Generatie 12

GENERATIE  12            1750 – 1880

12.a1     Francis  Mourus Santegoets                 1745 – 1771           Boxtel
12.a3     Antonia  Mourus Santegoets                1747 – 1816           Berlicum
12.a4     Adriana  Mourus Santegoets                1749 – 1815           Boxtel
12.a5     Peter  Mourus Santegoets                     1751 – 1796           Boxtel
12.a6     Jan  Mourus Santegoets                       1755 – 1815           Boxtel
12.a8     Antonie  Mourus Santegoets                1757 – 1814           Esch/Michielsgestel
12.b1     Jan-Francis Cornelis Santegoets          1773 – 1822 + Empel
12.b2     Jennemie Cornelis Santegoets              1775 – 1811 + Esch
12.b3     Maria-Elizabeth Corn. Santegoets       1778 – 18xx           Esch
12.c1     Wilhelma Evert Santegoeds                 1768 – 1845           Michielsgestel
12.c2     Jan Evert Santeg0eds                           1770 – 1845           Michielsgestel
12.c3     Hendrien Evert Santegoeds                 1773 – 1814           Michielsgestel
12.c4     Maria Evert Santegoeds                       1774 – 1847           Michielsgestel
12.c5     Willem Evert Santegoeds                     1776 – 1850           Den Dungen
12.c6     Pieter Evert Santegoeds                       1779 – 1855           Schijndel
12.d1     Hendrick Cornelis Santegoets             1792 – 1868           Esch/Cromvoirt
12.e1     Jennemie Adriaen Santegoets              1779 – 1802           Boxtel
12.e2     Hendrien Santegoets                           1780 – 1844           Boxtel/den Bosch
12.e4     Jan Adriaen Santegoets                        1784 – 1846           Boxtel
12.e5     Dirk Adriaen Santegoets                      1786 – 1816           Boxtel
12.e6     Antonet Adriaen Santegoets                1789 – 18xx           Boxtel
12.e7     Adriana Adriaen Santegoets                 1792 – 1833           Boxtel
12.f01    Emmerentiana Jan Santegoets             1781 – 1857           Boxtel
12.f05    Antonetta Jan Santegoets                    1790 – 1831           Goirle
12.f06    Engelien Jan Santegoets                      1793 – 1843           Goirle
12.f07    Jan Jan Santegoets                               1800 – 1856           Goirle
12.f08    Johanna-Maria Jan Santegoets            1802 – 1875           Goirle
12.f10    Andries Jan Santeg0ets                       1805 – 1867           Goirle
12.g2     Johanna-Maria Willem Santegoets       1790 – 1851           Boxtel
12.g3     Catharina Willem Santegoets               1792 – 1822           Boxtel
12.g4     Antonetta Willem Santegoets              1794 – 1836           Boxtel
12.g5     Dorothea Willem Santegoets                1797 – 1879           Boxtel
12.g6     Adriaan Willem Santegoets                   1799 – 1824           Boxtel
12.g7     Cornelis Willem Santegoets                  1802 – 1878           Boxtel
12.h1     Maria-Catharina Willem Santegoets      1792 – 1851           Boxtel
12.h2     Hubertus Willem Zantevoets                1795 – 1828           Uden
12.h3     Antonius Willem Santevoets                 1797 – 1856           Uden
12.h4     Martinus Willem Zandevoets                1799 –                    Uden
12.h7 Christianus Willem Zandevoets 1807 – 1863 Uden
12.j3      Johanna-Maria Jan Santegoets            1815 –                    Boxtel
12.j4      Andries Jan Santegoets                        1817 – 1889           Haren
12.k1     Petrus Huybert Santegoets                   1800 – 1863           Liempde
12.k2     Johanna-Maria Huybert Santegoets      1817 – 1889           Boxtel
12.m2    Johanna-Maria Martien Santegoets      1805 – 1881           Berlicum
12.m3    Adriana Martien Santegoets                 1807 – 1887           Liempde
12.m5    Johanna Martien Santegoets                1813 – 1866           Boxtel/Oirschot
12.n4     Maria Arnold Santegoets                      1827 – 1873           Liempde
12.n5     Martien Arnold Santegoets                   1829 – 1868           Liempde


12.a1   FRANCIS  SANTEGOETS

12.a1   FRANCIS  SANTEGOETS,  zoon van Mourus Francis    11.b2

Gedoopt in Esch op 18 aug 1745 ,  overleden in Boxtel op 20 nov 1771.
Gehuwd in Boxtel op 25 feb 1770 met Annemarie dochter van Paulus Ter Aa.
Kinderen :
13.a1   Maria Catharina,  gedoopt in Boxtel op 26 jan 1771, overleden aldaar op 28 dec 1804.
13.a2   Francisca,  gedoopt in Boxtel op 31 mrt 1772, overleden aldaar op 24 sep 1773. Na het overlijden van Francis hertrouwt Annemarie op 23 mei 1773 in Boxtel met Jan Adriaan van Kempen.

Francis en later zijn weduwe zijn opgenomen in het verpondingsregister van Boxtel [1].

Wanneer Francis in 1770 gaat trouwen en het paar naar Boxtel wil verhuizen wordt er een borgbrief geregistreerd [2]:

Wij … scheepenen deses dorps Esch, certificeeren bijdesen dat voor ons in eijgener persoon verscheenen en gecompareert is Cornelis Santegoets, regerend provisoir in der tijd der Arme Tafele der H. Geest deser parochie van Esch, de welcke sig in die qualiteit met onse bewilliginge en toestemminge verclaard te stellen borge voor den onderhoud van Francis Santegoets, gebooren alhier, welcke sig in ondertrouw begeeven heeft met Anna Maria Paulus ter Aa, gebooren tot Boxtel, beloovende den Armen van Boxtel en alle andere Arme Tafelen en voorts te volgen fol. 57 in kennisse der waarheijd heeft den comparant en wij scheepenen booven genoemt dese ten prothocolle onderteeckend.
Heeden den sestienden februarij seventienhondert en seventigh.

Medio 1771 gaat de vader van Francis hertrouwen en wordt er een inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn zes kinderen, waaronder Francis [3]. Zie aldaar.

Veel geluk valt Francis niet ten deel: binnen twee jaar na het huwelijk, eind 1771, overlijdt hij terwijl zijn vrouw in verwachting is van haar tweede kind [4]:

Enkele maanden later, in januari 1772, wordt Annemarie genoemd in het testament van Pieter Jansse van Rooij, bejaarde jongeman, die de helft van zijn bezit nalaat aan zijn broer Wouter [5],

mitsgaders Annemie Tra, weduwe Francis Santegoets, als meede Everd en Johanna Marie Tra, dese drie laatstgenoemde alle kinderen van wijlen Pauwlus Tra, te samen voor de geregte weederhelft en bij vooroverlijden van deselve ofte een derselver als dan meede op desselfs wettige descendent oft descendenten bij representatie als voor.

In mei van dat jaar passeert in Liempde het verzoek van de erfgenamen van Paulus Tra, waaronder [6]

Annemie Paulus Tra, weduwe van Francis Santegoets als moeder en voogdesse van haare in egt geteelde twee minderjarige kinderen. … drie perceelen soo teul als weijland en houtbosch, geleegen binnen de Heerlijkheid Liempde en welke onder hun immers niet dan tot d’een oft anders nadeel gevoeglijk konden werden verdeelt, zoo hadden deselve (onder correctie) vermeent het voodeeligste in deesen te weesen die goederen door hun gesamentlijke proprietarissen binnen de Heerlijkheide Liempde, publicq en voor aale man ten overtstaan van heeren wethouderen aldaar wierden vercogt, omme alsoo uijt de te provenieerende penningen des te gemakkelijker een ieders aandeel oft portie te kunnen vinden ….

Dit wordt toegestaan.

Enkele weken later wordt dit uitgevoerd [7]:

 … mitsgaders Annemie Paulus Tra, weduwe van Francis Santegoets als moeder en voogdesse over haare in eght geteelde twee minderjarige kinderen volgens bekoome consent permissie en authorisatie van den eerwaarde geregte der Baronnije van Boxtel in dato 23e meij laastleeden, alhier gesien, vertoont, geexhibeert en ter deeser secretarije woordelijk geregistreert en wijders alnog …. , een perceel groes genaamt Huijsplaats Hoff en Land, groot ruijm een groot loopense off soo groot en cleijn als alhier onder den hertgang van de Coestraat geleegen is, …

Annemie kan kennelijk niet schrijven en ondertekent met een kruisje:

Hierna volgen nog twee perceelen onder dezelfde omstandigheden.

Annemie gaat hertrouwen (op 23 mei 1773 in Boxtel met Jan Adriaan van Kempen) en dus wordt een inventaris opgemaakt [8]:

Staat inventaris en discriptie van de meubilaire en erffhaaffelijke mitsgaders vaste en onroerende goederen, opgeregt en gedaan maken door Anna Maria Pouwlus Tra, weduwe van Francis Maurits Santegoets en nu staande in ondertrouw opgenoomen te worden met Jan Adriaan van Kempen, welke na te noemene goederen den voorn. Francis Maurits Santegoets ter togte heeft agtergelaten aan voorseijden Anna Maria Pouwlus Tra en het erffregt aan zijne en haare in egt geteelde twee kinderen met naamen Maria Catharina en Francijn Santegoets, bestaande in het naavolgende.

Eerstelijk de meubilaire goederen en inboedel mitsgaders bouwgereedschappen

Een hoogkar
Een aardkar
Een ploeg met haar toebehoorte
Een kleijne eegt
Een paardszadel
Een light en hagten
Een haam en helster
Twee strengen
Vier koeijbakken
Drie mestrieken
Een schup en schoop
Twee gaffels
Een mesthaak
Een haak
Een vlagseijsie
Een grasseijsie
Een sigt en haak
Een haargetou
Twee vlegels
Een saaijkorff en een wan

Een loopen
Een booterstand met haar toebehoorte
Een melktob
Twee roomtonnekes
Een verkenston
Twee halftonnen
Twee snijbakken
Een koeijkeetel

Een hantkeetel
Een handkeeteltje
Een zoutdoos
Een emmer
Twee vlasbraaken

Een baktrogh
Een karkiste
Een kast
Een blok
Vier stoelen
Een haal en lenghaal
Een vuurijser
Een vuurschup en tang
Twee lampen
Een koffiepotje
Een vuurpan
Een koekpan
Een koopere schepleepel

Twee roomsijgen
Vijff tinne schootelen
Een tinne kom
Dito ses tafelborden
Drie geleije schootelen

Twaalff geleije borden
Twee bekken
Een tinne komke
Een tinne trekpot
Een dito mostertpot
Een leepelbort met 24 tinne leepels
Twee aarde schootelen
Een houte doorslagh
Een potleepel en schuijmspaan
Vijff potten en trijlen
Vijff aarde potten
Een booterschootel
Twee strooije korven
Een booterkorff
Twee handkorven
Een hangijser

Een spinnewiel
Een tafel
Een kruijwagen
Twee haamers
Een boor en effer
Een trekstang
Een snijmeske
Vier koeijschakels
Vijff teeschooteltjes en kopjes
Een aarde trekpotje
Twee seeven
Twee bedden en peuluwen

Twee deekens
Agt slaaplakens
Ses trille tafellakens
Een dito pelle
Vier servetten
Vier kussensloopen
Seven kooren sakken
Een paar silvere schoengespen
Een paar dito broekgespen

Een dito stropjesgesp
11 Forketten
Een scherfbort
Een bijl
Een sligtmes
Twaalff stropdassen
Drie paar handmouskens

Een booterbus
Een maatkan
Een oliekan
Een paar gardijnen
Een schouwcleet
Een moespotje

Nota staat te weten dat de verdere cleederenaan den lijve des inventarisantes overledene man gehoort hebbende, zijn overgegeven aan Maurits Santegoets, vader van den overleedene, waar uijt gevnden is een gedeelte in de betalinge der doodschuldentot drie en veertig gulden en twaalff stuijvers, …………………………………………………………………………………….Memorie

Volgen nu de vaste onroerende goederen
Eerstelijk een teulhuijs met den hoff, groot omtrent een halff lop. off soo groot en cleijn als alhier onder Luijssel gestaan en gelegen is …
Item een perceel teulland, genaamt de Boekweijtakker, groot circa drie lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel dito genaamt Land aan den Berg, meede groot omtrent drie lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel dito genaamt den Dorpsen Akker groot circa 1½ lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel groes genaamt Weij bij het Huijs groot circa 2½ lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel dito genaamt den Borsent groot circa een halff lopense. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel dito genaamt Weij op ‘t Loo groot circa 2 lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. geleegen is …
Item een perceel teulland genaamt Land aan den Doornheuvel, groot omtrent 2 lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. geleegen is …
Item een perceel dito genaamt deSchuurakker groot circa 1½ lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel dito genaamt het Lang Heijvelt groot circa drie lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceel groes omtrent drie agste parten vanhet geheel genaamt Hooij agter en Berg off Tongersveldt in Smaalbroeken, groot voor deese portie ontrent 2½ lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. geleegen is …
Item een perceel teulland, genaamt Willem Ariens Bogt, groot circa 2 lopense. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. gelegen is …
Item een perceeltje teulland, genaamt Nieuwland agter de Honsbergh, groot meede omtrent een cleijn lopense. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. geleegen is …
En laastelijk brengt de inventarisante alhier eene somme van vierhondert elff gulden en twee stuijvers, welke deselve ingevolge zeeker contract van scheijding en deeling door Michiel van de Laar en Pieter Janse van Rooij als voogden over des inventarisants broeder Everd Paulus Tra gepasseert voor den notaris W.M. Althuijsen en zeekere getuigen tot ’s Bosch in dato 5e februarij deeses jaar bij egalisatie zijn toe ende aanbedeelt, dus …………f.  411 – 2 – 0
Aldus gedaan en geïnventariseert ter instantie als in ’t hooft deeses gemelt ende heeft deselve verclaart etc. als fol 93 tot. Actum Boxtel heeden den vierden maij 1700 drie en seeventigh, present en ondergetekent:

Hieronder staat weer het kruisje van Annemie.
Het huwelijk wordt gesloten op 23 mei 1773 en 4 maanden later overlijdt de jongste dochter.

