voorschreven vrou zaliger, ten erffregte zijn competerende gedaen maken op het aangeven vanden voornoemden Martinus Santegoets zoo ende gelijk als volgt.

de taefel
twee kisten
den trogh
de bedde coets
de kast
een stand metter toebehoort
een tobbe
een wascuijp
een coeijkeetel
een verkens cuijpken
een coopere melk kan met de toebehoorte
een coopere keetel
een vuur pan,
een ijsere keetel
een ijsere kookpot
een emmer
een koekepan
een vuur eijser
een hael
vier tinne schootelen
een tinne comken
drie tinne leepels
een sijt met de toebehoort
de hoijse ijsjers
het haergetauw
een wan
het leupen met den asback

twee snijbacken metter toebehoorten
eenen vleegel
het karseel met vier tuijers
twee bedde met twee hooftpeuluwen en een deecken
vier slaeplaekens met d’gardijnen
vijff cooren sacken
ses stoelen
een werkpost
een leer
een stroije kurff en booter kurff
de spinne wiel met zijn toebehoort
het strijk eijser
een sitbank
de paerts kribbe
twee coeijbacken
twee rieken
de schup
de schoep en vlagseijsjer
de spaeij
een turfschup
een meskaer en de hoogkar
de ploeg met sijn toebehoort en eegt
een booter sohootel
de haem en sael en twee paer strengen sonder scheijen
een eijsere helfster met een toom met eenen seijlen helfster.

Aldus gedaen en geinventariseert op het aengeeven van den voorschreven Martinus Santegoets, den welcke verclaerde hem in allent geen voorschireven is opregtelijk en naer haere beste kennisse en weetenschap gedraegen te hebben, sonder sijns weetens ietwes versweegen, agtergehouden offte niet naebehooren opgegeeven te hebben, beloovende indien naemaels bevonde mogte werden dat desen inventaris in eenige pointen offte deele met eenige stucken behoorde vermeerdert offte vermindert te worden, dat den selven daer naer sal worden geregt tot gemeen voordeel ofte schaede sonder daer inne behaelt te willen zijn, presenteerende ook denselven als wel en deugdelijk gemaekt, des noods zijnde bij bede met eede te sullen versterken.’

De huwelijksvoorwaarden luiden :

Compareerde voor mij ……… Martinus Santegoets, weduwnaer van Anneke van Oers, bruijdegom, ter eenre, en Eijken Porters jonge dogter, bruijt, ter andere zijde, geassisteert met haeren versworen momboir indezen, respective inwoonderen der baronnije van Boxtel, dewelcke verclaren gereolveert te zijn met malkanderen te treeden in egten huwelijcke staat, dogh alzoo Martinus Santegoets is hebbende een voor dogter met naeme Jennemarij, verweckt bij de voornoemde Anneke van Oers zijne vrouw zaliger, ende nog in deze aanstaende huwelijk kindt off kinderen staan te verwecken en dat derhalve disputen ende differenten soo tusschen ’t voornoemde voorkint ende naarkindt off kinderen als den langstlevende soude konnen ontstaen, welcke de comparanten geerne soude voorkomen, zijnde derhalve te raede geworden bij dese huwelijcxe voorwaerde daarinne voor soo veel hen comparanten mogelijk is te voorsien, verclaeren derhalven dat zij comparanten tot subsisio ende onderstant van dit aenstaende huwelijk sullen inbrengen alle soodanige goederen daar zij eenigsints meester offte meesterschap van zijn hebbende, als ook alle die geene die haar comparanten nogh sullen aancomen en aenbesterven.
Ende ingeval de voornoemde Jennemarij voordogter, haar mogte comen te begeven in huwelycke off andere geabprobeerde staat, dat als dan dezelve zal trecken ende genieten eene zomme van twee hondert en vijftigh caroli guldens tot 20 stuyvers ’t stuck, ideren gulden gerekent, dogh ingeval hij eerste comparant mogte comen te overlijden voort voorschreven huwelijcke off andere geabprobeerde staat van zijne voordogter, dat in sulcke geval zij tweede comparanten niet gehouden zal wezen de voornoemde twee hondert en vijfftigh gulden uyt te reijcken aande voornoemde Jennemarij voordogter, vermits het togt regt aldan compt te cesseren.
Verders dat de goederen die zij conthorelen staande huwelijck sullen conquesteren te weten bij aancoop, tussen het zelve voorkind ende te verwecken naarkinderen egalijk hoofft voor hooft zullen werden gedeelt, des soo zal de langst levende van hun beyde daarinne blijve behouden de togte zijn ofte haar leven geduurende, mits dat den langst levende daar voor verbonden zal sijn de kinderen eerlyk te anderhouden ende naar haeren staat op te voeden, ende voorts te doen als een vader off moeder schuldigh is en behoort te doen.
Item zal den eersten comparant oprigte staat ende inventaris van zijne erffhaeffelijcke goederen ten behoeve vant voornoemde voorkint. Alle welcke voorschreven conditien ende voorwaerde de comparanten hebben geloofft precies te zullen voldoen, naercomen ende agtervolgen op verband van haeren persoonen en goederen, hebbende ende vercrijgende als naar regten consenterende my notario hier van te maken ende uijttereijcken een offte meer instrumenten in behoorlycke forme. Aldus gedaen en gepasseert binnen de baronnije van Boxtel op heeden dezen eersten september 1700 drie entwintigh.’ 4

