GENERATIE 11 1710 – 1840

11.a2Mechteld Andries Santegoets1712 – 1753+Boxtel
11.a8Jacoba Andries Santegoets1723 –  Michielsgestel
11.b1Jan-Francis Francis Santegoets1715 – 1790 Esch
11.b2Maurus Francis Santegoets1717 – 1780 Esch
11.b4Cornelis Antoon Francis Santegoets1721 – 1807 Esch
11.b5Maria-Catharina Francis Santegoets1723 – 1804 Esch
11.c1Catharina Goyaert Santegoets1720 – 1760 +Boxtel
11.c2Josina Goyaert Santegoets1722 – 1758 +Boxtel
11.e2Evert Jan Santegoets1745 – 1817 Michielsgestel
11.e5Cornelis Jan Santegoets1751 – 1842 Esch/Boxtel
11.e6Oda (Ida) Jan Santegoets1753 – 1817 Boxtel/Esch
11.e7Elisabeth Jan Santegoets1757 – 1791 +Boxtel/Esch
11.e8Jenneke Jan Santegoets1760 – 1830 Esch
11.f1Jenneke Dirk Santegoets1751 – 1807 Liemde/Oisterwijk
11.f2Adriaen Dirk Santegoets1752 – 1817 Boxtel
11.f3Hendrien Dirk Santegoets1754 – 1822 Boxtel
11.f4Jan Dirk Santegoets1756 – 1812 –Boxtel/Oisterwijk
11.f5Wilhelm Dirk Santegoets1758 – 1823 Boxtel
11.f6Petronella Dirk Santegoets1760 – 1831 Boxtel
11.g2Wilhelma Adriaen Santegoets1752 – 1831 Boxtel
11.h2Peter Hubert Santegoets1763 – 1822 Boxtel
11.h4Willem Hubert Zantevoets1766 – 1814 Uden
11.h5Jan Hubert Santegoets1769 – 1858 Boxtel
11.j1Hubertus Jan Santegoets1769 – 1846 Boxtel
11.j2Martinus Jan Santegoets1772 – 1819 Liemde
11.j5Petronilla Jan Santegoets1778 – 1824 Liemde
11.j7Arnoldus Jan Santegoets1782 – 1852 Liemde

11.a2Mechteld Andries Santegoets1712 – 1753 +Boxtel
11.a8Jacoba Andries Santegoets1723 –  Michielsgestel
11.b1Jan-Francis Francis Santegoets1715 – 1790 Esch
11.b2Maurus Francis Santegoets1717 – 1780 Esch
11.b4Cornelis Antoon Francis Santegoets1721 – 1807 Esch
11.b5Maria-Catharina Francis Santegoets1723 – 1804 Esch
11.c1Catharina Goyaert Santegoets1720 – 1760 +Boxtel
11.c2Josina Goyaert Santegoets1722 – 1758 +Boxtel
11.e2Evert Jan Santegoets1745 – 1817 Michielsgestel
11.e5Cornelis Jan Santegoets1751 – 1842 Esch/Boxtel
11.e6Oda (Ida) Jan Santegoets1753 – 1817 Boxtel/Esch
11.e7Elisabeth Jan Santegoets1757 – 1791 +Boxtel/Esch
11.e8Jenneke Jan Santegoets1760 – 1830 Esch
11.f1Jenneke Dirk Santegoets1751 – 1807 Liemde/Oisterwijk
11.f2Adriaen Dirk Santegoets1752 – 1817 Boxtel
11.f3Hendrien Dirk Santegoets1754 – 1822 Boxtel
11.f4Jan Dirk Santegoets1756 – 1812 –Boxtel/Oisterwijk
11.f5Wilhelm Dirk Santegoets1758 – 1823 Boxtel
11.f6Petronella Dirk Santegoets1760 – 1831 Boxtel
11.g2Wilhelma Adriaen Santegoets1752 – 1831 Boxtel
11.h2Peter Hubert Santegoets1763 – 1822 Boxtel
11.h4Willem Hubert Zantevoets1766 – 1814 Uden
11.h5Jan Hubert Santegoets1769 – 1858 Boxtel
11.j1Hubertus Jan Santegoets1769 – 1846 Boxtel
11.j2Martinus Jan Santegoets1772 – 1819 Liemde
11.j5Petronilla Jan Santegoets1778 – 1824 Liemde
11.j7Arnoldus Jan Santegoets1782 – 1852 Liemde

Index voetnoten: zie einde van deze generatie

In de tekst zijn voetnoten weergegeven […]. Sommige daarvan zijn tevens een permalink naar het betreffende document. Op het einde van dit hoofdstuk bevindt zich een index van deze voetnoten.


11.a2   MECHTELD  SANTEGOETS

11.a2   MECHTELD  SANTEGOETS,  dochter van Andries Goyaert   10.a01

Geboren rond 1712 ,  overleden na 1753.
Huwde in Boxtel op 8 oktober 1730 met Adriaen Sterken (4 kinderen)
Huwelijk 2:  op 11 juni 1741 met Lambert van Es (6 kinderen).

Na het huwelijk in 1730 volgen er 4 kinderen. In 1739 of eerder is Adriaan overleden want er worden dan enkele aktes geregistreerd waarbij Mechteld als weduwe is opgevoerd.
Eerst benoemd zij de voogden over haar onmondige kinderen  [1]:

Compareerde voor mij … notaris de eersame Megtelina Santegoets, weduwe wijlen Adriaen Sterck den jongen, inwoondersse tot Esch, de welcke verclaerde te stellen ende te nomineren tot voogden ende momboiren over haere minderjarige kinderen den persoon van Andries Santegoets haeren vaeder als oppermomboir ende Jan Marten Beecqmans als toesiende voogt totter tijt en wijle toe dat haere comparante kinderen minderjarig zijnde sullen gekomen zijn tot haere mondige daegen, staeten van huwelijck off andere geapprbeerden staat, met seclusie ende uijtsluijtinge van heeren drossaert en schepenen deser baronnije van Bocxtel of elders anders, mitsgaeders alle oppermomboiren en weesgeregten behoudens haar eerwaerde respect en waerdifheijt, de selve daer van expenserende, maar willende dat de voorschr. administratie ende bewinden door de voornoempde voogden sal worden gedaan ende verricht, mits doende behoorelijcke reeckeninge beweijs et reliqua van hennen onttfangh ende uijtgaeff aan twee van de naeste vrinden soo van vaerders als moeders zijde, ten bij weesen van de comparante haere kinderen, des gerequireert en versogt werdende, ende worden de selve voogden bij desen verder geauthoriseert en volmagtigh gemaakt.
In cas van overlijdenvan d’een off d’ander om een of meer mmboiren in haer plaets te mogen stellen ende substitueren.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Baronnije van Bocxtel op heden den negende maert zeventhien hondert negenendartigh, ter presentie … (etc)

In het najaar is er actie van Andries Santegoets [3]:

… als testamentair voogd van de minderjarige kinderen Adriaen Sterck, verweckt bij Megtelina Santegoets, de welcke verclaerde verjaerhuert te hebben aan Maria weduwe Frans van Cujck inwoondersse tot St. Miggiels Gestel, seecker woonhuijs en hoff met een driesken aan malcander gelegen, mitsgaders nogh een stuc klant gen^pt den Rontacker, alle soo groot ende kleijn als alen’t selve binnen de Heerlijckheijt van St. Miggiels Gestel deataan en gelegen leijt tot Thede, hier meede present ende de huere accepterende ende dat voor eenen tijt ende termeijn van agt agtereenvolgende jaeren ende met vier jaeren ofte te halven tijde te mogen scheijden wie van de partijen gelieven sal, mits malcanderen opsegginge ofte waerschouwinge te doen een maent voor kersemisse te voorens, waer voor zij huerderse jaerlijcx aan hem verhuerder heeft gelooft te betaelen eene somme van twintgh gulden.
Dese huere sal zijnen aanvangh nemen als te weeten den hoff en groes te halff maert, het huijs te pincxteren ende het teullant t’oicxt aan de bloote stoppelen, alles aanstaande jaere 17c en veertigh.
Ende sal de huerdersse allen’t selve ter expiratie van de huerjaeren wederom in teijde ende maniere moeten verlaeten gelijck zij het selve aanvaerden sal.
De huerdersse sal jaerlijcx op de voors. huijsinge moeten leveren ende verdecken twee veijmen goet gewigtigh en leverbaer ddackstrooij, het welcke de huerderse op de voorgen. huijsinge sal moeten laeten verdecken naer laets regt.
Ende de huerpenningenjaerlijcx precies te betaelen voor d’eene helleft te St. Marte ende de andere helleft te pincxten, beijde aanstaende.
De huerderse sal gehouden zijn jaerlijcx promptelijck te betaelen sonder eenige cortinge alle ‘slants, dorps en de nabuerige lasten, de welcke geduerende dses huersjaeren die op de selve goederen sullen moeten gegeven ofte betaelt worden, soo wel extraordinaire als ordinaire lasten, soo eijgenaers als huerders lasten, egeene uijtesondert.
Oock blijft tot de huerdersse laste de huijsinge te onderhouden in wigten en wanden waer toe de verhuerder de noodige matriaelle sal leveren.
De huerdersse sal gehouden wesen te onderhoueden alle straat- water en tuinschouwen, de selve goederen subject ende van outs gebruijckelijck zijnde.
De huerdersse sal gehouden weesen jaerlijcx te betaelen alle pagten, renthen ende chijnsenals op de goederen zijn staende, mits haer verschodt aan haere belooffde huerpenningen te mogen corten.
Voorst sal de huerderse oock niet vermogen eenigh hout te cappen, alsoo het den verhuerder aan zijn selve behout.
Allen’t geen voorschr. staat gelooft hij verhuerder en huerdersse voorn^pt bij dese promtelijkwederzeijts te sullen volden en naercomen ende tot meerder verseeckeringh van dien, soo is het dat dat de voorn. huerdersse tot voldoening deser verbint haere respective persoon en de goederen present en toecomende, egeene uijtgesondert, stellende de selve ten bedwangen van allen haaren heeren hoven regten ende geregten.
Aldus gedaan ende gepassert op heden den agt en twintigsten october 17c negen en dartigh, ter presentie … (etc)

In 1741 gaat Mechelina hertrouwen en is er een ontlastbrief nodig voor de bruidegom [4]:

Wij … schepenen des dorps Esch certificeren bij desen dat voor ons in eijgener persoon verscheenen ende gecompareert is Nicolaas Gerrits van esch, regeerende provisoir in der tijd der Arme Tafele des H, Gesst deser parochie van esch, de welcke sigh in die qualiteijt verclaerde te stellen borge voor de eene helfte van den onderhoud der kinderen die Lambert Goijaart Gevers van Esch, gebooren alhier tot Esch, in egter bedde bij Mechlina Andries Santegoets, weduwe Adriaan Adriaanse Sterckx zijne ondertrouwde bruid sal coomen te verwecken en dat den selve Lambert Goijaert Gevers van Esch en zijn toecomende huijsvrouw nogh hunne kinderen bij onverhoopte armoede, soberen en gebreckelijckenstaat off andersints voor de helfte nooijt en sullen coomen off gelaaten worden tot lasten van de Arme Tafelen alwaar den voorz. Lambert Goijaart Gevers van Esch en zijn gemelde toecomende huijsvrouw sigh metter woon souden moogen coomen neder te setten, de selve ten allen tijden daer van beloovende te ontlasten en te bevrijden naar behooren soo veel den staat der Arme kasse alhier lijden can tot dien eijnde verbindende alle de goederen ende inccomen deser Arme Tafele alhier tot Esch nu hebbende ende naarmaals vercrijgende. In kennisse als vooren, heden den derden junij seventien hondert een en veertigh.

Het huwelijk vindt een week later plaats in Boxtel.

In 1749 gaat haar moeder hertrouwen en dan wordt er ten behoeve van Meghelien een inventaris opgemaakt [5], zie akte bij haar ouders 10.a01.

Verder worden er tot 1557 nog kinderen geboren, in totaal 6. Geen verdere gegevens bekend.


11.a8   JACOBA  SANTEGOETS

11.a08   JACOBA  SANTEGOETS,  dochter van Andries Goyaert   10.a01

Geboren rond 1723.
Gehuwd met Jan Maas, 1 kind gedoopt in St.Michielsgestel.

Van Jacoba is alleen het doopsel van haar dochter Adriana bekend in 1761.


11.b1   JAN-FRANCIS  SANTEGOETS

11.b1   JAN FRANCIS  SANTEGOETS,  zoon van Francis Goyaert   10.a04

Gedoopt in Esch op 26 oktober 1715 ,  overleden in Boxtel op 26 mei 1790.
Gehuwd in Esch op 22 juni 1749 met Jennemarie dochter van Evert Ter Aa, zij is
overleden op 26 juni 1786.
Geen kinderen bekend.

Begin 1733 wil zijn moeder hertrouwen en worden de voorwaarden daarvoor opgesteld. Hierbij worden de kinderen ook genoemd, waaronder Jan.

Jan trouwt in 1749 maar er komen geen kinderen. En de volgende 20 jaar komt hij niet in akten voor. Pas In juli 1769 zet hij zijn handtekening als getuige bij een notarisakte [6]:

Een jaar later wordt de nalatenschap van zijn ouders Francis Santegoets en Maria van Eijndhoven gedeeld [7] tussen de broers Jan, Maurits en Cornelis en zus Catharina. Jan krijgt het eerste lot:

Eerste Loth

Overmits welke erffscheijdinge en erffdeijlinge is den voorn. Jan Santegoets ten deele gevallen en erffelijck aangekoomen,
eerstelijck een parceel tuelland groot drie loop. gelegen onder dese parochie en dingbancke van Esch …
Item een parceel tuelland groot twee loop. gelegen als voor inde Weij …
Item een parceel hooijland genaamt den Suijsenbeemt groot de helft ontrent …
Item een parceel ackerland genaamt den Haeleijck, groot tewee loop. gelegen onder de Baronnije van Boxtel
Item een parceel tuelland gelegen als voor groot twee loop. …
Item een parceel hoijland groot vier en een halff .. geleegen onder Bockhoven, …
En nogh een parceel tuelland geleegen als voor, groot ses loop. … behoudelijk dat de vercrijgere jaarlijcx sal moeten blijven vergelden twaalff stuijvers vier penningen chijns aan den voorn. prins van Boxtel, voorts met de conditie als hier naar als sij seijden op welcke parceelen en op alle scheepenen letteren en bakheijden daar eenigsints aff gewagh doende hebben die andere meede deijlderen aan en tenbehoeve van den voorn. Jan Santegoets wettelijck ende erffelijck vertheegen helmelingen in maniere indien gewoonlijck sijnde.

Weer een jaar later, in juni 1771, wordt Jan-Francis Santegoets aangesteld tot voogd over de twee minderjarige kinderen van Hendrien van Eijndhoven en het minderjarig kint van Marie Pieter van Eijndhoven in plaats van een overleden voogd [8].
Vervolgens wordt Jan genoemd in het testament van Peeter Janse van Gerwen, weduwnaar van wijlen Maria van Eijndhoven [9]:

Voorts verclaart hij testateur in alle zijne verdere naar te latene goederen, soo kleederen, linnen als wollen, gout, zilver, gemunt en ongemunt, mitsgaders in actien en credieten en generalijck in allen ’t geene denselve behalven het hier voor getesteerde metter dood zal onttuijmen en naar te laten, tot erffegenaam te stellen Jan Santegoets inwoonder alhier, met magt omme daar meede en met alle het selve gedaan en gehandelt te werden naar desselfs vrij wel gevallen, onder deese mits en bepalinge nogtans dat hij Jan Santegoets daar en teegen zal gehouden en verpligt zijn aan hem testateur te moeten versoregen een eer- en christelijke begraaffenisse naar zijnen staat gerequireert en ook alle schulden uijt hoofde van zijn testateurs begraaffenisse te moeten betalen en vereffenen.

Rond diezelfde tijd is er in Esch [10] een schouw, uitgevoerd door de schepenen van Esch waarbij ook andere personen betrokken zijn, o.a. Jan Santegoets. Een jaar later ondersteunt Jan het verzoek tot openbare verkoop in Liempde van 3 percelen land van de twee onmundige kinderen van de weduwe van zijn neef Francis Mourus, zodat zij de schulden van haar man kan aflossen. [11].
Op 1 juli 1772 vindt dit plaats en tekent Jan ook hiervoor, [12, 13, 14 en 15].

In juli 1777 wordt Jan ziek en maakt samen met zijn vrouw hun testament [16]:

Compareerde voor de onderget. scheepenen deeser baronnije van Boxtel Jan Santegoets en Jennemie Everd Tra, egtelieden en inwoonderen alhier, den eerste comparany onpasselijk zijnde dog de tweede comparante gesont naar den lichame en beijde hun verstant, zinnen, memorie ende uijtspraake in alles wel magtig en gebruijkende gelijk ons ondergeteekende scheepenen en secretaris openlijk echeen en bleek, welke comparanten verclaarden te overdenken de broosheid des menschelijken leevens, de seekerheid des doods en d’onseekere tijd en ure van dien, en niet gaarne van de werelt te scheijden eer en alvoorens van hunne tijdelijke goederen hun bij God Almagtigh op deese aarde genaadelijk verleent en nae te laeten gedisponeert te hebben, doende zulcx uijt dereselver eijgen gemoets beweeging, onbedwongen en sonder inductie off persuatie van iemanden soo zij verclaaren, beveelende bij overlijden hunnen doode lichamen de aarde met eer- en christelijke begraaffenissen naar hunne staat gerequireert.

Revoceerende, casseerende, doodt en te niet doende bij deesen alle voorgaande testamenten, codicillen ofte andere dispositien van uijterste willen welke zij comparantebn beijde te samen ofte wel ijeder van hun affsonderlijk voor dato deeses mogte hebben gemaakt oft gepasseert, niet willende dat daar op mogte op eenige van dien d’allerminste reguard zal genomen werden, maar datzullen werden gehouden eeven en al eens oft nooijt gemaakt off gepasseert eb waaren.

En komende alsoo ter dispositie soo verclaaren zij comparanten uijt sonderlinge liefde en affectie die zij elkanderen zijn toedragende, malkanderen de een den anderen over en weeder en zulx d’eerststervende de langstleevende van hun beijde te laaten maaken en besitten alle hunne goederen, soo erffelijke, erffhavelijke, havelijke als gereede goederen en inboedel, waar deselve ook gestaan , geleegen off berustende zoude mogen weesen, egeene soorten van goederen uijtgesondert, mitsgaders actien, schulden en crediten en generalijk in allen ’t geene de eerst stervende van hun met ‘er dood zal komen te ontruijmen en naar te laaten, nietwes ter weerde uijtgesondert, omme daar meede en met alle het selve bij de langstlevende van hun gedaan en gehandelt te werden als iemand met zijn eijge propre goederen kan en vermag te doen en soo als de langstleevende zijne off haaren goeden raad gedraagen zal, malkanderen daar inne al soo over en weeder d’eerststervende de langstleevende van hun beijden tot hunne erffgenaam, vrij heer en meester en vrouwe en meesteresse in en van alle de voorn. goederen institueerende bij en mits deesen des egter onder deese expresse mits en bepaalinge nogtans dat naar doode en afflijvigheid van de langstleevende van hun testateuren de goederen die als dan nog in weesen mogten zijn, zullen moeten gaan succedeeren, erven en versterven aan twee zijde, te weeten voor de geregte eene helft aan de naaste vrinden van de voorn. mans en voor de resteerende weederhelft aan de naaste bloedverwanten der gemelde vrouwe zijde en zulx de doode met de levende hand, staakksgewijse te verdeelen, dan zullen de naaste vrienden van den eerstgen. comparant en testateur voor uijt den geheelen boedel moeten genieten een somme van vijffhondert guldens eens, zijnde de penningen welke  de testateur in contanten ten huwelijk heeft aangebragt.

De goederen welke door den testateur ten huwelijk zijn aangebragt, aan de vrienden van de zijde van den testateur en de goederen welke door de testatrice meede ten huwelijk zijn aangebragt zullen moete werden genoten bij de vrienden van de testatrice en wijders zullen de goederen welke zij testateuren staande huwelijk te samen hebben geprospereert devolveeren en volsterven. Welke meede staaksgewijse bij de doode als levende hand moeten werden gedeelt.

Allen ’t geene voors. staat verclaaren zij comparanten te weesen haar testament, laaste en uijterste wille, begeerende dat het selve alsoo volkomentlijk zal valideeren, het zij als testament, codicil, ofte soo en in dier voegen als het selve best zal kunnen ofte mogen bestaan, niet teegenstaande eenige versuijmenissen oft dat alle solemniteijten ten dees na regten gerequireert niet behoorlijk waaren geobserveert, houdende het selve nogtans alhier voor geinsereert

Aldus gedaan en gepasseert binnen deese Baronnije van Boxtel ten woonhuijse van hun testateuren, heeden den tienden februarij 1700 seeven en seeventig, present de onderget.

Jan komt zijn ziekte weer te boven en treedt enkele maanden later op als notarisgetuige [17]

Zijn handtekening is dan ook weer aanwezig. In juni verkoopt hij als man van samen met zijn schoonfamilie weer een perceel land [18].

In 1781 en 1783 is Jan wederom notarisgetuige [19 resp 20].
In juni 1786 wordt Jennemie ziek en wordt er opnieuw een testament gemaakt [21]:

Compareerde voor de onderget. scheepenen deeser Baronnije van Boxtel, Jan Santegoets en Jennemie Evert Tra, echtelieden en inwoonderen alhierden eersten comparant gezont naar den lichame dog de tweede comparante siekelijk te bedde leggende, den beijde hun verstand, zinnen en memorie wel magtig en begruikende gelijk ons onderget, scheepenen en secretaris openlijk scheen ende bleek, te kennen gevende dat zij overdenkende de zeekerheid des doods ende de onzeekere uure van dien, van deeze weereld niet willende scheijden zonder alvoorens van hunne tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, doende zulx uijt hunne eijge vrije wille sonder inductie of persuatie van iemand.

Recommandeerende voor eerst hunne onsterffelijke ziele in de genaadige en barmhartige handen van God Almagtig hunner schepper en haare doode lichaam de aarde met eerlijke begrafenisse.

Voorts revoceerende, casseerenden, doode en te niet doende bij deeze alle voorgaande testamenten, codicillen ofte andere dispositien van uijterste wille en speciaal soo danige testamentaire dispositie als zij comparanten testateuren re saamen op den 10e februarij 1777 voor scheepenen en secretaris alhier hebben gepasseert, niet willend dat op dezelve ofte eenige van dien d’alderminste reguard zal genomen werden, maar dat zullen werden gehouden even en al eens of nooijt gemaakt of gepasseert en waaren.

Ende alzoo opnieuw disponeerende verclaaren de comparanten te legateeren aan Maria Catharina, innocnete dogter van Francis Mourits Santegoets in egte bedde verweckt bij Anna Maria Traa, een somme van vijfftig guldens eens, welk legaat naer overlijden de comparanten, zoo zij verclaarden, wel expresselijk van het recht van devolutie hetgeen ten aanzien van des langstleevendens goederen volgens costuumen zoude konnen off mooen plaats hebben.

Wijder willen en begeeren zij testateuren dat naar affsterve van de langstleevende en dus bij doode van hun beijden alle de vaste goederen die van de zijde van den testateur zijn aangecoomen sullen devolveeren en versterven op de gelijke kinderen so van Mourits Santegoets, Cornelis Santegoets als van Maria Catharina Santegoets, huijsvrouw van Jan van Balsvoort ende zulx hooftsgewijse.

Gelijk ook dat alle de vast goederen die van de zijde van de testatrice sijn aangecoomen sullen werden geërft en genooten bij de kinderen van Evert Tra,Paulus Tra, Hendrien Tra huijsvrouw van Martinus van de Ven, en Catharina Tra in leeven huijsvrouw van Michiel van de Laar, meede hooftsgewijze en bij overlijden van eene, dezelve kinderen utroque casio haar wettige desendenten bij representatie van hunne ouders.

Nog willen en begeeren sij testateuren al verder dat alle de vaste goederen die zij testateuren te saaamen staande huwelijk hebben geprospereert, mitsgaders alle de soo erffhavelijke, havelijke als gereede goederen en inboedel, schulden en crediten daer onder begreepen, waer de selve ook gestaan, geleegen off berustende zouden moogen weesen, egeene soorten van goederen uitgesondert welke bij het overlijden van hun testateuren in desselfs boedel zullen werden bevonden, naar dat de hier vooren gemelde respectieve legaaten daar uijt zullen zijn voldaan, zullen devolveeren en versterven op de hiervooren gen. kinderen van den testateur zijne voorn. broeders en sustervoor de gerechte eene helfte en op de meede hiervooren gen. kinderen van de testatrices voorn. broeders en susters voor de gerechte weeder helfte ofte bij voor overlijden van een derselver kinderen utroque casio haar wettige decendentenbij plaatsvulling van hunne ouders.

Ende laatstelijk verclaaren zij testateuren bij deeze aan te stellen tot executeurs en reddenaars van deeze hunnen naar te laatene boedel en goederen, mitsgaders ter executeering van dees haare uijterste willen, de perzoonen van jan van Balsvoort, inwoonder tot Haaren en Evert Traa inwwonder alhier met magt van assumptie en surrogatie en met zoodanige faculteit als aan executeurs eenigsints kan em vermag gegeeven te worden, omme naar overlijden van de testateuren die goederen en naarlatenschap in voorn. hunnen boedel bevonden werdende onder hunne beheerine en administratie te neemen de pretentien des boedels zoo veel doenlijk in te vorden, de goederen te vercoopen op onder de hiervooren respective genomineerde erfgenaaen te verdeelen op de provenu van dien aan dezelve over te geevn na dat de dood – en andere schulden onder behoorlijke quittantien zullen zijn betaalt en naer dat deze vooren. legaaten bij de gen. legatarisssenzullen zijn genooten en alzo den boedel van hun testateuren in allen deelen naar hunne beste vermoogens te redden en tot liquiditeijt te brengen en wijders ontrent het gen^t voorn. in alles te handelen en verrigten als goede getrouwe en eerbaare executeuren schuldig en ghehouden zijn te doen, mits aan voorn. hunnen testateuren erfgenaame gehouden blijvende van deeze hunne administratie te doen behoorlijke reekening, bewijs en reliqua mets eclusie van alle Heeren, Magistraaten of Weesmeesteren waer hun lieder sterfhuijs zoude koomen te vallen, als de zelven te saamen ende een elk van dien in ’t biezonder bij deeze zijn ontlastende en excuteerende, zullende sij execteuren ieder voor hunne aanleurende moeijte en devoiren uijt den gemijne boedel genieten eene somma van vijfftig guldens eens en dus te saamen de somma van een hondert guldens, sonder dat sij executeurs uijt hoofde hunner qualiteijt voor vacatie en anders ietwes meerder ten lasten van den boedel zullen vermoogen in te brengen dan alleen perkrollen die bij in opgemelde hunne qualiteijt zoude moeten doen.

Allen ’t geene voorn, staat de testateuren voorgeleezen zijnde, verclaardee zij te weezen hun ieder tetsament, laaste en uijterste willen, begeerende dat dezelve volcoomentlijk sal valideeren, het zij als testament, codicil, donatie ter saaken doods ofte soo als andersints naar rechten best sal kunnen bestaan, niet teegenstaande eenige verzuijmenisse of dat alle solemniteijten ten deele gerequireert daer inne niet volcoomen, …executeeren geobserveert, als houdende alle het selve alhier voor geïnsereert.

Aldus gedaan en gepassert binnen de Baronnije van Boxtel ten woonhuijse van de testateuren heeden den veeriende junij 1700 sesentaggentigh. Present de onderget.