Verdere gegevens ontbreken.


12.a3   ANTONETTA  SANTEGOETS

12.a3   ANTONETTA  SANTEGOETS,  dochter van Mourus Francis    11.b2

Gedoopt in Esch op 22 feb 1747, overleden in Berlicum op 11 aug 1816.
Gehuwd op 12 mei 1776 in den Bosch met Jan van Schakenraad uit den Dungen.

Medio 1771 gaat de vader van Antonetta hertrouwen en wordt er een inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn zes kinderen, waaronder Anthonetta [3]. Zie aldaar.

In mei 1776 wordt er in Esch een borgbrief gemaakt omdat Anthonet gaat trouwen en naar den Bosch verhuist [9]:

Wij, … scheepenen deeses dorps Esch, certificeren bij deeze dat voor ons in eigener persoon verschenen en gecompareert is Marten Gijsbert van den Braak, regeerend Armmeester in der tijd der Armen Tafele des H. Geest deeses Parochie van Esch dewelke zig in die qualiteijt met onse bewillinge en toestemminge verklaarde te stelle borge voor den onderhoud van Anthonet Santegoets, beloovende den Armen van ’s Bosch en alle andere Armen Tafele daar van te zullen bevrijdenen voorts te volgen fol. 2. In kennisse der waarheid heeft den comparant en wij scheepenen booven genemt en ik Hendricus van Hal, scheepen loco secretaris deeze ter prothocolle onderteeekent tot Esch. Heeden den derden meij 1700 ses en zeeventigh.

In 1780 gaat de familie van Antonet over tot verdeling van enkele vaste goederen [10] aan Maria-Catharina, dochter van wijlen Francis Maurits Santegoets, broer van Anthonet. Twee jaar later verdelen Jan van Schaakenraat als man van Anthonet en Peeter Maurits Santegoets officieel de goederen die al op 5 april mondeling waren toebedeeld [11]:

en als nu bij deesen geschrifte zijn doen stellen en bestaande in deese volgende perceelen namentlijk aan Jan Schaakenraat, nomine uxoris het
Eerste Loth
No. 1. een perceel land genaamt de Hofstad, groot volgens quohier een mergen 1 L 17 R off soo groot en cleijn als alhier onder den hertgang van Cleijnder Liemde geleegen is, …
2.  Item een perceel land genaamt Land aan den Dijkhalff groot volgens quohier 1 L. 26 R geleegen ter plaatse voorschr. …
3.  Item een perceel groes genaamt Drieske aan Faasenakker, groot ontrent een lop. off soo groot en cleijn ter plaatse als hier voor bij No. 1 gemelt geleegen is.
4.  Item een perceel hooijland genaamt Beerenbeempt, geleegen onder de Heerlijkheid Liempde ter plaatse genaamt den Bergh geleegen is, …
Sullende de verkrijger van dit Loth gehouden en verpligt zijn hier uijt jaarlijx en erffelijk te blijven vergelden een pagt van een halve zak rogge aan ’t comptoir van de heer Teugnagel op Ligtmis. Item een pagt van een halve zak dito aan den Armen alhier. Item zeeventien stuijvers aght penn. chijns aan vrouwe douarière princesse van Salm Kirbourg
………
Op alle welke voorschr. goederen mitsgaders het geheele regt van eijgendom hun deijlderen hier inne eenigsints competeerende etc. etc. als fol. 51 et segg.  Hebbende sij condividenten elk sijne goederen in dit sijn loth begreepen reets aanvaaart met de ’s lands en dorps lasten welke op deselve zijn staande off uijtgaande ende verclaarden zij comparanten condividenten deese perceelen vrij en allodiaal en egeen leen subject te zijn. Aldus gedaan en gepasseert binnen deese baronnije van Boxtel, heeden den vieren twintigsten maart 1700 twee en tagtigh.

Jan van Schakenraad is de schrijfkunst meester en zet zijn handtekening.

Het perceel in Liempde wordt aansluitend verkocht [12]:

Jan Schaakenraat, inwoonder ten Dungen, als in huwelijk hebbende Anthonetta Maurits Santegoeds, een perceel weyland genaamt ’t Hooij in den Beerenbeempt, groot ontrent anderhalff dagmaat off zoo groot en cleijn als alhier onder deb hertgang van Vrelikhoven geleegen is, … dit perceel aangekoomen bij mondelinge deylinge teegens zijne meede erfgenaamen van wijlen Maurits Santegoeds en naader in schrift te doen stellen dato Boxtel den 25e maart 1782 ende heeft hij mond teegens mond vercogt end ebij en mits deese gevest opgedragen en overgegeeven aan ende ten behoeve van Peeter Maurits Santegoeds, inwoonder tot Boxtel, omme etc als folio 9 tot. De quittantie van den 40 penn. van J.M. Daets in dato 26 maart 1782 is ons scheepenen als in marginee deeses gebleeken en vertoont.
Actum Liempde heeden den seeven en twintigsten maart 1700 twee en taggentigh.

Met wederom de handtekening van Jan.

In 1795 treedt Antonetta weer op als doopheffer (net als in 1772, 1773, 1779 en 1781). Verdere gegevens ontbreken. Op 23 feb 1804 wordt in den Dungen ene Jan Schakenraad begraven. Dat zal wel “onze” Jan zijn.

In 1816 overlijdt Antonetta in Berlicum, 69 jaar oud, in Berlicum


12.a4   ADRIANA  SANTEGOETS

12.a4   ADRIANA  SANTEGOETS,  dochter van Mourus Francis    11.b2

Gedoopt  in Esch op 9 apr 1749, overleden Boxtel op 2 jan 1796.
Gehuwd in Boxtel op 16 juli 1780 met Hendrik, zoon van Peeter van Esch. Na het overlijden van Adriana hertrouwt Hendricus op 24 april 1796 in Boxtel met Anna Anthony van Santvoort.

Medio 1771 gaat de vader van Adriana hertrouwen en wordt er een inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn zes kinderen, waaronder Adriana [3]. Zie aldaar.

In april 1780 staan de erfgenamen van Maurits Santegoets, waaronder Ariaantje, erfdeel af ten behoeve van Maria-Catharina, dochter van wijlen Francis Maurits Santegoets [10]. Enkele maanden later heeft zij een borgbrief nodig omdat ze naar Boxtel verhuist in verband met haar huwelijk [14]:

Wij, … scheepen der dingbancke van Esch, certificeeren bij deezen dat voor ons in eijgen persoon verscheenen en gecompareert is Andries van Liempt, regeerend Armmeester der Arma Tafelen des H. Geest van Esch voors. dewelke sig in qualiteit en met onse bewilliging en toestemming verklaarden te stellen als borge voor Adriana Maurits Santevoets, gebooren alhier, namentlijk indien het mogt gebeuren dat dezelve door ziekte off andere quade toevallen tot decadentie off armoede mogte koomen te geraken (’t geen God verhoede) om haar als dan voor zo veel deeze arme kasse is toerijkende neevens onze andere Armen te zullen onderhouden en alimenteeren en desweegens den Armen van Boxtel en alle anderen te zullen indemneeren, kost en schadeloos te stellen onder verband als naar regten.
Actum Esch den vijffden julij 1700 tagtigh.

Het huwelijk wordt gesloten maar er komen geen kinderen.

Eind 1795 maakt het echtpaar een testament [15]:

Compareerde voor ondergeteekende scheepenen van Boxtel, Hendricus van Esch en Adriaana Maurits Santegoeds, agte lieden, inwoonderen alhier, beide hunne ziels en lighaams vermoogen om te kunnen en moogen testeeren volkoomen machtig, zoo als ons scheepenen en secretaris bij het passeren deeses opentlijk bleek, te kenne geevende voorneemens te zijn om over hunne tijdelijke goederen bij hun overlijden agter te laaten, te beschikken, zoo als sij verklaarde sulcx te doen uit eijgen vrije wil, bij en mits deese, en ten dien eijnde voor af te herroepen en te niet te doen alle voorgaande testamente of andere actens van uiterste wil, welke zij comparanten gezamenlijk ofte wel ijder afsonderlijk voor dato deeses zouden mogen hebben gepasseerd, niet willende dat de selve van eenige kragt zullen zijn ofte eenige uitwerking hebbe.
En alzoo koomende ter dispositie, zoo verklaarden de comparanten testateuren over en weder, d’eerst stervende de langstleevende van hun beide te noemen en te stellen tot eenige en universeele erfgenaame en zulcx in alle haare roerende als onroerende goederen hoe genaamt of waar de selve mogte geleegen zijn, niet wes uitgesondert, die d’eerst stervende metter dood sal koomen te ontruijmen en agter te laaten, pleno jure institutionis gereseveerd nogtans de legitieme portie aan hun kind of kinderen welke in dit huwelijk nog mogte worde verwekt, zoo als deselve en dat als na scherpheid van regten zoude kunne of mooge competeeren.
Voorst verklaaren sij testateuren dat de doode van de langstleevende van hun beide ingeval zij geen wettige kinderen zullen komen na te laten, dat als dan de goederen welke in den boedel zullen worden bevonden en anders niet, zulle devolveeren en versterven aan de zijde van haar testatrice van waar de selve zijn gekoome, zonder dat daar van aan de sijde van de testateur iet wes sal werden genoten en wel de doode hand met de levende hand te deelen.
Allen ’t geene voorsz. staat de testateuren wel en duijdelijk voorgeleesen zijnde, verklaarde zij lieden alzo verstaan te hebben en het selve te weesen hun lieden testament, laatse en uiterste wil, begeerende het selve sal valideeren, het zij als testament, codicil, donatie inter vivos vel mortues of zoo het selve belt (?) na rechten, zal kunnen of mogen bestaan, versoekende het uiterste benefiece te mogen genieten.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuijse van de testateuren, heeden binnen Boxtel de twintigste december 1700 vijffen negentigh.

Adriana blijkt niet te kunnen schrijven en ondertekent met een kruisje:

Het testament komt maar net op tijd: binnen twee weken, op 2 januari 1796 wordt Adriana begraven [16]:

Er zijn geen kinderen, maar aangezien Hendrik van Esch opnieuw wil gaan trouwen moet er een inventarisatie worden gemaakt [17]:

Tauxatie van de vaste en onroerende goederen geleegen binnen den dorpe van Boxtel, agtergelaten en metter dood ontruijmt bij Adriana Maurits Santegoeds in leeven huysvrouw van Hendricus van Esch, overleeden en begraven alhier den sevenden january 1700 ses en negentigh bestaande in het naarvolgende en heeft genoemde Hendricus van Esch, inwoonder alhier verklaard de naar te noemene goederen vrij en allodiaal te zijn.
1.  Eerstelijk een perceel groesland geleegen binnen deesen dorpe in de Lezepsdenke (?), groot omtrent seven lopense, … ’t welk na behoorlijk onderzoek is bevonden waardig te zijn en getauxeerd op eene somme van een hnderd en vijftig guldens, dico ………………………………………………….….. f.  150 – 0 – 0
Belast dit perceel met eene chijns van dartien duyten aan het chijnsboek alhier
is in capitaal: …………………………………………………………………………………………….  f.     2 – 0 – 10

afgetoogen rest   ……………………………………………………………………………………..         f.  147 – 19 – 6

2. Item een perceel teulland geleegen als voor, groot omtrent 1½ loop, … ’t welk in voegen als voor is getauxeerd op een somme van vijff en seventigh guldens, dico …………………………..           f.   75 – 0 – 0
3. Item een perceel hooyveld geleegen als voor, groot omtrent 2 loop, … ’t welk in voegen als voor is getauxeerd op een somme van sestig guldens dico  ………………………………………………….    f.   60 – 0 – 0
4. Item een perceel groesland geleegen als voor, groot omtrent een loopense, … ’t welk in voegen als voor is getauxeerd op een somme van veertig guldens dico  ………………………………………………..    f.   40 – 0 – 0
5. Item en laastelijk een perceel teulland geleegen als voor, genaamt den Heijackere, groot omtrent 1½ loopense, … ’t welk in voegen als voor is getauxeerd
op een somme van vijff en seventigh guldens dico …………………………………….………..    f.   75 – 0 – 0
belast dit perceel met een derde part in vier stv chijns aan het chijnsboek alhier
is in capitaal: ……………………………………………………………………………………………   f.    1 – 13 – 5/3
afgetoogen rest ………………………………………………………………………………..           f.  73 – 6 – 10 2/3
==============
f.  396 – 6 – 0 2/3

xx penn.  …………….       f.    19 – 16 – 6

Wijders verklaaren wij, …. deesen tauxattie in opregtigheid en naar behoorlijk ondersoek gedaan te hebben en specialijk meede dat wij in het doen dezelve stiptelijk agtervolgt hebben het 11e en 14e art. der ordonnantie in dato 24e december 1695 en beginnende met den 1e february 1696 op het middel van de 20e penn. geëmaneerd.
Actum Boxtel den eersten maart 1700 ses en negentigh.


12.a5   PETER  SANTEGOETS

12.a5   PETER  SANTEGOETS,  zoon van Mourus Francis    11.b2

Gedoopt in Esch op 21 sep 1751 ,  overleden in Boxtel op 5 dec 1815.
Gehuwd met Maria Merx.
Kinderen :
13.c1   Martien,  gedoopt in Boxtel op 4 sep 1791, overleden op 28 nov.
13.c2   Wilhelma,  gedoopt in Boxtel op 25 dec 1792.
13.c3   Jan-Francis, gedoopt in Boxtel op 1 jan 1795.
13.c4   Martien, gedoopt in Boxtel op 22 okt 1797.
13.c5   Jan, gedoopt in Boxtel op 21 aug 1799.
13.c6   Francisca, gedoopt in Boxtel op 22 jan 1802.

Medio 1771 gaat de vader van Peter hertrouwen en wordt er een inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn zes kinderen, waaronder Peter [3]. Zie aldaar.