Het huwelijk wordt gesloten, maar veel geluk staat hen niet te wachten. Om te beginnen blijkt 1724 een jaar te zijn waarbij de grondlasten vaak hoger zijn dan de opbrengst van de grond. Voor Marten is dit in Tongeren bij 13½ lopense het geval.5  
Veel rampzaliger is echter het overlijden van zijn vrouw, waarschijnlijk als gevolg van de geboorte van de dochter Peternel. In 1725 maakt hij een testament 6 :

Bij den inhouden van desen ….. (etc.), is gecompareert ende verscheenen den eersaemen Martinus Jan Evert Santegoets, weduwenaer van wijlen Anneken doghtere Jan van Oirs, welcken voornoempden Santegoets sieckelijck te bedde was leggende, dogh zijn verstant, sinne ende memorie in alles wel maghtigh zijnde, soo als ons ondergeteijckende opentlyck scheen ende bleeck, den welcken overdenckende was de broosheijt des menschelijcke levens en datter niet seeckerder en is dan de doot en niet onseeckerder dan de tijt en ure van dien, en daeromme van dese werelt niet en wil scheijden sonder alvoorens te hebben gedisponeert van zijne tijdelijcke goederen hem bij Godt Almaghtigh op deser aerde verleendt, doende het selve uijt zijnen eijgen en vrijen will, sonder inductie off persuatie van imanden (soo hij verclaerden) dogh alvoorens daer toe komende soo beveelt hij testateur zijne onsterffelijke ziele als wanneer die uijt zijn sterffelijck lighaem sal komen te scheijden in de barmhertige ende genadige hande Godes onsen schepper ende zalighmaeker, ende zijn doode lighaem de aerde met een eerlijcke begraeffenisse naer zijnen staat gerequireert werdende.
Revocerende, casseerende, doot ende te niet maekende bij dese alle testamenten, codicillen ende alle andere maekinge, hoe die oock genoempt moghte worden, die hij testateur voor data deses moght hebben gemaeckt ende gepasseert, niet willende dat de selve off eenige van dien in eenigh poinct aghtervolght off naergekomen sullen werden.
Ende oversulcx cpnieuws disponerende, soo verclaert den testateur te stellen ende nomineren voor zijnen eenige ende universeelen erffgenaem Jennemaria, des testateurs doghter, verweckt bij de voornoempde Anneken, doghtere Jan van Oirs. Verders verclaerden hij testateur te stellen tot vooghden ende momboiren naer doot ende overlijden vanden testateur over zijne naer te laetene doghter Cornelis van Oirs ende Evert vanden Bogaert, totter tijt en wijlen toe dat het selve naer te laetene testateurs doghter sal gekomen zijn tot haere mondige daegen, staeten van huwelijck off andere geapprobeerden staat met seclusie ende uijtsluijtinge van heeren drossaert en schepenen deser baronnije van Boxtel, mitsgaders alle andere oppermomboiren ende weesgereghten, behoudens haer eerw. respect en waerdigheijt de selve daer van excuserende, willende dat de voorschreven administratie en bevinden vande voornoempde zijne doghter en der selver goederen bij de voorschreven momboiren sal worden gedaan en verright, met maght om een off meer momboiren beneffens haer offte in haer plaetse te mogen stellen.
Verders wil ende begeert hij testateur dat hij bij monde ofte hantschrift sal ordonneren dat het selve naer zijn doot uijtgereijckt sal worden.
Allent geen voorschreven staat verclaert den testateur       (etc).
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de baronnije van Boxtel op heden den tweentwintighsten september zeventhien hondert vijff en twintigh ten woonhuijse vanden testateur ter presentie van ………. als geloofwaerdige getuijgen ende inwoonderen alhier, die de minute deses, zijnde geschreven op een zegel van vierentwintigh stuijvers, beneffens den comparant ende mij notario behoorlijck hebben onderteijckent, op dato als boven
.’