In de marge staat geschreven:

Op den 26e junij 1790 hiervan een extract autentique uitgeleverd aan en ter requisitie van Cornelis Santegoets te Esch, broeder van wijlen den testateur in deesen.

Jan is dan overleden en zijn broer Cornelis wil kennelijk kennis nemen van de erfenis.

Tien dagen later wordt Jennemie begraven:

Juny 26e Jennemie Teraa, huisvrouw van Jan Santegoets, laat man en vaste goederen na. Kerk.

Jan zelf overlijdt in 1790 en wordt op 26 mei begraven [22]:

26. Jan Santegoets, weduwenaar, laat vaste goederen sonder kinderen na

Voor de belastingen moeten er tauxatierapporten worden opgemaakt; In Boxtel [23]:

Tauxatie van de vaste en onroerende goederen gelegen binnen deeze Baronnie van Boxtel, agtergelaten en met er dood ontruijmdt bij jan Santegoeds overleeden en begraven alhier den 26e meij 1790 ende heeft Eeverd Tra inwoonder alhier in qualitijt als testamentaire executeur in den boedel en nalatenschap van den overleedene verklaard de na te meldende goederen vrij en alodiaal te zijn.

No. 1 Eerstelijk een huijs, schuur, stal en hoff, genaamt den Beer, staande en geleegen alhier onder Boxtel Binnen en ten quohiere aldaer bekend op folio 80, ….  het welk na behoorlijk onderzoek is bevonden waardig te zijn en getauxeert op eene somme van vijff honderd guldens,
dico ………………….. f  500 – 0 – 0
Dan is het zelve huijs in’t geheel speciaal belast met eene pagt van vier guldens aan den Armen alhier, doende in capitaal ………………………………………….………….. f  100 – 0 – 0
Item met een chijns van drie gulden neegentien stuijv. en 8 penn.
aan den Heer en Baron van Boxtel  ………………………..f    99 – 7 – 8
             f  199 – 7 – 8
            affgetogen rest ………………………….     f 300 – 12 – 8
    2.   Item een halff huijs en hoff, staande en gelegen als voor, … hetwelk in voegen als voor is getauxeert op eene somme van veertig gulden, dico  ………..………f  40 – 0 – 0 
belast met eene chijns van eene gulden vier stuijvers en agt penningen aan den Heer en Baron van Boxtel  doende in capitaal ………………………………………  .. f  30 – 12 – 8
            affgetogen rest  …………………………..     f     9 – 7 – 8
    3   Item een parceel teulland, genaamt de Hooleijk, groot ontrent twee loopense gelegen alhier onder Lennisheuvel … het welk in voegen als voor is getauxeert op een somme van een hondert guldens,
dico  ………    f  100 – 0 – 0
    4   Item een parceel teulland, genaamt de Grootakker, groot ontrent twee loop.gelegen als voorl … het welk in voegen als voor is getauxeert op een somme van een hondert guldens,
dico  ………    f  100 – 0 – 0
    5   Item een parceel teulland, genaamt den Halven Moolenakker, groot volgens quohier  5L 35R gelegen alhier onder Bruekelen … het geene in voegen als voor is getauxeert op een somme van vier hondert guldens, ………………………………………….………………    f  400 – 0 – 0
Dan is ’t zelve perceel speciaal belast met eene chijns van twaelff stuijvers en drie duijten aan den heer van Boxtel, doende in capitaal ……………………………………….……  f     15 – 9 – 6
            affgetogen rest  ……………………………  f  384 – 10 – 0
    6   Item een parceel teulland, meede genaamt de Helft in den Moolenakker, groot volgens als voor  5L 49R gelegen alhier als voor … het welk in voegen als voor is getauxeert op een somme van vier hondert guldens,
dico …………………………………………………………    f  400 – 0 – 0
Dan is ’t zelve perceel speciaal belast met eene chijns van twaelff stuijvers en twee duijten aan den heer van Boxtel, doende in capitaal ……………………………..…   f     15 – 6 – 4
            affgetogen rest  ……………………………  f  384 – 13 – 12

   7   Item een teulhuijs, schuur, stal, bakhujs, varkenskot en hoff, groot ontrent twee loopense, staande en gelegen alhier onder Zelissel … het geene in voegen als voor is getauxeert op een somme van vier hondert guldens,
dico ………………………………………………………….    f  400 – 0 – 0
Dan is ’t zelve teulhuijs etc. speciaal belast met eene jaerlijkse chijns van drie stuijvers en twee penn. aan den baron van Boxtel, doende in capitaal ………………… f     3 – 18 – 2
             rest  ………………………………………..  f  396 – 1 –  14
    8   Item een parceel teulland, genaamt den Akker aan ‘t Bakhuijs, groot volgens quohier  4L 8R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van een hondert sestig guldens, dico …………………………………………………    f  160 – 0 – 0
    9   Item een parceel teulland, genaamt den Hoekakker, groot volgens als voor 5L 48R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van twee hondert guldens, dico  ……………………………………………………    f  200 – 0 – 0
  10   Item een parceel teulland, genaamt de Lange Stukken, groot volgens als voor 9L 4½R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van drie hondert sestigh guldens, dico ….………………………………………    f  360 – 0 – 0
  11   Item een parceel teulland, genaamt Land aan ’t Geslooten Hekken, groot volgens als voor 1L 24R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van sestigh guldens, dico …….……………………………………………………….    f   60 – 0 – 0
f 1176 – 1 – 14
Dan zijn de vijff laest gemelde parceelen te zamen speciaal belast met een pagt van twee guldens en sestien stuijvers ’s jaers aan het Groot Gasthuijs te ’s Bosch op Ste Barbara dag,
doende in capitaal ……………………………………………….. f     70 – 0 – 0   
affgetogen rest ………………. f 1170 – 1 – 14
  12   Item een parceel teulland, genaamt Tijssenakker, groot volgens als voor 2L 2R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van tagtig guldens, dico  ……………………….………………………….    f  80 – 0 – 0
  13   Item een parceel teulland, genaamt Dijstel in den Hoogen Dries, groot volgens als voor 5L 33R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van twee hondert tien guldens, dico  ………………………………………………..   f  210 – 0 – 0
  14   Item een parceel groes, genaamt Dommelhooij, groot volgens als voor 5L 5R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van vier hondert guldens, dico  .……..………………………………………   f  400 – 0 – 0
  15  Item een parceel weijland, genaamt de Koeiweij, groot ontrent agt klijne loop., gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van twee hondert vijfftige guldens, dico  f  250 – 0 – 0
Dan is dezelve weije speciaal belast met eene stuiver chijns jaerlijks in twee texten aan den Baron van Boxtel, doende in capitaal …………………..…………. f      1 – 5 – 0
            affgetoogen rest  ……………………………………………  f  248 – 15 – 0
  16   Item een parceel hooijland, groot ontrent vier klijne loop.genaamt Hooij in de Borsbeemt gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van twee hondert guldens, dico …….……………………………………………..   f  200 – 0 – 0
  17  Item een parceel teulland, zijnde Nieuw Erven, groot ontrent twee loop., gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van tagtig vijfftige guldens, dico …………. f  80 – 0 – 0
Dan is het zelve parceel speciaal belast met eene chijns van twee stuivers vast en vier penningen ’s jaers aan den Heer en Baron van Boxtel, doende in capitaal f  2 – 16 – 4
            affgetogen rest  ………………………………  f   77 – 3 – 12
  18   Item een parceel teulland, genaamt den Struijkakker voor haer parten, groot ontrent drie klijne loop. gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van een hondert en vijfftig guldens, dico  …………………………………..…….   f  150 – 0 – 0
  19   Item een parceel hooijland, genaamt Hooij in de Borsbeemt, groot ontrent vier klijne loopense gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op eene somme van twee hondert guldens, dico  …………………..………….……   f  200 – 0 – 0

  20   Item een parceel teulland, genaamt de Streepen, groot ontrent ± 2½ klijne loop. gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van een hondert guldens, dico  …..………….………………………………..   f  100 – 0 – 0
  21   Item een parceel teulland, genaamt het Land op de Struijk, groot ontrent een loop. gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op een somme van een vijfftig guldens, dico  .………….….…………………………………….   f   50 – 0 – 0
  22   Item een parceel hooijland, genaamt Halff Dommelhooij in de Borsbeemt, groot volgen quohiere 3L 47½R gelegen als voor … het geene in voegen als voor is getauxeert
op eene somme van twee hondert en tien guldens, dico ………….. ……………………………   f  210 – 0 – 0
         ========
f  4.311 –  5 – 0
xx penning:       f     235 – 11 – 4
Wijders verklaaren wij …….etc
Actum Boxtel heeden den vijffden julij 1700 neegentigh.
Op den 8e julij 1790 heeft Evert Tra als een der executeuren in conformitte van het 17e articul relatief tot den 1e Art. van de ordonnantie van de Colleteraale Successien in dato 24 xbr 1695 en beginnende met den 1e feb. 1696 den eed afgelegt in handen van …etc

Voorwaar een gigantisch bezit vergeleken bij veel voorouders met een of twee lappjes grond. Maar dit is nog niet alles: er volgt ook nog een tauxatie in Esch [24]:

Tauxatie van de vaste en onroerende goederen gelegen binnen Esch, agtergelaaten en metter dood ontruijmt bij jan Santegoeds overleeden te Boxtel en aldaar begraven den 26e meij 1790 bestaande in het naarvolgende:
De helft in een parceel hooijland genaamt den Serpsen Beemd, groot deeze helft vier lopensen, geleegen binnen deezen Dingbancken van Esch, … en is het zelve na behoorlijk onderzoek bevonden waardig te zijn en getauxeert op eene somme van drie hondert guldens, dico ……………………………….………………………….. f  300 – 0 – 0
Item een parceel ackerland, groot twee lopense, als voor in de weijacker, genaamt Sluijskens Acker, … en is het zelve na behoorlijk onderzoek bevonden waardig te zijn en getauxeert op eene somme van een hondert vijff en zeeventig guldens, dico …………………………………………………………………………………………………………………. f  175 – 0 – 0
En nog een parceel ackerland, groot omtrent drie lopense, geleegen als voor op de Middel in de weijacker, genaamt Sluijskens Acker, … en is het zelve na behoorlijk onderzoek bevonden waardig te zijn en getauxeert op eene somme van twee hondert en vijff guldens, dico ……………………………………………….…….. f  250 – 0 – 0
Wijders verklaaren …. etc.
Actum Esch den vijfden julij 1700 negentig.


11.b2   MOURUS  SANTEGOETS

11.b2   MOURUS  SANTEGOETS,  zoon van Francis Goyaert   10.a04

Gedoopt in Boxtel op 27 sep 1717 ,  overleden aldaar op 10 jan 1780.
Gehuwd in Esch op 18 nov 1742 met Maria dochter van Nicolaas van Esch.
Kinderen :
12.a1   Francis,  gedoopt in Esch op 18 augustus 1743.
12.a2   Antonie,  gedoopt in Esch op 7 aug 1745, overleden op 12 okt 1745.
12.a3   Antonia,  gedoopt in Esch op 22 feb 1747.
12.a4   Adriana,  gedoopt  in Esch op 9 apr 1749.
12.a5   Peter,  gedoopt  in Esch op 21 sep 1751.
12.a6   Jan,  gedoopt  in Esch op 13 juli 1753.
12.a7   Anna Maria,  gedoopt  in Esch op 17 mei 1755, overleden op 23 juni dat jaar.
12.a8   Antonie,  gedoopt  in Esch op 3 mei 1757.
12.a9  Anna Maria,  gedoopt  in Esch op 23 juni 1759.
Huwelijk 2 : Mourus hertrouwt na het overlijden van zijn vrouw op 21 juli 1771 in Boxtel met
Meggelina dochter van Jan van den Oetelaar.

Mourus wordt als 9-jarige in 1726 genoemd in het testament van zij grootvader [25]:

Item maeckt ende legateert den tetateur aan Mourus ende Maria Catharina, kinderen Francis Santegoets, ider eens eene somme van vijff gulden voor een rouw kleet.

Vanaf 1729 komt hij ook voor in het verpondingenregister omdat zijn vader dan al is overleden [26]. Als zijn moeder in 1733 wil hertrouwen wordt ter ten behoeve van haar kinderen een inventaris opgemaakt [27].

Mourus trouwt in 1742 [28, 29] en daarbij blijkt dat zowel hij als zijn bruid de schrijfkunst meester zijn. In plaats van Santegoets schrijft hij echter Santevoets:

Twee jaar later is er ruzie tussen broer Cornelis Santegoets en Jan en Henricus Verouden [30].
De weergave van het verhoor is uitgebreid vermeld bij Cornelis. Daarbij wordt ook Maurits genoemd:

De eertse deponente verclaard Maurits Santegoets, Michiel Ruijs en Michiel van Liemdt in huijs gesien te hebben en de verdere vergeten te zijn.

Vanaf 1749 komen we Mourus tegen als schepen van Esch [31]. Idem in de jaren 50.

In 1752 is er een erfdeling van de familie van zijn vrouw [32]. Daarbij krijgt Mourus:

Eerste Loth

Overmits welker erffscheijdinge en erffdeijlinge is den voorn. Maurits Francis Santegoets noine uxoris bij blinde lootinge ten deele gevallen ende erffelijck aangekoomen de zuidwaartse helfte van een parceel heijved en houbosch genaamt den Heijkamp, groot dese helfte ontrend drie en een halff loop. met het Regt van geen andere parceelen off erve daar over te laten weegen, geleegen onder deze Dingbanke van Esch ter plaatse genaamt aan de Pickensteegh … zijnde de voors. helfte jaarlijcx belast met de helfte van drie stuijvers twaalff penn. St. Lamberts Hetrogen grond gewinchijns aan de Domainen van Braband.
En nogh de helfte in een vierde gedeelte off wel een aghste part va een parceel weijveld genaamt Vissers Beemtje, groot in ’t geheel ontrend een dagmaat off soo groot en kleijn ’t selve onder de Baronnije van Boxtel onder den heertgangh van Munsel geleegen is … zijnde het selve parceel voor ’t geheel jaarlijcx belast met eenen chijns van drie stuijvers aan den heere prince de Hornes, als sij seijden, op welke parceelen ende op alle scheepenen letteren ende bescheijden daar eenighsints aff gewagh doende, hebben die andere meede deijlderen aan ende ten behoeve van den voors. Maurits Francis Santegoets nomine uxoris wettelijck ende erffelijck vertheegen, helmelingen inne manieren in dien gewoonelijck zijnde, behoudelijck dat den opgemelten vercrijgere van het derde loth … sal moeten uijtkeeren en betalen een somme van eenhondert sevenenvijfftigh gulden tien stuijvers eens, voorts met conditien als hier naar.

Mouris ondertekent nu met Santegoets.

Maurits en andere familieleden van zijn vrouw zijn bezorgd om het wangedrag van hun schoonvader en leggen daarover een verklaring af [33]:

Interrogatorien ende vraaghpoincten omme daar op ter requisitie en instantie van Francis van Esch, Peter Theulingh in houwelijk hebbende Geertruijd van Esch, Maurits Santegoets in houwelijk hebbende Maia van Esch, Joseph Averbeeck in houwelijk hebbende Adriana van Esch en Hendrick Hendricksen van Eijndhoven als momboir en vooght over het minderjarige kindt genaami Harmina van Esch omme daarop onder solemneelen eede te hooren vragen en examineeren de persoonen in margine deses gemeldt.
Theodorus Princen, Peter van Gerwen en Cornelis van der Braacken, alle woonende binnen desen dorpe Esch, versogt sijnde omme op de neevenstaande interrogatorien gehoord te werden, hebben daar op gerespondeert als voor ijder articul staat uijtgedruckt.
1. De deponenten ouderdom.
Den 1e deponent seijd oud te sijn ontrend 43 jaren.
Den 2e deponent als 52 jaren.
Den 3e deponent als 71 jaren
2. Off de deponenten niet kennende sijn Nicolaas Gerrits van Esch.
De deponenten verclaren alle ja.
3. Off de deponenten niet bewust sijn van de levenswijse en ommegangh van voorn. van Esch.
De deponenten verclaren alle ja.
4. Off de deponenten niet wisten dat de voorn. Nicolaas Gerrits van Esch van tijd tot tijd sigh is droncke drinckende.
De deponenten verclaren alle ja.
5. Off de deponenten ookgeen kennissen hebben dat den selven van Esch geen wijs op het regimen van sijn goederen is stellende soo dat het te vreese sij dat den selve alles sal doorbrengen.
De deponenten verclaren alle ja.
6. Off de deponenten niet weeten dat den selve van Esch tot schande van sijn kinderen is loopende en dwalende en sig gedragende als een man de welke sijn verstand en sinnen niet volkoomen magtigh is.
De deponenten verclaren alle ja.
7. Off de deponenten niet weten dat van voorn. van Esch indien den selve in geen verseeckering gebrsgt werd, groote ongelucken te verwagten sijn, speciaal ontrend desselfs kinderen.
De deponenten verclaren alle ja.
8. Wat hun deponenten wijders ontrend den voors. van Esch kenbaar is.
De deponenten verclaren alle dat voors. van Esch al een geruijme tijd niet bij sijn sinnen is geweest, ’t welke van tijd tot tijd seer verergerd is, verseld met vuijle quadaarigheden soo dat daar uijt te dugten is dat den selve groote ongelucken sal toebrengen aan sigh selfs , aan sijn kinderen off aan anderen.

Alle het welke de deponenten duijdelijk een en andermaal voorgelesen sijnde hebben sij op hun gedeponeerde gepesrsisteert en in handen van Daniel Francois Dompzelaar, president scheepen alhier, mits absentie van den heer officier daar op den behoorlijken eed affgelegt, soo waarlijk moeste hun God Almagtigh helpen, ten overstaan van … die dese neevens de deponenten ten prothocolle onderteeckendt hebben, heeden den negenden januarij 1700 drie en vijfftigh.

Waarschijnlijk is zo’n verklaring nodig om iemand gedwongen in een “gesticht” te plaatsen. Dat was waarschijnlijk in ’s-Hertogenbosch want daar overlijdt Nicolaas anderhalf jaar later en vindt er een erfdeling plaats [34]:

Maurits Santegoets in houwelijk hebbende Maria Nicolaas van Esch woonende alhier, Joseph Averbeeck in houwelijk hebbende Adriaantje Nicolaas van Esch woonende binnen de stad ’s Bosch, Peter Theulingh in houwelijk hebbende Geertruijd Nicolaas van Esch woonende tot Nieuwkuijck, Francis Nicolaas van Esch woonende tot Helvoirt, mitsgaders Igrom van Roermonde en Hendrick Hendricksen van Eijndhoven beijden in qualiteijt als testamentaire vooghden over de minderjarige doghter van wijlen Nicolaas van Esch met name Hermina, volgens acte van uijtterste wille voor schepenen en secretaris alhier op den 2e april 1743 verleeden en gepasseert, alle susters em broeders in kinderen van wijlen Nicolaas Gerrits van Esch en Anna Adriaan van Eijndhoven, in leeven eghte luijden, den eerstgenoemde overleeden tot ’s Bosch en laatstgenoemde alhier tot Esch, de welcke verclaarden te hebben aangegaan ende gemaackt dese erffescheijdinge en erffdeijlinge der oederen hier naar beschreeven hunne luijden respectievlijck aangekoomen mits doode en afflijvigheijd van deselve voors. ouders ofte vrouwe ouders, zijnde vrije allodiaale goed en geen leen subject soo sij alle verclaarden.

Eerste Loth

Overmits welker erffscheijdinge en erffdeijlinge sijn de voorn. Maurits Santegoets meede nomine uxoris, mitsgaders Josephus Averbeeck meede nomine uxoris en Peter Theulingh insgelijcx nomine uxoris bij blinde lootinge ijder voor en geregt derde gedeelte ten deele gevallen ende erffelijck aangekoomen.
Eerstelijk een huijs, hoff, land en erve, groot te samen ontrend agt loop. off soo groot en kleijn het selve onder de Baronnije van Boxtel onder den heertgangh van Tongeren geleegen is … zijnde het selve huijs met aangelagh jaarlijcx belast met ses stuijvers twaalf penn. aan den Heere van Boxtel, item aan den Heijligen Geest Armen tot ’s Bosch jaarlijcx eenen pagt van een gulden seven stuijvers twaalff penn. en nogh met eenen chijns van seeven duijten jaarlijcx aan den rentmeester van den Heere van Boxtel.
Item een parceel teulland genaamt de Halve Bogt, groot ontrend twee loop. geleegen als vooren … . Hieruijt sullen de vercrijgeren jaarlijcx moeten blijven vergelden aan den Armen van Vucht een rente van seven stuijvers en agt penn.
Item een derde part in een parceel teulland groot ontrend vijff loop. geleegen als vooren … zijnde het selve parccel jaarlijcx belast met een derde part van tien stujvers in een meerdere pagt van twaalf gulden aan den H. geest Armen tot ’s Bosch. Item een derde part in drie stuijvers en een duijt jaarlijcx aan den Heer van Boxtel en nogh met een derde part in drie stuijvers en een duijt jaarlijck gewinchijns aan den voorn. Heer van Boxtel beijde op St. Marten te betalen.
Item een parceel teulland genaamt den Halven Bogt groot ontrend vier loop. gelegen als vooren … zijnde het selve parceel jaarlijcx belast met eenen pagt van vijfftien stuijvers aan den H. Geest Armen tot Vucht en nogh met een gebuerchijns van twee stuijvers jaarlijcx aan den Heere Prince de Hornes, mitsgaders te laten weegen die regt hebben om over het voors. parceel te moeten wegen.
Item een parceel weijland genaamt Nargeno, groot ontrend vier loop, geleegen als vooren … zijnde het voors. parceel jaarlijcx belast met eenen chijns van seeven duijten aan den Heere Prince de Hornes.
Item een parceel heijveld groot ontrend drie loop. genaamt ’t Heijvelt, geleegen als vooren …
Item een paarceel ackerland, groot ontrend vier loop. genaamt de Oude Hoffstad, geleegen onder desen dorpe van Esch aan Luenis Dijck, … zijnde het voors. parceel jaarlijcx belast met eene rente van twee guldens aan den rentmeester der Geestelijke Goederen deses quartiers van Oisterwijck mitsgaders met den eeuwigen onderhout van een en een quartier voet destifel met rondwerck op de Hooge Brug alhier tot Esch  aan de sijde van het Mannen Gasthuijs.
Item eeen parceel ackerland groot ontrend een loop, genaamt de Kempkens, geleegen als vooren, …
En nogh de helfte in een parceel ackerland en groese, groot in ’t geheel ontrend agt agt loop. genaamt de Kempkens, geleegen als vooren, … Als sij seijden op welke parceelen en op alle scheepenen letteren en bescheijden daar enigsints aff gewagh doende, hebben die andere meede deijlderen aan ende ten behoeve van de voorschreve Maurits Santegoets, Joseph Averbeeck en Peter Teuling alle nomine uxoris wettelijck ende erffelijck vertheegen helmelingen inne manieren in dien gewoonelijcken sijnde, voorts met conditien als hier naar.

In de jaren 1753 t/m 1763 treedt Maurits regelmatig op als schepen of burgemeester [35].
In 1759 wordt Maria ziek en het echtpaar maakt een testament [36]:

In den name des heeren Gods Almagtigh, Amen
Wij, … scheepenen deses dorps Esch, certificeeren bij en mits desen dat wij ons vervoegt hebben ten woonhuijse van Maurits Francis Santegoets aan het Kraijenbroek alhier, alwaar voor ons in eijgener persoonen, verscheenen en gecompareert sijn denselven Maurits Francis Santegoets en Maria Nicolaas van Esch, eghte luijden, den eerstgenoemde gesont naar den lighame met ons gaande en staande en de laatst genoemde sieckelijck op een stoel sittende, dog beijden haar sinnen, verstand, memorie en uijtspraake volkoomen maghtigh sijnde en gebruijkende soo als ons bij het passeeren deses klaarlijck heeft gebleeken, de welke overdagt hebbende de seeckerheijd des doods en de onseeckere uere van dien, niet gewllt hebben uijt dese wereld te scheijden sonder alvoorens van hunne tijdelijke goederen gedisponeert te hebben hun bij God Almagtigh op dese aarde genadiglijck verleend ende vooral meede haare zielen, wanneer die uijt hare sterffelijke lighaamen sullen koomen te scheijden, beveelende in de barmhertigheijd Gods om de verdiensten hares Zaligmaaker Jesu Christi, en hare doode lighaamen een eerlijcke begraaffenisse naar haren staat ende gelegentheijd.
Voorts revoseeren, casseeren dood ende te niet doende alle voogaande testamenten, codicillen off alle andere actens van uijtterste wille, welcke bij hun testateurenvoor dato deses soude sijn gemaakt off gepasseert, niet willende off begeerende dat deselve off eenige van dien in eenigh poinct, kragt off effect sorteerende, soo verslaarden sij testateuren uijt suivere lieffde en affectie die sij den anderen sijn toedragende, sobder eenigh bedwangh, persuatie off misleijdinge en dus uijt haren vrijen en onbedwongen wille malkanderen ofte den een den anderen en sulcx den eerststervende de langst leevende van hun beijden bij desen te maaken volkoomen heer en meester van alle de roerende en onroerende, gereede en ongereede goederen, ’t sij erffelijcke en erffhafelijcke als haaffelijcke goederen die den eerststervende van hun testateuren metter dood sal koomen te ontruijmen en naar te laaten, soo wel die geene die bij hun ten houwelijck wedersijds aangebragt sijn, als die staande hun houwelijck geconquesteert, geërft, gecogt ofte andersints vervreegen souden moogen weesen, van wat natuere ofte hoedanigh ofte waar de selve goederen staande, berustende ofte geleegen souden moogen weesen, egeene ter werelt uijtgesondert off gereserveert om bij de langst leevende van hun beijde daar meede te doen handelen en verrigten zijn off haar welgevallen, sulcx en in dier voegen als ijmand met zijn eijgen vrijen goederen souden connen ofte moogen doen sonder becroon off tegenseggen van ijmand, behoudens en gereserveert in cas van te verwecken kind off kinderen de legitieme portie deselve naar reghten deser landen van haar ouders competeerende.
Alle het welcke de testateuren van woorde tot woorde distinctelijck voorgeleesen sijnde hebben verclaart het selve te weesen hun testament, laatste en uijtterste wille welke sij begeeren dat na hun beijder off een van beijder overlijden volkoomen stand grijpen kragt en effect sorteeren sal ’t sij als testament, codicil, donatio ter saake des doods off onder den leevende off andersints soo als op de beste wijse soude konnen en moogen bestaan, onaangesien eenige solemniteijten naar reghten gerequireert in desen niet waaren geobserveert, versoekende dit weegens het uijtterste benefitie te moogen genieten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen den dorpe van Esch voornoemt en in kennisse der waarheijd hebben de testateuren neevens ons scheepen boovengenoemt en ik secretaris alhierdese in oirconde ten prothocolle onderteeckendt, heeden den tienden september seventienhondert negenenvijfftigh.