In februari 1780 treedt Peter op als voogd van Maria-Catharina, minderjarige dochter van Francis (en kleindochter van Maurits) bij het opmaken van een inventaris in het sterfhuis van Maurits, zie aldaar  [18].  Een paar maanden later staan de erfgenamen van Maurits Santegoets, waaronder Peter, erfdeel af ten behoeve van genoemde Maria-Catharina zodat ze bezit heeft om van te leven [10]. In augustus 1781 wordt een obligatie van f.  300 verkocht ten behoeve van Peeter Maurits Santegoets [19] aldus het repertorium. Een week later moet hij geld lenen [20]:

Op heeden den veertienden augustij1700 eenen taggentigh compareerde voor mij, … openbaar notaris bij eden Er. Moog. Raade en Leenhoven van Braband en landen van Overmaze in ’s Hage gecreëert en geadmitteert binnen deese Baronnije van Boxtel resideerende en voor de naegenoemde getuijgen, Peeter Maurits Santegoets, woonagtigh alhier, mij en getuijgen bekent de welke bekende en verclaarde wel en deugedelijk schuldig te weesen aan ende ten behoeve van Johannes Janse van de Sande, meede woonende alhier ofte desselfs regt verkrijgende eene capitaale somme van tweehondert carolij guldens à twintigh stuijvers iederen gulden gereekent, goet gangbaar Hollands gelt, spruitende deese schult ter zaake van goede deugdelijke geleende en ten danck ontfangene penningen bij hem comparant en geloover uijt handen van den voorn. crediteur intfangen en genooten, soo hij bij deesen bekende en verclaarde, renuncieerende oversulx van d’exceptie van onaangetelde gelde, belovende hij comparant gemelde capitaale somme van tweehondert guldens aan handen ven de voorn. crediteurofte sijn regt vercrijgende vrij te sullen restitueeren, voldoen en betaalen van heeden dato deese over een jaar met den intrest van dien teegens vier gulden procento, te reekenenvan heeden dato deeses aff tot de voldoeninge en afflossinge toe incluis, ende ingevalle dat de voors. tweehondert guldens met bewilliging van den voorn. crediteur ofte sijn regt verkrijgende langer bleeven staan als een jaar, soo zal den intrest blijven loopen en continueeren ten prijse als voor tot ‘er tijd ende soo lange de volle en effectueele voldoeninge en afflossinge van geseijde capitaal van twee hondert guldens zal sijn geschiet.

Ende in cas van opsegginge zal men weedersijds gehouden zijn sulx elkanderen drie maanden voor den verschijningsdag behoorlijk te vercondigen en waarschouwen in der minne off wel desnoods geregtelijk. Ende tot meerder verseekering van voorseijde crediteur ofte sijn regt verkrijgende , zoo verclaart hi comparant bij deesen te consenteeren dat den inhouden deeser acte voor heeren scheepenen en ter secretarije alhier ofte elders alwaar hij comparant eennige vaste goederen mogte gestaan off geleegen hebben, zal vernieuwt en rerealiseert werden, ten dien eijnde onweederroepelijk constitueeren den eersten en allen toonder der uijtgemaakte acte, omme de voors. realisatie te doen naar stijl ter secretarije alwaar sulx voorkomen zal gebruijkelijk sijnde ende voorts zijn comparants persoonen goederen present en toekomende reëelijken in debita forme te verbinden, alles ten zijnen costen en lasten.

Gelovende hij comparant allen ’t geene voorschr. staat voor goed vast en steedig en van waarden te sullen houden en doen houden en den voorschr. geconstitueerde te zullen indemneeren onder verband als voor Tot naarkominge van het geene voorschr. staat stelt hij comparant zijn persoon en goederen onder verbantsbedwang en executie als naar regten.

Aldus gedaan en gepasseert binnen deese baronnije van Boxtel op dato als boven ter presentie en overstaan …

Peter kan dus schrijven,in tegenstelling tot zijn zussen.

Twee jaar later, in 1782, verdelen Jan van Schaakenraat als man van Anthonet en Peeter Maurits Santegoets officieel de goederen die al op 5 april mondeling waren toebedeeld [11]:

Tweede Loth
Ende is bij deesen toe en aanbedeelt aan Peeter Santegoets
No. 1 een teulhuijs met den hoff en land bij ’t huis, groot te samen 7 L 32 R off zo groot en cleijn als onder den hertgang van Cleijnderliempde gestaan en geleegen is, …
2. Item een perceel groes genaamt Drieske bij het Huijs, groot ontrent 1½ Lop. geleegen en geringenoot als hiervoor bij bo. 1 gemelt.
3. Item een perceel dito genaamt Heij en Weij in de Driesse, groot circa een halff lopp. off meede soo groot ter plaatse en in de selve ringenoten als hier voor bij no. 3 gemelt geleegen is, zullende de verkrijger van dit lot gehouden en verpligt zijn uijt deese goederen jaarlijx en erffelijk te blijven vergelden eene pagt van vijff gulden aan ’t comptoir van de heer rentmeester de Kempenaar op Ligtmisch
Op alle welke voorschr. goederen mitsgaders het geheele regt van eijgendom hun deijlderen hier inne eenigsints competeerende etc. etc. als fol. 51 et seqq. hebbende zij condividenten elk zijne goederen in dit sijn loth begreepen reets aanvaart met de ’s lands en dorps lasten welke op deselve zijn staande off uijtgaande ende verclaarden de comparanten condividenten deese perceelen vrij en allodiaal en egeen leen subject te zijn.

Aldus gedaan en gepasseert binnen deese Baronnije van Boxtel heeden den vier en twintigsten maart 1700 twee en tagtigh, present en onderget.:

Pieter tekent met horten en stoten, hij is het schrijven kennelijk niet gewoon.

Aangezien Peter vanaf 1791 kinderen krijgt die gedoopt worden, gaan we er van uit dat hij eind 1790 of begin 1791 getrouwd is, maar een huwelijksregistratie is niet gevonden.

Ook verder ontbreken de gegevens: geen aankoop/verkoop, geen testament.

Alleen nog zijn overlijdensakte op 67 jarige leeftijd [21] in Boxtel:


12.a6   JAN  SANTEGOETS

12.a6   JAN  SANTEGOETS,  zoon van Mourus Francis   11.b2

Gedoopt in Esch op 13 juli 1755 ,  overleden in Boxtel op 24 jan 1815.
Gehuwd met Catharina van Vught.
Kinderen :
13.b1   Martien,  gedoopt in Boxtel op 21 juni 1789.
13.b2   Hendrik,  gedoopt in Boxtel op 22 dec 1790.
13.b3   Maria-Catharina,  gedoopt in Boxtel op 31 mei 1792.
13.b4   Jan-Francis,  gedoopt in Boxtel op 2 juni 1795.

Medio 1771 gaat de vader van Jan hertrouwen en wordt er een inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn zes kinderen, waaronder Jan [3]. Zie aldaar.

In april 1780 staan de erfgenamen van vader Maurits Santegoets, waaronder zoon Jan, erfdeel af ten behoeve van Maria-Catharina, dochter van wijlen Francis Maurits Santegoets [10].

Ook van Jan hebben we geen huwelijksakte maar alleen het doopsel van zijn kinderen. Zijn huwelijk zal circa 1788 geweest zijn.

Over het jaar 1795 wordt een lijst opgesteld [22] vanwege een compensatie voor de slechte oogst:

Specifiecque lyste van allen de teullanden geleegen binnen den Dingbancke van Esch welke teul subject zijn met der naame dat eygenaars off beteulders en die door ons ondergeteykende municipaliteit (na verhoor van eenige geërfdens) tot voldoening aan de publicatie van de representante van het volk van Bataafsch Braband dato 22e maart 1796 met inhereering van de publicatie van de provisioneele representanten van den 29e october daar bevoorens, teegens tien stuyvers per lopense zijn gequoteert uijt hoofde van het slegte gewas veroorzaakt door het excessive hooge water, ten jura van approbatie van voorsz. representanten. en zulks zo veel mogelijk tot schadeloos stelling van den particuliere trendheffer deezes dorps, welke sustineert te zijn vrouwe M. Berkhout weduwe Bouwens als regt van collatie hebbende.

Van het patronaatschap deezes voorschreeve dorp, wier tienden op den 1e augustij inden gepasseerden jaare 1795 na alle aangewende devoiren niet heeft kunnen verpagt krijgen, bestaande in het navolgende:
Lopense     Quotisatie
Cornelis Santegoets                      26            f. 13 – 0 – 0
Buyten gebruikers woonende onder Boxtel
Joannes Santegoets                      12            f.  6 – 0 – 0
Aldus deeze quotisatie gedaan binnen Esch den een en twintigste april 1700 sesenneegentig, tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. present de geheele municipaliteit.

In 1799 komt Jan nog voor als borg bij een openbare verkoop van boeren gereedschap en andere huisraad [23] . Jan is daar borg voor de aankoop van een hoogkar voor 30 gld door Hendrik van Doornmaele.

Wederom ontbreken verdere gegevens zoals aankoop/verkoop, testament, e.d.

Jan overlijdt in 1815 net als zijn broer Peter [24]. Hij is 63 jaar geworden.


12.a8   ANTONIE  SANTEGOETS

12.a8   ANTONIE  SANTEGOETS,  zoon van Mourus Francis   11.b2

Gedoopt  in Esch op 3 mei 1757 ,  overleden St.Michielsgestel op 20 feb 1814.
Ongehuwd.

Medio 1771 gaat de vader van Antony hertrouwen en wordt er een inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn zes kinderen, waaronder Antony [3]. Zie aldaar.

In april 1780 staan de erfgenamen van vader Maurits Santegoets, waaronder zoon Antony, erfdeel af ten behoeve van Maria-Catharina, dochter van wijlen Francis Maurits Santegoets [10].

Van Antony kennen we verder nog een melding als doopheffer van Henricus Joannis Santegoeds in 1790 en zijn overlijdensakte in 1814 op 55 j. leeftijd [25]:


12.b1   JAN-FRANCIS  SANTEGOETS

12.b1   JAN-FRANCIS  SANTEGOETS,  zoon van Cornelis-Antoon   11.b4

Gedoopt in Esch op 12 mrt 1773, overleden op 27 mrt 1824 in Empel.
Gehuwd met Maria van Herwijnen omstreeks 1810. Zij is overleden op 17 jan 1839 te Empel.
Kinderen :
13.d1   Cornelia-Antonia,  gedoopt in Empel 16 nov 1810.
13.d2   Johanna, geboren in Empel 5 feb 1813.
13.d3   Frederika-Bernardina, geboren in Empel 4 jan 1817.
13.d4   N.N. geboren in Empel 6 april 1819.
13.d5   Johanna-Petronella, geboren in Empel op 21 aug 1822.

Behalve de geboorte van de vier (vijf?) kinderen is er weinig bekend over Jan-Francis. Hij was schoolmeester in Gewande (onder Empel). Er is geen huwelijksdatum van hem bekend.

Dat hij als schoolmeester kon schrijven is natuurlijk duidelijk:

In 1811 benoemt zijn zus Joanna-Maria hem tot voogd over haar enig overgebleven kind Willemijn [26].

Op 16 juni 1819 wordt een proces verbaal opgemaakt [27] want Jan-Francis heeft de termijn overschreden van de aanmelding van de geboorte van een kindje op 6 april van dat jaar:

Audientie van den 16e Juni 1819 in zake van den Heere Officier, ambtshalve eischer en aanlegger ingevolge exploit van den 12e dezer op ende jegens Jan Francis Santegoets, oud 46 jaren, school-onderwijzer wonende te Gewande onder Empel.
Gezien bij de tweede Kamer der Regtbankvan Eersten Aanleg zitting houdende te ’s-Hertogenbosch, Hoofdplaats der Provincie Noord-Braband, vonnissende in correctionele zaken, de stukken van het proces ten lasten van voorn. Jan Francis Santegoets, beklaagd van het kind, waarvan zijn huisvrouw op den 6 april ll. bevallen was met ten minsten niet behoorlijk binnen het tijdverloop bij de wet bepaald, aan den officier van den Burgerlijken Staat te hebben aangegeven.
Gezien en voorlezing gedaan van het deswegens opgemaakt Verbaal van den Burgemeester van Empel in dato 3e mei 1819.
Gehoord den beklaagden in zijne gegevene antwoorden ter audientie dezer Regtbank, alsmede de getuigen in hunne verklaringen die den vereischten eed hebben afgelegd.
Gehoord den beklaagden in zijne daarop gedane aanmerkingen,
Gehoord den Heere Officier in zijne voordragt der zaak en in zijne geschrevene en onderteekende conclusien aan den Regtbank overgegeven, houdende, dat het de Regtbank moge behagen den Beklaagden te condemneren tot het minimum der straffe bepaald bij art. 346 en in de kosten.
Gehoord den beklaagden in zijne verdedigingen, De regtbank voornoemd, na dat ieder regter zijn gevolen geüit heeft, achtervolgens de wet; Aangezien het gebleken is dat de beklaagde ten behoorlijke tijde en plaatse bij de wet voorgeschreven de aangifte van zijn kind het welk op den 6e april j.l. geboren was, heeft gedaan, spreekt de beklaagde Jan Francis Santegoets vrij van de tegen hem ingebragte aanklagte en vernietigt de citatie en instructie met al dat er op gevolgd is.Aldus gewesen en uitgeproken te ’s-Hertogenbosch den 16 juny 1819 bij de Heeren Mrs Vogelvanger President, van Hanswijk en Augerman regters.

Hij wordt dus vrijgesproken. Van het kindje dat toen geboren was, hebben wij geen geboorteakte teruggevonden. Mogelijk was het dood geboren.

Jan Francis overlijdt in 1824 in Empel, 51j oud [27a]:

Zijn vrouw Maria overlijdt 15 jaar later eveneens te Empel, 57 jaar oud.


12.b2   JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS

12.b2   JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Cornelis-Antoon   11.b4

Gedoopt  in Esch op 20 jan 1775, overleden in Esch op 14 mei 1811.
Gehuwd in Esch op 9 juli 1797 met Nicolaas zoon van Marten Hendrik van den Braak
5 kinderen. Nicolaas is overleden in 1807.