De ziekte blijkt gelukkig mee te vallen en vier jaren later is hij opnieuw bij de notaris waarbij Jan de Louw verklaart :

‘ verjaerhuert te hebben seecker zijne steede gelegen tot Tongeren op Nergena aan Martien Santegoets, soo ende gelijck de selve tegenwoordigh int gebruijck is hebbende, alhier meede comparerende ende de huere accepterende voor eenen termeijn van twee aghter een volgende jaeren, malcanderen met een jaer op te mogen seggen in de kersheijlige daegen te vooren, wie van beijde partije gelieven sal, waer voor hij huerder jaerlijcx aan hem verhuerder heeft gelooft te betaelen vijffentwintigh gulden aan voorlijff eens, thien sacken rogh en vier sacken boeckweijt, te betaelen en leveren alle jaere eens op behoorelijcken tijt volgens ouder gewoonten.
Ende sal hij huerder gehouden wesen alle jaeren te moeten leveren drie veijmen goet leverbaer dackstrooij, en die opde huijsinge moeten laeten verdecken naer laets reght, mitsgaeders de huijsinge meede t’zijnen laste te moeten onderhouden in wighten wende etc. , t’hout tot de reparatie ende het vitsel van nooden opde goederen aff te kappen, daer hij verhuerder hem dat sal aanweijsen.
Dese heeft sijnen aanvanck genomen als te weeten den hoff en groes te halff maert, de huijsinge op pincxt avont ende het lant bloot aan de stoppelen, alles in desen jaere 1700 negenentwintigh, dogh alles weder te verlaeten soo ende gelijck hij huerder het selve aanvaert sal hebben.’ 7
Verder moet de huurder de gebruikelijke lasten voor zijn rekening nemen en de sloten en wegen onderhouden.

Marten wordt verder nog genoemd in een pachtkontrakt in Tongeren 8  in 1739 en hij doet afstand der tochte in Munsel in 1742 9.
In 1746 is Marten overleden: ‘ den 21 april is begraven Martinus Santegoets, laat na een kint.’