Ruim tien jaar later, in 1770, worden de goederen van Maurits’ ouders onder de vier kinderen verdeeld [37]. Maurits krijgt het

Tweede Loth

Overmits welke erffscheijdinge en erffdeijlinge is den voorn. Maurits Santegoets ten deele gevallen en erffelijk aangekoomen een woonhuijs en hoff met aangeleegen erve groot te samen omtrend seeven loopense en tweeëndertigh roeden off soo groot en kleijn ’t selve onder de Baronnije van Boxtel onder den hertgangh van Kleijnder Liemde geleegen is, … zijnde het voors. huijs en erve jaarlijcx belast met eenen chijns van eene gulden een stuijver twee penn. aan den heer Prince de Hornes. Item met vier vaten rogge jaarlijcx aan het capittel van Boxtel. Item met vier vaten rogge aan den H. Geest Armen van Boxtel. En nogh met eenen paght jaarlijcx van vijff gulden aan het comptoir van den heere rentmeeste Tengnagel tot ’s Bosch.
item een parceel Tuellandt genaamt de Hoffstad, groot omtrend vijff loop, geleegen als vooren, …
Item de helft van een parceel ackerland, groot in ’t geheel ontrend twee loop. geleegen als vooren, … zijnde dit parceel voor het geheel jaarlijcx belast met eenen psght van twee vaten rogge aan den Armen van Boxtel.
Item een parceel ackerland, groot omtrend een loop. en twintigh roeden, geleegen als vooren, …
Item een parceeel sleght hooijland groot omtrend een loop. en tien roeden, geleegen als vooren, …
Item een parceel weijveld, groot omtrend een loop., geleegen als vooren, …
Item een parceel wijveld, meede groot omtrend een loop. geleegen als vooren …
Item een parceel heij en weij in de Diese, groot te samen een loop. geleegen als vooren, …
Item een parceel weijveld groot omtrend seeven loop. geleegen als vooren ter plaatse genaamt in den Schipdonck …
Item een parceel hout en bosch genaamt het Hulse groot ontrend een loop. geleegen onder de Heerlijckheijd Liemde onder den hertgang van den Bergh, …
En nogh een tiende gedeelte van een parceel genaamt den Beerenbeemdt, groot een en een half daghmaat, geleegen als vooren, …
Als sij seijden op welcke parceelen en op alle scheepenen letteren en bescheijden daar enigsints aff gewagh doende hebben die andere meede deijlderen aan en ten behoeve van Maurits Santegoets wettelijck ende erffelijck vertheegen helmelingen inne manieren indien gewoonelijck sijnde, voorts met conditie als hier naar.

Begin 1771 gaat Maurits als weduwnaar hertrouwen met Meggelina van den Oetelaar en moet er een inventaris worden opgemaakt [38]:

Staat inventaris en descriptie van de meubelaire en erffhaafelijcke mitsgaders vaste en onroerende goederen, opgeregt en gedaan maaken door Maurits Santegoets, weduwnaar van wijlen Marie Nicolaas van Esch ende nu eeven naar het passeeren deeses in ondertrouw staande opgenoomen te werden met meggelina Jan van den Oetelaar, welke na te noemen goederen de voorn. Marie Nicolaas van Esch ter togte heeft agtergelaten aan voorseijde maurits Santegoets ende het erffregt aan zijne en haare in eght geteelde ses kinderen met naamen Francis, Antonetta, Ariaaantje, Piet, Johannes en Anthonij Santegoets, bestaande in het naarvolgende:

Eerste capittel van meubilaire goederen en inboedel mitsgaders bouwgereedschappen

Een hoogkar
Twee aardkarren
Een ploeg met haar toebehoorte
Een eegt en egtveetes
Twee paarts zaadels met een deksel en rijkussen
Een paardehaam
Een paar hagten
Twee schuppen
Twee mestrieken
Een mesthak
Een vlagseijsie
Een turffschup
Een spaaij
Een hoogseisie
Een zigt en zigthaak
Een snijbak met een mes
Een kaffmoolen met een koren eus
Een baktrogh
Twee vlasbraaken
Twee bedden & hooftpeuluwen met veeren gevult
Twee deekens
Sespaar slaaplaakens
Twee kuss sloopen
Twee taafels
Een pella tafellaken
Twee servetten
Twee handdoeken
Vijff coorn zakken
Een groote waagen schotte kast
Een dito wat cleijnder met spijlen boven
Een kleijn eetenskastje
Een eijken kist
Een waskuijp
Een roontob
Een steene booterpot
Een koopere koeijketel
Een dito wat cleijnder
Twee kopere handkeetels
Een koopere soupkeetel
Een dito roomkan
Een dito doorslagh

Een dito kandelaar
Een kopere deksel met twee schuijmspaane
Een koopere roomzijg
Een dito coffijpot met een tinne trekpot en
suijkerschoteltje
Ses tinne schootels
Elff dito tafelborden
Een dito eetenskom
Een dito komke
Twee mostertpotten
Een peeperbos
Een tinne zoutvat
Een dito waaterpot
Een dito roompanneken
Agt tinne leepels met het leepelbortje
Twee ijsere keetels
Een kleijn ijser keteltje
Een koekpan en hangijser
Een haal en twee lenghaalen
Een vuurijser
Twee vuurschuppen
Twee tangen
Een blaaspijp
Twee spinnewielen
Een strijkijser
Een handzaag en twee handbijlen
Een haargetouw
Twee zeeven
Vier hooijgaffels
Een paardskrib en reep
Vier koeijbakken
Een melkton
Een punder en vier ll gewicht
Eenen leunstoel
Ses andere stoelen
Twee wannen
Vier dorsvleegels
Een ijser comvoir
Een koopere roompanneken
Een coffijmoolen

Tweede capittel van vaste onroerende goederen

Eerstelijk een huijs, schuur en bakhuijs met zijn aangeleegen erve groot omtrent agt lopense ofte soo groot als het selve alhier onder den hertgang van Tongeren geleegen is, …
Item een perceel teulland genaamt de Halve Bogt, groot omtrent twee lop. off soo groot als ter plaatse voors. geleegen is
Item een portie in een perceel teulland genaamt het Haverland, groot omtrent vijff lopense geleegen ter plaatse voors.
Item een perceel teulland genaamt de Halve Bogt, groot omtrent vier lop. ofte soo groot als ter plaatse voors. geleegen is, …
Item een perceel weijland genaamt Nergena, groot omtrent vier lop. ofte soo groot als ter plaatse voors. geleegen is, …
Item een perceel akkerlant, groot omtrent vier lop. genaamt de Hoffstad, ofte soo groot als onder den dorpe van Esch ter plaatse Leunisdijk gelegen is, …
Item een perceel akkerland genaamt de Kempkens, groot omtrent een lop. ofte soo groot en cleijn als ter plaatse voors. geleegen is …
Item de helft in een perceel akkerland en groes meede genaamt de Kempkens, groot in ‘t geheel agt lopense ofte soo groot als ter plaatse voors. geleegen is …
Item een houtvelt genaamt den Campmelde geleegen onder den dorpe van Esch groot omtrent drie en een halft lop. …
En laatstelijk een perceel Heijland genaamt het Heijvelt geleegen in de Tongerkampen groot omtrent vier lop. oft soo groot als het selve geleegen is, …
Aldus gedaan en geïnventariseert tot instantie als in het hooft deeses gemelt ende heeft den selve verclaart in het opgeeven der selver in alle trouwe en regtvaardigheijd te hebben gehandelt sonder zijnens weetens ietwes versweegen, verduijdtert, agtergehouden off ter quaader trouwe weerloos gemaakt te hebben, directelijk oft indirectectelijk ende heeft daar op in handen van de heer G.H. van Nouhuijs, stadhouder van den Heere Drossard den behoor- en gewoonlijken eed affgelegt met de woorden ‘soo waarlijk mogt hem God Almagtig helpen’. Gereserveert soo hem nog ietwes te binnen mogte komen het welke op deesen inventaris nu nog niet is gebragt, dat hij het selve altoos daar op sal mogen en moeten brengen en den selven daar meede suppleeren en vergrooten.
Actum Boxtel heeden den sesden julij 1700 een en seeventtigh,

Veertien dagen later trouwt het stel.

In 1772 ondersteunt Mourus het verzoek tot openbare verkoop in Liempde van 3 percelen land van de twee onmundige kinderen van de weduwe van zijn neef Francis Mourus, zodat die de schulden van haar man kan aflossen. [11]. Op 1 juli 1772 vindt die verkoop plaats en tekent Mourus ook hiervoor, [12, 13, 14 en 15].

Op 10 januari 1780 wordt Mauritius begraven, 63 jaar oud [39]

Er wordt na zijn dood een inventaris opgemaakt ten behoeve van Maria Catharina, de minderjarige dochter van zijn overleden zoon Francis [40]:

Staat inventaris en descriptie van soodanige vaste, meubilaire, haaffelijke en erffhaaffelijke goederen en inboedel als bevonden zijn ten sterfhuijse van wijlen Maurits Santegoets in leeven inwoonder alhier, opgerigt en gedaan maken door Johannes Adriaan van Kempen en Peeter Santegoets in qualiteijt als voogden over Maria Catharina minderjarige dogter van Francis en cleijndogter van Maurits Santegoets ende staande deselve goederen in soo ende gelijk hier naar zijn volgende, alles op het aangeeven van voorn. voogden.

Eerstelijk een swarte merripaart
Een veulen
Een swarte koeijbeest
Een witte dito
Een witte tijgere dito
Een dito tijger
Een tijger veers
Twee kalveren
Een wit oschkalff
Een swart kalff
Item twee hoogkarren
Item twee aartkarren
Een ploeg met haar toebehoore
Twee eegden
Een vlaszeef
Een kruijwagen
Drie Vasbraaken
Een kafmoolen met koreschup
Vier vleegels
Drie wannen
Twee mesthakken
Twee vlagseijsies
Twee houthakken
Een aks
Zeeven rieken
Zeeven schuppen
Twee bijlen
Twee slgtmessen
Een hautzaag
Een effer
Vijff koeijbakken
Twee mesthaaken
Een waskuijp
Een paardskrib en reep
Twee zaadels en ligten
Een deksel van een zadel
Twee paartshaamen
Twee halsters
Een toom en startleer
Twee paar hagten
Drie gaffels
Twee turffschoppen
Een baktrogh met een spaaij
Enige manden
Vier strooije korven
Een booterstand met haar toebehoorte
Een roomtob
Een melktob
Nog een roomtob en koolton
Twee steijne potten
Twee olijkruijken
Twee vetpotten
Vier ijsere keetels
Een comvoir
Een vuurijser en een hal

Twee langhaalen
Twee tangen
Twee vuurschuppen
Een hangijser
Een koekpan
Twee lampen
Een lantaarn
Een waateremmer
Drie kopere koeijkeetels
Vier hantkeetels
Twee roomzijgen
Een kopere temis of doorslag
Een kopere kan
Een dito vuurpan
Vijff koffiepotten
Een kandelaar
Een kopere panneke en gieter
Tien tinne schootelen
Veertien dito borden
Een dito trekpot
Een dito waaterfles
Twee dito waaterpotten
Een dito panneke
Agtien leepels met het bortje
Drie tinne mostertpotten
wee dito zouvaaten
Een peeperbos en suijkerbakje
Twee strijkijsers
Twee punders
De schaal met eenig gewigt
Een karkistje en reep
Een smeervat
Drie kasten
Een booterkorff
Twee veere bedden
Twee kussens
Ses kussesloopen
Sestien paar slaaplakens
Een karhuijff
Zeeven koornzakken
Een coornvat
Vier à vijff tafellakens
Een theerek
Ses servetten
Agt stoelen
Twee tafelen
Eenig gesoute spek
Een spinnewiel
Een partij hooij
Item eenige rog
Item eenig roggestrooij
Item eenig sloorsaat
Item eenige erweten en boonen
Eenig spurrijsaat
Item eenig lijnzitzaat

Volgen nu de vaste onroerende goederen

Eerstelijk een huijs, schuur en bakhuijs met zijn aangeleegen erve groot omtrent agt lopense oft soo groot als het selve alhier onder Tongeren geleegen is, …
Item een perceel hooijland genaamt Hooij in den Enden Beempt halff groot ontrent 2 lop. off soo groot en claijn ter
plaatse voors. geleegen is, …
Item een perceel weijland genaamt Weijke van zijn Broer, groot ontrent vier lop. off zoo groot ter plaatse voors. geleegen is …
Item een perceel teulland genaamt de Halve Bogt van Gooijert Timmers hoff, groot ontrent 2 lop. off soo groot ter plaatse voors. geleegen is, …
Item een perceel dito genaamt Land bij ’t Huijs voor ¼ part in verpond. contribueerende vijftien stuyvers en veertien penn. groot ontrent 2 lop. off soo groot ter plaatse voors. geleegen is…
Item een perceel teulland waar op eertsijds is gebouwt geweest een huijs, dan u een huijsplaats ten quohiere der verponding bekent staande met de naam van Noghuijs en hoff groot ontrent 2 lop. off soo groot ter plaatse voors. geleegen is, …
Item nog een perceel genaamt Bogt bij dit Huijs off wel Huijsplaats hier voor genoemt groot ontrent anderhalf flop. geleegen in de selve belendinge als het eevn voorgen. perceel.
Item een perceel teulland genaamt het Haaverland, groot omtrent 5 lop. off soo groot ter plaatse voors. geleegen is …
Item een perceel teulland en groes genaamt Haverland en Vendries Halff, groot omtrent 1½ lop. ofte soo groot ter plaatse voors. geleegen is en nu bij Mechelina Jan van den Oetelaar weduwe Maurits Santegoets in toghte werd beseeten, …
Item een perceel dito genaamt nog Haverland en Vendries Halff, meede groot omtrent 1½ lop. ofte soo groot ter plaatse voors. geleegen is soo als insgelijx bij voorn. weduwe Maurits Santegoets als nu meede in toghte werd beseeten, …
Item een perceel akkerlandt, groot omtrent 4 lop. genaamt de Hoffstad, geleegen onder den dorpe van Esch, …
Item een perceel dito genaamt de Kempkens, groot omtrent een lop. ofte soo groot en cleijn als ter plaatse voors. geleegen is …
Item de helft in een perceel akkerland en groes meede genaamt de Kempkens, groot 8 lop. e off soo groot en cleijn als ter plaatse voors. geleegen is …
Item een houtvelt genaamt den Camp meede geleegen onder Esch groot omtrent 3½ lop. off soo groot ter plaatse voors. geleegen is ……
Item een perceel Heijland genaamt het Heijvelt geleegen onder deese Baronnije van Boxtel in de Tongercampen groot omtrent 4 lop. oft zoo groot en clijn ter plaats voornoemt alhier geleegen is, …
Item een perceel soo teul- als groesland genaamt de Huijsplaats en Hoff, zijnde vrij van ’s lands verponding, groot ontrent een lop. off soo groot en cleijn als alhier onder Cleijnder Liempde geleegen is …
Item een woonhuijsinge, hoff en aangeleegen erve groot ontrent 7 lop. 37 R. off soo groot en cleijn als alhier onder Cleijnder Liempde gestaan en geleegen is …
Item een perceel teulland, genaamt de Hoffstad, groot omtrent 5 lop. geleegen als voor …
Item de helft in een perceel akkerland, groot in t’geheel ontrent 2 loop. geleegen als voor …
Item een perceel akkerland, groot ontrent 1 lop. 20 R geleegen als voor …
Item een perceel hooijland, genaamt Middelbaar Hooij in de Backske groot volgens quohier 2 lop. geleegen als voor …
Item een perceel groes off weijland genaamt Drieske bij ’t Huijs, groot ontrent een lop. geleegen als voor …
Item een perceel dito genaamt Drieske aan Faasen Akker, groot ontrent een lop. geleegen als voor …
Item een perceel genaamt Heij en Weij in de Dries groot ontrent een lop. geleegen als voor…
Item een perceel weijveld genaamt Weij in de Scheepsdonk en andere Scheepsdoncq groot ontrent 7 lop. geleegen als voor …
Item een perceel houtbosch genaamt het Hulsere, groot ontrent een lop. off soo groot als onder Liempde gelegen is ter plaatse Onder den Berg …
Item nog een tiende gedeelte van een perceel genaamt den Beerenbeempt geleegen als vooren groot een en een halff dagmaat …
Aldus gedaan en geïnventariseert ter instantie van de voogden als in het hooft deeses gemelt, de welke hebben verclaart in het opgeeven der selver in alle trouwe en regtveerdigheijt te hebben gehandelt sonder haares weetensietwes versweegen, verduijstert off verdonkert te hebben in het geheel ofte ten deele, directelijk ofte indirectelijk, aanbiedende de deugdelijk en opregtigheijd van deesen inventaris des noods en versogt zijnde ten allen tijde met heijligen eede te zullen bevestigen.
Actum Boxtel heeden den vijfftienden februarij 1700 taggentigh.

De weduwe Mechelin komt voor in een akte in 1784 waarin zij 150 gld uitleent [41]:

Johannes van der Bruggen woonende tot Esch heeft gelooft als een schuldenaar principaal op verband van zijn persoon en van alle zijne goederen nu hebbende en naarmaals verkrijjgende aan Mechelin, de weduwe Maurits Santegoets, woonende tot Boxtel eene capitaale somme van een honderd en vijfftig guldens tot twintig stuivers het stuk goed gangbaar Hollands geld, iederen gulden gerekent met den intrest van dien tegens drie gulden tien stuijvers van het honderd in het jaar, van heden dato dezes over een jaar te voldoen, op te leggen en te betaalen en aan de voorn. creditrice of haar wettig recht verkrijgende, vrij van alle lasten, egeene uitgescheiden binnen voorsz. Heerlijkheid te leveren, zonder langer uitstel ofte tegenzeggen in regten of daar buiten, overmits de opregte deugdelijkheid deezer schuld is spruijtende van goede geleende en wel aangetelde penningen door den voorn. geloevr uit handen van de opgemelde creditrice tot zijn contantement en gerief gehad en ontfangen zoo hij bekende ende verklaarde bij deeze.
En of het gebeurde dat de voorn. capitaale somme met goedvinden van de voorn. crditrice of haar wettig regt verkrijgende ten voors. dage niet en wierde gerestitueert, zoo geloofde den opgemelde gelove op verband als voordaar van intrest te zullen blijven vergelden als voor naar advenant der tijden, tot de volle en effectueele voldoeninge en afleveringe toe, dog in cas van restitutie of repetitie zal men wederzeids gehouden zijn zulks elkanderen drie maanden van te vooren behoorlijk te waarschouwen en opzegginge te doen.
Ende tot meerdere verzekeringe van de creditrice zoo verklaarde den gelover in cas van wanbetaalinge, zich bij deeze te onderwerpen aan het ingebod de judicture en vrijwillige condemnatie van de Edele Wel Achtbare Heeren schepenen der hoofdstadt ’s Hertogenbosch, cinsenteerende zich door heeren schepenen van gemelde stadt in den inhouden van deeze te doen en laaten condemneeren, ten dien einde onwederoepelijk constituerende, de twee eerste ofte andere procureurs voor opgemelde vierschaare postuleerende, aan welke de uitgemaakte acte deezes zal werden ter hand gesteld, den eenen om de condemnate te verzoeken en de anderen om daar in te consenteeren respective, en zulks alles ten kosten en lasten van hem gelover, beloovende al het geene door de gemelde procureurs uit kragte deezes gedaan en verrigt zal worden, te zullen houden voor goed, vast, steedig ende van waarden onder verband als voor.
Getuigen waren hier over barent Veeneka en Adriaan Laurens \brox, schepenen dezer Heerlijkheid St. Michiels Gestel, heden den negentiende januarij1700 vier en tachtig.

In 1786 maakt broer Jan zijn tetament en daarbij krijgen de kinderen van zijn broers en zussen legaten [21]. Mechelien overlijdt in 1795 en wordt in den Dungen begraven.


11.b4   CORNELIS-ANTOON  SANTEGOETS

11.b4   CORNELIS-ANTOON  SANTEGOETS,  zoon van Francis Goyaert   10.a04

Gedoopt in Esch op 23 nov 1721 ,  overleden aldaar op 26 mei 1807.
Gehuwd in Helvoirt op 22 feb 1772 met Cornelia Antonet van den Biggelaer.
Kinderen :
12.b1   Jan Francis,  gedoopt  in Esch op 12 mrt 1773.
12.b2   Jennemie,  gedoopt  in Esch op 20 jan 1775.
12.b3   Maria Elizabeth,  gedoopt  in Esch op 5 apr 1778.

Als zijn moeder in 1733 wil hertrouwen wordt ter ten behoeve van haar kinderen, waaronder Cornelis, een inventaris opgemaakt [27]. Dan duurt het 11 jaar voordat de volgende vermeling plaats vindt naar aanleiding van een ruzie waarbij Cornelis met een mes gezwaaid heeft [30]:

Interrogatorien ende vraaghpoincten omme daarop ter requisitie van IJsaacq Verster als Stadhouder van de Weled. Gestr. heer Cebes van Sijfen ratione offcii te hooren, vraagen en examineren de persoonen in Margine deses gemeld.

Petronella Willem Lombarts, weduwe van Anthonij van Eijndhoven,
hare doghter Anna Clara van Eijnhoven,
en Peroo Verouden,
gereghtelijck gedaghvaart zijnde omme op de nevenstaende interrogatorien gehoord te werden, hebben daarop gerespondeert als voor ijder articul staet uijtgedruckt.

1. Te vragen der deponenten ouderdom.
De 1e deponente seijd oud te zijn ontrend 54 jaren.
De 2e deponente uts (= ut supra = als boven)25 à 26 jaren.
Den 3e deponent uts ontrendt 52 jaren.
2. Off sij deponenten in delaatste kermisweek van Easch niet sijn geweest ten huijse van de weduwe Anthonij van Eijndhoven in de Keulse Kar alhier.
De 1e en 2e deponenten verclaren daar te wonen.
Den 3e deponent verclaard niet vast te weeten oof doen ter tijd daer present is geweest.
3. Off sij deponenten aldaer onder andere persoonen niet gesien hebben Jan Verouden en zijnen broeder Hendricus mitsgaders Cornelis Francis Santegoets.
De 1e deponente verclaerd Jan Verouden aldaer gesien te hebben, dog Cornelis Santegoets dien dag niet gesien te hebben.
Den 2e deponente verclaart de gevraaghde persoonen aldaer gesien te hebben, uijtgesondert Hendrikus Verouden
Den 3e deponent verclaerd sulcx niet te weeten.
4. Off hen deponenten niet kennelijk is oft van anderen hebben hooren seggen en van wie, dat Cornelis Francis santegoets met Jan en Hendricus Verouden woorden hebben gehad en waarover dese woorden zijn ontstaan.De 1e deponente verclaard sulcx van de gebueren en van hare doghter \elisabeth wel gehoord te hebben, maar verder niet te weeten door wien.
De 2e deponente verclaardt door haer suster verstaen te hebben dat er woorden in de camer voorgevallen met Jan Verouden en Cornelis Santegoets en van anderen gehoord te hebben dat sulcx door een simpele mensch was toegecomen dogh niet te weeten van wien [zij] dat gehoord heeft.
De 3e deponent verclaerd sulcx niet kennelijk te zijn en niet voorneemens is te verclaren van’t geene door anderen heeft hooren seggen.
5. Off hen doponenten niet kennelijk is dat de gemelde persoonen in ofte voor het voorz. huijs handgemeen zijn geweest.
De 1e deponente verclaerd haer het gevaeghde niet kennelijk te zijn, dogh sulcx wel te hebben hooren seggen maar niet te weeten door wien.
De 2e deponente verclaerd van haar sustergehoord te hebben dat sij door de deur gesien had dat Cornelis Santegoets een bloot mes in de hand had.
Den 3e deponent verclaerd hier van niet gehoord off gesien te hebben.
6. Off hen deponenten niet kennelijk is dat sij malcanderen met stocken ofte vuijsten geslagen hebben.
De 1e deponente verclaerd neen
De 2e deponente verclaard hier van niet te weeten off niet te hebben hooren seggen.
De 3e deponent verclaerd hier van niet gehoord off gesien te hebben.
7. Off sij deponenten niet hebben gesien dat Cornelis Francis Santegoets een bloot mes in de hand hadde ofte wel het selve hooren seggen en door wien.
De 1e deponente verclaerd sulcx niet gesien maer wel gehoord te hebben door haar doghter Elisabeth, dat Cornelis Santegoets een bloot mes in de hand hadde.
De 2e deponente verclaard sulcx niet gesien maar van haer suster wel hooren seggen heeft sonder te geheughen wie haer dat behalve hare suster meer geseijd heeft.
Den 3e deponent verclaard als op ‘t 4e articul
8. Off sij deponenten niet gesien hebben dat Cornelis Francis Santegoets naar Jan off Hendricus Verouden gesneeden heeft.
De 1e en 3e deponenten verclaren neen.
De 2e deponente verclaard niet gesien te hebben maar wel te hooren seggen hebben dat Cornelis Santegoets naar Jan Verouden gesneeden heeft dogh niet te weeten van wie.
9. Off hen deponenten niet kennelijk is ofte wel van anderen hebben hooren seggen en door wie sij sulcx gehoord hebben, dat Cornelis Francis Santegoets een bloot mes in de hand hadde en een off wel beijde voorz. Veroudens een groot swaarhout waarmede sij naer malcanderen sneeden en sloegen.
De 1e deponente verclaard van het hout niet te weten en van het verdere als op ’t 7e articul.
De 2e deponente verclaard dit van het hout wel gehoord tre hebben, dogh niet te weeten door wie en van het mes als op ‘t 5e articul.
Den 3e  deponent verclaard als op ‘t 4e articul.
10. Op wat dagh in de kermis en om wat uur de voorz. rusie en vegterije voorgevallen is.
De 1e en 2e deonenten verclaaren naar beste geheugen sulcx voorgevallen te zijn de 1e sondagh in de kermisweek 1743.
Den 3e deponent verclaard daer van niet te weeten.
11. Wat persoonen hen deponenten kennelijk is dat voor off in het voorz. huijs, tijde van de rusie off vegterije al daer gesien te hebben.
De 1e deponente verclaard Maurits Santegoets, Michiel Ruijs en Michiel van Liemdt in huijs gesien te hebben ende verdere vergeeten te zijn.
De 2e deponente verclaard te hooren seggen hebben van Arnoldus van Pinxteren dat deselve aldaar present is geweest en dat alsoo en mede present zijn geweest Michiel Ruijs en des deponentes oom Michiel van Liemdt tot Tilborgh, item Hendrick van Eijdhoven tot St. Michiels Gestel soo als sij van den laatsten selfs hooren seggen heeft.
Den 3e deponent verclaard daer van niet te weeten.
12. Off hen deponenten nie kennelijk is dat eenige van de kasseijleggers off meesters van dien ter dier tijd present waren en hoe die genaemt zijn.
De 1e deponente verclaard hier van niet te weeten.
De 2e deponente verclaerd dat van de kasseijleggers in huijs geweest zijn eenen Jan, een Anthonij en Albert en soos ij naer haar beste geheugen vermeend eenen Jacob Olijvet.
Den 3e deponent verclaard hier van niet te weeten.
13. Off sij niet gesien off wel van anderen hoorenseggen hebben dat een off meer van de kassijleggers de voorz. veght en rusie hebbende persoonen gescheijden hebb en hoe die genaamt zijn.
De 1e deponente verclaard hier van niet te weeten.
De 2e deponente verclaard wel te hebben hooren seggen, odg niet onthouden te hebben door wie dat de bovengeoemde kasseijleggers parthijen gescheijden hebben.
Den 3e deponent verclaard als op ‘t 4e articul.
14. Off sij deponenten bereijdwilligh zijn alle henne gedeponeerde met heijligen eede te becragtigen dat sij directelijk off indirectelijk niet wes verswoegen ofte aghtergehouden hebben.
De 1e en 2e deponenten verclaren als in het artcul.
De 3e deponent verclaerd op heedendaartoe niet berijd te zijn en sigh daar op nader beraden moet.
Soo waarlijck moeten haer 2 eerste deponenten God Almaghtigh helpen.
Actum dentweeëntwintighsten junij seventien hondert vierenveertigh ten overstaan van …. scheepenen des Dorps Esch, die nevens de deponenten dese in oirconde ten prothocolle onderteeckend hebben op dato uts.

Meer gegevens over deze ruzie zijn niet bekend.