Uit de huwelijksakte blijkt dat beide personen de schrijfkunst meester zijn:

Naast de huwelijksacte en de geboorten van haar kinderen komen we Johanna-Maria tegen in een acte in 1807, na het overlijden van haar man,  waarin zij toestemming vraagt om land te verkopen om schulden te kunnen betalen.[28]:

Gezien bij schout civiel en schepenen der rechtbancke van Esch de requeste aan den zelven gepresenteerd, luidende woordelijk als volgt:

Aan schout civiel en schepenen van Esch.

Geevt met gepast respect te kennen, Johanna Maria Santegoets, weduwe wijlen Nicolaas van den Braak, wonende alhier tot Esch,

Dat de suppliante het ongeluk gehad hebbende dat bovengenoemde haren man dezer wereld is komen te overleijden zonder testament te hebben gemaakt, nalatende twee beide nog minderjarige kinderenmet de suppliante in echt verwekt.

Dat zij sippliante wiens omstandigheden niet gedogen langer in het boerebedrijf te blijven zitten, met de naaste vrienden van vaders en moeders zeijde haarer minderjarige kinderen is overeengekomen tot afdoening van eenige schulden niet alleen haare haaffelijke maar ook eenige erfhaaffelijke goederen welke zij te samen met gen. haren man heeft bezeten publiek en voor alle man te verkopen.

Dan daar zij suppliante de hier voorgemelde erfhaaffelijke goederen maar in tochte is bezittende zodanige verkopinge niet vermag te geschieden zonder Ulieder authorisatie.

Dat ten blijke van het consent en goedvinden in ’t geene voors. twee der naaste vrienden van vaders en moeders zijde der voormelde minderjarigen deze mede hebben ondertekend.

Mits welke zo keerd de suppliante zig eerbiedig tot Ulieden, verzoekende Ulieder authorisatie om niet alleen haare haaffekijke maar ook eenige erfhaaffelijke goederen bij haar in tocht bezeten wordende, publiek en voor alle man te doen verkopen ende penningen daarvan provenieerende te emploijeeren tot betaling van de hier voor gemelde schulden.

Onderstond: ’t welk doende etc. waren ondertekend: Johanna Maria Santegoets, Corneliantonet van den Bighelaaar, grootmoeder van moeders zeijde, Maria Elisabeth Santegoets, moeije van moeders zeijde, Marten van den Braak, grootvader van vaders zeijde, Adriaan van den Braak, oom an vaderszeijde.

En op alles wel en rijpelijk hebbende gelet waarop in dezen eenigzints te letten stonde, schout civiel en schepenen voornoemd, accordeeren het gedane verzoek en authoriseeren de supliante mitsdien om niet alleen haare haaffelijke goederen maar ook eenige der erfhaafelijke goederen bij haar in tocht bezeten wordende publiek en voor alle man te doen verkopen en de penningen daar van provenieerende te emplojeeren tot betaling van de hier voor gemelde schulden.

Actum in vergadering binnen Esch den sestiende december 1800 en zeven, present den president schepen, loco schout civiel en alle schepenen dempto van Liempt.

Vier jaar later, in 1811, laat Johanna Maria in een testament vastleggen dat haar broer Jan-Francis Santegoets benoemd wordt als een van de voogden van haar minderjarige dochter Willemijna [29]:

Compareerden voor de ondergetekende schepenen der regtbanke van Esch, Johanna Maria Santegoets weduwe van wijlen Nicolaas van den Braak, boerin, wonende alhier tot Esch, zijnde zij comparante ziekelijk, haar verstand en onverwarde uitspraak volkomen magtig zoals ons schepenen en secretaris bij het passeeren dezes is gebleken, dewelke verklaarde tot voggden over haar minderjarig kind genaamd Willemijna van den Braak bij voornoemde haren man in huwelijk verwekt, aan te stellen en te noemen de personen van Jan-Francis Santegoets, schoolmeester van Gewande en wonende aldaar en Peter van Oers, schoolmeester dezer gemeente en wonende alhier en wel den eerstgenoemde als administreerende voogd en de laatstgenoemde als toeziende voogd, ten einde het bovengenoemd minderjarig kind en deszelfs goederen getrouwelijk te regeeren en adminstreeren, gevende en besprekende aan dezelve voogden zodanige ampele last, magt en faculteit als aan eenige testamentaire voogden kan en mag gegeven worden en speciaal de magt van assumtie en surrogatie tot het einde van de voogdije toe, aan welke alzo geassumeerde en desurrogeerde voogden door haar comparante dezelve magt werd verleend als voorschreven staat.

Al het welk de comparante wel, klaar en duidelijk en onderscheiden voorgelezen en door haar zo zij openlijk zeide, wel verstaan en begrepen wezende, verklaarde zij bij de voorschreve aanstelling te persisteeren, willende en begeerende dat zulks zal worden agtervolgt en nagekomen zoals naar regten best zal kunnen bestaan.

gepasserd binnen Esch ten woonhuize van de comparante hare moeder de weduwe Cornelis Santegoets, den zevende meij 1800 en elf ten overstaan van Willebrordeus van Liempt en Willem de Kort, schepenen.

Een handtekening zetten (zie boven) gaat niet meer vanwege haar zwakheid:

Marge: Enreg. à Bois le Duc le treize mai 1811 vol 1er f.60 à case d.p. deux france vingt centime.

Het testament komt niet te vroeg want een week later is zij overleden [30]:


12.b3   MARIA-ELIZABETH  SANTEGOETS

12.b3   MARIA-ELIZABETH  SANTEGOETS,  dochter van Cornelis-Antoon   11.b4

Gedoopt  in Esch op 5 apr 1778, overleden 26 aug 1857 te Oirschot.
Gehuwd in Esch op 03-05-1818 met Johannes Bresser (geboren in Oerle 31-03-1784, leerloyer. Hij is overleden op 3 sept 1855 in Oirschot

De huwelijksakte is door beiden ondertekend [31]:

Johannes overlijdt in 1855 en Maria-Elisabeth 1857 [31a]:

Geen verdere gegevens bekend.


12.c1   WILHELMA  SANTEG0EDS

12.c1   WILHELMA  SANTEG0EDS,  dochter van Evert Jan   11.e2

Gedoopt  in St.Michielsgestel op 16 aug 1768, overleden aldaar op 24 feb 1845.
Gehuwd aldaar op 5 okt 1788 met Jan zoon van Aart van Veggel (8 kinderen). Jan is op 29 april 1815 in St.Michielsgestel overleden. Dagloner.

Na het overlijden van haar man in 1815 koopt Wilhelmina in 1816 in St. Michielsgestel van haar zwager een derde deel van een huis c.a. [32]:

Voor mij Jacob Meurs, openbaar notaris residerende te St. Michiels Gestel, Arondissement van ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband in bijwezen der nagenoemde getuigen was tegenwoordig, Hendrik Arnoldus van Veggelen zijne huisvrouw Angenees van Wijk, landbouwer, wonende te Nieuwkuik, kanton Waalwijk, de welke verklaarde te hebben verkogt en mits dezen wettelijk en erflijk optedragen en overtegeven aan zijne aangehuwde zuster Willemijna Everts Santegoeds, weduwe van Johannes Arnoldus van Veggel, landbouwster wonende alhier present en accepterende,

Een derde gedeelte in een huis, schuur en stal, gequoteerd N 299 met aangelegen teulland groot zeven lopensen vier en dertig roeden, gequoteerd N 2389 en N 2390 staande en gelegen alhier aan de Brandsche Heide, …  Voorschreve huis en land is belast met eene chijns van eene gulden, eene stuiver en twaalf penningen in eene meerdere chijns van vier gulden jaarlijks te vergelden aan het chijnsboek van St. Michiels-Gestel ingevolge transport gepasseert voor schepenen van St. Michiels-Gestel in dato den zesden December zeventienhonderd vier en zestig.

Den verkoping is gedaan voor een somme van vierhonderd vijftig gulden welke den verkopers bekennen van de koperse ontvangen te hebben. De grondlasten over den jaren achtien honcdrt zestien verschuldigd zijn ten lasten van de koperse, benevns alle kosten zo van enregistrement, transcriptie en verdere uit deze voortvloeiende..

Verklarende zij comparanten op verband van hun persoon en goederen present en toekomende, het voorschreve verkopen opdregen en overgeven altoos e zullen houden en doen houden voor goed, vast, stedig en van waarden en zal de verkrijgende gehouden zijn te betalen de jaarlijksche grond- en andere lasten, waar mede dit getransporteerde is of mogt worden bezwaart, als mede te onderhouden alle schouwen, wegen, stegen, rivieren, waterlaten, hekkens en verdere kommeren, regten en servituten zo van ouds regt als gewoonte, als mede te moten laten wegen die daar toe van ouds gerechtigd bevonden werd, aantevaarden aanstonds. Wijders verklaarde hij komparant dat dit getransporteerde goed niets gemeen heeft met de belasting op het regt van successie.

Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten woonhuize van mij notaris, den negen en twintigsten Juny achtien honderd en zestien in tegenwoordgheid van … , veklarende de verkopers en de koperse niet te kunnen schrijven.

In 1822 leent Wilhelmina 150 gld [34]:

Voor … openbaar notaris residerende te St. Michiels Gestel, … was tegenwoordig Wilhelmina Santegoeds weduwe van Johannes van Veggel, landbouwerse wonende te St. Michiels Gestel de welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan mejufvrouw Catharina Strickling weduwe van den heer Jacobus Heijde, zonder beroep wonende te ’s-Hertogenbosch een capitale somme van een honderd en vijftig guldens, spruitende deze schuld uit deugdelijk geleende en wel aangeteelde penningen, welke de comparante  bekende uit handen van de jufvrouw ontvangen te hebben, belovende zij debitrice voorschreve  capitaal met den legalen interest van dien ad vijf procente te zullen restitueren heden over één jaar en ingeval van langer onderhouding in de betaling van gemelde interest jaarlijks te zullen blijven continueren tot de geheele voldoening en aflossing toe en in cas van restitutie of repetitie zal men gehouden wezen elkanderen drie maanden van te voren behoorlijke opzegging te doen zonder aan schouw op de vervaldag te nemen, welke kosten van opzegging door de debitrice alleen zullen moeten worden gedragen en betaald.

Tot guarantie van voorschreve capitaal en den interest van dien verklaaart de debitrice speciaal te verbinden en hypothekeren: een derde gedeelte van een huis, schuur en stal gekwoteerd N 299 met bijzijnde teelland gelegen aan den Anderen te St. Michiels Gestel aan de Brandsche Heide, …gekw. N 2389 en 2390 groot te zamen omtrend een bunder zeven en twintig roeden elf ellen (oude maat zeven loopense vier en dertig roeden), …

De debitrice verklaarde ten haren kosten te consenteren in de inschrijving top het kantoor der hypotheker van de onroerende goederen hier boven omschreven.

Tot nakoming van hetgene voorschreve verklaren partijen domicilie te kiezen ter hunner woonplaatse alwaar dezelve zullen erkennen de echtheid van alle acten en exploiten welke krachtens deze zouden kunnen gedaan worden. Waarvan acte.

Gedaan en gepasseert te St. Michiels Gestel ten kantore van mij notaris den zestiende February achttienhonderd vier en twintig in bijwezen van …  verklarende de comparante debitrice niet te kunnen schrijven.

In hetzelfde jaar verhuurt Wilhelmina haar huis c.a. [35]:

Voor … openbaar notaris residerende te St. Michiels Gestel, … waren tegenwoordig Wilhelmina Santegoeds weduwe van Johannes van Veggel ,landbouwster en Theodorus Krol, dagloner, beide wonende binnen deze gemeente van St. Michiels Gestel, de welke verklaarden, de eerstgenoemde te hebben verhuurd, en den tweede genoemde te hebben gehuurd,

Een huis, schuur en stal met backhuis, hof, groes en teelland, gelegen aan den Anderen te St. Michiels Gestel aan de Brandsche Heijde, groot te zamen omtrend zes en zestig roeden en twintig ellen (oude maat: vier loopensen), …

De verhuringe is geschied voor den tijd van drie achtereenvolgende jaren, aanvang nemende te weten den hof en groesland half maart, het huis, schuur, stal en backhuis Pinxteren avond en het teelland oogst aan de stoppelen, alles van den jare achttien honderd twee en twintig en expirerende op dezelfde tijden van den jare achttien honderd vijf en twintig.

Den huurder zal gehouden weze elk jaar op Pinxterenen en wel eerst maal dat van den jare achttien honderd drie en twintig aan handen van den verhuurderse te betalen een somme, van veertig gulden.

Den huurder zal mede verplicht zijn ieder jaar op het hiervoor omschrevene huis ter zijnen kosten moeten verdekken vijf honderd pond goed dakstroo, waartegen denselve den ouden afval genieten zal.

Den huurder zal moeten onderhouden alle ordinaire en extra ordinaire schouwen langst off over zijn gehuurde loopende.

Alle glazen die van gene veugstens voorzien zijn, zijn ten lasten van de verhuurderse en die waar veugstens voor hangen voor rekening van den huurder.

Tot nakoming van het gene voorschreve verklaren parijen domicilie te kiezen ter hunner woonplaatsen alwaar dezelve zullen erkennen de echtheid van alle acten en exploiten welke krachtens deze zouden kunnen gedaan worden. Waarvan acte.

Gedaan en gepassseerd te St. Michiels Gestel ten kantore van mij notaris den dertiende Maart achttien honderd twee en twintig in bijwezen van …  verklarende de verhuurderse niet te kunnen tekenen en schrijven.

In 1824 leent Wilhelmina wederom geld, nu 110 gld van dezelfde dame [36]:

Voor … openbaar notaris residerende te St. Michiels Gestel, … was tegenwoordig Wilhelmina Evert Santegoeds weduwe van Johannes Arnoldus van Veggel ,landbouwster wonende te St. Michiels Gestel de welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan mejufvrouw Catharina Strickling weduwe van den heer Jacobus Heijden, zonder beroep wonende te ’s-Hertogenbosch, eene somme van een honderd guldens, spruitende deze schuld uit deugdelijk geleende en wel aangetelde penningen, welke de debitrice  bekend bereids van de creditrice ontvangen te hebben, belovende zij debitrice voorschreven capitaal van een honderd guldens met den wettigen interest van dien à vijf procent te zullen restitueren heden over een jaar en ingeval van langer onderhouding in de betaling van gemelde interest jaarlijksch te zullen blijven continueren tot de geheele voldoening en aflossing toe.