1 Not.435 dd.1717-03-27  2 Not.437 dd.1718-10-18  3 Not.440 4 Boxtel r.140 f.309v  4 Not.441 dd.1723-09-01  5 Boxtel R.144 f.111 
6 Not.483 dd.1725-09-22  7 Not.487 dd.1729-10-07  8 Not.497 dd.1739-10-22  9 Boxtel R.144 f.22

naar Top

09.g7   AELKE  SANTEGOEDS

09.g7   AELKE  SANTEGOEDS,   dochter van Jan Evert   08.h1

Gedoopt in Boxtel op 3 december 1685 ,  overleden na 1726.
Ongehuwd wordt zij moeder van een zoon Hendrik, gedoopt in Boxtel op 6 nov 1715.
Vader is Willem Adriaan Teunissen die later het kind wettigt.
Gehuwd 1 : Twee jaar later, op 12 oktober 1717, huwt zij in Boxtel met de vader
Willem Adriaen Teunissen Sluytiens. Willem overlijdt binnen enkele jaren.
Gehuwd 2 : op 2 februari 1721 huwt zij Jan van Asvelt (ook wel : Asdonq)
Kinderen : Andries, Evert, Anna Maria, Francis.

Geen verdere gegevens bekend.


09.g8   ODA  SANTEGOEDS

09.g8   ODA  SANTEGOEDS,   dochter van Jan Evert   08.h1

Gedoopt in Boxtel op 9 december 1687 ,  overleden na 1720.
In 1717 wordt zij ongehuwd moeder. Het kind wordt Theodora gedoopt en daarbij wordt
Simon Dirckx als vader genoemd.
Gehuwd  : op 15 juli 1720 in Boxtel met Adriaen van de Besselaer.
Kinderen : Adriaen, Jenneke.

Geen verdere gegevens bekend.


09.h1    GOYAERT  SANTEGOETS

09.h1    GOYAERT  SANTEGOETS,  zoon van Jan Goyaert 08.e3

Gedoopt in Best op 8 feb. 1683 ,  begraven in Best op 11 augustus 1753.

Geen verdere gegevens bekend.


naar Top

09.h3    ELIZABETH  SANTEGOETS

09.h3    ELIZABETH  SANTEGOETS,  dochter van Jan Goyaert 08.e3

Gedoopt in Best op 26 december 1686 ,  overleden in Best op 14 november 1704.

Geen verdere gegevens bekend.


09.h4    JOANNA  SANTEGOETS

09.h4    JOANNA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Goyaert 08.e3

Gedoopt in Best op 29 april 1689 ,  overleden : na 1720.
Gehuwd : op 4 februari 1720 in Best met Gerard Daniel van de Meurik (ook wel : Hurcx).
Kind : Maria …..

Jenneke komt voor haar huwelijk enkele malen als doopgetuige voor.


naar Top

09.h5    JAN  SANTEGOETS

09.h5    JAN  SANTEGOETS,  zoon van Jan Goyaert 08.e3

Gedoopt in Best op 26 juni 1691 ,  overleden in Best op 23 november 1726.

Geen verdere gegevens bekend.


09.h6    PETER  SANTEGOETS

09.h6    PETER  SANTEGOETS,  zoon van Jan Goyaert 08.e3

Gedoopt in Best op 3 november 1694 , overleden in Best op 14 november 1704.

Het begraafboek vermeldt :

den 25e dito begraven Peter Jan Santevoets. Aanwijsinge : dat Peter Jan Santevoets sonder kinderen na te laten overleden is, dat metter doot heeft ontruijmt twee persele.’

Geen verdere gegevens bekend


naar Top

09.j1   ROELOF  SANTEGOETS

09.j1   ROELOF  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   08.j5

Gedoopt : in Boxtel op 11 januari 1693 ,  begraven : in Boxtel op 14 october 1718.

Alleen de tauxatie van de vaste en onroerende goederen is bekend.1 In Cleynder Liempde bezat hij een huis e.d. ter waarde van 620 gld en een ‘parceel soo teul, heij als weijlant‘, groot 30 lopense en 400 gulden waard, in Onroode 5 lopense teulland en groes t.w.v. 80 gulden en ‘het Hopvelt‘, een half lopense groot ter warde van 12 gld 10 st. Zijn zus Annemari is erfgenaam.


1 Boxtel R140 f.15

09.j2    ANNEMARI  SANTEGOETS

09.j2    ANNEMARI  SANTEGOETS,  dochter van Andries Jan 08.j5

Gedoopt : in Boxtel op 24 juli 1695 ,  overleden : in 1754 of later.
Gehuwd : in Boxtel op 16 januari 1720 met Jan Peter van de Ven.
Kinderen : Peter, Andries, Maria Catharina, Roelof, Maria, Hendrik, Catharina, Francis.