Nu horen we 20 jaar niets van Cornelis, maar in 1764 blijkt hij in Esch als schepen op te treden [42] en in 1770 als provisoir van de Tafel van de H. Geest [43] en als schepen. Hij is verder als schepen actief in de volgende jaren t/m 1790.

In 1772 treedt Cornelis eindelijk in het huwelijk. Hij is dan 51 jaar oud maar krijgt nog 3 kinderen.

In 1774 wordt in Oisterwijk de volgende akte geregistreerd [44]:

Compareerde voor scheepenen der vrijheit en Dingbancke van Oisterwijk ondergenoemt Cornelis Santegoets regeerend scheepen tot Esch, oud omtrend twee en vijfftig jaaren, Elizabet Bergmans huijsvrouw van Peter van de Wiel, oud omtrend zeven en veertig jaaren, en Willemina Peter Schoenmakers oud omtrend sestig jaaren, beijde woonende binnen dese Vrijheit, de welke ter requisitie van den heer Jacobus Althoffer, stadhouder des Quartiers van Oisterwijk, verklaarde waar en waarachtig te weesen en wel afsonderlijk, den eersten deponentCornelis Santegoets dat hij op dingsdag sijende geweest den sesden deser maand december des ’s middags omtrend half een uure binnen dese Vrijheit wesende met voorneemenom naar huijs van den procureur Anthonij Glavimans te gaan, door door den vorster Miggiel van Esch wierd aangesprooken en gevraagd waar hoe hij deponent soo een haast had en waar na toe ging, hij deponent antwoorde na den procureur Glaviman te gaan en vraagde of daar nog ver vandaan was, den vorster van Esch daar op antwoorde dat hij daar ook na toe ging en hij hem deponent wijsen soude.

Dat hij deponent met voorn. vorster van Esch voortgaande en gekomen sijnde voor sekere huysinge in de Kerkstraat (soo hij deponent geinformeert weesende, bewoond door d’heer van Steenacker), door Miggiel van Esch tegens den deponent wierd gesegt, gij moet mij betaalen en vraagende twee schellynge, waar op den deponent vraagde: waarom? Dat vervolgens van Esch daar op zeijde, om dat ik uw een advis heb gegeven, den deponent voorts seggende, gij hebt mijn immers nooyt een advis gegeven, den vorster van Esch daar op antwoorde “Ja wel ik heb uw gezegt waar de procureur Glaviman woond en gij zult mijn aanstonts betalen of ik zal uw hier eens (onder swaare vloekinge) afslagen”.( te gelyck sig daar toe in posteur stellende).

Dat den deponent voorn. vorster van Esch vreesende, eerst vlugtende op de stoep van voorsz. huysinge, bewoond (soo den deponent onderregt is) bij d’heer van Steenacker en daar niemand siende is gevlugt in het huys bewoond bij den tweede deponente in deesen en aldaar door den vorster van Esch gevolgt weesende, hij van Esch den deponent bij de borst heeft gevat, seggende onder allerhande vloekinge en bedrijginge, gij sult mijn aanstonds drie stuyvers geeven.

Den deponent antwoorde, ik ben uw immers niets schuldig, laat mijn los en door de derde deponente in deesen wierd toegewenkt en aangeraaden om maar te zullen betaalen.

Den deponent om alle gewelt en gevaar voor te koomen aan den vorster Miggiel van Esch in plaats van drie stuyvers, twee dubbeltjes heeft gegeeven. En door van Esch toen gesegt wierd in substantie nu heb ik God-dome nog maar dat mijn toekomt.

Ende verklaarden de tweede en derde deponente dat omtrend veertien daagen geleeden sonder egter den precisen dag te kunnen seggen, des middags over twaalf uuren ten huyse vande tweede deponente is ingekomen den vorster Miggiel van Esch en den eersten deponent door van Esch geld wierd gevraagt onder bedrijging indien niet betaalde, hij van Esch hem eerste deponent soude afkloppen of dat den eersten deponent het hem van Esch soude doen. Welke woorden in substantie door Miggiel van Esch sijn gesegt geworden, voegende de derde deponente daar nog bij den eersten deponent te hebben hooren seggen, ik soek geen rusie en dat hij daar op aan van Esch geld gaf.

Alle het gene voorsz. staat de deponenten duydelyk en woordelyk voorgelesen synde, hebben eenider van hun bij syn gedeponeerde gepersisteert, gevende voor reedene van alle het selve nog versch in geheugen te hebben en voorts het selve met heylige eede gestaaft en afgelegt in handen van den heer stathouder Jacobus Althoffer, seggende eenider van hun de woorden soo waarlijk helpe mij God Almagtig ten overstaan van Marius van Fenema en Willem Messier, scheepenen in Oisterwyk, heeden de twintigsten Decemver 1700 vier en zeventig.

Begin 1775 deelt Cornelis met Michiel van Oers gemeenschappelijk bezit [45]:

Eerste Loth

Overmits welsker erffscheijdinge en erffdeijlinge is den voorn. Cornelis Santegoets ten deele gevallen en erffelijck aangekomen,
eerstelijk een woonhuijs, schuer en schob met aangeleegen hoff en ackerland groot omtrend neegen lop. off soo groot en kleijn het selve staande en geleegen is onder deese parochie en Dingbsncke van Esch, …
Item een perceel ackerland groot omtrend een loop. en 48 roeden off soo groot en kleijn het selve geleegen is in den Huijsacker,
Item een perceel groes, geleegen als voor, groot omtrend een loop. off soo groot en kleijn het selve geleegen is, …
Item de helft in de Vrij beemt de zuijdwaartse helft groot twee loop. off soo groot en kleijn deselve met paalen affgepaalt is, geleegen als voor, …
En laatstelijk een parceel Nieuwe Erve geleegen als voor groot omtrend vijff loop. off soo groot en kleijn deselve geleegen is en het selve met paalen affgepaalt is en aangedeelt is, …


Behoudelijck dat de vercrijgere deeser loth jaarlijcx sal moeten blijven vergelden een jaarlijcxse en erffelijcke paght van neegen vat rogge jaarlijcx aan den Armen van Esch. Item jaarlijcx eenen chijns van neegen stuijvers en ses penningen aan zijn hoogheijd den heere Prince van Boxtel. Item twee paghtjes jaarlijcx van vier stuivers aan het Patroonaatschap alhier tot Esch. Item met den last off onderhoud in de Laage Brugge te weeten een gebont en een derde in een gebont, in het gront werck en in het decksel ses en een halve voet en anderhalven duijm.
 Alsmeede het reght in de heijde, behoudelijk dat den vercrijgere deese loothe aan den tweeden condivident tot egalisatie sal moetenschieten off uijtkeeren een somme van ses hondert en veertigh guldens eens. Den tegendeijlder sal aanstond bij de deijlinge schieten vier hondert vijffentwintigh gulden en het het resteerende 215 over een halff jaar.
Als sij seijden op welcke parceelen en op alle scheepenen letteren en bescheijden daar eenigsints aff gewagh doende heeft dien andere meede deijlder aan en ten behoeve van Cornelis Santegoets wettelijck ende erffelijck vertheegen helmelingen inne manieren in dien gewoonelijck sijnde met conditie als hier naar.

Met conditie hier inne toegedaan dat sij deijlderen de commer in deese deijlinge hen genoemt, met de gebuerelijcke lasten alsoo sullen aanvaarden, gelden, betalen, houden en onderhouden dat den eenen van den anderen hinder nog schade overkoomen sal in egeender hande manieren en off op des een off des anderens portie ijet meerder als hier vooren is begroot met reght quam te geraaken daar men nu niet van en weet, dat sij deijlderen sulcx selve malkanderensullen helpen dragen in twee gelijcke portien ofte den en den anderen aankoopen naar gemeen elandkoop ende goedermans seggen. En sullen sij deijlderen ijder sijn aanbedeelde met de ’s lants en dorpslasten paghten en chijnsen aanvaarden aanstonds en voorts malkanderen en alle andere wegh en reght hebbende moeten weegen, de voorste de aghterste ter naaster velde ende ter minster schade ende hier teegens wederom genieten sodanige wegh ofte geregtigheijd van wegh als tot elcx sijn aanbedeelde eenigsints soude moogen behooren.


Geloovende de voornoemde deijlderen als schuldenaaren principaal op verbant van hunne respectieve persoonen ende van alle hunne goederen nu hebbende ende naarmaals vercrijgende, dese erffscheijdinge en erffdeijlinge, dit verthegen en deese conditie den een den anderen te sullen houden en doen houden, goed, vast en steedigh ende van waarden, sonder oojt daar teegens te doen off te sullen laaten geschieden, direct off indirect, in reghten ofte daar buijten. Getuigen waren …etc.  Heeden den vierden januarij seeventien hondert vijf en zeeventigh.
(handtekening: Cornelis Santegoets)

In 1780 wordt een testament opgesteld [46]:

In den naame des Heeren, Amen
Compareerden voor de ondergetekende scheepenen der Dingbancke van Esch Cornelis Santegoets en Cornelia Anthonet van den Biggelaer, echte luijden, woonende alhier, zijnde hij comparant gezont van lichaam en zij comparante ziekelijk te bedde leggende, dog beijde hun verstant en memorie vokoomen gebruijckende zo ons schepenen en secretaris was blijkende, de welke waeren overdenkende de brosheijd des menschelijken leevens en d’onzeekere uure des doods, daar om niet gaarne van deeze weereld willende scheijden zonder alvoorens van hunne tijdelijke goederen haar bij God Almagtig verleent off nog te verleenen, te hebben gedisponeert, bevoorens haeren onsterffelijke zielen wanneer die uijt hunnen streffelijke lichamen zullen komen te verhuijzen, dezelve opofferende in de genadige en barmhartige handen van hunnen God en Zaligmaker, en haere doode lichamen recommanderende de arrde met een erlijke en christelijke begraaffenisse.

Mits welke voor aff herroepende en te niet doende alle voorgaande testamenten en codicillen door hun comparante te zamen off afsonderlijk gemaakt.

En alzo komede ter dispositievan haere tijdelijke goederen, zo verklaeren zij comparanten uijt eene zuijvere en ongedwonge wille zonder aanrading of persuatie van ijmand alleenlijk uijt eene confugale liefde die zij echtgenooten den een den anderen zijn toedragende, elkanderen over en weeder, dat is den eerststerbvende den langstleevende van hun beijde te nomieeren en institueeren tot zijn ofte haere eenige en universeele erfgenaam en dat in haere weedersijdse na te latene vaste en onroerende goederen, waar ofte ter wat plaatse geleegen, mitsgaders erffhaeffelijke en haaffelijke goedern, bestaande in meubilaire, kleederen, linnen en wollen, fatsoen off geen fatsoen hebbende, gout en zilver, actien en crediten en voorts in al het geene den eerst stervende aan den langst leevende metter dood zal koomen te ontruijmen en na te laten, geene van dien uijtgezondert, omme met alle dezelve te kunnen doen en handelen als vrij heer ofte meestersse, zonder contradictie van ijmant behoudens nogtans derselver kind offkinderen haaren legitieme portie na staat en omstandigheid des boedels.

En indien het mogt gebeuren dat de kinderen van hun comparanten voor hun beijde off voor een van hun quame te overlijden, zo is haeren bijzondere wil en begeerte dat de goedernwelke de langstleevende metter dood als dan zal komen te ontruijmen en na te laten, dat de zelve als dan twee zijden moeten hebben.

Verklarende zij comparanten verder bij deezen te nomineeren over haere minderjarige kinderen tot voogd ofte voogdesse de langst leevende van hun beijden, mitsgaders ilhelmus Heessels en Francis Pero Verouden, scheepenen en woonende alhier, om na doode van haar comaranten hunne adminsitratie te aanvaarden, geevende de bespreekende aan deselve zodanige ampele last, magt en authoriteijt als eenige testamentaire voogden na regten deezer lande zijnde competerende, met magt van substitutie en surrogatie om wanneer een van de voorsz. voogden na doode van hun comparanten quame te overlijden dat als dan door den anderen weeder een bequaam persoon kan werden gegesurrogeert aan welke deselve magt werd gegeeven zo als voorschreeve staat. En zulks alles met eerbiedige seclusie en uijtsluijtinge van alle heeren Officieren, magistraten en weesmeesteren waar hun comparantens sterfhuijs mogt komen te vallen en speciaal met uijtsluijtinge van den eerwaarde gerechte van Esch, alle deselve voor hun bewind en administratie, behoudens hunne eerwaardigheijd, bedankende bij deezen.

Al het welk de comparanten wel duidelijk, klaar en onderscheijden voorgeleezen zijnde en zo zij opendlijk zeijden wel verstaan en begreepen weezende, verklaarden zij het zelve te zijn haar testament, laasten off uijtersten wil die zij begeerden dat na de dood zal worden agtervolgt en na gekoomen, kragt, magt en effect sorteeren, hetzij als testament off codicil, zo als dezelve best zoude kunnen off moogen bestaan.

Aldus gedaan en gepasseert binnen Esch ten huijzen van haar comparanten den twaalfden februarij 1700 tagtig ten overstaan van ….

(met handtekening van Cornelis en handmerk van Cornelia).

In hetzelfde jaar 1780 koopt Cornelis met nog 3 andere dorpsgenoten [47]:

de afgebrande heere huisinge en hoeve lands met desselfs huijsplaats, koets- en bakhuijs daar bij en aan gelegen met den heeren hof, boomgaard en alle de dreeven met desselfs boomen, plantagien, schar- en houtgewassen en verdere op en dependanken van dien, genaamd de twaalf loopensen twee en twintig roeden.
Item den Dommelakker agter het koetshuijs, groot vier loopensen.
Item den akker genaamd de ses loopensen groot vier loopensen sevenentwintig roeden.
Item den akker aan de Dommel, groot vijf lopensen.
Item den akker daar naast aan de Dommel, mede groot vijf loopensen.
Item de groes, teulland en boske daar naast, groot vier loopensen.
Item den dreef en ’t steegsken met nog een loopense ingegraven heijde zamen groot twee loopensen en twintig roeden.
Item de hoven naast de Braak, groot negenenvijfig roeden.
Item de Dommelweijde, met of zonder driessen, gelijk die agter het huijs over de dreef gelegen is groot ses loopensen
Item ses parceelen nieuwe erven van wederzijden de dreeven aan  den Esscher veen
met nog een parceel voor de huijsplaats, te zamen groot twaalf à veertien loopensen of so groot en kleijn
en alles in zoodanige voegen en manieren als de voorschreeve gespecificeerde parceelen in deselver bekende ringenooten met zijn boomenen houtgewassen, regt en geregtigheden van dien onder den dorpe van Esch gelegen zijn en zig bevinden met voor- en nadelige lasten, regten en servituten, straaten, steegen, wegen, bruggen, hekkens, slooden en vonders als andersints daar toe, zoovan ouds, regts als gewoonte wegen te onderhouden, staande en gehoorende.
……..
Datum den elfden october 1700 tagtig

Cornelis ondertekent ook deze akte.

In april 1784 verklaren Cornelis en Cornelia de aanstelling van voogden destijds in hun testament te herroepen en in plaats daarvan de langstlevende te benoemen [48]. Twee jaar later zegt broer Jan in zijn testament aan zijn 2 broers en zuster een bedrag toe van 500 gld, dus aan elk

een geregte derde part een hondert ses en sestig gulden dertien stuijvers vijff en een derde penning [21].

Twintig jaar later, in 1806, stelt Cornelis (mede namens zijn vrouw) zich borg voor een bedrag van 300 gld tegen een rente van 6% ten behoeve van  Nicolaas Marten Hendrik van den Braak [49]. Een rente van 6% komt overigens zelden voor.

Een jaar later komt Cornelis te overlijden, 86 jaar oud [50]. Zijn vrouw en 3 kinderen leven dan nog.


11.b5   MARIA CATHARINA  SANTEGOETS

11.b5   MARIA CATHARINA  SANTEGOETS,  dochter van Francis Goyaert   10.a4

Gedoopt in Esch op 22 nov 1723 , overleden in Boxtel op 28 dec 1804.
Gehuwd in Esch op 6 nov 1746 met Jan zoon van Huybert van Balsvoort.

In 1726 wordt Maria-Catharina als 3-jarige al genoemd in het testament van opa Goijaert [25]:

Item maeckt ende legateert den testateur aan Mourus ende Maria Catharina kinderen Francis Santegoets ider eens eene somme van vijff gulden voor een rouw kleet.

In 1733 gaat haar moeder hertrouwen en dan wordt zij genoemd bij de inventarisatie [27].

Vervolgens wordt het 1746 wanneer zij als 23-jarige op 6 november in het huwelijk treedt met Jan van Balsvoort.

Het blijft nu lange tijd stil rond Maria-Catharina. Pas 24 jaar later, in 1770, komt zij weer in een akte voor als de goederen van haar ouders worden verdeeld [37]:

Vierde Loth

Overmits welcker erffscheijdinge en erffdeijlinge is den voorn Jan van Balsvoort nomine uxoris ten deele gevallen en erffelijck aangekomen,

Eerstelijk een huijs, schob, schuer en backhuijs met aangeleegen erve groot omtrend drie loop, geleegen onder de Dingbancke van Oisterwijck tot Haaren onder Belveren, …
Item een parceel tuelland groot een loop., geleegen als voor, …
Item een parceel ackerland groot een loop, geleegen als voor in de Boght, …
Item een parceel ackerland groot een en drie quarten van een loop genaamt de Kartert, gelegen als voor, …
(doorgehaald:) Item een parceel ackerland groot drie loop. geleegen als voor, …
Item een parceel ackerland groot drie loop. geleegen als voor, …
Item een parceel ackerland groot een halff loop. geleegen als voor aan de Capel, …
Item een parceel ackerland groot een halff loop. geleegen als voor, …
Item een parceel ackerland groot een en drie vierde loop, geleegen als voor, genaamt de Kruijsacker, …
Item een parceel ackerland groot drie en een halff loop. geleegen als voor omtrend den Heesacker, …
Item een halff loop. geleegen als voor omtrend den Heesacker, …
Item een parceel hooijland groot vier loop. in een meerdere parceel van 16 loopense, geleegen als voor agter het casteel genaamt het Runt, …
Item een parceel hooijland genaamt de Gotr Kooij, …
Item een parceel weijveld genaamt het Heijveld, geleegen als voor, …
Item een parceel weijveld groot twee loop. geleegen als voor in de Veldekes, …
Item een parceel weijveld geleegen als voor genaamt het Haasen  broek
Item een parceel heijveld geleegen geleegen onder Boxtel groot …….
Behoudelijck dat de condivident jaarlijcx hier uijt sal moeten blijven vergelden twee stuijvers tweee penn. aan den Heer Prince van Boxtel. Item vijftfien stuijvers pagt in een meerdere pagt van eene gulden tien stuijvers aan den heere Rentmeester Vorster. item eenen pagt van een gulden elff stuijvers vier penningen in eene meerdere pagt van drie gulden twee stuijvers agt penningen aan den Heere Rentmeester Wolfsbergen.
Item een parceel moerveld geleegen onder den Dorpe Helvoirt geleegen onder Vucht, …
Als sij seijden op welcke parceelen en op alle scheepenen letteren en bescheijden daar eenigsints aff gewagh doende hebben dien andere meede deijlder aan en ten behoeve van Jan van Balsvoort nomine uxoris  wettelijck ende erffelijck vertheegen helmelingen inne manieren in dien gewoonelijck sijnde met conditie als hier naar.
Dan blijft onder de condividenten …  en onverdeelt een capitaal van ses hondert gulden, al nog een van vijff hondert gulden.

Tot slot wordt zij genoemd in 1786 in het testament van haar broer Jan die een legaat belooft van 166 gld 13 st en 35 penningen aan haar en zijn twee broers [21].

In het begraafboek van Haaren staat op 20 jan 1789 vermeld [51]:

den 20e (januari) de vrouw van Johannes van Balsvoort

Het is onzeker of dit onze Maria-Catharina is, want waarom zou zij daar worden begraven?
Maar als zij het is dan overlijdt Jan op 2 november van dat jaar.


11.c1   CATHARINA  SANTEGOETS

11.c1   CATHARINA  SANTEGOETS,  dochter van Goyaert Goyaert   10.a05

Gedoopt in Boxtel op 5 nov 1720 .  overleden na 1760.
Gehuwd in Boxtel op 21 juli 1746 met Hendrik zoon van Toni Verhoeven (7 kinderen).

Catharina wordt al genoemd in 1926 als haar moeder, als weduwe e.e.a. verkoopt voor in totaal 250 gld 3 st en 12 penningen en dat moet met toestemming van de schepenen omdat dit ook eigendom is van de minderjarige kinderen [52].

Vele jaren later, na het trouwen en de geboorten van 7 kinderen maakt het echtpaar in 1773 een testament [53]:

In den naame Godes Aamen

Compareerde voor mij, … (notaris in Boxtel) Hendrik Verhoeven en Catharina Goijert Santegoets, egte lieden en inwoonderen alhier, mij notaris en getuijgen bekent, den eersten comparant gesond naar den lichame dog de tweede comparante onpasselijk te bedde leggende, egter beijde hun verstand zinnen en memorie in alles wel magtigh en gebruikende gelijk mij notaris en getuijgen klaarlijk scheen en bleek, de welke verclaarden te overdenken de seekerheijdt des doods en de onseekere tijd en uure van dien en niet gaarne van de weerelt te scheijden alvoorens van hunne tijdelijke goederen hun bij God Almagtig op deese aarde genadelijk verleent en na te laten gedisponeert te hebben, doende sulcx zoo zij comparanten verclaarden uijt eijgen gemoetsbeweeging onbedwongen en sonder inductie off persuatie van iemanden, recommandeerende voor eerst hunne onsterfelijke zielen in de genade en barmhartige handen van God Almagtig en haare doode lichamen de aarde met eer- en christelijke begraaffenissen naar hunnen staat gerequireert.

Voorts recoceerende, casseerende, dood en te niet doende alle voorgaande testamenten, codicillen en alle andere dispositien van uijterste willen welke zij voor dato deeses het zij mutuelijk off affsonderlijk mogte hebben gemaakt, niet willende dat deselve in eenige poinct off deel zullen naargekomen off agtervolgt worden.

Ende alsoo op nieuws disponeerende, verclaren de comparanten uijt sonderlinge liefde en affectie die sij elkanderen sijn toedragende, de een den ander en dus de eerststervende de langstlevende van hun beijden te laten, maaken en besitten aale de goederen soo erffelijke, erffhavelijke als gereede goedeen, actien, schulden en crediten, geene ter weereld uijtgesondert, welke op het overlijden van de eerststervende in hunne gesamnetlijke boedel sullen gevonden worden omme daar meede en een iegelijk van dien bij den langstleevende van hun comparanten te werden gedaan en gehandelt als iemand met zijn eijge goederen kan en vermag te doen, de eerststervende alsoo de langstleevende van hun beijden tot hem off haare eenige en universeele erffgenaam, heer en meester in en van alle de voorn. goederen, institueerende bij en mts deesen en met magt om soo wel met allen de langstleevendens als des eerst stervendens goederen te doen als te raaden.

Renuncieerende ten dien eijnde over en weeder de comparanten zoo zij verclaarden wel expresselijk van het regt van devolutie hetgeen ten aansien van des langstlevende goederen volgens costumen zoude konnen ofte mogen plaats hebben, gereserveert nogtans aan de kind off kinderen uijt hunnen comparanten huwelijk verwekt off nog te verwekken en bijde eerststervende naar te laten zijn off haar legitieme portie, de eersttervende aan hunne voors. kinderen mits deese is maakende en legateerende en hun daar inne voor soo veel des noods tot meede erffgenaamen institueerende.

Wijders verclaaren zij testateuren te stellen tot voogden over hunne naaar te laatene minderjarige kinderen de persoonen van Jan Verhoeven en Johannes Janse van de Loo, beijde inwoonderen alhier met soodanige ampele last, magt en faculteijt als aan testamentaire voogden naar regten eenigsints competeert en speciaal met magt dat aan de langstlevende van hun testateuren off wel aan de langstleevende van een der voogden zal vrij staan omme bij affsterven van een der hier voor verkoorene voogden weederom een ander bequaam persoon in des overleedenens plaatse te moge en moeten verkiesen en sulcx tot soo lange het jongste kind mondig, eerder huwelijk oft tot anderen geapprobeerden stsst zal gekomen zijn, alles met seclusie en uijtsluijtinge van de Heeren van de wel- oft weeskamer al waar hun liedes sterffhuijs soude moge komen te vallen en speciaal die deeser Baronnije van Boxtel, als deselve behoudens haar eerwaarde respect voor soo veel de placaten en resolutien van den lande niet zijn contrarieerende, bedankende bij en mits deesen.

Allen ’t geene voors. staat aan hun comparanten testateuren duijdelijk voorgelesen zijnde (soo zij verclaarden bij hun wel verstaan te zijn), begeerden zij dat dit instrument zijn volkomen eefect zal genieten, ’t zij als testament, codicil oft soo en in voegen als het selve best zal konnen en mogen bestaan, alwaar het schoons dat hier inne eenige solemniteijten naar regten gerquireert mogte weesen geommiteert off niet naar behooren waargenomen mogten zijn versoekende het uijterste beneficie te mogen genieten.

Aldus gedaan en gepasseert binnen deese Baronnije van Boxtel ten woonhuijse van hun comparanten testateuren, heeden den zeevenden maart 1700 drie en seeventigh, ter presentie

Hendrik zet hieronder zijn handtekening en Catharina zet een kruisje.

Op 23 augustus 1780 wordt in Boxtel begraven de vrouw van Hendrik Verhoeven [54]

Vijf jaar later, in 1785, wordt nog een andere voogd aangesteld in plaats van dhr. van de Loo [55] en dat was het dan.


11.c2   JOSINA  SANTEGOETS

11.c2   JOSINA  SANTEGOETS,  dochter van Goyaert Goyaert   10.a05

Gedoopt in Boxtel op 6 mrt 1722.
Gehuwd aldaar op 26 jan 1749 met Jan zoon van Jan van de Loo (4 kinderen).

Josina wordt genoemd in 1726 als minderjarige dochter van Ariaentie weduwe van Goijaert Santegoets  die e.e.a. verkoopt in Boxtel wat Catharina, Josina en Goijaert toebehoorde [52].

Zij krijgen 4 kinderen waavan de eerst, Johannes na een jaar overlijdt.

Eind 1758 wordt ene Johannes van de Loo begraven: laat na vrouw en kinderen. Arm
Het zou de man van Josina kunnen zijn. Dezelfde onduidelijkheid bestaat met betrekking tot een begraafakte van de weduwe van Jan van de Loo, Laat kinderen na, op 18 juni 1762 [119]

Verder zijn geen gegevens bekend. Het gezin was kennelijk arm en vader en moeder zijn vroeg overleden. Logisch dat er geen testament of aktes van aan- en verkoop bekend zijn.


11.e2   EVERT  SANTEGOEDS

11.e2   EVERT  SANTEGOEDS,  zoon van Jan Evert   10.d3

Gedoopt in Esch op 8 oktober 1745 ,  overleden in St. Michielsgestel op 8 oktober 1817.
Gehuwd in St.Michielsgestel op 25 oktober 1767 met Elizabeth dochter van Dirk Spierinxs.
Kinderen :
12.c1   Wilhelma,  gedoopt  in St. Michielsgestel op 16 aug 1768,
12.c2   Jan, gedoopt  in St.Michielsgestel op 22 aug 1770.
12.c3   Hendrien, gedoopt  in St.Michielsgestel op 6 mrt 1773.
12.c4   Maria,  gedoopt  in St.Michielsgestel op 30 apr 1774.
12.c5   Willem,  gedoopt  in Den Dungen op 14 mei 1776.
12.c6   Pieter,  gedoopt  in St.Michielsgestel op 14 apr 1779.
Huwelijk 2:  Evert hertrouwt op 17 juli 1785 in St.Michielsgestel met Maria Anna dochter van
Francis van de Muggenheuvel.