En in cas van wedergeving of terugvordering zal men gehouden wezen den anderen drie maanden bevorens behoorlijke opzegging te doen zonder aan schouw op de vervaldag te nemen, welke kosten van opzegging en andere daaruit voortvloeijende door de debitrice alleen zullen moeten worden gedragen en betaald.

Tot garantie  van voorschreve capitaal en den interest van dien verklaart de debitrice speciaal te verbinden en hypothekeren: een derde gedeelte van een huis, schuur en stal gekwoteerd N 299 aaneggende tuin en teelland gekwoteerd N 2389 en 2390 groot te zamen in het geheel omtrent een bunder zeven en twintig roeden elf ellen, staande en gelegen aan den Anderen te St. Michiels Gestel aan de Brandsche Heide, …

De debitrice verklaarde ten haren kosten toe te stemmen dat er omschrijving worde genomen ten kantore van hypotheker te ’s-Hertogenbosch op het onroerende goed hier boven genoemd.

Tot nakoming van hetgene voorschreve verklaard de debetrice domicilie te kiezen ten haren woonplaats alwaar deze toe erkennen zal de echtheid van alle acten en exploiten welke krachtens deze zouden kunnen worden gedaan. Waarvan acte.

Gedaan en gepasseerd te St. Michiels Gestel ten kantore van mij notaris den zevenden der maand February achttienhonderd vier en twintig in bijwezen van …  verklarende de debitrice niet te kunnen schrijven noch teekenen.

Weer twee jaar later verkoopt Wilelmina bovengenoemde boerderij [37]:

Voor … openbaar notaris residerende te St. Michiels Gestel, … was tegenwoordig Wilhelmina Santegoeds weduwe van Jan van Veggel, landbouwster wonende te St. Michiels Gestel, dewelke verklaarde ondfer vrijwaring van evectie te hebben verkocht en mits deze wettig en erflijk op te dragen en overtegeven aan den heer Jacobus de Bergh, bewaarder der hypoyheken in het Arondissement ’s-Hertogenbosch, wonende te ’s-Hertogenbosch, denwelken mede alhier present verklaard voor zich te accepteren,

Een huis, schuur en stal onder een dak, mitsgaders een backhuis, tuin en teelland, staande en gelegen aan den Anderen te St. Michiels Gestel aan den Hortick, groot te zamen omtrend veertig roeden, …

Voorschreve huis en land is belast met eenen jaarlijksen cijnsvan eene gulden acht centen in een mmeerderen cijns van vier guldens, aan het cijnsboek van St. Michiels Gestel zedert onheugelijke tijden vegolden geworden.

Deze vekoping is geschied voor eene som van vier honderd en vijftig guldens, welke de verkoopster bekend van den kooper te hebben obtvangen, waarvan kwitantie, dus  f. 450,00

Wijders verklaarde de verkoopster den voornoemden heer kooper te stellen en hebrogeren in al dat regt van eigendom waartoe zij enigzints is bevoegd, mitsgaders met alle voor- en nadeelige regten, lasten, kommeren en servituten als tot het verkochte zijn behoorende, zonder daarvan iets uittezonderen noch voortebehouden, zich diensvolgens van hetzelve geheel ten behoeven van kooper ontdoende, begeerende dat denselve er voortaan mede zal handelen na welgevallen en die regten uitoeffenen zoo als zij heeft of had behooren te doen, aanvangende bij het parferen dezes.

Het gebruijk van het verkochte blijft voor de verkoopster voorbehouden tot Pinxteravond des jaars achttien honderd zeven en twintig.

De helft der kosten uit dezen verkoop en overdracht voortspruitende zullen door de verkoopster moeten worden voldaan.

Tot nakoming van het gene voorschreve, verklaren parteijen domicilie te kiezen ter hunner respectieve woonplaatsen ter welker plaatse etc, .niettegenstaande etc. belovende etc. verbindende etc. afstand doende etc.   Waarvan acte.

Gedaan en gepassseerd te St. Michiels Gestel ten kantore van mij notaris den achsten Augustus achttien honderd zes en twintig in bijwezen van …  verklarende de verkoopster na voorlezing niet te kunnen schrijven noch teekenen.

Hierna blijft het stil rond Wilhelmina tot haar overlijden in 1845. Zij is dan 77 jaar oud [38]:


12.c2   JAN  SANTEG0EDS

12.c2   JAN  SANTEG0EDS,  zoon van Evert Jan   11.e2                                       

Gedoopt in St.Michielsgestel op 22 aug 1770 ,  overleden aldaar op 30 nov 1845.
Gehuwd in St.Michielsgestel op 23 juli 1815 met Geertruida dochter van Hendrik van Hees,
geboren 12 mei 1788 in Schijndel. . [39] Zij overleed op 29-08-1831 te St.Michielsgestel
Kinderen :
13.f1   Lambert,  geboren in St.Michielsgestel op 7 april 1816, overleden op 13 april.
13.f2   Hendrik,  geboren in St.Michielsgestel op 11 juni 1817.
13.f3   Evert, geboren in St.Michielsgestel op 24 jan 1820.
13.f4   Leonard,  geboren in St.Michielsgestel op 22 jan 1822.
13.f5   Elisabeth,  geboren in St.Michielsgestel op 26 dec 1824, overleden aldaar op 10 apr 1827.
13.f6   Elisabeth, geboren in St.Michielsgestel op 7 nov 1827.
Dagloner

Enkele jaren na zijn huwelijk, in 1818, koopt Johannes op een openbare verkoop [40]:

Generale conditien en voorwaarden waarna de navolgende onroerende goederen zullen worden verkocht.
Art. 1   De verkooping geschied in gulden van twintig stuijvers het stuk, te betalen aan handen van mij notaris binnen acht dagen na de finale verkooping.
Art. 2   De koopers zullen alle hoegenaamde lasten moeten betalen, die op de te verkoopene onroerende goederen zouden mogen staan, als mede alle chijnsen, renten en capitalen die hierna zullen worden uitgestoken en begeert al ware dezelve uit andere goederen voortspruitende.
Art. 3   De kopers zullen moeten dragen alle servituten en de goederen aanvaarden zoo als zij zich bevinden, zonder dat de verkoopers er eenige oprichten omtrent de staat derzelve willen gehouden wezen wier te kort komende of overschot ten voor- of nadelen van den kooper zijn zal.
Art. 4   De koopers zullen moeten betalen de regten en kosten van enregistremente in alle diegene welke uit den verkooping zouden kunnen voortvloeijen zonder nochtans aan den koopprijs te kunnen korten.
Art. 5   Item zullen de koopers acht dagen na de finale verkooping moeten betalen het salaris van de notaris bedragende vijf procento, voor wijnkoop twee duiten per gulden zoo voor de mijnpenningen als slagen alsmede nog het minuteren en uitmaken dezer conditien met het transport of de opdragt vervaardigen, schrijven, rondbrengen en zegels der billetten van deze omme ………. in de speciale conditien omschreve in koop tien guldens behalve de zegels en eindelijk twaalf stuivers voor den armen.
Art. 6   Den hierna genoemden koop zal eerst worden ingezet en afgehangen van een meerdere somme waarna den inzetter of indien het gemeint mogt worden den mijnder, noch zal gehouden zijn te slaan een of meerdere slagen waarna een ieder de vrijheid zal hebben om gedurende de te houdene zitting ten huize en huize in herberge van Willem Bergman te St. Michiels-Gestel te mogen slaan op den zeven en twingsten april achttien honderd en achttien des namiddags van vier tot vijf ure zijnde den bepaalden dag en uure tot ontvangst der slagen, doende iedere slag drie gulden twee derde ten voordele van de koopsom en een derde voor derde voor dengenen die den koop ontslagen wordt.
Art. 7   Den hoogsten inzetterzal zoodanig trekgeld genieten als hierna zal worden bepaald in de speciale conditien.
Art. 8   Den kooper zal na goedvinding van de verkoopers moeten stellen twee gegoede en voldoende borgen, die onder afstand der voorregten van uitwinning en schuldsplitsing, zich tot de geheele nakoming dezes zullen moeten verbindenen ten dien einde domicilie kiezen ten woonhuize van mij nagenoemde notaris Philippus Hendriks Meurs.
Art. 9   Indien op den bepaalden tijd fde koopprijs of de kosten en salaris dezer verkooping niet ware voldaan of dat den kooper of zijne borgen deze conditien en voorwaarden niet nakwamen, zal men tegen hun als gebrekene koopers ageren en de goederen andermaal verkoopen, dezelve alsdan meergeldende zal wezen ten voordele van verkoopers en de mingeldinge zal op deze gebrekigen koopers als met regt verwonnen schuld kunnen en  mogen verhalen.
Art. 10  De koopers zullen de goederen aanvaarden als hierna in de speciale conditien zal worden uitgedrukt.
Art. 11  Alle lasten zullen door den kooper moeten worden voldaan te rekenenvan den eersten mei achttien honderd en achttien.
Art. 12  Ingeval men zich in het inzetten of afhangen abuseerde en men elkanderen den rang betwistte, wordt het vrij verhaal gereserveert zoo menigmaal de verkoopers zulks goedvinden.
Art. 13  Bij aldien namaals bevonden werdt dat er op de te verkoopene goederen meerder of mindere chijnsen, renten en pachten mogten staan dan die daar op ten deze zullen worden begroot, dezelve zullen zijn en blijven ten lasten en voor rekening van de kooper.
Art 14.  De verkoopers reserveren aan zich het regt om zich een uur na de finale toeëigening omtrent de goedkeuring of annulering van het verkochte te zullen declareren.
Art. 15  Het hierna genoemde goed zal in gevolge voorschreve generale en navolgende speciale conditien in eene koop worden opgevoert en ter hooging blijven staan.

Omschrijving der goederen eerste en laatste koop
Een huis, hof en voorpoting gequoteerd N. … groot tezamen omtrent een loopense. staande en gelegen te St. Michiels-Gestel aan de Plijn, … . Voorschreven Hof is belast met eene jaarlijksche pacht van twee guldens en tien stuivers aan den Armen van St. Michiels-Gestel welke daarlijks sedert onheugelijke tijden is vergolden geworden.
Aan te vaarden aanstonds.
Blijvende het gebruik gedeserveert voor Jacobus van Bakel tot Pinxteren avond van den jare achttien honderd negentien, waarvoor den kooper ten zijnen perceelen van denzelve genieten zal dertig guldens.
Trekgeld twee guldens en twaalf stuivers     f.  2 – 12 – 0
Heden den twintigsten april achttien honderd en achttien des namiddags om vijf ure ten verzoeke van Johannes van Bakel, flankeur bij het zesde Bataillon infanterie van Lignie in Garnisoen te ’s-Gravenhage, Jacobus van Bakel, Maria van Bakel huisvrouw van Adriaan Pijnappels en Johanna van Bakel, huisvrouw van Adriaan Denissen, alle schippers wonende te St. Michiels-Gestel, zijnde gezegde huisvrouwen met en door voornoemde hunnen respectieve mannen geadvesteert en geautoriseert. En ten gevolgen der gedane publicatien en appositien van billetten hebben wij Philippus Hendriks Meurs openbaar notaris residerende te St. Michiels-Gestel in het Canton van Boxtel, Arrondisement ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband in bijwezen der nagenoemde en ondergeteekende getuigen ten huize en herberge van Willem Bergmans wonende te St. Michiels-Gestel na voorlezing der conditien zitting gehouden en tot provisioneele verkooping des bovenomschrevene goeds geprocedeert als volgt.
Eerste en laatste koop
Ingezet bij Johannes Santegoeds, landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel op eene somme van twee honderd en vijf en twintig guldens, afgehangen van drie honderd en vijftig guldens en gedaalt op de inzetsom, waarvoor het bij den inzetteris gebleven die daar op gelsgen heeft tien slagen en dus gebragt op twee honderd en vijf en veertig guldens 
f. 245 .
Na voorlezing verklaart hij niet te kunnen schrijven.

Aldus gedaan op plaats, jaar, dag en uur als in het hoofd dezes staat vermeld in bijwezen van ….
Heden den zeven en twintigsten april achttien honderd en achttien des namiddags om vier ure ten verzoeke van Johannes van Bakel, flankeur bij het zesde Bataillon infanterie van Lignie thans in garnisoen te ’s-Gravenhage, Jacobus van Bakel, Maria van Bakel huisvrouw van Adriaan Pijnappels en Johanna van Bakel, huisvrouw van Adriaan Denissen, alle schippers wonende te St. Michiels-Gestel, zijnde voornoemde huisvrouwen met en door hunnen respective mannen geadvesteert en geautoriseert. En ten gevolgen der gedane publicatien en appositien van billetten hebben wij Philippus Hendriks Meurs openbaar notaris residerende te St. Michiels-Gestel in het Canton van Boxtel, Arrondisement ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband in bijwezen der nagenoemde en ondergeteekende getuigen ten huize en herberge van Willem Bergmans wonende te St. Michiels-Gestel in den Slokhoek na voorlezing der conditien en proces verbaal van de provisioneele verkooping geprocedeert tot den ontvangst der verhoogingen om in gevolge articul zes der Generale Conditien om vervolgens tot de finale verkooping over te gaan als volgt.
En aangezien er niemand is gecompareerd om ge hoogen of te slaan zo zjin wij tot de definitive toeëigening overgegaan als volgt.
Op voorschr. koop drie wasse kaarssen aangestoken en finaal uitgebrand zijnde, zonder dat iemand meerder geboden of geslagen heeft, zo is de definitive toewijzing gepronuntieert als volgt
Eerste en laatste koop
Ten behoeve van Johannes Santegoeds, landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel voor eene somme van twee honderd en vijf en veertig guldens, dewelke verklaarde deze koop alzoo voor zich te accepteren. Na voorlezing heeft hij verklaart niet te kunnen schrijven.  Dico f. 245-
De verkoopers stellen en inbrogeren den kooper in al dat regt van eigendom welke zij eenigzints op bovengemelde goed zijn hebbende, zich daarvan ten behoeven van den kooper ontdoende, begeerende dat denzelve met het verkochte zal handelen na welgevallen en die regten zal uitoeffenen zoo als zij hebben of hadden behooren te doen.