Al kort na het huwelijk wordt Annemari ziek en wordt een testament gemaakt waarbij zij nagenoeg alles aan haar man vermaakt.1  Zij herstelt echter en baart in de volgende vijftien jaren bovengenoemde kinderen. In 1754 is zij wederom ziek en wordt een testament gemaakt waarbij momboiren voor de kinderen worden benoemd.2


1 Not.458 dd.1720-05-24  2 Not.492 dd.1734-11-18

naar Top

09.k1   JENNEMIE  SANTEGOETS

09.k1   JENNEMIE  SANTEGOETS,  dochter van Dirck Adriaen   08.p1

Gedoopt : in Boxtel op 29 oktober 1696 ,  overleden : na 1747
Gehuwd : in Boxtel op 19 februari 1719 met Peter Hendrik Verhoeven.
Kinderen : Hendrik, Dirk, Gertrudis, Gertrudis, Antony, Adriaen, Cornelia, Jan, Maria, Annemarie.

Behalve de trouwakte en de doopaktes van de kinderen in de jaren 1720 t/m 1737 is er nog een testament bekend uit 1747. 1


1 Not.505 dd.1747-09-21

09.k2   ADRIAEN  SANTEGOETS

09.k2   ADRIAEN  SANTEGOETS,  zoon van Dirck Adriaen   08.p1

Gedoopt : in Boxtel op 17 februari 1703 ,  overleden : na 1728
Gehuwd : in Boxtel op 5 mei 1725 met Henrica Goyaert Huybert van den Bosch.
Kinderen :
10.h1   Dirk,  gedoopt in Boxtel op 5 mei 1726.
10.h2   Maria,  gedoopt in Boxtel op 26 mei 1728.

Van 1723 tot 1728 komen we Adriaen tegen als doopgetuige, bruidegom en vader en tenslotte bij de notaris als testateur :

Inden naeme onses Heeren, amen.
Bijden inhouden van ……… (etc.) …. is gecompareert ende verschenen den eersaemen Adriaen Dirck Santegoets, out borgemeester, ende Henderina doghtere Goijaert Huijberts vanden Bosch, eghte beddegenooten, den voornoempden Adriaen Santegoets zieckelijk te bedde leggende, dogh zijn verstant, zinne ende memorie in alles wel maghtigh zijnde soo als ons ondergeteijckende opentlijck scheen ende bleeck, de welcke overdenckende …. (etc.)… soo beveelen zij testateuren henne onsterffelijcke ziele …. (etc.)… ende haer doode lighaeme .. (etc.)… revocerende, casserende, doot ende te niet maekende …(etc.)…  soo verclaerden zij testateuren te stellen tot vooghden ende momboiren naer doot ende overleijden vanden lancxt levende over haere naer te laeten kinderen Goyaert Huijberts vanden Bosch ende Jan Peters van Leendt, inwoonderen alhier, totter tijt en wijle toe dat de selve henne kinderen sullen gekomen zijn tot haere mondige jaeren, staeten van huwelijck off andere geapprobeerden staat, met seclusie ende uijtsluijtinge van heeren drossaert ende schepenen deser baronnije van Bocxtel, mitsgaeders alle andere oppermomboiren ende weesgereghten, behoudens haer eerw. respect ende waerdigheijt, de selve daer van excuserende, maer willende dat de voorschreven administratie ende bewinden vanden voornoempden henne minderjarige ende der selver goederen bijde momboiren sal werden gedaan en verright, met maght om een off meer momboiren beneffens haer ofte in haer plaetse te mogen stellen ende substitueren.