Evert trouwt op 22 jarige leeftijd, redelijk jong dus, in St. Michielsgestel met een weduwe met twee kinderen. Daarvoor moet echter een inventaris worden opgemaakt [56]:

Inventaris gedaan, maaken en instellen bij Elisabeth Dirks Spierinx, weduwe van wijlen Gerrit Peters van den heuvel, wonende alhier, van alle sodanige erffelijke, erffhaaffelijke en andere mobilaire goederen als de inventarisante met den gemelde haaren man te saamen met vollen regten beseeten hebben en sulx ten behoeve haar twee onmondige kinderen bij haar en den voors. haaren man doen hij leeffde in egten staat verweckt, genaamt Dora en Gerrit bij den inventarisante opgeregt ingevolge en tot voldoenunge van het 53e articul van het Egt Reglement in dato 18e maart 1656 en daarop gevolgde waarschouwinge van den 3e april 1708 beijden van haar Hoog Mog.de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden en wel voor het aangaan van haar tweede huwelijk met Evert Jansen Santegoets.

Eerstelijk erffelijke goederen

Dan alsoo diergelijke goederen bij de voors. eghte luijden niet beseeten off aanverstorven sijn, soo doend sulx alhier pro memorie.

Erffhaaffelijke goederen

twee tinne schootelen
agt tinne borden
een tinne trekpot
een tinne suijker bakje
een tinne soutvat
een tinne mengelen
twaalff tinne leepels
een groote en een kleijne koopere koffij off thee keetel
een koopere hand keetel
een kleijn dito keeteltje
een bedde- off vuerpan
twee veeren bedden
twee dito hooft peuluwen
twee dito kussens

twee deekens
ses paar slaaplaakens
drie paar oir fluijnen
vier trille (?) tafellaakens
een linde tafellaaken
vier handdoeken
twee witte booter doeken
een paar gordijnen
een groote kast
een kleijn kastje
1 paar silvere broekgespen
33 silvere knoopen
1 leesboek met silver
een stuk van een silver slotje

Zijnde de verdere erffhaafelijke goederen en de kleederen van des inventarisants man za. uijt cragte van authorisatie van Heeren Drossard en scheepenen deser Heerlijkheijd Michiels Gestel, weesende van dato 14e januarij 1788 publijcq ende voor alle man ten overstaan van heeren wethouderen deesr opgemelde Heerlijkheijd publijcq ende voor alle man verkogt ende koomen oversulks alhier pro memorie.

Jalta in sectio: dog verklaarde de inventarisante te hebben uijtgeset een capitaal van twee hondert gulden ten lasten van Cornelis van Aalst en nog een capitaal van een hondert gulden ten laste van Hendrik Smits cum suis, volgen twee bijsondere schuldbrieven gepassert voor heeren scheepenen der stad ’s Bosch in datis 6e maart en 25e junij beijden des jaars 1766 welke sommens na betalinge der schulden van de verkogte goederen sijn over gebleeven en in gevolge de voors. authorisatie ten behoeve van de onmondigen belegt sijn en alhier gebrogt werden.

Aldus het geene voors. staat ter requisitie en naar het hetrouwig op- en aangeeven van de inventarisante in het hooft deeses gemelt, geïnventaissert ende verklaarde deselve sulx in alle opregtigheijd gedaan te hebben, sonder hares weetens en voorts als hier vooren staat fol. 158 verso tot de woorden. Getuigen … etc.

Elisabeth kan niet schrijven en zet een kruisje.

Eind 1768 leent Evert 100 gld uit tegen 4% [57]. Deze akte wordt in ‘sHertogenbosch geregstreerd.

Goijert Antonij Smits, wonagtig te Sint Mihiels gestel promisit super omnia et habenda aan Evert Santegoets, mede wonagtig aldaar, eene capitale somme van hondert gld van twintig st. het stuk van heeden dato deezes over een jaar te voldoen en te betaalen en met den interest van dien tegens vier per cento te leeveren, over mits de deugdelijkheid dier schult was spruijtende van geode en welgetelde penningenbij den voors. geloovere uijt handen van voorn. Santegoets tot sijn gerijf en contenetement ontfangen en genooten ut diceb.

En of het gebeurde dat die somme ten voors, dage niet wierde betaalt, zoo geloofde den zelve al nog op verband als voor daar van interest te blijven vergelden als voor tot de volle en effectuele voldoeninge en aflossinge toe. Dog in cas van repetitie of restitutie zal men wedersijts gehouden zijn zulx elkander vier maanden te vooren te verkondigen. Testes ut supr. Datum den tweeden november 1700 agt en zestig. 40e penning ut in margine.

In de volgende jaren worden de kinderen geboren en Evert duikt weer op in 1680 bij de verkoop in ‘sHertogenbosch van een stuk land in Orthen [58]:

Evert Santegoets, woonende te St. Michielsgestel, eene onverdeelde helft in eenen mergen hooijland, genaamd het Kleijnen Balk-kampken te Orten in zijn geheel … en alsoo uijmakende eene spie of geerkamp hem als getrouwd met Elisabet Dirk Spierinx aangekomen van haaren moeder Barbara van den Merendonk, laatst weuwe Peter Haarwasser ut diceba …
Datum den sestiende november 1700 tagtig.
Koop 60 gld. 40e penning 1 – 10 – 0

Evert blijkt niet te kunnen schrijven en zet een kruisje.

In 1783 is er hagelschade ontstaan en de schade wordt getaxeerd [59]:

Wij, … schepenen en secretaris der Grond-Heerlijkheid St. Michiels Gestel verklaaren en certificeeren bij deezen op den eed bij het aanvaarden van onze respectieve bedieningen gedaan, dat wij op heden den zesden augustus 1700 drie en tachtig ter requisitie van Evert Santevoets, pagter van de Hoogstraatsche thienden binnen deeze Grond-Heerlijkheid aan het gemeene land competeerende, occulaire inspectie hebben genoomen van de schaaden door den hagelslag op zondag zijnde geweest den 3 augustus dezes jaars alhier gevallen in de voorsz. Klamp Thienden veroorzaakt, dat wij hebben bevonden dat in vorsz. Klamp omtrent vijf loopensen voor een vierde part zijn verhagelt, negen en vijftig en een halff loopensen boekwijt voor het geheel en elff loopensen voor de helft en acht loopensen voor drie vierde parten en eindelijk een en een halff lopensen erwten voor de helft.
Dat wij de voorsz. schaden naar onze beste kennisse en weetenschappen hebben begroot en getauxeert op eene somme van circa vier en negentig guldens.
In kennisse der waarheid hebben zij deeze ten prothocolle eigenhandig ondertekend en door de signature van onzen secretaris doen bekrgtigen en bezegelt met ons gewoonlijk Dorps zegel binnen St. Michiels Gestel den zesden augustus 1700 drie en tagtig.

Rond deze tijd is Elisabeth overleden en in 1785 gaat Evert hertrouwen, waarvoor een inventarisatie moet worden gemaakt [60]:

Inventaris gedaan, maken en instellen bij Everd Santegoeds, weduwenaar van Elizabeth Dirk Spieringsl, woonende alhier van alle zoodanige erffelijke, erffhavelijke en andere meubilaire goederen als den inventarisant met den gemelde zijne huijsvrouw te zamen met vollen regt bezeeten hebben en sulx ten behoeve van zijne zes minderjarige kinderen bij hem en deszelfs voorsz. vrouw in egten staat verweckt, met namen Willemina, Johannes, Hendrien, Maria, Wilhelmus en Pieter Santegoets ingevolge en tot voldoenunge van het 53e articul van het Egt Reglement in dato 18e maart 1656 en daarop gevolgde waarschouwing van den 3e april 1708 beijden van hun Hoog Mog.de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Eerstelijk erffelijke goederen

Dan alzoo zoodanige goederen bij den inventarisant niet bezeeten off aanbestorven sijn, dient zulks alhier pro memorie.

Erffhaaffelijke goederen

een hoogkar met beslag
een dito zonder beslag
twee aardkarren zonder beslag
een ploeg
twee eegden
Twee paarde haamen
twee saadels
twee hagten
twee eijzere halsters
een waskuijp
een kafmoolen
een boter stand en tobbe
een baktrog
een kast

een huijs hoorlogie
een koopere koeijkeetel
een dito handkeetel
een dito koffij pot
een dito seeg
een eijzere moespot
een dito ketel
twee schuppen
twee rieken
een seijsie
twee sigten
een tavel
vier houten stoelen

De klederen van der inventarisants vrouw zijn ten deelen aan de kinderen gegeven en de overige zullen tot gebruik van de zelve geëmploieert worden, dus                                                                                         Memorie
En koomen de kleederen van den inventarisant als langstlevende meede alhier pro              Memorie

Aldus het geene voors. staat ter requisitie en na het getrouwig op- en aangeeven van den inventarisant in het hooft dezer gemelt, geïnventaissert en verklaarde denselven zulks in alle opregtigheid gedaan te hebben, zonder zijnens wetens ietwes te hebben verswegen ofte agtergehouden, gelovende ingevalle hier naarmaals nog ietwes mogte gevonden worden waar meededeezen inventaris behoorde te worden vermeerdert, het zelve ten allen tijden getrouwelijk te zullen opgeeven om op deezen inventaris te worden gebragt.

Presenteerende des noods zijnde en daar toe verzogt wordende de deugdelijkheid van dezen inventaris ten allen tijden met solemneelen eeden te zullen bevestigen.
Getuigen … etc.  op heden den tweeden julij 1700 vijff en tachtig.

Evert trouwt hierna met Maria Anna van den Muggenheuvel.
Twee jaar later koopt hij in St. Michielsgestel een hoeve [61]:

 … Een huizinge en stal met aangelegen hof en teulland, met zijn voorpotinge en houtgewassen, groot te zamen ruim vier lopensen, gestaan en gelegen binnen de Grond-Heerlijkheid St. Michiels Gestel ter plaatse genaamt den Horsick, … zijnde vrij allodiaal goed en geen leenen subject zoo dezelve beide verklaarden … wettelijk opgedragen en overgegeven aan Everd Santegoets wonende alhier, te zamen en voorts als op de acte staande op fol. 197 verso tot de woorden, uijtgenomen dat den opgemelde verkrijger hier uijt jaarlijcks zal moeten blijven vergelden eene St. Michiels chijns van tien stuivers aan den heere dezer Heerlijkheid, als meede te moeten onderhouden een derde in vijf roeden dijks in de Gestelschen Dijck, genommert no. 26. Voorts alle ’s lands, dorps en nabuurige lasten, kommeren, regten en servituten, zoo van ouds regt als gewoonte, dijken, hekkens, straaten, wegen, rivieren en waterlaten te onderhouden, daar toe staande en gehoorende en meede te moeten laten weegen die van ouds regt hebben om te weegen aan te vaarden op zodanige tijden en onder zodanige conditien als bij voorsz. verkoopsconditie staat geëxpressert.
Getuigen …etc. heden den zesden november 1700 zeventachtig.
Cooppenn. en slagen  551 –  0  – 0
Lasten in cap.               12 – 10 – 0
Zamen                       563 – 10 – 0
waarvan den 40e penning volgends de quitantie op de 13e october 1787 is betaald tot 14 – 1 – 12

Om bovenstaande hoeve te kunnen betalen leent Evert aansluitend 400 gulden [122]:

Evert Santegoets, Johannes Francis van de Mugheuvel en Hendrikus Francis van de Mugheuvel beide wonende alhier en Antonij Francis van de Mugehuevel wonend in Dungen, hebben gelooft een voor al onder verbant van hunnen personen en goederen, hebbende en verkrijgende aan …. eene capitaale somme van vierhonder guldens heden dato over een jaar te voldoen en te betaalen binnen deeze Heerlijkheid vrij van alle lasten egeen uitgescheiden, aan handen van voorn. crediteuren in hunne kwaliteit of haar regt verkrijgende en zulks met den intrest van dien à drie en een halff procento van ’t hondert in het jaar, overmits de opregte deugdelijkeid dier schuld is pruitende ter zaake van deugedelijke geleende en door den eerste gelover tot zijn of hun gerief en contantement ontfangen penningen, zoo dezelve verklaarde.
En in cas van langer onderhouding dan voors.staat, zoo geloven zij als nog in den jaarlijksche intrest aals voor te zullen blijven continueeren tot de geheele voldoening en aflossinge toe, welke na verloop van eeen jaar ten allen tijden zal kunnen en mogen geschieden mits in cas van repetitie of restitutie alkanderen drie maanden voor den vervaldag te waarschouwen.
Getuigen … heden den zesden november 1700 zeven en tachtig.
Capitaal f. 400 waar van den 40e penning volgends qutantie in de 23 october 1787 is betaald tot 10 – 0 – 0.

(Marge) Compareerde voor de ondergetende … Adriaan Laurens Brox q.q. de welke verklaarde van het nevenstaande capitaal met den verlopen intrest van dien ten vollen voldaan en betaald te zijn, consenteerende derhalven in de cassatie dezes. Actum St. Michiels Gestel den een en twintigste april 1700 acht en tachtig.

Dit wordt nog eens uitdrukkelijk bevestigd in een aparte akte [62]. Een jaar later is Evert met zijn 3 zwagers Mugheuvel borg voor Jan Spierings indien die in gebreke zou blijven bij het betalen van de lands- en dorpslasten van de hoeve die hij huurt [63].

In april 1790 wordt de erfenis van zijn schoonfamilie Mugheuvel verdeeld [64]:

Zesde Loth

Mits welke erffscheidinge en deilinge is de voorn. Everd Santegoeds ten deele gevallen ende erffelijk aangekomen
Een parceel teulland grrot omtrent vier lopensen gelegen binnen deeze Grond-Heerlijkheid St. Michiels Gestel op den Horsik genaamt het Emaus, …
Item een derde part in een heijvelt, gelegen als voor in het Emaus,  … Den deilder dezer cavel zal met den deilder van den vierden en vijfden cavel moeten maken een apart hekken voor hun onedeelde land en het selve onderlin moeten onderhouden, mitsgaders den voorsten den agtersten behoorlijk laten wegen. Den verkrijger dezer cavel zal gehouden en verpligt wezen uit voors. parceelen jaarlijks te vergelden een geregte zevende part in een grondgewin chijns van eenen gulden zeven stuivers en veertien penningen aan den heere dezer Heerlijkheid.
Item alnog eengeregte zevende part in een pagt groot een en een half mud rog jaarlijks uit deeze verdeelde goederen aan den Grooten Begijnhof te ’s Bosch vergelden wordende. Alsmede nog een zevende part in een rente groot zes guldens jaarlijks uit deeze verdeelde goederen aan het Komtoir der Geestelijke Goederen te ’s Bosch vergelden wordende.
Den verkrijger dezer cavel zal van de verkrijgeren van den derde en vierde cavel tot egalisatie dezes lots profiteren van ieder vijf guldens en dus te zamen tien guldens.

Als zij zijden op welke parceelen en op alle schepenenletteren en bescheden daar enigzints af gewag doende, hebben de andere med deilderen aan en ten behoeven van den voorn. Everd Santegoeds wettelijk ende erffe;ijk verthegen, helmelingen met manieren in dien gewoonlijk zijnde. Met conditie in dezen toegedaan dat zij deilderen ieder zijn aanbedelde met de ’s lands, dorps en gebuurlijke lasten mitsgaders pagten, renthen en chijnsen alzoo zullen aanvaarden, gelden betalen, houden en onedrhouden, dat den een den anderen geen schade of nadeel kome te lijden en of op des een of der andere portie iets meerder als hier voren is begroot met regt kwame te geraken, daar men niet van en weet of eenige der verdeelde goederen ontwonnen of vervreemd wierden, het selve malkanderen zullen helpen dragen, ieder voor een geregte zevende part, uitgenomen Antonij van den Mugheuvel voor twee zevende parten, of den een den anderen aankopen naar gemeene ’s lande koop ende goedemans zeggen en zullen zij deilderen ieder zijn aanbedeelde (zonder in eenige positive groote of belendinge te willen gehouden zijn) aanvaarden aanstonds.

Verders zullen zij deilderen ieder van zijn aanbedeelde moeten maken en onderhouden alle dijken, straaten, wegen, steegen, thuinen, hekkens en waterlaten als tot elk zijn annbedeelde van ouds zijn staande en gehoorende en meede moeten laaten wegen die van ouds regt hebben om te wegen en verder den voorsten den agterste behoorlijk uitweg te verlenen.
Gelovende … etc.  Heden den zevende april 1700 negentig.

De Mugheuvels zijn de schrijkunst meester, Evert zet weer een kruisje.

Medio 1792 wordt

een parceel hooijland groot volgens de deijling twee en een halve morgen kleine maat, en volgens de nieuwe meting negen lopense elff roeden groote maat, gelegen binnen de Grond-Heerlijkheid St. Michiels Gestel aan de Pettelaarsche straat, …

verkocht dat Evert in huur heeft tot kerstmis [65].

Na enkele optredens als doopheffer in St. Michielsgestel en den Bosch koopt Evert in januari 1797 [66] een parceel teulland gelegen binnen deze Grond-Heerlijkheid St. Michiels Gestel op de Hoogstraat, groor omtrent twee loopensaat elff roeden, … voor 185 gld. In datzelfde jaar maakt men een overzicht van alle schade die de mensen door de oorlog met Frankrijk hebben ondervonden. Voor Evert is dat
52 – 2 – 0 [67]. Twee jaar later is Evert borg voor zijn broer Cornelis die een bedrag van 150 gld leent [68].

Hierna komen we Evert pas weer tegen in 1806 als hij weer land koopt [69]: een parceel teulland groot omtrent 2 lopense 9 roeden, gelegen onder deeze Gemeente St. Michiels Gestel in de Horsikse Hoeve met houtgewassen en geregtigheden van dien … voor 200 gld. In 1811 is Evert  borg bij de aankoop van een akker door Henri van de Mugheuvel [70]. Vanwege de Franse overheersing is de akte in het Frans geschreven. Na deze akte rest alleen nog zijn overlijden in 1817, 76 jaar oud, bouwman (landbouwer) [71]. Zoon Jan doet aangifte van het overlijden.


11.e5   CORNELIS  SANTEGOEDS

11.e5   CORNELIS  SANTEGOEDS,  zoon van Jan Evert   10.d3

Gedoopt in Vught op 9 feb 1751 ,  overleden in Boxtel op 14 feb 1842.

Gehuwd Esch op 22 mei 1791 met Maria dochter van Hendrik van Hal.
Kinderen :
12.d1   Hendrick,  gedoopt  in Esch op 15 mrt 1792. Overleden te Cromvoirt op 21 feb 1868.
12.d2   Jan,  gedoopt in Boxtel op 5 apr 1796.

Een jaar na zijn huwelijk ruilt Cornelis in 1792 akkers met Evert van Liempt [73]:

Tauxatie van zodanige vaste en onroerende goederen geleegen binnen den Dingbancke van Esch, toebehoorende aan Cornelis Santegoets en Evert van Liempt, woonende alhier welke dezelven teegend malkanderen hebben vermangelt en verruijlt bestaande in het naarvolgende.
Eerstelijk heeft Cornelis Santegoets aan Evert van Liempt vermangelt en verruijlt een halff lopense teulland, of zo groot en klijn hetzelve , in een meerder perceel groot en in ’t geheel bij meeting veertien lopense en een en dertig roeden geleegen is alhier, genaamt den Huijsacker, … en is hetzelve na behoorlijk ondersoek bevonden waardig te zijn en getauxeert op eene somme van vijff en zeeventig gulden, dico ……………………………………………………………………………………..………… f. 75 – 0 – 0
belast met 1/29e gedeelte in neegen vat rog Bosse maat, jaarlijks te vergelden
aan den Armen van Esch, is in capitaal ……………………………………..……     6 – 1 – 5

                                                                                                                     f. 81 – 1 – 5
40e penning bedraagt  f.  2 – 0 – 13
Ten tweede heeft Evert van Liempt tegens het voorenstaande aan den gemelde Cornelis Santegoets vermangelt en verruijlt een halff lopense teulland off zo groot en kelijn hetzelve in een meeder perceel groot in ’t geheel bij meeting ses lopende en zeeven en twintig roede met de voorpooting geleegen is alhier genaamt Martens Acker, … en is hetzelve na behoorlijk ondersoek bevonden waardig te zijn en getauxeert op eene somme van een hondert vijff en twintig gulden dico ……………………… f. 125 – 0 – 0 belast met 1/13e gedeelte in neegen vat rogge Bosse maat, jaarlijks te vergelden
aan den armen van Esch, in capitaal …………………………………………   13 – 10 – 9

                                                                                                              f. 138 – 10 – 9
en verklaren parthijen contrahenten dat de voorn. Cornelis Santegoets ter zaake
deezer vermangeling heeft toegelegt een betaalt een somme van zestig gulden,
dewelke volgens de ordonnantie van den 40e penning Articul 12 alhier wordt
afgetoogen, dico …………………………………………………………… f.   60 – 0 – 0

                                                                                               Rest          f.  78 – 10 – 9
40e penning van voorsz. restant bedraagt …………………………………… f.   3 – 19 – 4
Aldus de voorsz. tauxatie gedaan bij ons, … verklarende op den eedin den aanvang onzer bedieninge gepresteert, dezelve gedaan te hebben ter goeder trouwe en na onze beste kennisse en weetenschap. Actum Esch den sesden juny 1700 twee en neegentig.

Een half jaar later, begin 1793, legt Cornelis een verklaring af [74] :

Compareerden voor den ondergeteijkenden , officier en scheepenen der Dingbancke van Esch, Quartiere van Oosterwijk, Meierije van ’s Bosch, Jan van Beers en Cornelis Santevoets, beijde woonende alhier en staande te goeder naam en faam, mitsgaders Jan Heesters woonende te Boxtel naast Esch voorsz. aangeleegen, mede staande ter goeder naam en faam, welke comparanten verklaaren ter instantie en requisitie van den wel eerwaarden heer Jan van Dooren, pastor en Willem Heessels, kerkmeester van de Roomsche Gemeente van deezen dorpe (zijnde den meede kerkmmester Martinus Gijsbert van den Braak in die qualiteijt afgegaan zonder dat dezelve door een ander is opgevolgt), dat hij eerste comparant Jan van beers oud is omtrent vier en vijftig jaaren en alhier gewoont te hebben zedert zijnen ouderdom van omtrent drie jaaren, den tweeden comparant Cornelis Santevoets, dat hij oud is omtrent veertig jaaren en alhier tot Esch gewoont te hebben omtrent ses en dertig jaaren, mitsgaders den derden comparant Jan Heesters, dat hij in maand ferbuary eerstkomende oud word ses en vijftig jaaren en gewoont te hebben over dien tijd alhier tot Esch off op Bergenshuyzen van de kom van het dopr van Esch een kleijn quartier uurs onder Vugt geleegen, tans zedert pinxteren wonende te Boxtel, na de laaste neegen jaaren, zo ook veele jaaren te vooren eer dat na Bergenshuijzen was verhuyst, alhier te Esch gewoont te hebben.

En verklaaren zij comparanten te zamen wel te kennen den grond genaamt den Cingel, waar over den weg van en na den Berg tans competerende aan zijne excellentie den Heere Grave van Styrum alhier te Esch, is loopende en waar over (zo als zij comparanten verklaren gehoort te hebben) disput en procedure is tussen de requiranten ter eenre en Henrikus Verouden woonende te Boxtel ter andere zeijden, en dat zij comparanten ieder over den voorsz. teijd en wel den eerste comparant over en geduurende te minsten omtrent veertig jaaren, den tweeden over en geduurende ten minsten dertig jaaren en den laasten comparant over en geduurende ten minsten veertig jaaren hebben gezien en ondervonden, mitsgaders vervolgens aan hun ten vollen kennelijk te zijn, dat de pastors van Esch in der tijd over en geduurende dien respectieven tijd geweest zijn in de rustige en vreedige possessie van den voorsz. grond genaamd den Cingel en waarover als bovengemeld tans disput en proces is, zonder dat zij comparanten eer da het opgemelde disput was ontstaan, oijt hebben gehoort off vernomen dat iemand daar tegens in oppositie gekomen is off op den voorsz. grond eenig aanspraak heeft gemaakt, geevende de comparanten voor reedenen van welweetenheid, den eersten comparant dat hij in de nabuurschap van de pastorie van esch heeft gewoont en den voorsz. questieuze plaats zeer veel heeft gepasserten als dan gezien, dat van weegens den pastor in der tijd den gront wierd bezaijt, daar op hout gelegt en kalkuylen gegraven en voorts in allen opzigten gebruijkt.

En de tweede comparant dat hij in de naaste gebuurte van voorsz. pastorie, waarbij de Cingel aangelegen is, wel zeeven jaaren heeft gewoont het geent voorsz. meede gezien en zelfs op dien grond met kar en paard gebracht, steen, kalck, zand en hout en dergelijke voor en op last van den pastor in der tijd.

Mitsgaders den laasten comparant dat hij al meede het geent voorsz heeft gezien en opgevoed is in de naaste buurt van opgemelde pastorie en Cingel alhier.
En hebben zij comparanten ieder voor zo veel hem aangaat, na duydelijke voorlezinge daat bij gepersisteert en met heijligen eede bevestigt, zeggende de woorden ‘Alzowaarlijk helpe mij God Almagtig’ . Aldus gedaan en gepasseert binnen Esch den twee en twintigsten january 1700 drie en neegentig ten overstaan van …

Alle comparanten zetten een kruisje, ook Cornelis.

Begin 1796 verklaren de schepenen van Esch [75] :

het inkomen van den H. Geest Armen alhier bij deezen te stellen als borg voor Cornelis Jan Santegoets, gebooren te Vugt (voor welke bij zijne inwooning versuymt is een ontlastbrief te requireeren) als meede voor zijn huusvrouw Maria Hendrick van Hal en voor zijn zoon genaamt Hendricus beijde gebooren alhier, namentlijk indien het mogt gebeuren dat dezelven door ziekte off andere kwade toevallen tot decadentie off armode mogte koomen te geraaken (’t geen God verhoede) om hun alsdan voor zo veel deze Armekasse is toereykende neevens onze andere armen te zullen onderhouden en alimenteeren en desweegens den Armen van Boxtel en alle anderen te zullen indemneeren, kost en schadeloos stellen onder verband als naar regten.
Actum Esch den veertiende january 1700 ses en neegentig.

Cornelis gaat dus met vrouw en zoon Hendrik dus naar Boxtel verhuizen, maar eerst wordt in Esch nog zoon Joannes geboren en gedoopt. Ook wordt er nog een akte geregistreerd met betrekking tot het niet verpachten van de tienden in vorig jaar 1795 [76]:

Van het Personaatschap deezes voorschreeve dorps, wier tienden op den 1e augusty in den gepasseerden jaar 1795 na alle aangewende devooren niet heeft kunnen verpagt krijgen bestaande in het navolgende.
Cornelis Santegoets                        26 lopense                                       f.  13 – 0 – 0

Zus Johanna (11.e8) wordt weduwe en om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen verzoekt zij in 1796 om enkele stukken land te mogen verkopen. Daarvoor moeten voogden aangesteld worden voor haar onmondig kind Francis en daar wordt Cornelis voor gevraagd [77]. De voogden gaan hiermee akkoord. Twee jaar later treedt Cornelis nogmaals in die hoedanigheid op [78].
In 1799 volgt weer een akte [68]:

Cornelis Santegoets wonende te Boxtel als principale en Evert Santegoets wonende alhier als borg, hebben gelooft onverscheiden, een voor al en beiden als schuldenaaren principaal onder verband van hunne personen en goederen, hebbende ende verkrijgende aan Peter van Mierlo wonende te Vugt als voogd en momboir over het minderjarig kind Francis Piet van Mierlo in huwelijk verwekt bij Johanna Santegoets met name Francis en zulks ten behoeve van voorsz. minderjarige een capitale somme van een honderd en vijfitg guldens heden dato dezes over een jaar te voldoen en te betaalen vrij van alle lasten, egeene uitgescheiden, aan handen van voorn. crediteur in deszelfs kwaliteit of zijn wettig regt verkrijgende en zulks met den interest van dien à vijf procento in het jaar, overmits de opregte deugdelijkheid deze schuld is spruitende ter zaake van deugelijke geleende en door den eerste gelover tot zijn gerief en contantement ontfangene penningen zoo dezelve verklaarde. En in cas van langer onderhouding dan voors. staat zoo geloofden dezelve alnog in de jaarlijksche interest als voor te zullen blijven continueeren tot de geheele voldoeninge en aflossinge toe, welke na verloop van een jaar ten allen tijden zal kunnen en mogen geschieden. En in cas van repetitie of restitutie elkanderen drie maanden voor den vervaldag te waarschouwen. Getuigen hier over … , heden den derden julij 1700 negen en negentig.