Aldus gedaan op plaats, jaar, dag en uur zoo als in het hoofd dezes staat vermeld in bijwezen van ….

Een dag later volgt de erfdeling van de nalatenschap van vader Evert Santegoeds. [42] Johannes krijgt het

Tweede lot
Ten deel gevallen aan Johannes Santegoed, een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel in de Branfsche Straat, groot omtrent een loopense vijf roeden, … .
gewaardeert op een honderd en zestig guldens  f. 160-

Omdat elk lot bij deze deling een waarde van 200 gulden moet hebben krijgt hij nog 40 gld van het eerste lot, zijnde van zijn broer Willem. Genoemd perceel doet hij echter meteen in de verkoop [43]:

…… compareerde Johannes Santegoeds landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel, dewelke verklaarde te hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaan Sterke, landbouwer mede wonende alhier, present en accepterende,

Een perceel een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel in de Branfsche Straat, groot omtrent een loopense vijf roeden, …  Deze verkooping is gedaan voor eene somme van twee honderd gulden welke den verkooper bekend van den koper ontvangen te hebben, waarvan kwitantie   dico f. 200,-

Verklarende den verkooper den voornoemde kooper te stellen en subrogeren in alle het regt van eigendom welke hij op het verkochte heeft of had kunnen hebben, mitsgaders met alle voor- en nadelige servituten als tot hetzelve zijn gehorende, zonder daarvan iets uitte zonderen noch voor te behouden, zich daarvan geheel ten behoeve van den koper ontdoende, begerende dat denzelve met het verkochte zal handelen na welgevallen en die regten zal uitoeffenen zoals ij heeft of had behoren te doen.

Aan te vaarden aanstonds bij het passeren dezes. De grondlasten over het lopende jaar verschuldigd zijn voor rekening van den koper.

Tot nakoming van het bovenstaande verklaren partijen domicilie te kiezen ten hunnen woonplaatsen, ten welke plaatsen etc. niettegenstaande etc. verbindende etc. afstand doende etc.

Gedaan en gepassert te St. Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris, den eerste Mei achttien honderd achttien in tegenwoordigheid van …  verklarende de comparanten niet te kunnen schrijven.

Johannes verkoopt dus het perceel wat bij de erfdeling was geschat op f. 160 voor f. 200. Goede handel!

In oktober verkoopt Johannes ook het huis c.a. dat hij in april op een veiling gekocht had [44]. 

…… compareerde Johannes Santegoeds landbouwer wonende ten ten Dungen, dewelke verklaarde onder vrijwaring in geval van evictie te hebben verkogt, opgedragen en overgegeven aan Hermanus van de Wijgaart, timmermansbaas wonende te St. Michiels-Gestel, dezelve alhier present verklaarde deze koop voor zich te doen en te accepteren.

Een huis, hof en voorpoting gequoteerd N. … groot tezamen omtrent een loopense. staande en gelegen te St. Michiels-Gestel aan de Plijn, … . Voorschreve hof is belast met eene jaarlijksche pagt van twee guldens en tien stuivers blijkens behoorlijk geregistreert proces verbaal van provisionele toeëigening gehouden door mij notaris den twintigsten april laastleden.

Deze verkooping is gedaan voor eene somme van twee hondert gulden welke den verkooper bekend van den kooper ontvangen te hebben waarvan kwitantie.

Verklarende den voornoemde verkooper den kooper te stellen en subrogeren in al het regt van eigendom welke hij op het verkochte heeft of had kunnen hebben, mitsgaders met alle voor- en nadelige servituten als tot hetzelve zijn gehorende, zonder daarvan iets uitte zonderen noch voor te behouden, zich daarvan geheel ten behoeve van den kooper ontdoende, begerende dat denzelve met het verkochte zal handelen naar welgevallen en die regten zal uitoeffenen zoals ij heeft of had behoren te doen. Aan te vaarden aanstonds bij het passeren dezes.

Tot nakoming van het bovenstaande verklaren partijen domicilie te kiezen ten hunnen woonplaatsen, ten welke plaatsen etc. niettegenstaande etc. verbindende etc. afstand doende etc.

Gedaan en gepassert te St. Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris, den zeventiende october achttien honderd achttien in tegenwoordigheid van …  verklarende de verkoper niet te kunnen schrijven.

Johannes blijk inmiddels te den Dungen te wonen. En hij vangt voor dit boerderijtje maar 200 gld terwijl hij er zelf 245 gld voor betaald had.

Na dit drukke jaar 1818 worden de volgende tien jaar zijn kinderen geboren.
In 1833 gaat er in Vught een obligatie over de toonbank [45]:

…. is gecompareerd Johannes Santegoets, landbouwer wonende te Boxtel dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Goverdina van der Schoot, weduwe Wilhelmus van Boxtel, landbouwster mede wonende te Boxtel de welke door den voornoemden en ondergetekende notaris ten behoeve der creditrice uit hoofde harer afwezigheid is geaccepteerd geworden een capitale somme van twee hondert vijftig guldens voortspruitende uit deugdelijk geleende gelden bij den debiteur ontvangen en genoten zoo hij verklaarde.

En welke somme van twee hondert vijftig guldens den debiteur belooft te zullen restitueren heden over een jaar met den interest van dien tot vijf percent jaarlijks.

En of het gebeurde dat gemeld capitaal heden over een jaar niet werd gerestitueerd maar met bewilliging van de creditrice of hare regtverkrijgende langer mogte blijven staan zoo belooft den debiteur met den betaling van den interest ten prijse als voor te zullen blijven continueren tot de finale voldoening toe, welke voldoening als ook de opeisching na dien tijd altoos zal kunnen en moeten geschieden, mits elkanderen drie maanden bevorens waarschouwende zonder aanschouw op den vervaldag te nemen.

En compareerde ten deze mede Johannes van Kuringen, landbouwer wonen de te Boxtel dewelke verklaarde voor de nakoming en voldoening der voorschreve somme van twee hondert vijftig guldens en interesten onder renuntiatie van het beneficie van uitwinning zich te stellen tot borgh en principalen schuldenaar ten behoeve van de creditrice, ordre of regte verkrijgende ten dien effecte dat hij zich verpligt de voorschreve somme en interesten op den voet als voormeld te zullen opleggen, zelfs zonder dat den principalen debiteur daarvoor eerst behoeft te worden aangesproken, welke voorschreve borgtocht mede door den ondergetekende notaris ten behoeve der creditrice is geaccepteerd

Alles onder verleend volgens etc. kiezende partijen domicilie in hunne voormelde woonplaats. Waarvan acte. gedaan en gepasseerd ten woonhuize van … hede den achttiende der maand November achttien hondert drie en dertig….  Hebbende den debiteur verklaard niet te kunnen schrijven noch tekenen.

Johannes woont nu dus in Boxtel

De volgende akte van Johannes betreft zijn overlijden in 1845 in St. Michielsgestel [46]. Hij is dan 75 jaar oud.


12.c3   HENDRIEN  SANTEG0EDS
12.c3   HENDRIEN  SANTEG0EDS,  dochter van Evert Jan   11.e2

Gedoopt  in St.Michielsgestel op 6 mrt 1773 ,  overleden aldaar op 11 nov 1814.
Gehuwd aldaar op 27 jan 1775 met Ruth Adriaan zoon van Jan van der Steen,
weduwnaar van Magdalena van der Dussen  (3 kinderen).

Alvorens Hendrien in 1799 kan trouwen met Ruth moet er een inventaris worden opgemaakt omdat hij een kind heeft uit zijn vorig huwelijk [46]:

Inventaris gedaan, maken en instellen bij Ruth Adriaan van der Steen, weduwnaar van Magdalena van der Dussen en zulks van alle zodanige erffelijke, erfhavelijke en andere meubilaire goederen als den inventarisant met opgemelde zijne huisvrouw te zamen met vollen regt bezeten hebben en zulks ten behoeven van zijn minderjarig kind met naamen Adriaan bij hem en deszelfs voorgen. huisvrouw in egten staat verwekt bij den den inventarisant opgeregt voor het aangaan van zijn tweede huwelijk met Hendrina Evert Santegoeds in voldoeninge van het 16 art. van het Egtreglement van de voorheene representante van het volk van Bataafs Braband in dato 20 October 1796.

Erfelijke goederen

Eerstelijk een woonhuijs met omtrent twee en een half lopensen teulland gelgen binnen deze gemeente van St. Michiels-Gestel aan den Plijn, …
Item een perceel teulland groot omtrent 3½ lop. genaamt den Verbranden Akker gelegen als voor.

Erfhavelijke goederen

een kist
een kaffypot
een kopere mengelen
twaalf tinne leepels met dito bord
zes tinne borden en een rek
een tinne peperbus
een eijser keetel
twee slaaplakens
tweetafellakens

een kopere beddepan
een vuurschup en tang
een punder
drie bieze stoelen
een seijsie en haargetouw
een bijl en inveijmes
een theebus, een koffydoos
een een bonte öfluwijn
een sneijmes

De kleederen van wijlen des inventarisanta huisvrouw zijn ten behoeven van zijn kind gebruikt, dus alhier pro memorie.
Allen het geene voorschr. staat ter requisitie en na het getrouwig op- en aangeven van den inventarisant dewelke verklaarde zulks in alle opregtheid naar zijn beste kennisseen wetenschap gedaan te hebben, zonder zijnes wetens ietwes te hebben verzwegen of ter kwader trouwe geommitteerd, belovende het selve desnoods en daar toe gerequireert wordende met solemneele eedete zullen affirmeeren, gereserveert nogthands dat zoo naarmaals nog ietwes mogte bevonden worden maar mede deezen inventaris behoorden te worden vermeerderd het zelve ten allen tijde te mogen opgeven en het te veel gebragte te diminueeren.
Getuigen hier over waren … etc. heden den elfden january 1700 negen en negentig.

Hendrien overlijdt in 1814, 43 jaar oud. Zij is dan weduwe. [45a]:


12.c4   MARIA  SANTEG0EDS

12.c4   MARIA  SANTEG0EDS,  dochter van Evert Jan   11.e2

Gedoopt  in St.Michielsgestel op 30 apr 1774 ,  overleden op 30 nov 1847 aldaar.
Gehuwd aldaar op 24 aug 1800 met Lambert zoon van Arnold van Veggel (4 kinderen).

In 1818 volgt de erfdeling van de nalatenschap van vader Evert Santegoeds [42]. Maria krijgt het

Vijfde Lot
ten deel gevallen aan Maria Santegoeds, de oostwaardse helft van een perceel teelland, gelegen te St. Michiels-Gestel in de Brandsche Straat, groot omtrent twee loopensen, … Voorschreve perceel is belast met een chijns van twee stuivers acht penningen aan het chijnsboek van St. Michiels-Gestel welke sedert onheugelijke tijden jaarlijks vergolden is geworden. Gewaardeert op twee honderd vijf en zeventig guldens, dico  f. 275,-

Omdat elk lot bij deze deling een waarde van 200 gulden moet hebben moet Maria nog 75 gld betalen aan haar condividenten.

Behalve haar huwelijk en de geboorte van haar kinderen is er verder niets over Maria bekend, m.u.v. haar overlijdensakte in 1847 [46]. Ze is dan 73 jr. Haar man doet de aangifte.


12.c5   WILLEM  SANTEGOEDS

12.c5   WILLEM  SANTEGOEDS,  zoon van Evert Jan 11.e2                                 

Gedoopt  in Den Dungen op 14 mei 1776 ,  overleden aldaar op 12 mrt 1850.
Gehuwd in St.Michielsgestel op 9 feb 1812 met Helena dochter van Walter Schuurmans,
weduwe van Nicolaas Groenendaal.
Geen kinderen.
Dagloner.

In 1817 koopt Willem op een openbare verkoop [47] en [48]

Vijfde koop:
een perceel teelland, gelegen te St. Michiels-Gestel in het Moerschot, gequoteerd N.665 groot drie loopensen negen en twintig roeden, … aan te vaarden aanstonds bij de finale toeeigening. Het gebruik word gereserveert voor Francis Schuurmans tot oogst aan de stoppelen van den jare achttienhonderd achttien waarvoor den koper ten zijnen perceelen genieten zal twee jaren huure gerekent tegen tien gulden ’s jaars. Trekgeld twee gulden twaalf stuivers.
Zevende koop:
een perceel teelland, gelegen te St. Michiels-Gestel in het Moerschot, gequoteerd N.668 groot drie loopensen vijf en twintig roeden, … aan te vaarden aanstonds bij de finale verkooping. Het gebruik word gereserveert voor Johan van Heesch tot oogst aan de stoppelen van den jare achttienhonderd achttien waarvoor den koper van dezelfde te zijnen lasten genieten zal twee jaren huure gerekent tegen twaalf gulden ’s jaars. Trekgeld twee gulden twaalf stuivers.