Verders willen ende begeeren sii testateuren dat allent geene zij, bij monde ofte hantschrift sullen ordonneren, dat het selve naer haer doot uijtgereijckt sal moeten worden.
Allent geen voorschreven staat …. (etc.)
Aldus gedaan ende gepasseert op heden den derden junij zeventhien hondert aghtentwintigh ten huijsen ende woonplaetse vande testateuren.’

ht%20Adriaen%20Dirck%201728
Boxtel Not.486 1728-06-03

Rond dezelfde tijd wordt de familie nog genoemd in het testament van tante Geeritje.
De kinderen worden nog genoemd bij het aflossen van een schuld in 1742.2


1 Not.486 dd.1728-06-03  2 Not.488 dd.1730-08-15 

naar Top

09.m1   MARIA  SANTEGOETS

09.m1   MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1

Gedoopt in Boxtel op 6 juli 1701 ,  overleden : in of na 1749.
Gehuwd : omstreeks 1750 met Peter Tera.
Kinderen : Antonie, Jan, Adriaen, Jan, Anna, Catrien.

Behalve het doopsel van de kinderen valt te melden de erfdeling in 1742 1  en het testament (voor de langstlevende) in 1749. 2


1 Boxtel R144 f.175  2.Boxtel R.145 f.173v 

09.m2   AERT  SANTEGOETS

09.m2   AERT  SANTEGOETS,  zoon van Jan Aert  08.q1

Gedoopt : in Boxtel op 2 oktober 1702 ,  overleden : in Boxtel op 28 juni 1779
Gehuwd 1 : omstreeks 1727 met Hubertina van Mierlo. Zij is rond 1750 overleden.
Kinderen :
10.j01   Adriaen,  gedoopt in Boxtel op 6 januari 1728.
10.j02   Jennemie,  gedoopt in Boxtel op 24 juli 1730
10.j03   Adriana,  gedoopt in Boxtel op 5 oktober 1732.
10.j04   Petronella,  gedoopt in Boxtel op 18 januari 1736, geen verdere gegevens bekend.
10.j05   Hubertus,  gedoopt in Boxtel op 4 december 1738
10.j06   Jan,  gedoopt in Boxtel op 5 maart 1741
10.j07   Anna,  gedoopt in Boxtel op 28 maart 1743, geen verdere gegevens bekend.
10.j08   Petronella,  gedoopt in Boxtel op 9 januari 1745, geen verdere gegevens bekend.
Gehuwd 2 : in Boxtel op 11 september 1757 met Catharina, dochter van Walter van Oirschot.
Zij is overleden in Boxtel op 8 feb. 1764.
Kinderen :
10.j09   Peter,  gedoopt in Boxtel op 27 maart 1759, overleden 28 december 1759.
10.j10   Huberta,  gedoopt in Boxtel op 27 maart 1759, geen verdere gegevens bekend.
10.j11   Annemaria,  gedoopt in Boxtel op 15 februari 1761, begraven 2 juni 1761.
10.j12   Huberta,  gedoopt in Boxtel op 16 april 1763, geen verdere gegevens bekend.

Kort na zijn huwelijk heeft Aert geldgebrek en leent 100 gulden tegen een rente van 4%.
De schrijfkunst is hij nauwelijks meester 1 :

1729%20ht%20Aert%20Jan
Boxtel Not.487 1729-05-07

Eind 1753 moet hij meemaken dat zijn oudste zoon Adriaan veroordeeld wordt tot de galg en in Boxtel wordt opgehangen, nog geen 26 jaar oud.

In de volgende dertig jaar komen we Aert uitsluitend tegen in het doopboek als vader van een dopeling of als peetvader.

Zijn vrouw overlijdt en als Aert opnieuw wil gaan trouwen moet er een inventaris worden opgemaakt 2 :

Inventaris van alle zodanige meubilaire en erfhaaffelijke goederen, opgeregt en gedaan maken door Aart Santegoets, weduwenaar weijlien Huijberdien van Mierlo ende nu in ondertrouw opgenomen met Catharina van Oirschot, welke naar te noemene goederen de voornoende Huijberdien van Mierlo ter togte heeft agter gelaten aan voornoemde Aart Santegoets ende het erfregt aan de bij haar te samen in egt geteelde vier kinderen met naamen Marie, Ariaentie, Hubertus en Johannes Santegoets, bestaande inne het navolgende.