Zowel Cornelis als Evert ondertekenen weer met een kruisje.

We komen nu 43 jaar lang geen informatie tegen over Cornelis. Pas in 1842 geeft zoon Hendrik, oud 49 jaar aan, dat vader is overleden [79]. Cornelis is dan maar liefst 91 jaar oud:.


11.e6    ODA (IDA)  SANTEGOEDS

11.e6   ODA (IDA)  SANTEGOEDS,  dochter van Jan Evert   10.d3

Gedoopt in Boxtel op 30 nov 1753 ,  overleden in den Bosch op 25 okt 1817.
Gehuwd in Esch op 22 mei 1791 met Jan van Beers. 2 kinderen.

Behalve  het huwelijk en de doopsels van de kinderen zijn er weinig gegevens bekend. In 1806 is er een inschrijving in den Bosch met de naam Elisabeth Santevoets, gehuwd met Joannes van Beers en hun zoon Pieter [80]. Verwarrend, want er is ook een zus Elisabeth, maar die is getrouwd met Jan van Pinxteren. In 1817 overlijden Joannes en Elisabeth binnen een week in den Bosch in het Burgergasthuis, resp 52 en 63 jaar oud [81]:


11.e7   ELISABETH  SANTEGOEDS

11.e7   ELISABETH  SANTEGOEDS,  dochter van Jan Evert   10.d3

Gedoopt in Boxtel op 7 okt 1757, begraven in den Bosch op 31 jan 1806.
Gehuwd in Esch op 22 mei 1791 met Jan van Pinxteren.
Woont verder in Vught.

Van Elisabeth is weinig bekend. Een jaar na haar trouwen wordt er een borgbrief opgesteld omdat ze kennlijk naar Vught vertrekt [82] :

Wij, …scheepenen der Dingbancke van Esch certificeeren dat voor ons in eigen persoon verscheenen en gecompareert is Nicolaas van Esch, regeerend Armmeester der Arme Tafelen der H. Geest van Esch voors. de welke sig in die qualiteijt met onze bewilliging en toestemming verklaarde te stellen als borg voor Elisabeth Jan Santegoets, gebooren te Boxtel (voor welke bij deselver inwooning alhier versuijmt is een ontlastbrieff te requireeren), namentlijk indien het mogt gebeuren dat deselve door ziekte off andere kwade toevallen tot armoede off decadentie mogte koomen te geraaken (’t geen God verhoede) om haar als dan voor zo veel deeze Arma Kasse is toerijkende, neevens onze andere armen te zullen onderhouden en alimenteeren en desweegens den Armen van Vugt en alle anderen te zullen indemneeren van kost en schadeloos stellen onder verband als naar regten.
Actum Esch den een en twintigste april 1700 twee en negentig.

Verdere informatie over eventuele kinderen e.d. is niet gevonden. Tot slot wordt er in 1806 een begraving gemeld in den Bosch van ene Elizabeth Sandevoets, 47 jaar oud, geboren te Esch [83].


11.e8   JENNEKE  SANTEGOEDS

11.e8   JENNEKE  SANTEGOEDS,  dochter van Jan Evert   10.d3

Gedoopt in Esch op 23 juni 1760 ,  overlijdt in Vught op 22 okt 1830.
Gehuwd in Esch op 22 feb 1789 met Peter Louis van Mierlo. Zoon: Francis
Huwelijk 2 : met Godefridus Hartroij. Zoon: Antonius

Joanna wordt als doopheffer genoemd in 1778 en 1779. Vanwege haar jonge leeftijd is dit onwaarschijnlijk maar we kennen geen andere Joanna Jan waar dit betrekking op zou kunnen hebben. In 1789 trouwt ze en krijgt tenminste 1 kind, Francis. Haar man overlijdt echter nogal snel want in 1796 wordt ze als weduwe genoemd in een akte waarin ze een verzoek indient om enkele stukken kand te mogen verkopen om de schulden van haar man af te lossen en belastingen te betalen [77]:

Geeft met verschuldigt respect te kennen, Johanna Santegoets, weduwe van Piet Louis van Mierlo, woonende alhier, dat der suppliantes man met achterlating van een nog klyn minderjarig kind, by de suppliante in egte verwekt is komen te overlyden, waar door zij van de naagelaate erffelijke en erf-haffekijke goederen is geworden usu fructuaire erfgenaame en den eigendom gesuccedeert op haar gemelde minderjarig kind genaamt Francis, dat de sippliante staande huwelijk met wijlen voorsz. haaren man tot afdoening van schuldenhebben genegotieert op verband van hunne navolgende goederen
bij de weduwe A.H. Jannette scheepenbrief in dato 10 september 1791
groot capitaal …………………………………………………………      f. 150 – 0 – 0

van de weduwe La Tour te ’s Bosch, scheepen brief in dato …  groot  …………..     f. 100 – 0 – 0
daarbij gevoegd de verschuldigde Bamis over 1793  ………………………..      f.   49 – 9 – 0
ad idem over 1794  ……………………………………………………   f.      9 – 9 – 0
Item volgens onderhande acceptatie van wijlen haaren man dat 25 sept 1793 landhuur
van den Nijment en naweij van den secretaris A.H. Jannette ter somme  ………..   f     14 – 0 – 0

En laatstelijk agterstallige ’s lands lasten van haare goederen, bij haar mede
die van haar zwager, alleen in huure en gebruik gehad over de jaren 1791 tot
1794 inclusive, cica  ………………………………………………………    f     40 – 0 – 0

                                               Te zamen belopende de somme van           f.  418 – 18 0

Zijnde daar en boven nog met loopende agterstal schulden bezwaart daar onder begreepen de jaarlijkse intereste van voorssz. genegotieerde penningen welke twee à drie jaaren zijn veragterd en dagelijkx grooter werden zonder vooruitzigt te hebben, die in haar weduw lijken staat ooijt te kunnen voldoen, zelfs door veragtering van ’s lands lasten te dugten is dat haare goederen in arrest worden genoomen en tot verhaal bij executie verkogt.
Tot voorkoming van dien, te raade is geworden, de onverdeelde helften in de goederen met Johannes Louis van Mierlo in gemeenschap geleegen alhier te Vught onder de gehugten gen^t Heykant, Eentje en Vlasmoer, groot in ’t geheel volgens de nieuwe meeting 10 lopense, 2 roeden, dus voor de helft 5 lopense 1 roede, zo verre te verkoopen als tot afdoening der reeële schulden zal strecken. En daar uit eerst en vooral de genegotieerde gehypothequeerde schulden waarmeede het goed des minderjaarige is beslast, bij ’t doen van transport te lossen en te quijten en vervolgens de andere loopende schulden zoo verre toereijkende zijn.

Dan nademaal zulks niet kan of vermag te geschieden zonder u eerw. proalabel consent en authorisatie zoo dat zig de suppliante met overleg en toestemming der naaste bloedvrienden des minderjaarigen tot ulieden reverentelijk verzoekende de suppliante te authoriseeren omme onder het opzigt en ten overstaan van u eerw. zoodanig gedeelte haar usufructuaire goederen publicq te verkoope, als ulieden alsdan genoegzaam zullen oordelen, te strekken tot voldoening en liquiditeit dse boedels, verzoekende zeer instantelijk ulieden behaagen mag, hier van of tot andere salutaire middelen, als zult dienstig oordeelen, authorisie in forma te verleenen. ’t Welk doende etc.

In de marge staat nog een heel verhaal vermeld:

De municialiteit, alvoorens hier op te disponeeren, stellen deeze in handen der naaste vrienden van den minderjaarige ten eijnde hun eerw. binnen twee dagen daar op te berigten en en twee persoonen der naaste vrienden tot vrienden voor te dragen. Actum in vergadering binnen Vught den neegentiende october 1700 ses en neegentig.
Presentibus 1, 2, 3, 4 en 5

N.B. in Vught hebben de schepenen een nummer gekregen zodat men niet steeds alle namen volledig hoeft uit te schrijven. Slim!
Vervolg marge:

De ondergetekende naaste vrienden van de minderjaarigen in deezen, gezien hebbende het appoinctement der mnicipaliteir in hhaar handen gesteld ten fine van beigt te hebbe deser ueerw. hier op te dienen van hebstig dat het verzoek in deze, gemeld is billijk, dog alvoorens het belang des minderjaarige vereijscht deszelfs goederen te scheijden en te deylen daarin peristerende bij deezen.
Wijders voorstellende tot voogden de persoonen van Cornelis Jan Santegoets, broeder der requestrante woonende te Boxtel en Peter Hendrik van Mierlo woonende alhier, naaste bloedneef van vaderlijke zijde des minderjaarige in deze.
Actum Vught den vijfen twintigsten october 1700 zes en neegentig.

Cornelis zet hieronder een kruisje.
Vervolg marge:

De municipaliteit accorderen de suppliante haar gedaan verzoek ten behoeve van den minderjarige, alvoorens twee derde tot schijding en deiling des boedels waar toe voorgedragen persoonen Pieter Hendr. van Mierlo en Corn. Jan Santegoets worden benoemd als deelvoogden en geassumeerde verkoopers omme den boedel te beredderen, zullende de selve daar toe alvoorens practiseren den gerequreerden eed en werden uijtgereijkt authorisatie in forme. Actum in colloquio scabinorum de Vught den 30 october 1796, presentibus 1, 2, 3, 4 et 5 municipale.

Twee jaar later vindt pas de verkoop plaats van een stuk land [84]:

Compareerden voor de ondergeteekende schepenen der municipaliteit van Vught Johanna Sandegoets weduwe Piet Louis van Mierlo, woonende alhiet, geadsisteert door Cornelis Jan Sandegoets woonende te Boxtel en Peter Hendrik van Mierlo, meede alhier woonachtig, beiden in qualiteiten als door de municipaliteit alhier tot het gunt naarvolgende, speciaal gequalificeert bij acte van authorisatie in dato 2 december 1796 en aangestelde voogden over het minderjaarig kind van wijlen Piet Louis van Mierlo in echt verwekt bij Johanna Sandegoets genaamt Francis, de welke uit krachten voorsz. agtervolgens de publieke verkooping en uitgang des hoogsels daar van alhier den 18e en 27e april 1798 gehouden en gesolemniteert, bekenden en verklaarden al nu bij dezen wel wettelijk en erffelijk op te dragen en over te geven aan den kooper Evert Berhees, woonachtig alhier, een parceel teulland gelegen alhier groot een lopense of zoo groot en klijn het zelve zal mogen weezen, … zijnde belast met een jaarlijkse pagt van twee vaten en drie koppen rog, te vergelden aan Jan van Bremen te ’s Bosch. Wijders met een chijns van zeeven stuivers aan de St. Pieterskerk alhier, voorts vrij allodiaal goe,.de voornoemde transportante ter togte en den minderjaarige ten erfregte aangekomen bij successie en overlijden van zijn vader Piet Louis van Mierlo en naaerder bij deyling tegen Johannes Louis van Mierlo blijkend de acte daarvan alhier gepasser in dato 7 april 1798 en dat te zaamen met de voorschreeve en alle andere brieven daar van mentioneerende ende met de alingen rechten de voornoemde transportante prose etc. q.q. daar inne competeerende, ende hebben helmelinge daar op verthegen inne manieren in dien gewoonlijk zijnde, geloovende elk in zijne qualiteit op verband van hunne persoonen en goederen, hebbende en verkrijgende, het vorrsz. opdragen, overgeeven en verthijden, altijd te zullen houden en doen houden voor goed, vast en steedig en van waarden ende alle commer, calangie en aantaal daar inne weezende ofte komende, den verkrijger te zullen afdoen geheelijk uitgenomenden hiervoor begroote rogge pagt en chijns, ’s lands en dorpslasten, kommerenen servituten, het onderhouden van alle straaten, wegen, schouwen, waterlaaten en verdere gebuurlijke rechten, als daar toe van ouds recht en gewoonte wegen te onderhouden staan en gehooren. Aan te vaarden den eigendom op zoodanige tijd en in dier voegen als in de koopsconditie staat vermeld, waar toe ten deeze werd gerelateert. Den 40e penning voldaan en betaald volgens quitantie in dat 18 july 1798 als in margine gemeld met f. 2 – 9 – 12 .
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarije van Vught, heeden den vijftiende october 1700 acht en neegentigh ten overstaan van …
Koopenningen en slagen ………………………… f.  37 – 0 – 0
Lasten in capitaal …………………………….    f   62 – 9 – 5
                                                                         f.  99 – 9 – 5
40e penning ………………………………    f.    2 – 9 – 12  

Wederom zet Cornelis hieronder een kruisje.

Ruim een half jaar later verkoopt de koper verkoopt het stuk land weer, maar nu voor f. 55 – 7 – 12 [85]. Dat is dus 50% meer dan Johanna heeft gevangen!

Begin 1800 is Johanna opnieuw getrouwd, nu met Godefridus Hartroij. Met hem krijgt ze in 1805 een zoon Antonius. Het blijft dan 25 jaar stil totdat zij in 1830 overlijdt, 70 jaar oud [86]:


11.f1   JENNEKE  SANTEGOETS

11.f1   JENNEKE  SANTEGOETS,  dochter van Dirk Adriaen   10.h1

Gedoopt in Boxtel op 23 mei 1751 ,  overleden 29 jul 1807 in Oisterwijk.
Gehuwd in Boxtel op 27 apr 1777 met Jan zoon van Peeter Baayens.
Kinderen geboren te Liempde: Petrus (24 apr 1778, begraven 30 aug 1779 in Liempde), Petrus (27 nov 1779, overleden 29 mrt 1836 in Boxtel), Joanna Maria (27 apr 1781, begraven 3 feb 1784 in Liempde), Dorothea (24 mrt 1783}, Cornelius (13 mrt 1785), Joanna Maria (3 nov 1787, overleden 23 aug 1826 in Stratum), Henrica (8 apr 1789, begraven 28 jan 1791 in Liempde), Antonia (1 okt 1790), Henrica (28 nov 1792 gedoopt in Oisterwijk).
Woonde in Liempde.

Een jaar na het trouwen verhuist Jenneke en familie naar Liempde [87a] :

Alsoo Jan Peeter Baaijens en Jenneke Dirk Santegoets, egte lieden en beide inboorlingen binnen deese Baronnije van Boxtel voornemens zijn hun van hier met’er woon te begeeven binnen de Heerlijkheid Liempde, is zulx door heeren wethouderen aldaar wert gerequireert acte van cautie dat voorn. Jan Peeter baaijens en Jenneke Dirk Santegoets niet en zullen komen tot laste van de Arme Casse der Heerlijkheid Liempde voorschr.

Soo is’t dat wij scheepenen der Baronnije van Boxtel voorn^t vermits gen. Jan Peeter Baaijens en Jenneke Dirk Santegoets alhier altoos hebben gestaan ter goeder naam en faam (soo verre ons kennelik is) aan hun deesen ontlastbrieff niet hebben kunnen off willen weijgeren, verclaarden derhalve wanneer de selven tot armoede mogten geraaken, dat God verhoede, te caseeren en inne te staan voor den last off schaade die de Arme casse der heerlijkheid Liempde ofte alle andere Arme Cassen alwaar meergemelte persoonen hun hier naar met er woon souden moogen komen ter needer te setten soude konnen overkomen, zoodanigh dat wij hem Jan Peeter Baaijens en haar Jenneke Dirk Santegoets alleenlijk voor hunne privee persoonen uijt onse Arme Casse zullen onderhouden en doen alimenteeren soo verre deselve eenigsints strekken kan en alle magistraten off arme besorgers daar van te sullen ontlasten en bevrijden daar voor wij scheepenen zijn verbindende alle de revenuen en inkomsten van onse Arme Casse alhier present en toecomende.
Aldus gegeeven binnen deese Baronnije van Boxtel, heeden den neegentienden maart 1700 aght en seeventig, …

Behalve als doopheffer in 1779 komen we Jenneke niet meer tegen tot haar begrafenis in 1807 in Oisterwijk, dus bijna 30 jaar geen meldingen [120]. Zij is dan weduwe, en laat kinderen na:


Voor die tijd is het gezin naar Oisterwijk verhuisd en wel in 1792 [87b];
Wij scheepenen der heerlijkheid Liempde als opperproviroren der Arme taeffele al daer, gelooven op verband der geoderen gemelde Armen competeerende den armen van Oosterwijk en allen anderen te zullen indemneeren, vrij, kost en schadeloos houden wgens de drie kinderen van Jan Peeter Baayens met naamen Peeter, oud twaelff jaer. Johanna Maria oud vier jaer, Antonetta, oud een jaer, te zamen gebooren binnen deese heerlijkheid en zulks in zo verre de Arme inkomsten strekken kunnen en men gewoon is in tijd van armoeden aan andere inboorlingen te doen. In kennisse der waarheid hebben wij scheepenen deze ten protocolle onderteekend binnen liempde den dertigsten junij 17 twee en neegentig.


11.f2   ADRIAEN  SANTEGOETS

11.f2   ADRIAEN  SANTEGOETS,  zoon van Dirk Adriaen   10.h1

Gedoopt in Boxtel op 1 nov 1752 ,  overleden aldaar op 6 aug 1817.
Gehuwd in Boxtel op 17 mei 1778 met Cornelia dochter van Jan van den Nieuwenhuyzen.
Zij overleed 24 okt 1798.
Kinderen :
12.e1   Jennemarie,  gedoopt in Boxtel op 25 mrt 1779.
12.e2   Hendrien,  gedoopt in Boxtel op 25 sep 1780.
12.e3   Barbara,  gedoopt  in Boxtel op 11 okt 1782.
12.e4   Jan,  gedoopt in Boxtel op 16 juli 1784.
12.e5   Dirk,  gedoopt in Boxtel op 22 dec 1786.
12.e6   Antonet,  gedoopt in Boxtel op 23 aug 1789.
12.e7   Adriana, gedoopt  in Boxtel op 10 juni 1792.

Behalve het huwelijk en de doop van een aantal kinderen valt er niets te melden over Adriaan.
Pas in 1787 komt hij voor in het testament van zijn broer Wilhelmus als nieuw benoemd voogd voor eventuele kinderen [87].
Tien jaar later, in 1797, verkoopt Adriaan namens zijn vrouw met haar familie in St. Oedenrode [88]

Eene jaarlijkse en erffelijke pagt van tien vaten rogge, mate van St. Oedenrode, gaande uit onderpanden van vier zeekere hoeve leggende alhier genaamt Groot Bovennagel thans vergolde wordende bij de wed. Andries Raaijmakers met vijf vaten, item bij Anneke van Schram weduwe Ad. van Dijk met twee en een half vaten, item bij Tomas Willemse van de Ven een en een vierde vaten en laastelijk bij de wedue P. van Meerakker een en een vierde vaten, makende alsoo te samen de voorsz. tien vaten, te leeveren volgens constitutie brief haar transportanten aangecome bij erffenisse van haar vader. Geloovende sij transportanten op verband van haar persoonen en goederen hebbende en verkrijgende dit cedeeren, transporteeren en erffelijk overgeeven , altijd te zullen houden en doen houden voor goed, vast, stedig en van waerden, te vrijen waeren en guarandeeren van alle kommer, calange en aantaal daar inne weesende ofte komende meer dan is begroot.
Aldus gedaan en gepasseert op heede binnen St. oedenrode den dertiende november 1700 zeeven en negentig ten over staan van …

Adriaan is dus de schrijfkunst meester!
Een jaar later op 24 oct 1798 wordt de vrouw van Adriaan begraven [89]:

24e (begraven) de huijsvrouw van Adraan Santegoets, laat man en kinderen na

Verder is er alleen nog de overlijdensakte van Adriaan bekend [90]:

Adriaan is dan 65 jaar en de aangifte wordt gedaan door zoon Johannes, klompenmaker, 31 jaar.


11.f3   HENDRIEN  SANTEGOETS

11.f3   HENDRIEN  SANTEGOETS,  dochter van Dirk Adriaen   10.h1

Gedoopt in Boxtel op 28 juni 1754 ,  overleden in Boxtel op 25 apr 1822.
Gehuwd in Boxtel op 27 april 1777 met Hendrik zoon van Jan van der Meyden. 10 kinderen.

Van Hendrien is alleen haar doopsel en haar huwelijk bekend en vervolgens de doop van haar 10 kinderen. Dat is logisch want alle andere akten worden vermeld onder de naam van de man en daar is niet op gezocht.

Hendrien overlijdt op 25 april 1822 [91]:  Zij is dan 68 jaar en landbouwster.

Haar man overlijdt binnen een week, nl op 1 mei 1822.


11.f4  JAN  SANTEGOETS

11.f4  JAN  SANTEGOETS,  zoon van Dirk Adriaen 10.h1

Gedoopt in Boxtel op 28 juni 1756 ,  overleden voor 1812.
Gehuwd in Boxtel op 30 april 1780 met Maria dochter van Elias Verhoeven,
geboren in Oisterwijk 13 apr 1755, overleden 25 feb 1799.
Kinderen :
12.f01   Emmerentiana,  gedoopt in Boxtel op 21 mrt 1781.
12.f02   Adriaen,  gedoopt in Liemde op 24 feb 1783.
12.f03   Jan,  gedoopt in Oisterwijk op 25 aug 1785, overleden 14 nov 1788.
12.f04   Dirk,  gedoopt in Oisterwijk op 5 mrt 1788.
12.f05   Antonetta,  gedoopt in Oisterwijk op 23 mei 1790.
12.f06   Engelien,  gedoopt in Oisterwijk op 21 nov 1793.
Huwelijk 2 : Als weduwnaar huwt Jan op 21 jan 1800 met Maria dochter van Andries van
Doornmalen, geboren in Oisterwijk op 28 jan 177 , overleden 15 juli 1826.
Kinderen :
12.f07   Jan,  gedoopt in Oisterwijk op 19 okt 1800.
12.f08   Johanna Maria,  gedoopt in Oisterwijk op 24 juni 1802.
12.f09   Adriana,  gedoopt in Oisterwijk op 2 jan 1804, overleden 31 aug. 1807.
12.f10   Andries,  gedoopt in Oisterwijk op 22 juni 1805.
12.f11   Jan,  gedoopt in Oisterwijk op 17 aug 1807, overleden 13 juli 1808.

Meteen na zijn huwelijk gaat Jan verhuizen naar Liempde en is er een ontlastbrief nodig [92] :

Alsoo Joannes zoone Dirk Santegoets is gebooren binnen deese baronnije van Boxtel, voorneemens zijnde zig van hier met’er woon begeeven binnen de heerlijkheid Liempde, is zulx door heeren wethouderen aldaar werd gerequireert acte van cautie dat voorz. Joannes Dirk Santegoets neevens zijn kint Emmerens Joannes Santegoets oud ontrent twee maanden en meede alhier gebooren niet en zullen komen tot laste van de Arme Casse der heerlijkheid Liempde voorn.

Soo is’t dat wij scheepenen der Baronnije van Boxtel voorn^t vermets gemelde Hoannes Dirk Santegoets alhier althoos heeft gestaan ter goeder naam en faam (soo verre ons kennelijk is) aan hem deesen ontlastbrieff niet hebben konnen off willen weijgeren, verclaarende derhalven wanneer voorn. Joannes Dirk Santegoets neevens zijn voorn. eene kint Emmerens tot armoede mogte koomen te geraaken, dat God verhoede, te caveerenen inne te staan voor de last offte shaade die de Arme Casse van Liempde ofte alle andere Arme Cassen waar zij zig hiernaar metter woon zoude koomen ter needer te setten, soude kunnen overkoomen, soodanig dat wij hem Joannes Dirk Santegoets neevens voorn zijn een alhier in egt verwekte kindt Emmerens Joannes Santegoets (alleenlijk voor hun privee) uijt onse Arme Casse zullen onderhouden en doen alimenteeren, soo verre deslve eenigsints strekken kan en alle magistraten off Arme besorgers daar van te sullen ontlasten en bevrijden, waarvoor wij scheepenen zijn verbindende alle de revenuen en incomsten van onse Arme casse present en toecomende.
Aldus gegeeven binnen deese Baronnije van Boxtel heeden den neegentienden meij 1700 een en tagtig, present …

Vier jaar later, in 1784, verhuist hij opnieuw, nu naar Oisterwijk en moet er een ontlastbrief worden opgesteld voor zijn zoon Adriaan [123]:

Alzoo Adriaan zoone van Jan Dirk Santegoets, oud ontrent een jaar, is geboore binnen deeze Heerijkheid Liempde en met desselfs ouders ter woon overtrekkende naa den dorpe van Oisterwijk, is zulx door heeren Wethouderen aldaar werd gerequireert acte van cautie dat voorn. Adriaan Jan Dirks Santegoets niet en zal coomen tot lasten der Arme Casse van Oisterwijk voornoemd, soo is ’t dat wij scheepenen der Heerelijkheid Liempde voornoemd uit hoofde genoemde Adriaan Jan Dirks Santegoets alhier is gebooren, deese ontlastbrief niet hebben kunnen in rede weijgeren, verklaeren derhalve wanneer meergenoemde Adriaan Jan Dirks Santegoets to armoede mochte komen te geraaken (dat God verhoede) te zullen caveeren en instaan voor de last of schaade die Arme Casse van Oisterwijk ofte alle andere Arme Casse waar zij zig met desselfs ouders of alleen hier naester woon mochte koomen ter needer te zetten, soude kunnen overcoomen, zoodanig dat wij hem alleenlijk voor zijn prive peroon uijt onze Arma Casse zullen helpen onderhouden en doen alimenteeren zo verre de selve eenigsints strekken kan en alle andere Arme Casse …. te sullen ontlasten en bevrijden, waertoe wij schepenen zijn verbindendende alle de revenueen en inomsten van onze Arme Casse present en toecomende. Aldus gegeeven deeze Heerelijkheid Liempde den derden meij 1700 vierentaggentig, present …

In Oisterwijk huurt Jan in 1792 [93]:

Compareerde voor scheepenen der Vrijheid en Dingbancke van Oisterwijk onder genoemt, Peter Peter Hoppenbrouwers woonende binnen deese vrijheid ter eenre en Jan Santegoeds woonende onder dese Dingbancke te Balsfoort ter andere sijde, welke eerste component verklaarde verhuurt te hebben een steede met alle de ackerlanden, weijde. groes en torfvelden. mitsgaders houtgewassen en voorts alle de erffelijke goederen die op de Logt en onder Oirschot geleegen zijn, uitgenomen een perceel ackerland groot drie loopense rn grnaamt de Drie Loopense en een parceel waterpoel genaamt de Noordhoek, welke twee parceelen den verhuurder aan sig reserveerd, gelijk den comparant ter andere sijde onder de voorsz. reserve is accepterende en sulks voor den tijd van twaalf jaaren, zullende ingaan de weijden en groesvelden halff maart, huijsinge meij avond en het land met oogst aan de stoppelen deses jaars 1792 en wederom te eijndigen op gelijke tijden des iaars 1804, ten waare men elkanderen deese huure quaame op te seggen voor Bartholomeus zijnde de 24 augustus des iaars 1797, in welk geval dan de verhuuringe en huure zal komen te expireeren op voorsz. respectieve tijden des iaars 1798 en dat jaarlijks om en voor een somme van tweehonderd en agt gulden vrij geld, voor de eerste maal te verschijnen op de eerste meij des iaars 1793 en so voorst geduurende de huuriaaren.