Is gecompareerd Willem Santegoeds, landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel de welke verklaarde de vijfde separate koop te verhogen met twee slagen, dus vier gulden f.  4 .
Na voorlezing heeft hij getekend:

Is gecompareerd Willem Santegoeds, landbouwer wonende te te St. Michiels-Gestel de welke verklaarde de zevende separate koop te verhogen met twee slagen dus vier gulden   f.  4 .
Na voorlezing heeft hij getekend:  (ht)
De zevende koop separatieftenbehoeve van Willem Santegoeds, landbouwer te landbouwer wonende te te St. Michiels-Gestel voor driehonderd twee en dertig gulden dewelke alhier present  deze koop alzo voor zich heeft geaccepteerd en heeft na voorlezing getekend …….. f. 332

Zelf verkoopt Willem in november 1817 een aantal roerende goederen [49]:

 • een paard bij Nicolaas van Osch, landbouwer ten Dungen op twee honderd tien gulden f. 210 –
  Borgen Willlem Santgeoeds, verkooper en Gerardus Godschalk, burgemeester ten Dungen.
 • een os op een entachtig gulden f. 81 –
 • een koe, op een honderd en zeventien gulden f. 117 –
 • een hoogkar op een en twintig gulden bij Johannes Santegoed f. 21 –
 • een hoogkar op acht en twintig gulden f. 28 –
 • een aardkar op vijftien gulden tien stuivers f. 15 – 10
 • een dito op twaalf gulden tien stuivers f. 12 – 10
 • een ploeg bij Johannes Santegoed f. 3 – 4
 • een kafmolen f. 7 – 12
 • een haam f. 6 – 5
 • een osse haam bij Johannes Santegoeds f. 1 – 0
 • een zaal en licht f. 5 – 5
 • een osse zaal en licht f. 3 – 0
 • een osse haam f. 3 – 2
 • een paar hachten f. 1 – 16
 • dito f. 1 – 12
 • rommel bij Johannes Santegoeds f. 1 – 10
 • een baktrog f. 5 – 10
 • een bed en peuluw bij Johannes Santegoeds f. 22 – 10
 • een dito f. 11 – 0
 • een dito f. 11 – 0
 • een dito f. 6 – 10
 • een snijkist bij Johannes Santegoeds f. 2 – 2
 • een snijbak f. 4 – 0
 • een melktob bij Johannes Santegoeds f. 1 – 12
 • een boterstand bij Johannes Santegoeds f. 2 – 16
 • een haal f. 2 – 10
 • twee koebakken f. 1 – 8
 • dito f. 1 – 6
 • een kenkistje f. 2 – 10
 • rommel f. 3 – 0
 • rommel f. 4 – 12
 • houtwerk bij Johannes Santegoeds f. 0 – 15
 • rommel f. 5 – 0
 • koebeugels f. 1 – 16
 • koebeugels f. 1 – 14
 • zes dito f. 2 – 0
 • rommel bij Johannes Santegoeds f. 1 – 0
 • een zaag bij Johannes Santegoeds f. 4 – 5
 • schuppen f. 1 – 14
 • een ponder f. 3 – 2
 • een ijzeren ketel f. 2 – 18
 • een koperen handketel f. 1 – 10
 • een dito f. 2 – 10
 • een koperen ketel f. 3 – 0
 • een dito f. 12 – 0
 • een koperen kan f. 9 – 0
 • een lepelrek f. 1 – 12
 • een ijzeren ketel bij Johannes Santegoeds f. 1 – 0
 • een theketel bij Johannes Santegoeds f. 2 – 2
 • een emmer bij Johannes Santegoeds f. 2 – 14
 • zes tinnen borden f. 3 – 0
 • zes dito f. 3 – 0
 • twee schotels f. 1 – 18
 • twee schotels f. 2 – 12
 • twee dito f. 3 – 0
 • lepels etc. f. 1 – 12
 • een tinnen kom f. 2 – 4
 • schotels f. 3 – 18
 • een koffy pot f. 2 – 0
 • een soeplepel f. 0 – 18
 • koperen schalen f. 0 – 18
 • een koffy pot f. 2 – 0
 • een spinnewiel f. 0 – 16
 • een borstrok met zilveren knoopen bij Willem Santegoeds f. 5 – 0
 • een broek f. 0 – 12
 • een mandrok (borg Willem Santegoeds) f. 1 – 4
 • een broek f. 2 – 6
 • een vest bij Willem Santegoeds, landbouwer alhier f. 0 – 15
 • een mansrok bij Willem Santegoeds voornoemd f. 5 – 0
 • een wolle deken f. 6 – 2
 • een wolle deken f. 3 – 14
 • een dito (borg Willem Santegoeds) f. 4 – 4
 • een wolle deken f. 4 – 15
 • een dito bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 6 – 6
 • een dito f. 1 – 16
 • een groot kaphuif f. 1 – 14
 • een schouwkleed bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 1 – 8
 • zakken f. 0 – 14
 • zakken f. 1 – 8
 • twee hemden f. 2 – 6
 • twee hemden bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 2 – 8
 • twee tafellakens bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 1 – 10
 • linnegoed f. 0 – 17
 • slaaplakens bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 3 – 4
 • slaaplakens f. 2 – 8
 • twee dito f. 2 – 0
 • twee dito f. 1 – 0
 • slaaplakens f. 1 – 12
 • een mand met linnen f. 1 – 12
 • een karhuif f. 6 – 18
 • twee slaaplakens f. 3 – 0
 • rekken f. 0 – 18
 • braken f. 0 – 16
 • achttien biekorpen f. 2 – 16
 • een huishorlogie bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 16 – 10
 • een tafel bij Piet Santegoeds voornoemd f. 1 – 0
 • een dito bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 1 – 8
 • een kast bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 4 – 0
 • een dito f. 5 – 10
 • een dito f. 1 – 14
 • een dito bij Willem Santegoeds voornoemd f. 3 – 4
 • een fornuis ketel f. 3 – 4
 • een paarde krib en reep f. 2 – 12
 • drie stoelen f. 1 – 4
 • drie dito f. 1 – 8
 • een leuning stoel bij Willem Santegoeds voornoemd f. 0 – 18
 • bedgordijnen bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 2 – 14
 • schup en tang bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 0 – 12
 • een bank en een korf bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 0 – 10
 • drie honderd takkebossen bij Piet Santegoeds voornoemd f. 7 – 16
 • honderd takkebossen f. 3 – 2
 • vijf honderd takkebossen bij Willem Santegoeds voornoemd f. 15 – 0
 • staken f. 5 – 8
 • knuisten f. 2 – 2
 • knuisten bij Willem Santegoeds voornoemd f. 2 – 2
 • staken f. 4 – 2
 • knuisten (borg Piet Santegoeds te Schijndel, landbouwer) f. 2 – 16
 • knuisten f. 2 – 14
 • knuisten f. 3 – 4
 • brandhout f. 1 – 14
 • latten f. 0 – 8
 • horten f. 4 – 10
 • aardappels f. 9 – 10
 • groen te velden f. 4 – 5
 • dito (borg Johannes Santegoeds landbouwer alhier) f. 4 – 10
 • groen te velden f. 7 – 10
 • dito f. 6 – 0
 • dito f. 6 – 5
 • groen te velden f. 3 – 10
 • nr. 7 dito f. 2 – 5
 • nr. 8 dito f. 2 – 5
 • nr. 9 dito f. 2 – 5
 • nr. 10 dito f. 1 – 15
 • nr. 11 dito f. 0 – 12
 • nr. 12 groen f. 2 – 2
 • nr. 13 dito f. 2 – 2
 • nr. 1 schaarhout f. 9 – 10
 • nr. 2 dito f. 10 – 5
 • nr. 3 dito f. 12 – 0
 • nr. 4 dito f. 12 – 5
 • nr. 5 dito f. 11 – 5
 • nr. 6 en 7 schaarhout f. 17 – 0
 • nr. 8 schaarhout f. 8 – 10
  ——————————————————
  Bedragende tesamen een duizend veertig gulden en 15 stuivers f. 1040 – 15


Gedaan te St. Michiels-Gestel den vierden November achttien honderd en zeventien in presentie van Arnoldus Klerks smitsbaas en Hermanus van den Wijngaard, timmermansbaas beide wonende alhier welke na gedane voorlezing deze met den verkooper en mij notaris hebben ondertekend.

Waarom Willem zijn hele hebben en houden verkoopt is niet duidelijk. Normaal gebeurt zoiets na het overlijden maar zover is het nog niet.

In april 1818 vindt de erfdeling plaats van de goederen van Willems ouders [42].

Eerste Lot

Ten deel gevallen aan Willem Santegoeds, de zuidwaartsche helft van een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel in de Brandsche Straat, groot een loopensen negen en twintig roeden, … gewaardeert op twee honderd vijf en veertig gulden,  f.  245 – 0 – 0 .

Omdat elk lot slechts 200 gld waarde mag hebben moet Willem 45 gld betalen:

De verkrijger van het eerste lot aan die van het tweede lot veertig guldens,  f. 40,-
en aan die van het derde lot vijf guldens,  f.  5.-

Enkele maanden later zit Willem met broers en zussen weer bij de notaris om procuratie te verlenen aan iemand die enkele percelen grond moet gaan verkopen  [50]:

…… waren tegenwoordig, Willem Santegoeds landbouwer te St. Michiels-Gestel, Johannes Santegeds landbouwer te St. Michiels-Gestel, Pieter Santegoeds landbouwer te Schijndel, Wilhelmina Santegoeds weduwe van Jan van Vegchel, landbouwersche te St. Michiels-Gestel, Maria Santegoeds huisvrouw van Lambertus van Vegchel landbouwer te St. Michiels-Gestel, …… tot het navolgende geadsisteerd en geautoriseert Antony van de Pol landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel in hoedanigheid van voogd en Johannes van de Mugheuvel in hoedanigheid van toeziend voogd beide over het minderjarige kind van wijlen Johannes van den Mugheuvel in echt verwekt bij Maria van der Pol en Willem Santegoeds voornoemd in hoedanigheid van voogd en Adriaan van der Steen landbouwer te St. Michiels-Gestel in kwaliteit van toeziend voogd beide over de minderjarige kinderen van wijlen Ruth van der Steen in echt verwekt bij wijlen Hendrien Santegoeds met namen Lambertus, Jan en Helena, de welke verklaarden te constitueren en magtig te maken Hendrikus van den Mugheuevel landbouwer te St. Michiels-Gestel present en toestemmende, speciaal om namens hun compranten in het openbaar voor notario en getuigen te doen verkoopen

 • een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel op de Hoogstraat, groot twee loopensen vijf en twintig roeden en
 • een perceel teelland gelegen in twee stukken te St. Michiels-Gestel in de Hondsicksche Haef groot drie loopensen

De plaats, dag en uur tot de verkooping van voorschreve perceelen te bepalen, de conditien te regelen, de kooppenningen te ontvangen en daar voor te kerokeren, de koopers te … voor alle evictien en dezelve in het volledige bezit van hun gekochte te stellen en de zelve in geval van geene betaling den kooppenningen door middelen van regt daar toe te noodzaken en de goederen der verkiezende andermaal te verkoopen en het minder geldende op de in gebreke gebleven koper of koopers tot de gehele voldoening in rechten te achtervolgen, ten dien einden prache zijnde benoemen aan te stellen en tecompareren voor alle vrederegten en andere reghtbanken waar zulks vereischt zal worden, alles onder belofte van approbatie en indemnering van de uitgaven welke den mandatiris gehouden zal wezen te doen ter bestrijding van die kosten welke op de bovengemelde verkooping loopen zullen.

Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd in brede te St. Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris den tiende augustus achttienhonderd achtien in tegenwoordigheid …etc.

Een paar weken later koopt Willem op een openbare verkoop een akker [51]:

Omschrijving der goederen
Eerste en laatste koop

De westwaardsche helfte van een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel, groot omtrent twee loopensen, … belast met een chijns van twee twee stuivers en acht penningen aan het chijnsboek van St. Michiels-Gestel welke jaarlijks is vergolden geworden ingevolge deeling gepasseert door mij nagenoemd notaris den acht en twintigsten april achttien honderd en achttien behoorlijk geregistreerd. Aaan te vaarden aanstonds bij den definitieve toewijzing. De huur over het lopende jaar verschuldigd blijft voor de verkoopers gereserveert.
Trekgeld twee guldens twaalf stuivers  f.  2 – 12

Heden den vier en twintigsten augustus achttien honderd en achttien des anmiddags ten zes ure ten verzoeke van Johanna den Otter echtgenote van Joseph Stipskamp dagloonster wonende te Berlicum dewelke bij afwezigheid van voornoemden haren echtegnoot door de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te ’s Hertogenbosch is gauthoriseerd geworden blijkens vonnis der gezegde regtbank in dato den vijf en twintigsten juny achttienhonderd en achttien, waarvan een behoorlijk geregistreerd afschrift ten dezen is geannexeert, en Petronella Verhoeven weduwe van Gerardus den Otter, dagloonster wonende te ’s Hertogenbosch zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van moeder en legale voogdesse over haar minderjarig kind in echt verweckt bij wijlen voornoemden haren man met namen Dorothea Maria, in het navolgende geadsisteert door Gerardus van den Heuvel landbouwer te St. Michiels-Gestel in kwaliteit van toeziende voogd over voornoemd minderjarig kind en bij bovengenoemd vonnis door gezegde regtbank geautoriseert, hebben wij Philippus Hendrik Meurs.

Heden den een en dertigsten Augustus achttien honderd achttien des namiddags ten drie ure ten verzoeke van Johanna den Otter echtgenote van Joseph Stipskamp dagloonster wonende te Berlicum dewelke bij afwezigheid van voornoemden haren echtegnoot door de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te ’s Hertogenbosch is gautoriseerd geworden blijkens vonnis der gezegde regtbank in dato den vijf en twintigsten Juny achttienhonderd en achttien, waarvan een behoorlijk geregistreerd afschrift ten dezen is geannexeert, en Petronella Verhoeven weduwe van Gerardus den Otter, dagloonster wonende te ’s Hertogenbosch zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van moeder en legale voogdesse over haar minderjarig kind in echt verweckt bij wijlen voornoemden haren man met namen Dorothea Maria, en tot het navolgende geadsisteert (door) Gerardus van den Heuvel landbouwer te St. Michiels-Gestel in kwaliteit van toeziende voogd over voornoemd minderjarig kind en bij bovengenoemd vonnis door gezegde regtbank geautoriseert, hebben wij Philippus Hendrik Meurs residerende te St. Michiels-Gestel in het Canton van Boxtel Arrindisement van ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband ten overstaan van den heere en mr. Cornelis Theodorus Hoevenaar, vrederegter van het Canton Boxtel voornoemd en ten gevolge der gedane voorlezing der conditien en proces verbaal van Provisionele verkooping geprocedeert tot den ontvangset der verhoogingen om ingevolge articul zes der generale conditien vervolgens tot de finale verkooping overte gaan als volgt:

Is gecompareert Willem Santegoeds, landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel de welke verklaarde den koop te verhoogen met tien slagen dus twintig guldens  f.  20 – 0
Na voorlezing heeft hij getekent: (ht)

En de verhoogingen alzoo ontvangen hebbende zijn wij tot de definitive verkooping overgegaan als volgt:

Op voorschreven koop drie wasse kaarsjens aangestoken en finaal uitgebrand zijnde zonder dat er iemand meerder geboden of geslagen heeft, zoo is de definitive toewijzing gepronuncieert als volgt:

Eerste en laatste koop

Ten behoeven van Willem Santegoeds landbouwer te St. Michiels-Gestel voor eene somme van twee honderd en dertig guldens de welke alhier present verklaarde deze koop alzoo voor zich te doen en te accepteren en na voorlezing heeft hij getekent   dico f.  230 – 0…. (ht)

De verkoopers stellen en subrogeren den kooper in al dat regt van eigendom welke zij op dit verkochte hebben of hadden kunnen hebben, zich daarvan ten behoeve vand den kooper ontdoende, begerende dat denzelve met het verkochte zal handelen na welgevallen en die regten uitoeffenen zoo als zij hebben of hadden behooren te doen.