Eerstelijk een bed met vere gevult,
Een dito hooftpeuluw,
Een bed met caf gevult,
Een duo hooftpeuluw,
Vier paar slaaplaakens,
Twee wolle dekens,
Een linne deeken,
Drie taaffellaakens,
2 servetten,
Een handdoek, vijf sakken,
Een kast, twee kisten,
Een kar kistien, een tafel,
Seven stoelen, een boterstand,
Een roomtob, een dito melktob,
Een groote koekeetel,
Twee koopere keetels,
Een koopere kan, een dito seijg,
Een dito bedpan, een dito lamp,
Een blekker treghter,
Vier tinne schootelen,
Tien tinne leepels, een lepel rak,
Agt eijsere forschetten,
2 eijsere potten, een dito haal,
Een dito lenkhaal, een dito leepel,
Een dito koekpan,
Een dito hangeijser, een spiegel,
6 aarde schootelen so groot als klijn,

Drie dito potten, mede zo groot als clijn,
Een stene boterpot,
Twee dito aarde potten,
Twee olijstopeon en 1 vetpot,
Twee kannen, twee snijbakken,
Een sigt, een seijsje,
Een vuureijser, twee schuppen,
Een spaaij, een melkton,
Drie koebakken, twee rieken,
Een turfschop, twee braken,
Een waskuijp, een half ton,
Een half en een heel kinnetie,
Een bedkoets,
2 paar gordijnen, een paar witte en een paar bonte,
Een hooftpeuluw met caf gevult,
Een veere hoofticussen,
Een eijsere lamp,
Een scherfbord, een saaijkorf,
Twee seeven,
Een kruijwagen,
Een strijkeijser,
Twee hooijgavels,
Een haargetouw,
Een botertijl met een leepel,
Een bijl, twee manden,
Een eijsere botergemak,

Aldus gedaan en geinventariseert etc. etc. , ende heeft daarop aan handen van den weledel gestr. heer J.Borsier, drossaart, den behoorlijke etc. etc
Actum Boxtel heeden den derden september 1757.

Er volgt een huwelijk, er worden kinderen geboren en gedoopt, maar op 8 februari 1764 overlijdt zijn tweede vrouw. Hun jongste kind is op dat moment pas een half jaar oud. 
Aart zelf overlijdt in 1779.


1 Not.487 dd.1729-05-07  2 Boxtel R.147 f.133v

naar Top

09.m4   HELENA  SANTEGOETS

09.m4   HELENA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1

Gedoopt in Boxtel op 5 februari 1711 ,  overleden : na 1753.
Gehuwd 1 :  buitenechtelijke verbintenis met Nicolaes Scellekens.
Kind : Anna (in 1740)
Gehuwd 2 :  in januari 1742 met Jan Arien Timmermans. Deze overlijdt rond 1748
Kinderen : Jenneke, Adriaen
Gehuwd 3 :.  op 20 juli 1743 met Geert Hoevenaars, weduwnaar van Annemie van Rund
Kind : Anna Maria.

Behalve de doop en trouwakten valt nog te melden de erfdeling in 1742.


09.m5   GOVERDINA  SANTEGOETS

09.m5   GOVERDINA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1

Gedoopt in Boxtel op 16 juni 1721 , overleden na 1744.
Gehuwd : in Boxtel op 1 augustus 1743 met Peter van Eyndhoven.
Kind : Maria . 

Zie verder nog de erfdeling in 1742 bij haar vader.


09.m7   MARIA  SANTEGOETS

09.m7   MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert  08.q1

Gedoopt in Boxtel op 16 juni 1721 , overleden na 1744.
Gehuwd : in Boxtel op 1 augustus 1743 met Peter van Eyndhoven.
Kind : Maria . 

Zie verder nog de erfdeling in 1742 bij haar vader.

naar Top