Den huurder zal bovendien nog moeten betaelen alle ’s lands en plaatselijke lasten, mitsgaders verdere pagten, renten en chijnsen waar en aan wie so en in dier voegen de selve uiy voorsz goederen gegolden werdende, soo als deselve nu omgeslaegen zijn of indertijd om geslaegen mogte werden, welke lasten tot gemak van den huurder door den verhuurder aan den collecteurs en andere zullen werden betaald, dog door den huurder aanstonds moeten werden gerestitueerd.

Den huurder zaliaarlijks moeten leveren op de huysinge verdecken drie duyzend ponden goed regt dakstrooij en daar toe mede moeten leveren statvitse en latten, geerden en al wat daar toe behoord, mitsgaders de arbeijders de kost en drank geeven en helpen uperen, blijvende de daggelden laste van den verhuurder.

Den huurder zal voorsz. huijsinge etc. wel en loslijk moeten bewoonen en onderhouden in vetten en leemen en daar toe het benodigde leveren een aanhaalen, mitsgaders de landerijen en groese wel cultiveeren en bemisten, soowel in het laaste als eerste iaar, so dat den verhuurder daar door geen schaden en komen te lijden, offzal bij den huurder na estimatie van onpartijdige moeten werden goedgedaan.

Den huurder zal gehoudn weesen te onderhouden en te maaken alle straeten, weegen en steegen, mitsgaders de stroomen, loopen en rivieren, wel en suyver schoon te maeken en te houden sa dat de schouwe daar over kan gevoerd werden en in cas van beschouwinge blijft sulks alleen ten lasten van den huurder.

Den verhuurder reserveerd meede aan zig om iaarlijks zoo veel platten torf te moogen haelen als hij tot zijn gerief benodigd heeft.

Den huurder zal in geen groesvelden of in de weijden langs het hout mogen vlaggen of torven en ook niet gedoogen dat sulks door imand anders gedaen word.

Den huurder zal geen ander hout mogen kappen dan hetgeen schaarbaar is, te weeten op het vijfde jaar en in cas dat den huurder komt te vertrecken, het laaste iaar geen hout mogen kappen.

Den verhuurder reserveerd nog aan sig de helft van de fruijt op voorsz. verhuurde goederen wesende.

Den huurder zal iaarlijks voor den verhuurder moeten doen ses karvrachten, dog niet verder dan vier uuren in het ronde.

Den huurder zal om vorsz. goederen wel te kunnen bemisten gehouden weesen te moeten houden twintig stuks beesten.

En in geval den huurder koomen te vertrecken zal hij gehouden weesen het laaste jaar alvoorens zijn vertreck ten vollen te betaelen, zullende anders niets mogen verbrengen en verders de schuure en schooringe in die selfde staat moeten overleveren als hij het aanvaard heeft.

En zijn ten deesen meede gecompareerd Johannes Elias Verhoeven en Antny Elias Verhoeven, beijde woonende te Boxtel, de welke ten respecte van den huurder en tot meerder securiteijd van de verhuurder bij deese verklarde ider in solidum hun te stellen als borgen, huurder en schuldenaars principael onder renuntiatie van de beneficie ordinis, divisionis et accussionis of anders van de voorregten van splitsing en uitwinning haar van de kragt vandien houdende onderrigt.

Tot naarkominge van alle het geene voors. staat verbindende de gesamentlijke comparanten ider voor so veel hun aangaat, hunne persoonen en goederen, hebbende en verkrijgende en speciael nog den huurder zijn volle haef en schaar, welke hij in geval van wanbetaelinge bij deese aan den verhuurder is transporterende en overgevende, sonder daar toe eenige nader acte dan deese te behoeven of van nooden te hebben, het welke alle iaar plaats zal hebben en bovendien zal den verhuurder de magt hebben om den huuder alle jaar te doen verhuysen, so hij niet prompt de beloofde huurpenningen ’s lands en dorps lasten, mitsgaders verdere pagten, renten en chijnsen betaald, welk regt den huurder aan den verhuurderbij deesen mede is overgevende om ten dien opsigte naar welgevallen te kunnen handelen, hun gezamentlijk mede onderwerpende aan de judictuure en willige condemnatie van heeren scheepenen dese Dingbancke ten dien eijnde onwederroepelijk constituerende de twee eerste en alle andere procureurs voor welgemelde scheepenen postulerende aan wien de uitgemaekte acte dese zal worden ter hand gesteld, den eene omme de condemnatie ten kosten en lasten van den gebrekige te versoeken en den andere omme daar inne te consnteeren respective.

Getuigen waeren hierover … , scheepenen in Oisterwijk, heeden den negende maart 1700 twee en negentig.

Jan kan schrijven en zet zijn handtekening, in tegenstelling tot zijn twee zwagers.

Op de drempel van de volgende eeuw, in 1799, komt Maria, de vrouw van Jan te overlijden. Met een aantal kleine kinderen in huis zoekt en vindt Jan binnen een jaar een nieuwe vrouw: Maria van Dormalen. Zij trouwen op 21 januari 1800

Er komen weer kinderen in het gebruikelijk ritme tot Jan zelf overlijdt in juli 1807 [94]:

Julij 4de is begraven Jan Santegoets, heeft vrouw en kinderen nagelaaten

Op dat moment is Maria in verwachting en zij krijgt ruim een maand van het overlijden van Jan nog een zoon die prompt Johannes wordt gedoopt.

Maria zelf leeft nog geruime tijd, zij overlijdt pas in 1840 in Goirle, 68 jaar oud.


11.f5   WILHELMUS  SANTEGOETS

11.f5   WILHELMUS  SANTEGOETS,  zoon van Dirk Adriaen   10.h1

Gedoopt op 18 aug 1758 in Boxtel ,  overleden aldaar op 7 feb 1823.
Gehuwd in Boxtel op 23 jan 1785 met Maria dochter van Theodorus de Gruyter.
Zij overleed 4 juni 1788.
Kinderen :
12.g1   Cristiaan,  gedoopt in Boxtel op 25 dec 1785, overleden 4 juni 1788.
Huwelijk 2: Willem hertrouwt op 18 nov 1787 (?) met Anna dochter van Cornelis van Tuyl.
Kinderen :
12.g2   Joanna Maria,  gedoopt in Boxtel op 27 dec 1790.
12.g3   Catharina,  gedoopt in Boxtel op 7 sep 1792.
12.g4  Antonetta,  gedoopt in Boxtel op 14 mrt 1794.
12.g5   Dorothea,  gedoopt in Boxtel op 25 mrt 1797.
12.g6   Adriaan,  gedoopt in Boxtel op 31 okt 1799.
12.g7   Cornelis,  gedoopt in Boxtel op 11 mei 1802.

Maria, de vrouw van Willem wordt begin 1787 ziek en dan maken zij en Wilhelmus een testament op [95] :

Compareerde voor de onderget. scheepenen deezer baronnije van Boxtel Wilhelmus Santegoets en Maria Theodorus de Gruijter, echtelieden en inwoonderen alhier ons onderget. scheepenen bekent, den eersten comparant gezont naar den lichaame, dan de tweede comparant e siek te bedde leggende dog beijde hun verstand, sinnen en memorie wel magtig en gebruijkende gelijk ons onderget. scheepenen en secretaris opentlijk scheen en bleek, te kennen geevende zij comparanten testateuren waaren overdenkende de zeekerheid des doods en de onzeekeren tijd en uur van dien en niet geerne van deeze weereld willende scheijden sonder alvoorens van hunne tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, doende zilx uijt hunnen eijge vrije wille, onbedwonge en sonder nductie of persuatie van iemande zoo zij vercalerde, recommandeerende voor eerst hunne onsterfelike ziele in de genadige en barmhartige handen van God Almactig hunnen schepper en hunne doode lichaame de aarde met eene eerlijke begravenisse na hunnen staat gerequireert.

Voorts revocerende, casseerende, dood en te niet doende alle voorgaande testamenten, codicillen ofte alle anderen despotitien van uijtterste willen welke zij voor dato deeses het zij te saamen ofte ieder afzonderlijk mogte hebben gemaakt, niet willende dat dezelve in eenige pointen of deelen zullen werden naargecoomen ofte agtervolght maar gehouden zullen worden even en alleens of niet gepasseert en waaren.

En alzoo nu testeerende verclaarende comparanten testateuren uijtzonderlijke liefde en affextie die zij elkandere zijn toedraagende d’een d’ander en dus de erststervende de langstlevende van hun beijden te laaten maaken en bezitten alle de goederen zoo erffelijke, erfhavelijke, haavelijke als gereede goederen, actien, schulden en crediten daer onder begreepen, geene ter weereld uijtgescheiden waer de selve gestaan, geleegen of berustende mogten weesen welke op het overlijden van den eerststervende in hunnen geaamentlijke boedel bevonden zullen worden. omme daer meede bij de lamgstleevende van hun comparanten testateuren te werden gedaan en gehandelt als iemand met zijn eijgen goederen kan en vermag te doen, de eerststerende alzo de langstleevende vanhun beijden het hem of haare eenige en universeele erffgenaam of erfgenaame, heer en meester, vrouwe en meestresse in en van alle de voorn. goederen, institueerende bij en mits deezen, renuntieerende ten dien eijnde over en weeder de comparanten zoo zij verclaerden wel expresselijk van het recht van devolutiehetgeen ten aanzien van des langstleevende goederen volgens costuume zoude kunnen ofte moogen plaats hebben, gereserveert nogtans de legitime portie aan hun kind of kinderen uijt dit hun lieden huwelijk verweckt ofte nog te verwecken en bij de eerststervende naar te laaten xoals de selve naa rechten zal of zullen competeeren.

Wijders verclaaren sij testateuren alkanderen over en weder tot voogd ofte voogdesse en naar beijder overlijden van hun testateurentot voogden over hunne natelaatene kindof kinderen in dit huwelijk verweckt ofte nog te verwecken, aan te stellen de persoonen Adriaan Dirk Santegoets inwoonder alhier en Geert Estels inwoonder te Best en wie in dien gevalle omme na het overlijden van de langstleevende de comparanten testateuren in die qualiteijt te ageeren en zulx met zoodaanige ampele last, magt en faculteijt als aan testamentaire voogden kan en mag gegeeven worden en zulx met magt en assumptie en surrogatie alles met seclusie van alle heeren van de welk of weeskamer waar hun lieden sterfhuijs zal koomen te vallen, en speciaal die deezer Baronnie van Boxtel, de zelve behoudens haar eene respect, bedankende bij en met deezen.

Allen t’geene voors. staad verclaeren zij comparanten testateuren te weesen hun ieder testament, laaste en uijtterste wille, begeerende dat het selve alzoo volcomentlijk sal valideeren, hetzij als testament, codicil, donatio inter vivos vel mortuos of zoo als anderzints zal kunnen en oogen bestaan, niet tegenstaande eenige solemniteijten na scherpheijt van recht gerequireert ten deeze waaren geomitteert, houdende dezelve alhier voor geïnsereert.

Aldus gedaan en gepasseert binnen deeze Baronnie van Boxtel ten woonhuyze der testateuren, heeden den seevende februarij 1700 seeven en taggentig, present de onderget.

Het testament komt niet veel te vroeg want tien dagen later overlijdt Maria de Gruijter.
Wilhelmus vindt nog datzelfde jaar een nieuwe partner, zodat voor zijn zoon een inventaris moet worden opgemaakt [96] :

Staat, inventaris en discriptie van de inboedel en meubilaire goederen opgerigt en gedaan maken door Wilhelmus Santeoeds, webuwnaer van Maria Theodorus de Gruijter en zig nu ten tweede huwelijk staande te begeeven met Anna Cornelis van Tuijl, welke naar te noemene goederen de voorn, overkeedene ter togt heeft nagelaten aan den inventarisant in deze en het erffregt aan den selver in egt geteelde zoon Christiaen Wilhelmus Santegoeds, bestaande in het naarvolgende.

Een hoogkar
Een aertkar
Een ploeg met hetgeene daer toe behoordt
Een vierkante eegt met het geen daer toe behoord
Set paards getuijg
Een haem
Een zadel
Een ligt
Een paer strengen
Een paer hagten
Een kaffmoolen
Een koor schoep
Bouwgereedschap
Een mesthak
Twee rieken
Een schup
Een meshaak
Een turff schop
Een bijl
Een ijsere moespot
Een ijsere keetel
Een koeije keetel
Een coopere handkeetel
Een coopere zeijg
Een steene pot
Een tinne schootel
Een kast
Een kist
Een sluijtmand
Een etens blok
Kuijpwerk
Een booterstandt met haer toebehooren
Een melktob

Een bierkinneke
Een taefel
Drie houte stoelen
Een snijback met een mes

Een braek
Linden en wolle
Een veere bedt
Een linde dito
Seeven slaeplakens
Een taeffellaken
Een paer groene gordijnen
Twee booterdoeken
Een booterkurff
Twee wolle deekens
Een coopere kan
Een coopere coffijpot
Een tinne theepot
Ses vurcketten
Agt tinne leepels
Een ijsere lamp
Een lantaarn
Een tangh
Een schup
Een hael
Een blaespijp
Een vuurijser
Een zigt
Een zijzie
Een haergetouw
Een krip
Een reep
Een ladder
Ses koeijbakken
Een waskuijp
Een trogh
Een houter emmer
Een zack
Een wan
Een loopen
Drie vleegels
Vier aerde schootelen

Aldus gedaan en geïnventariseert ter instantie als in het hoofd deezer gemeld, den welke ve^ ve^ als folie 5 verso tot ende heeft daer op aan handen van den scheepen Cornelis Geb^t Oudemans den gewoone ve^ ve^ als folio 5 verso tot.
Actum Boxtel den derden november 1700 seeven en tagtig, present de onderget.

Enkele dagen later wordt het huwelijk voltrokken. Er komen kinderen en verder geen nieuws.

In 1805 treedt Wilhemus op als notarisgetuige in Boxtel [97]. Hij ondertekent daar anders dan gewoonlijk:

Willem is in 1806 naar Haren verhuisd. Daarvoor werd een onlastbrief geregistreerd [98]:

Wij, … van het gemeentebestuur van Boxtel, opperprovisoiren der Arme Tafel alhier, verklaaren ons in die qualiteit te verbindenomme wanneer Wilhelmus Dirk Santegoeds en zijne ses kinderen met naamen Johanna Maria, Catharina, Antonet, Dorothea, Adriaan en Cornelis.alle geboortig binnen deesen dorpen, in dien staad mogte geraken dat zij depublieke ondersteuning nodig mogten hebben, die eventueele last van armoede en allimentatie volkomentlijk op ons in gemelde qualiteit te neemen naar maate de toestand der Arme Cassen.

Beloovende mitsdien het Gemeente Bestuur of Armbesorgers alhier, die van Oisterwijk of elders van zodanige andere plaatsen werenwaards den voorn. Wilhelmus Dirk Santegoeds en zijne zes kinderen boven gemeld, haar t’eeniger tijd met er woon mogte komen neder te zetten, daar van ten allen tijden te zullen ontlasten en bevrijden, waar toe wij in opgemelde onse qualiteit zijn verbindende alle de revenuen en einkomsten onser Arme Casse present en toekomende.
Actum binnen Boxtel den zestiende meij 1800 en zes.

Hierna is het een tijdlang zendpauze totdat in 1822 een akker wordt verkocht [99] :

Voor Hendrik van den Ham openbaar notaris residerende te Boxtel disctrict ’s Hertogenbosch Provincie Noord-Brabant en in tegenwoordigheid van de getuigen hier na genoemd en ondertekend, compareerden Wilhelmus Santegoets, landbouwer, namens en uitoeffenende de regten van zijn huisvrouw Anna van Tuijl en dezelve zijne huisvrouw uit eigen hoofde met voormelde haren man geassisteerd, beide wonende binnen deeze gemeente, dewelcke verklaarden te hebben verkogt, afgestaan en in vollen eigendom, onder vrijwaring als in regten af te dragen en over te geven aan Jordanus van de Ven, Hendrik Santevoets, Johannes van de Ven mitsgaders Maria en Johanna minderjarige kinderen van wijlen Evert van de Ven, in huwelijk verwekt bij Petronella Pijnenburgh, alle landbouwers en landbouwsters wonende binnen deeze Gemeente, alle uitgezondert de minderjarigen hier tegenwoordig en in koop ten aanzien van de drie eerstgenoemde in hun privé en de laastgenoemde in qualiteit als moeder en voogdesse en den eerstgenoemde Jordanus van de Ven in hoedanigheid van toeziende voogd van gemelde minderjarige kinderen ampterende.

Een parceel teelland gelegen binnen deeze dorpe onder den hertgang Lennisheuvel, genaamd Land in het Roonds Straatje, groot ongeveerdrie en dertig roeden, … om door voormelde kopers die verklaren voorschreven parceel wel te kennen en er geene verdere beschrijvinge van erlangen van stonde af aan in vollen eigendom te worden aanvaard, zijnde dit contract gesloten onder de volgende voorwaarden.
1. Dat de kopers zullen moeten voldoen alle kosten en regten waartoe dit contract aanleiding zal kunnen geven.
2. Dat de grond en andere lasten waar mede deze goederen zijn bezwaard ten lasten aan de kopers zullen beginne te lopen met primo january aanstaande.
Bovendien is dit contract gesloten voor en omme de somme van tagtig guldens, welke de verkopers bekennen ontvangen te hebben.
Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne voormelde woonplaats.

Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de transportant, hede binne Boxtel den elfde der maand december agtien hondert twee en twintig in tegenwoordigheid van …  de welke deeze nevens de comparanten en mij notaris na gedaane voorlezing hebben getekend, uitgezondert Anna van Tuyl, Hendrik Santevoets en Peternella Peijnenburgh, weduwe Everd van de Ven, de welke verklaarde niet te kunnen schrijven nog tekenen.

Twee maanden later op 7 februari 1723 wordt door zoon Adriaan het overlijden van vader Wilhelmus gemeld. Hij is 65 jaar geworden en stond als landbouwer genoteerd [100].

Zijn vrouw Anna van Thuijl overlijdt 14 jaar later op 75 jarige leeftijd.

35 Jaar na het overlijden van Wilhelmus, in 1858, stellen de kinderen en kleinkinderen van Wilhelmus en Anna de voorwaarden op voor een openbare verkoop van een weiland, bouwland en hooiland te Boxtel en Esch [101]. De daadwerkelijk verkoop volgt 14 dagen later [102]


11.f6   PETRONELLA  SANTEGOETS

11.f6   PETRONELLA  SANTEGOETS,  dochter van Dirk Adriaen   10.h1

Gedoopt in Boxtel op 30 sep 1760 ,  overleden in Boxtel op 6 aug 1831.
Gehuwd in Boxtel op 23 mei 1784 met Cornelis zoon van Peeter Baayens. 8 kinderen.
Spinster van beroep.

Van Petronella en Cornelis is behalve huwelijk en geboorte van de kinderen nauwelijks iets bekend, Cornelis overlijdt in 1815 en kennelijk besluit Petronella dan te stoppen met het boerenbedrijf. Een half jaar later verkoopt zij alle “boere spullen”. in een openbare verkoop  [103].

Kantoor van ‘s Bosch
Extract uit het register der voorlopige aangiften van verkopingen van meubilaire goederen, op den tweede january 1816.
Compareerde den heer Govert Jacobus Bles, notaris te Boxtel, de welke verklaarde op saterdag den 13e deser maand te zullen vergaan te lennisheuvel des morgens om negen uuren ten versoeke van Petronella Saantegoets, weduwe Cornelis Peter Baijens, bouwvrouw aldaar tot de verkoping van eenige meubilaire goederen van welke verklaring den heer comparant na gedane voorlezing en ondertekening dit extract is uitgereikt.(getekend G. Bles).

Voor extract conform de ontvangen der registratien te ‘s Bosch.
Conditien en voorwaarden volgens welken en waar na Govert Bles, openbaar notarisresideerende te Boxtel, arrondisement ’s Hertogenbosch, provincie Noord Braband in presentie der na te noemende en ondergetekende getuijgen te hoogsten voor alle man zal verkopen ten versoeken van Petronella Santegoeds weduwe Cornelis Peter Baijens, bouwvrouw wonende te Boxtel eenige meubilaire goederen.
Art. 1. Deze verkoping geschied omme guldens en stuyvers Hollands gelt, den gulden gerekend tot twintige stuyvers.
2. Den hoogste inzetters zullen kopers zijn.
3. De koperszullen hun gekogteen moeten voldoen op den eersten october agtienhondert en sestien aan handen van voormelden notaris ten zijnen woonhuyzen te Boxtel en op dat tijdstip niet betalende, zullen zij hun gekogte met tie percent vertraging moeten voldoen.
4. De kopers zullen gehouden zijn te stellen een of twee borgen na goedvinden en genoegen van voormelde notaris, welke borgen een voor al, zig zullen moeten verbinden onder enuntiatie van het beneficio van schuldpleeging, uitwinning en anderen de borgen te staden kunnende koomen, zoo voor den eerste als verdere kopen, als kopere principaal en te agtervolgen de conditien hier voor en na devalueren, alles overeenkomstig ’s lands wetten.
6. De kopers zullen moeten betalen voor het regt van enregistreerent zegel en aanplekkingen vijf percent en voor jura aan de notaris vijff percent.
7. Zoo kopers als borgen welke van ouds nog aan gemelde notaris nog mogten oerschuldigh zijn, zullen niet als koper off borgen behoeven te worden aangenomen.

Na gedane voorlezing van bovengemelde conditien en voorwaarden aan welke de kopers en borgen zig zullen moeten onderwerpen, zoo zal voormelde notaris in presentie der na te noemene en ondergetekende getuijgen overgaan tot het obtvangen en daar der finale verkoping als volgt:
Een osch, Jan Verouden vijftig gulden en twee stuyvers  ……………………………  f. 50 – 2 – 0
Borgen Johannes Habraken en Gerardus van den Broek.
Een zwarte bonte koeij, Adriaan van Esch sestig gulden twaalf stuyvers  …………   f.  60 – 12  0
Borgen Jan van Laarschot en Theodorus Baijens.
Een dragende maal, Jan van de Laarschot, negen en dertig gulden vier stuyvers  …………..  f.  39 – 4  0
Borgen Adriaan van Esch en Theodorus Baijens.
Een kalf, Adriaan Cluytmans te Oirschot, zeventien gulden een stuyver  …………… f.  17 – 1 – 0
Borgen Dirk van den Biggelaar en Theodorus Baijens.
Een dito, Willem Jan Smits te Oirschot, elf gulden ses stuijvers  …………………… f.  11 – 6 0
Borgen Dirk van Netersel en Dirk van den Biggelaar.
Een hoog kar, Dirk van Netersel, elf gulden en negen stuyvers  ……………………  f.  11 – 9 0
Borgen Gerardus van den Broek en Dirk van den Biggelaar.
Een aart kar, Adriaan Hendrik van Rooij te Oirschot, agt gulden twaalf stuyvers …  f.    8 – 12 0
Borgen Peter Jan Baijens en Piet de Kroon.
Een ploeg, Gerardus van den Broek, twee gulden en 6 stuijver  …………………… f.    2 – 6 0
Borgen Dirk van Netersel en Antony van den Broek.
Een eegd, Theodorus Baijens, drie stuyvers ………………………………………..  f.        3 0
Een snijbak, Antony Hendrik van der Heijden een gulden agt stuyvers, zonder borg …..   f.    1 – 8 0
Baktrog, Peter van Kasteren, zeventien stuyvers,  ………………………………   f.    0 – 17 0
Boterstand, Antony van den Broek, drie gulden vier stuyvers  ……………………..    f.    3 – 4 0
Borgen Gerardus van den Broek en Hendrik van der Meijden.
Boterschotel, Peter van Kasteren, negen stuyvers,  ……………………………….…  f.    0 – 9 0
Osse jeuk en sigt, Johannes Jacobus van de Zanden, eene gulden ses stuyvers  …………..       f.    1 – 8 0
Borg Jan Francis van de Zanden.
Paardskrib en koeijbak, Gerardus van den Broek, zeventie stuyvers  ………………  f.    0 – 17 – 0
Spurrie zaat, Jan Francis van der Meijden, negentien stuyvers  ……………………  f.      0 – 9 – 0
Rommel, Johannes van Zeeland, twaalf stuyvers  …………………………………  f.    0 – 12 – 0
Dito, Cornelis Vugts, vijftien stuyvers  …………………………..………………  f.   0 – 15 – 0
Dito, Bernardus Jansen, tien stuyvers  …………………………………………  f.    0 – 10 – 0
Rieken, Peter Baijens, sestien stuyvers  …………………………….……………  f.    0 – 16 – 0
Dito, Bernardus Jansen, sestien stuyvers  ………………………………….……  f.    0 – 16 – 0
Haargetouw, Dirk van Netersel, vijftien stuyvers  …………………………..……  f.    0 – 15 – 0
Seisie, den selven, veertien stuyvers  …………………………………………….  f.    0 – 14 – 0
Zigt, den selven, zeventien stuyvers  ……………………………….……………  f.    0 – 17 – 0
Dito, Peter van Kasteren vier stuyvers  ………………………………………….  f.    0 – 4 – 0
5 ec hooij, Adriaan van Erp, ses gulden sestien  …………………….………… .  f.    6 – 16 – 0
Borgen Jan Francis van der Meijden en Dirk van Netersel.
Dito, den selven, zeven gulden eene stuyver  ……………………………………….  f.    7 – 1 – 0
Borgen als voor.
Dito, den selven, zeven gulden eene stuyver  ……………………………………….  f.    7 – 1 – 0
Borgen als voor.
Dito, Gerardus van den Broek, ses gulden en negen  stuyvers  ……………………….  f.   6 – 9  – 0
Borgen als voor.
Dito, den selven, ses gulden en negen  stuyvers  ……………………………………. f.    6 – 9 – 0
Borgen als voor.
Spurrie, Jan Francis van der Meijden, twee guldenagt stuyvers  ………………..……..  f.    2 – 8 – 0
Borgen als voor.
Een koop stroo, Dirk van Netersel, eene gulden sestien stuyvers  ……………..……..  f.    1 – 16 – 0
Aardbusselen, den selen, tien stuyvers  ……………………………………………  f.    0 –10 – 0
Kafmolen, den selven, drie gulden sestien stuyvers  ……………………………….. f.    3 – 16 – 0
Borgen als voor.
Een kast, Willem Santegoeds, negentien stuyvers  ………………………………..  f.    0 –19 – 0
Een punder, Dirk van Netersel, negentien stuyvers  ……………..…..……………  f.    0 – 19 – 0
Zoo kopers als borgen allen wonende alhier te Boxtel, uitgezondert diegeenen waar bij hunne woonplaatsen zijn gemeld, het montant van deeze conditie bedraagd eene somme van twee hondert negen en vijftig guldens en agtien stuyvers  …………………………………………………………………………. f. 259 – 18 – 0
Gedaan te Boxtel den dertienden january agtienhondert en sestien in presentie van …

In haar overlijdensakte, 15 jaar later in 1831, wordt Petronella genoemd als spinster, 71 jaar oud [104]:


11.g2   WILHELMA  SANTEGOETS

11.g2   WILHELMA  (MIJNTJE) SANTEGOETS,  dochter van Adriaen Aert  10.j01

Gedoopt in Boxtel op 28 feb 1752 ,  overlijdt tussen 1826 en 1831.
Gehuwd in Schijndel op 26 juni 1774 met Hendrik Johannes van den Langenbergh. 5 kinderen.
Hij overlijdt in Schijndel op 13 aug 1831.

De vader van Mijntje wordt eind 1753 wegens misdragingen opgehangen in Boxtel, zie aldaar.
Als haar moeder een half jaar later gaat hertrouwen moet er een inventaris worden opgemaakt en verschijnt Mijntje als 4 jarige kleuter al in de boeken, [105]. Mijntje krijgt verkering met Henricus van den Langenberg uit Schijndel en alvorens te kunnen trouwen moet er een ontlastbrief worden opgemaakt [106]:

Alzoo Wilhelmina dogter Adrianus Santegoets is gebooren binnen deeze Baronnije van Boxtel en staande in ondertrouw opgenomen te worden binnen de dorpe van Schijndel met Hendricus van den Langenbergh, is zulx door heeren wethouderen al daer gerequireert acte van cautie, dat voorn. Wilhelmina Santegoets niet en sal coomen tot laste van de Arme Casse van Schijndel voorschr.

So is ’t dat wij scheepenen der Baronnije van Boxtel voorn. vermits gen. Wilhelmina Santegoets alhier altoos heeft gestaan ter goede naam en faam (in zoo verre ons kennelijk is), aen haer deeze ontlastbrieff niet hebben kunnen of willee weijgeren, verclaarende derhalve wanneer voorn. Wilhelmina Santegoets tot armoede mogte koomen te geraaken (dat God verhoede) te caveeren, inn te staan voor de last of schaade die de Arme Casse van Schijndel ofte alle andere Arme Casse waer zij zig hier naar metter woon zoude coomen ter needer te setten, soude kunnen overcoomen, sodaenig dat wij haer Wilhelmina Santegoets (alleenelijk voor haere privé persoon) uijt onse Arma Casse zullen onderhouden en doen alimenteeren zo verre de selve eenigsinds strekken kan, wn alle andere Arme Casse daer van te zullen ontlasten en bevrijden, daertoe wij scheepenen zijn verbindende alle de revenuen en incomsten van onze Arme Casse present en toecomende.
Aldus gegeeven binnen deeze Baronnije van Boxtel heeden den vijf en twintigste april 1700 vier en seeventig, …

Mogelijk was Mijntje blij uit Boxtel te kunnen vertrekken waar haar vader zo’n slechte naam had.

Na het huwelijk worden er kinderen geboren waarbij bij de doop van de eerste 2 kinderen Wilhelma Speelman als moeder wordt genoemd. Hier is waarschijnlijk toch Wilhelma Santegoets bedoeld maar het is onduidelijk waarom die naamswisseling dan optreedt.

In 1787 verkoopt familie de Kort  een teul en groesland in St. Michiels Gestel en daar hoort ook Willemijntje Santegoets bij, waarom is niet duidelijk [107]:

Adriaan Hendrik Kelders als in huwelijk hebbende Catharina Peter de Kort, wonende te Schijndel, mitsgaders Michiel van der Steen, wonende alhier en Hendrik Heessels wonende te Schijndel in kwaliteit als voogden en momboiren over de nog minderjarig zijnde Cornelis Peter de Kort en zulks uit kragte van authoristaie van heeren officier en schepenen dezer Grond-Heerlijkheid St. Michiels Gestel en Gemonde, op de requeste ten dien fiene aan hun eerwaardens gepresenteert, verleent wezende van dato den 13e januarij 1787, te zamen voor vijf zesde parten, mitsgaders Hendrikus van den Langenberg als in huwelijk hebbende Willemijntje Santegoets, zijnde de voordogter van opgemelde Adriaantje van de Mosselaar in eerder huwelijk verwekt bij Adriaantje Santegoets woonende te Schijndel voor het resteerende een zesde part en dus te zamen voor het geheel,

Een parceel teul en groesland groot circa twee lopensen en neegen roeden gelegen binnen deeze Grond-heerlijkheid St. Michiels Gestel tot Gemonde op de Prang, … de opdrageren et q.q. aangekomen bij successie van wijlen hunne ouders en vrouwe ouders, zijnde vrij allodiaal goed en geen leenen subject zoo zij alle verklaarden, hebben volgens conditie voor heeren officier en schepenen alhier op den 22 en 29 januarij 1787 publicq verkogt en mits deezen wettelijk ende erffelijk opgedragen en overgegeven aan Hendrikus Hendrik Groenendaal woonende alhier, te zamen met alle en een iegelijke schepenen en alle andere brieven van het geene voorsz. eenigzits is mentioneerende en met den alingen regten hun opdrageren et q.q. daarinne competeerende, en heeft helmelinge daar op verthegen met manieren in dien gewoonlijk zijde, gelovende de voornoemde opdrageren et q.q. op verband van hunne en deszelfs minderjarige personen en goederen hebbende en verkrijgende het voorsz. opdragen, overgeven ende verthijden altijd te zullen houden en doen houden voor goed, vast en stedig ende van waarden en allen commer, calangie en aantaal daar inne weezende ofte komende, den voornoemde verkeijger af te zullen doen geheelijk, uitgenomen dat den opgem. verkrijger hier uit jaarlijks zal moeten blijven vergelden eene St.Michiels chijns van tien stuivers aan den heere van St. Michiels Gestel, voorts alle ’s lands , dorps en nabuurige lasten, kommeren, regten en servituten, zoo van ouds regt als gewoonte, wegen en waaterlaaten te onderhouden daar toe staande ende gehoorende en meede te moeten laaten wegen die van ouds regt hebben om te weegen, aan te vaarden in voegen als bij voorsz. verkoops conditie staat geëxpresseert.
Getuigen hiervoor waren … , heden den vijfde februarij 1700 zeven en tachtig.

Cooppenn. en slagen   ……………  f. 190 –   0 – 0
Lasten in capitael  …………….  f.   12 – 10 – 0
                                 Zamen       f. 202 – 10 – 0
Waarvan de 40e penn. volgends q. in dato den 30 januarij is betaald tot  f.  5 – 1 – 4

Er is vervolgens 23 jaar zendpauze en pas in 1814 wordt weer een akte geregistreert met Hendrikus en Willemijna [108]:

Bewilliging in brevet.
Door Hendrikus van de Langenberg en Willemijna Santegoets zijne huisvrouw aan Johanna Langenberg hunne dochter, alle wonende te Schijndel.

Dit is informatie uit een index, de acte zelf ontbreekt in het genoemde dossier.

Willemijn wordt nog genoemd in 1826 bij het huwelijk van een zoon en zij overlijdt in 1831 in Schijndel [122] om 1 uur ’s middags, 79 jaar oud op dezelfde dag als haar man:

Haar man Hendrikus overlijdt dezelfde dag maar dan om 7 uur ‘s avonds, dagloner, 76 jaar oud, dagloner.


11.h2   PETER  SANTEVOETS

11.h2   PETER  SANTEVOETS,  zoon van Hubert Aert   10.j05

Gedoopt in Boxtel op 25 mrt 1763.        Als dagloner overleden in Haren op 30 sept 1822.

Peter is de helft van een tweeling. De andere helft, Wilhelmus overlijdt vrij spoedig. Van Peter is verder heel weinig bekend: geen huwelijk, geen kinderen, geen testament. In 1796 koopt hij samen met Ruth Groenendaal in Vught [109]:

een scheepen gelofte groot drie honderd guldens à drie gulden tien stv procento, gepasseerd ter secretarie van Vught voorn^t den 16e meij 1787 ter zaake des koops op speciaal en reëel verband van een huijs en hoff groot circa een lopense vijf en dartig roeden gestaan en geleegen alhier in de Taalstraat aan den Steenweg, toebehoorende Peter van der Staak en voorts op verband van voorn. van der Staak, zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende, waar van den intrest jaarlijks verschijnt met den eersten meij, voorts gelijk in voorsz. schuld-brief breeder staat begreepen en dat met voorsz. en alle andere brieven daar van mentioneerende en met den alingen regten den voorn. opdrager daar inne competeerende ende heeft helmelinge daar op verteegen inne maniere indien gewoonlijk zijnde, geloovende op verband van zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende het voorsz. opdragen, overgeeven en vertijden altijd te zullen houden voor goed, vast en steedig en van waarden en alle kommer, kalange en aantaal daar inne weezende oftekomende den verkrijgers te zullen afdoen geheelijk.
Aan te vaarden aanstonds gereed bij de vest met het jaar intrest ’t welk zal verscheijnen primo meij aanstaande.
Den 40 penn. voldaan en betaald volgens quitantie dato 15e april 1796 als in margine gemeld met  f. 7 – 10 .
Aldus gedaan en gepasseerd ter secretarie van Vught den negentienden april 1700 ses en neegentig.

Rest voor Peter alleen nog zijn overlijdensakte in 1822 in Haaren als dagloner [110] :


11.h4   WILLEM ZANDEVOETS

11.h4   WILLEM ZANDEVOETS,  zoon van Hubert Aert   10.j05

Gedoopt in Boxtel op 7 dec 1766 ,  overleden in Uden op 11 nov 1814.
Gehuwd in Uden op 2 mei 1791 met Anna Maria dochter van Antony van Dijck.
Kinderen :
12.h1   Maria Catharina,  gedoopt in Uden op 27 nov 1792.
12.h2   Hubert,  gedoopt in Uden op 10 jan 1795.
12.h3   Antony,  gedoopt in Uden op 7 jan 1797.
12.h4   Martien,  gedoopt in Uden op 7 aug 1799.
12.h5   Gerard,  gedoopt in Uden op 15 jan 1802.
12.h6   Antonia,  gedoopt in Uden op 16 mrt 1804.
12.h7   Christiaan,  gedoopt in Uden  op 7 feb 1807.

Van Willem is behalve zijn doop, zijn trouwen en zijn overlijden alleen een ontlastbrief bekend i.v.m. vertrek naar Uden bij zijn huwelijk [111]:

Alzoo Wilhelmus Huijberds Santevoets is gebooren binnen deeser Baronnie van Boxtel en voorneemens zijnde zig in huwelijken staat te begeeven tot Uden, is zulks dat door heeren Arm besorgeren al daer word gerquireert acte van cautie dat voorn. Wilhelmus Huijberds Santevoeds niet en sal komen tot lasten der Arme Casse van Uden voorsz.

Zoo ist dat wij scheepenen der Baronnie van Boxtel voors. vermits gemelde Wilhelmus Huyberds Santegoeds alhier altoos heeft gestaan ter goeden naam en faam (zoo verre ons kennelijk is) aan hem deesen ontlastbrief niet hebben kunnen off willen weijgeren, verklarende derhalve, wannneer voorn. Ailhelmus Huijberds Santevoeds tot armoede mogte komen te geraken (dat God verhoede) te zullen caveeren en instaan voor den last ofte schaede die de Arme Casse van Uden voors. ofte alle andere Arme Cassen alwaer hij zig hiernaer met er woon zoude moogen komen ter needer te zetten zoude kunnen overkomen, zoodanig dat wij hem Wilhelmus Huijberds Santevoeds alleenlijk voor zijn privé persoon uit onse Arme Cassazullen onderhouden en doen allimenteeren zoo verre dezelven eenigsints strekken kan en alle andere Arme Cassen daer van te zullen ontlasten en bevrijden, waer toe wij scheepenen zijn verbindende alle de revenuen en incomsten van onse Arme Cassa present en toecomenden.
Aldus gegeeven binnen deze Baronnie van Boxtel heeden den sevenden april 1700 een en neegentig, …

Na zijn huwelijk en de geboorte van 6 kinderen is tenslotte alleen zijn in 1814 in het Frans gestelde overlijdensakte bekend (als Guillaume Santevoets), 53 j. (sic!) [112] :


11.h5   JAN  SANTEGOETS

11.h5   JAN  SANTEGOETS,  zoon van Hubert Aert   10.j05                                  

Gedoopt in Boxtel op 6jan 1769 ,  overleden in Haren op 28 jan 1858.
Gehuwd in Haren op 19 apr 1807 met Joanna dochter van Arnold van Giesbergen.
Kinderen :
12.j1   Maria,  gedoopt in Boxtel op 31 dec 1807.
12.j2   Lambert,  gedoopt in Boxtel op 30 okt 1809.
12.j3   Johanna Maria,  gedoopt in Boxtel op 15 mrt 1813, overleden 16 mrt 1813.
12.j4   Andries,  geboren (in Boxtel?) op 6 dec 1816.
Dagloner

Van Jan zijn alleen zijn geboortedatum, zijn trouwdatum en de geboorte van 4 kinderen bekend. Zijn vrouw overlijdt in 1855 als weduwe, 81 jaar oud. De overlijdensdatum van Jan is niet bekend.

Als beroep staat bij Jan “dagloner” genoteerd, een slecht betaalde en onzekere baan.


11.j1   HUBERTUS SANTEGOETS

11.j1   HUBERTUS SANTEGOETS,  zoon van Jan Aert   10.j06                         

Gedoopt op 6 nov 1769 in Boxtel ,  overleden in Liemde op 29 mrt 1846.
Gehuwd op 28 mei 1797 in Boxtel met Petronella van de Broek.
Kinderen :
12.k1   Petrus,  gedoopt in Boxtel op 4 jan 1800.
12.k2   Johanna Maria,  gedoopt in Boxtel op 9 aug 1803.
Huwelijk 2: In Liemde in 1810 hertrouwd met Adriana Hoovers,
weduwe van Hendrik van de Laar.
Landbouwer

Hubertus is landbouwer van beroep. Ook van hem is niet veel bekend. In 1786 verhuizen zijn ouders met hun 4 kinderen van Boxtel naar Liempde. Hubertus is dan ‘oud eeven over de seeventien jaaren’ [113].

In 1797 gaat hij trouwen en in 1800 en 1803 worden er kinderen geboren. Voor 1810 is zijn vrouw gestorven (datum onbekend) want in dat jaar hertrouwt Hubertus in Liempde met weduwvrouw Adriana. Kinderen uit dit huwelik zijn niet bekend. Adriana overlijdt in Liempde op 53 jarige leeftijd in 1822. Hubertus leeft dan nog 24 jaar, hij is overleden in 1846, landbouwer oud 76 jaar [114]:

Aangifte gebeurt door zoon Petrus, landbouwer, 45  jaar oud.


11.j2   MARTIEN  SANTEGOETS

11.j2   MARTIEN  SANTEGOETS,  zoon van Jan Aert   10.j06

Gedoopt in Boxtel op 8 apr 1772 ,  overleden in Liemde op 30 sep 1819.
Gehuwd in Liemde op 25 jan 1803 met Hendrina dochter van Jan van de Boogaart. Bij het huwelijk van dochter Johanna met Leonardus de Kort op 11 sept 1840 ontbreekt de overlijdensakte van haar moeder Hendrina

aangezien dezelve in den jare achttienhonderd een en twintig haare woonplaats en kinderen te Liempde in stilte heeft verlaten zonder tot heden toe eenig maricht van dezelve te hebben bekomen”.


Kinderen :
12.m1   Jan,  gedoopt in Liemde op 10 okt 1803.
12.m2   Johanna Maria,  gedoopt in Liemde op 23 okt 1805.
12.m3   Adriana,  gedoopt op 17 nov 1807 in Boxtel.
12.m4   Jan,  gedoopt en overleden op 15 juni 1811 in Liemde.
12.m5   Johanna,  gedoopt in Liemde op 12 juli 1813.

Behalve het huwelijk en de geboorte van de kinderen vinden we nauwelijks informatie over Martinus. In 1786 verhuizen zijn ouders naar Liempde en in de daarvoor opgestelde ontlastbrief wordt ook Martinus genoemd [113] Martinus ruim veertien en een halff jaar oud.

In 1805 verkoopt de familie van zijn vrouw in Liempde [121]:

Een parceel houtbussele geleegen binnen deezen dorpe bekend ten quohiere van verponding onder Looeijnd fol 41 vso met de naam van Groesporrtie in ’t Panneveld, groot omtrent 2 loop. … zijnde hun transporteanten ’t zelve aangekomen bij successie van hunne vrouwen hier boven genoemde vader. Ende hebben zijlieden ’t zelve op den 6e en 20e maij dezes jaar binne Boxtel publicq en voo alleman verkogt bij en mits deezen gevest opgedragen en overgegeven aan en ten behoeve van de heer Johann Verhollouw, wonende binnen de Stad den Bosch om bij den zelven te hebben ende ten ertfrechte te bezitten. … Actum Liempde heeden den twaalfden juny 1800 vijff.

Martinus ondertekent met een kruisje.

In 1816 vekoopt Martinus schaar- en ander hout in een openbare verkoop [115]:

Extract uit het register der declaratien tot verkoop van roerende goederen No. 931

Op den vierde january 1800 zestien compareerde den heer Hendrik van den Stam, openbaar notaris residerende te Boxtel, den welke verklaarde den achsten january aanstaande ten verzoeke van Martinus Santegoeds in gemelde gemeente te zullen overgaan tot eene verkoping van eenige roerende goederen aan gemelde requirant toebehorende waarvan acte verzogt, na getekend te hebben.
Conditie en voorwaarden volgens welke en waar na Hendrik van den Stam, openbaar notaris residerende te Boxtel, arondissement ’s Hertogenbosch, provincie Noord Brabant ten hoogsten voor alle man in bij weezen der getuygen hier na genoemd en ondertekend zal verkoopen schaar en ander hout ter reqisitie van Martinus Santegoeds, landbouwer, wonende te Liempde aan den zelven toebehorende.
Art. 1 Deeze verkoping geschied in guldens en stuyvers Hollands geld, den gulden gerekend tegens twintig stuyvers.
2. De hoogste inzetters zullen kopers zijn.
3. De kopers zullen gehouden zijn hun gekogt te voldoen op den eersten october agtien honderd en sestien in handen en ten woonhuijze van gemelde notaris en op dat tijdstip niet betalende sullen zij hun gekogte met tien percent verhoging moeten voldoen.
4. De kopers zullen gehouden zijn te stellen een of twee borgen ten genoegen van gemelde notaris welke bogen een voor al zich zullen moeten verbinden voor den eersten en volgende kopen onder renuntiatie van ’t beneficie van schuldsplitsing en uytwenning en andere de borgen te stade kunnende komen als koper of kopersprincipaal te agtervolgen de conditien hier voor en na beschreven over eenkomsthig ’s lands wetten.
5. De kopers zullen ten dage der betaling moeten betalen tien percent, te weten vijf percent voor succi en vijf percent voor enregistrement, zegels en aanplakkingen.
6. Alle betalingen zullen moeten geschieden in goude of zilveren muntspecien ten dage der betaling koers hebbende.

Na gedane voorlezing van boven gemelde conditien welke de kopers en borgen zich zullen moeten onderwerpen zal genoemde notaris in bijweezen der getuygens hier na genoemd en ondertekend overgaan tot het ontvangen der verhogingen en het don der finale verkoping als volgt

Er volgen dan 34 porties die in totaal 215 gld en 9 stv opbrengen. Martinus zelf koopt 3 dammen voor 5 gld 5 stv en 3 berken voor dezelfde prijs. Alle kopers zijn wonende binnen de gemeente Liempde.

Gedaan te Liempde den agsten jannuary agtienhondert en sestien in bijweezen van …

Drie jaar later, op 30 september 1819 om 4 uur ’s middags, overlijdt Martinus Santevoets, bouwman, 48 jaar oud, in Liempde, [116]:


11.j5   PETRONILLA  SANTEGOETS

11.j5   PETRONILLA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Aert   10.j06

Gedoopt in Boxtel op 7 okt 1778 ,  overleden in Liemde op 24 aug 1824.

Van Petronella kennen we alleen haar doopsel, de ontlastbrief van haar ouders bij de verhuizing naar Liempde in 1786, waarin zij genoemd wordt met als leeftijd ruim 8 jaar [113] en tenslotte haar overlijden in 1824 [117] :


11.j7   ARNOLD  SANTEGOETS

11.j7   ARNOLD  SANTEGOETS,  zoon van Jan Aert    10.j06                             

Geboren in nov/dec 1782 ,  overleden in Liemde op 26 aug 1852.
Gehuwd in Liemde op 1 juli 1820 met Johanna-Maria, dochter van Martie van Dijck,
geboren 10 jan 1799 aldaar.
Kinderen:
12.n1   Jan,  geboren in Liemde op 18 nov 1821, overleden op 10 dec 1821.
12.n2   Huberdina,  geboren in Liemde op 15 nov 1822, overleden op 21 juli 1827.
12.n3   Johanna-Maria,  geboren in Liemde op 23 dec 1824.
12.n4   Maria,  geboren in Liemde op 1 juli 1827.
12.n5   Martien,  geboren in Liemde op 25 nov 1829.
Metselaar van beroep.

Arnoldus wordt genoemd in een ontlastbrief van zijn ouders die van Boxtel naar Liemde verhuizen in 1786. Hij is dan 6½ jaar oud [113]. Verder hebben we van hem alleen zijn trouwakte, de geboorteteaangifte van zijn kinderen en het overlijden van twee van hen als kind, en zijn eigen overlijdensakte in [118]. Arnoldus is dan 48 jaar oud. Aangifte geschied door zijn broer Hubertus.

Zijn vrouw Johanna Maria van Dijk overlijdt pas 19 jaar later in 1851 in Liempde, 62 jaar oud.


Index voetnoten

1          1739-03-09       Bx        1054-497-076
2          1739-03-12       Bx        1054-497-074
3          1739-10-28       Bx        1054-497-019
4          1741-06-03       Es        5118-38-040
5          1749-11-07       Bx        392-145-251
6          1769-06-12       Bx        1054-512-026
7          1770-06-21       Es        5118-39-273
8          1771-05-30       Bx        392-150-223
9          1771-06-01       Bx        1054-514-041
10        1771-06-08       Es        9-418
11        1772-05-23       Ld        482-265-517
12        1772-07-01       Ld        482-265-512
13        1772-07-01       Ld        482-265-514
14        1772-07-01       Ld        482-265-515
15        1772-07-01       Ld        482-265-516
16        1777-02-10       Bx        392-151-317
17        1777-05-25       Bx        1054-520-040
18        1777-07-17       Ld        482-266-088
19        1781-07-13       Bx        1054-524-036
20        1783-05-29       Bx        1054-526-063
21        1786-06-16       Bx        392-153-089
22        1790-05-26       Bx        1832-17-308
23        1790-07-05       Bx        392-154-166
24        1790-07-05       Es        5118-60- 032
25        1726-03-28       Bx        1054-484-063
26        1729- e.v.         Bx        Verp- f-5
26        1729- e.v.         Bx        Verp- f-9
27        1733-01-03       Es        5118-31-174
28        1742-11-18       Es        1435-012-089
29        1742-11-18       Es        1435-007-036
30        1744-06-22       Es        5118-38-078
31        1749-05-26       Es        1435-007-042
32        1752-10-09       Es        5118-38-222
33        1753-01-09       Es        5118-38-245
34        1754-07-03       Es        5118-38-272
35        1757-06-23       Es        5118-38-329
36        1759-09-10       Es        5118-38-346
37        1770-06-21       Es        5118-39-273
37        1770-06-21       Es        5118-39-273
38        1771-07-06       Bx        392-150-234
39        1780-01-10       Bx        1832-17-249
40        1780-02-15       Bx        392-152-101
41        1784-01-17       Mg-Bx  5121-69-261
42        1764-10            Es        5001-035
43        1770-02-07       Es        5118-39-269
44        1774-12-20       Ow       Tb-0847-512-71
45        1775-01-04       Es        5118-39-360
46        1780-02-12       Es        5118-40-084
47        1780-10-11       Es        1768-695
48        1784-04-07       Es        5118-40-189
49        1806-06-02       Es        5118-41-326 
50        1807-05-26       Es        1435-004-153
51        1789-01-20       Hr        1438-008-039
52        1726-10-30       Bx        392-115-207r
53        1773-03-07       Bx        1054-516-069
54        1780-08-23       Bx        1832-17-252
55        1785-03-25       Bx        1054-528-005
56        1767-10-10       Mg       5121-98-515
57        1768-11-02       Mg       1755-561
58        1780-11-16       Mg       1768-742
59        1783-08-06       Mg       5121-100-050
60        1785-07-01       Mg       5121-100-277
61        1787-11-06       Mg       5121-69-541
62        1788-04-21       Mg       5121-70-025
63        1789-05-29       Es-Mg  5118-40-318
64        1790-04-07       Mg       5121-101-360
65        1792-06-09       Mg       5121-70-282
66        1797-01-03       Mg       5121-70-608
67        1797-07-27       Mg       5121-102-602
68        1799-07-03       Mg       5121-71-080

69        1806-02-11       Mg       5121-72-144
70        1811-05-30       Mg       5121-107-133
71        1817-10-08       Mg  BS107-050-5181-1817-30
72        1791-04-01       Es        5118-41-044
73        1792-06-06       Es        5118-41-063 
74        1793-01-22       Es        5118-41-077 
75        1796-01-14       Es        5118-41-113
76        1796-04-21       Es        5118-41-117
77        1796-10-30       Vu        5123-19-196
77        1796-10-30       Vg        5123-19-196
78        1798-10-15       Vu        5123-058-597
79        1842-02-14       Bx        BS026-050-1162-1842-007
80        1806-11-25       sH        NT.BRG.0000574
81        1817-10-25       sH        O073131-518
82        1792-04-21       Es        5118-41-061
83        1806-01-30       sH        NT000383726
84        1798-10-15       Vg        5123-058-597
85        1799-05-15       Vg        5123-058-665
86        1830-10-22       Vg        171-050-8619-1830-35
87a        1787-02-07       Bx        392-151-422
87b 1792-06-30       Ld
482-217-556
88        1797-11-13       Or-Bx   7636-147-393
89        1798-10-24       Bx        1832-17-364
90        1817-08-06       Bx        BS026-050-1160-1817-022
91        1822-04-25       Bx        BS026-050-1160-1822-006
92        1781-05-19       Bx        392-152-197
93        1792-03-09       Ow-Os Tb 847-497-183
94        1807-07-04       Ow       DTB-017-105
95        1787-02-07       Bx        392-153-136
96        1787-11-03       Bx        392-153-192
97        1805-02-28       Bx        1054-532-018
98        1806-05-17       Bx        392-159-114
99        1822-12-11       Bx        1054-549-258
100      1823-02-07       Bx        BS026-1161-1823-006
101      1858-07-21       Bx        1054-605-347
102      1858-08-04       Bx        1054-605-350
103      1816-01-13       Bx        1054-569-192
104      1831-08-06       Bx        BS026-050-1161-1831-017
105      1756-11-06       Bx        392-147-100
106      1774-04-25       Bx        392-151-038
107      1787-02-05       Mg       5121-69-459
108      1814-04-08       Sd        5113-34-009
109      1796-04-19       Vg        5123-58-301
110      1822-09-30       Hr        BS071-050-3284-1822-09
111      1791-04-07       Bx        392-154-242
112      1814-11-11       Ud        BS158-050-8091-1814-68
113      1786-11-28       Bx        392-153-120
114      1805-06-12       Ld        482-269-198
115      1816-01-08       Bx-Ld   1054-543-15
116      1819-09-30       Ld        BS093-50-4673-1819-018
117      1824-08-24       Ld        BS093-50-4673-1824_005
118      1832-08-27       Ld        BS093-50-4645-1832-012
119      1762-06-18       Bx        1832-17-162
120      1807-07-29       Ow       OTW-DTB-017-105
121      1805-06-12       Ld        482-269-198
122      1787-11-06       Mg       5121-69-542
123     1784-05-03      Ow      482-216-720