Aldus gedaan op plaats, jaar, dag en uur als in het hoofd dezes staat vermeld in bijwezen van … etc. 

Twee maanden later koopt Willem van zijn zus Wilhelmina [33]

De Noordwaardsche helft van perceel teulland gelegen te St. Michiels-Gestel in de Brantsche Straat, groot omtrent een loopensen negenentwintig roeden, …  Deze verkoping is gedaanvoor een somme van twee honderd guldens welke de verkooperse bekent van den kooper ontvangen te hebben waarvan kwitancie.

In mei 1820 verkoopt Willem een akker [52]:

Een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel in het Moerschot, groot omtrend drie loopensen, … .  Deze verkooping is gedaan voor eene somme van drie honderd gulden, welke den verkooper bekent ontvangen te hebben, waarvan kwitantie   dico f.   300,-

Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten kantoore van mij notaris den vier en twintigsten mei achttienhonderd en twintig ….

Enkele jaren later, in februari 1823 verkoopt Willem Evert Santegoeds wederom een akker [53]

De helft van een perceel teellandgelegen te St. Michiels-Gestel aan de Paldsche heide, groot voor het geheel acht en negentig roeden een en zestig ellen, …  Voorschreve perceel is voor de helft belast met een chijns van twaalf en een halve cent aan het chijnsboek van St. Michiels-Gestel welke zedert onheugelijke tijden is vergolden gewesen.

Deze verkooping is gedaan voor eene somme van een honderd en vijftih gulden, welke den kooper accepteerd te betalen zonder intrest op den elfden November van den jare achttien honderd drie en twintig aan den verkooper of regt verkrijgende   dico f.   150,-

Waarvan acte. Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris, den twee en twintigsten february achttien honderd drie en twintig in bijwezen van ….

Hier ondertekent Willem met “ds” terwijl hij dat voorheen steeds met “ts” deed.

Meteen hierna volgt nog een verkoop [54]

Een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel aan de Brandsche Straat, groot negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, …  Deze verkooping is gedaan voor een somme van twee honderd gulden, de welke den verkooper bekend van den kooper onvangen te hebben, waarvan kwitantie.   dico f.  200,-
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten kantoore van mij notarisden twee en twintigste februarij achttien honderd drie en twintig in bijwezen van …..

Willem ondertekent hetzelfde als hiervoor.

Er volgen nu negen jaren zonder koop of verkoop en dan in 1832 wordt in Berlicum een openbare verkoping georganiseerd voor een aantal eikebomen van Willem [55]:

Extract
uit het register der declarartien tot verkoop van roerende goederen
Den tweeden Maart 1800 twee en dertig compareerde de heer Martinus zijnende Gier notaris resideerende te berlicum de welke verklaarde om op den zesden dezer maand des morgens om tien uren binnen de gemeente Sint Michiels Gestel aan het Duifhuis te zullen overgaan tot eene verkooping van op wortel staande eike boomen ten verzoeke van Willem Santegoets landbouwer wonende te Sint Michiels Gestel.
Waarvan de comparant verzocht akte en heeft getekend.
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig den zesden der maand Maart des morgens om tien uren bennen wij Martinus zijnende Gier openbaar notaris resideerende te Berlicum, Kanton Boxtel, Arrondissement van ’s Hertogenbosch, Provincie Noord Braband in bijwezen der nagenoemde getuigen ten verzoeke van Willem Santegoets, landbouwer wonende te Sint Michiels Gestel overgegaan binnen Sint Michiels Gestel aan het Duifhuis tot eene verkooping van op wortel staande eike boomen aan den rekwirant toebehorende op de volgende konditien en voorwaarden.

 • De verkoping geschied voor de meestbiedende voor Nederlandsche guldens
 • De uitteloven kooppenningen zullen moeten worden voldaan aan handen en ten kantore van mij notaris, den dertigsten November achttienhonderd twee en dertig in goede gangbare klinkende muntspecien
 • De koopers welke zullen mede op gemelde betaaldag moeten betalen van elken uitgeloofden gulden vijf centen voor registratie en zegelregten en vij centen voor salaris van mij notaris
 • De koopers welke hunne uitgeloofde kooppenningen ten gestelden dag niet voldoen zijn gehouden dezelve met vijf percent te verhoogen
 • De koopers zullen voor het sluiten van dit proces verbaal ten genoegen van mij notaris moeten stellen twee goede suffisante borgen welke borgen solidair met de koopers onder afstand van alle beneficien en exeptien van regt zullen verbonden wezen voor de voldoening van den koopprijs en de geheele en verdere nakoming dezer kondotien en voorwaarden en hun domicilien moeten verkiezen ten hunne tegenwoordige woonplaatsen en moeten toestemmen dat alle insinnatien, eischen en vervolgingen die tot deze betrekking hebben aan hun ter gemelde plaatsen worden gedaan onaangezien alle veranderingen derzelven
 • Elk wie zich als borg voor een of anderen koop steld zal als zoodanig voor alle volgende verantwoordelijk wezen ten zij hij daarvan uitdrukkeijk renuntieerde
 • Zoowanneer er koopers waren welke de gerekwireerde borgen niet konde stellen zal het door hen gekochte dadelijk weder geveild en verkocht worden.het meergeldende zal wezen ten voordele van den gebrekigen verkooperhet welk op hem met alle de kosten zullen worden verhaald
 • Er worden nog koopers nog borgenaangenomen die van ouds aan het betaalboek schuldig zijn
 • Zoo men zich in het opbieden of anderszins abureerde wordt het vrij vehaal gereserveerd
 • Na gedane voorleezing van het geene voorschreeve aan de gecompareerde persoonen zijn mij notaris in bijwezen van de nagenoemde getuigen tot de verkooping overgegaan als volgt

Nr. 1  Drie eike boomen gekocht bj Jan Vinck landbouwer wonende te Sint Michiels Gestel voor drie en dertig gulden vijftig cents ………………………………………………………..f.  33,50
Borg Johannes Groenedaal wonende te Sint Michiels Gestel en Hendrikus van Lieshout wonende ten Dungen, beide bouwlieden

Nr. 2  Twee dito …………………………………………………………………f.  31,00
Nr. 3  Een dito ………………………………………………………………… f.  33,00
Nr. 4  Twee dito ………………………………………………………………. f.  25,00
Nr. 5  Drie dito …………………………………………………………..…. f.  19,00
Nr. 6  Drie dito …………………………………………………..…………….f.  13,00
Nr. 7  Drie dito …………………………………………………..…………….f.  20,00
Nr. 8  Drie dito …………………………………………………..…………….f.  18,25
Nr. 9  Drie dito …………………………………………………..…………….f.  11,00
Nr. 10  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  19,00
Nr. 11  Drie dito…………………………………………………..………..….f.  26,00
Nr. 12  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  11,25
Nr. 13  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  19,00
Nr. 14  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  18,50
Nr. 15  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  13,50
Nr. 16  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  11,00
Nr. 17  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  14,00
Nr. 18  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  20,00
Nr. 19  Twee dito …………………………………………………..………….. f.  27,00
Nr. 20  Zes dito …………………………………………………..………..…..f.  22,50
Nr. 21  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  16,00
Nr. 22  Vier dito …………………………………………………..………..….f.  10,75
Nr. 23  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  13,00
Nr. 24  Drie dito …………………………………………………..………..….f.  14,00
Nr. 25  Dito ………………………………………………..……………..…. f.  13,00
Nr. 26  Twee dito ……………………………………………………..………..f.  16,25
Nr. 27  Twee dito …………………………………………………..……….. . f.    8,25
Nr. 28  Een dito …………………………………………………..…………. .f.    5,25
Nr. 29  Een dito …………………………………………………..………….. .f.   6,50
                                                                                                                    =========
Het montant der verkooping bedraagd de somme van vijf honderd en zeven guldensvijftig cents …………………………………………………………………..……..….. f.   507,50
De gelden waarvoor borgtogt is gesteld bedragen de somme van een honderd vijf en veertig guldens en vijf en zeventig cents ………………………………………..………………………………….. f.  145,75

Gedaan en gepasseerd te Sint Michiels Gestel op dato en ter plaatse voorschreeve in bijwezen van  ….

In 1834 verschijnt Helena bij de notaris als zij met haar voorkinderen een akker verkoopt [56]:

Op heden den achsten November achttien honderd vier en dertig compareerden …. Helena Schuurmans eerst weduwe van Nicolaas Groenendaal en thans huisvrouw van en ten deze geadsisteerd en geautiriseerd door haren man Willem Santgoets, Wouter Groenendaal. Johannes Groenendaal en Rudina Groenendaal huisvrouw van en ten deze geadsisteerd en geautoriseerd door haren man Antonie van Boxtel, alle bouwlieden wonen de te Sint Michiels Gestel de welke verklaarden bij deze uit de hand en onder solidaire vrijwaring van alle hypothecaire evictie, substitustien en alle andere hoe ook genaamde stoornisse verkocht te hebben …

Een perceel teelland gelegen in de Beekantsche Straat onder Sint Michiels Gestel kadaster sectie C numero 564 groot vijf en twintig roeden en zeventig ellen, …  aantevaarden in eigendom in gebruik bij het passeren van dit kontrakt … en de verkoopers aangekomen bij erfenis uit de nalatenschap van wijlen hunnen man en vader respectief Nicolaas Groenendaal gewoond hebbende en overleden te waarvan geen bewijs van eigendom bestaat of geene overschijving ten kantore der hypotheken heeft laats gehad zoo als de verkoopers verklaren.

Deze koop en verkoop is geschied voor dn prijs en somme van een honderd en zeventig gulden welke somme de verkoopers bekennen en verklaren bij deze  van den kooper ontvangen te hebben, diende deze dus mede tot volkomen kwitantie.

Bij het zetten van zijn handtekening vergeet Willem de “n”.

Vijf jaar later, in 1839, overlijdt zijn vrouw Helena, 70 jaar oud. Er vindt dan een openbare verkoop plaats van te velde staande rogge en haver uit haar nalatenschap ten behoeve van Willem en de familie van zijn vrouw [57] De opbrengst is f. 319,25.

den negenentwintigsten july 1800 negen en dertig compareerde ten deze kantore … de welke verklaarde aangifte te doen van eene publieke verkooping van schaar te velde staande op de hoeve genaamd het Duifhuis te Sint Michiels Gestel welke genaamde notaris voornemens is aldaar te houden morgen den dertigsten dezer maand ten tien ure des voormiddags ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel bouwlieden. wonende te Sint Michiels Gestel en hun requiranten toebehorende en heeft de comparant hiervan akte verzocht en geteekend.

Op heden den dertigsten july achttienhonderd negen en dertig des voormiddags ten tien ure ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel bouwlieden. wonende te Sint Michiels Gestel zal door mij … notaris na gedane bekendmaking publicq aan den meestbiedende worden verkocht de natemeldene koopen schaar te velde staande op de hoeve genaamd het Duifhuis onder Sint Michiels Gestel en zulks op de volgende conditien en voorwaarden:

Artikel een. De verkooping geschiede om Nederlandsch geld te betalen met tien procento opgeld voor zegels, registratie en notarieel salaris vrij aan handen en ten kantore van mij notaris voor of op den een en twintigsten December aanstaande zullende den gene welke na dien tijd komen betalen gehouden zijn hun verschulden met de tiende verhoging te vermeerderen.
Artikel twee. De koopers zullen geene remissie of kwijtslag van kooppenningen kunnen of mogen vorderen wegens misgewas, hagelslag, hoger kragt of onder welk ander voorwendsel hoegenaamd blijvende alle voorziene en onvoorziene toevallen voor rekening van de koopers.
Artikel drie. De koopers zullen hunne gekochte schaar behoorlijk moeten maien en tiendbaar stellen en den tiendenaar zijn regt moeten laten genieten.
Artikel vier. De koopers zullen gehouden zijn te stellen twee goede en solvable borgen ten genoege van mij notaris welke borgen te zamen met den kooper en ieder een van hun allen voor het geheel onder afstand van alle regtsbeneficien zullen verbonden wezen voor de betaling der kooppenningen en onraad en voorts voorde gehele naarkoming der conditien en voorwaarden.
Artikel vijf. Die eens voor eenen kooper zich constitueert tot borg zal worden verstaan borg te blijven voor alle de koopen die zoodanige kooper komt te doen ten ware hij het zelf kwam opzeggen.
Na voorlezing dezer conditien is de notaris in bijwezen der getuigen overgegaan tot de verkooping der natemeldene koopen schaar te velden als
No. 1 Een koop rogge voor zeven gulden vijf en zeventig cents …..……..……………………… f.   7,75
No. 2 Een koop dito voor vijftien gulden …………………..……………….………… f.  15,00
No. 3 Een koop dito voor veertien gulden vijf en twintig cents ….……………..……………. f.  14,25
No. 4 Een koop dito voor elf gulden …………………..……………………………. .f.  11,00
No. 5 Een koop dito voor twaalf gulden vijftig cents…………………..……..…….…… f.  12,50
No. 6 Een koop dito voor twaalf gulden …………………..…………………………. f.  12,00
No. 7 Een koop dito voor twaalf gulden vijft en twintig cents ………..………..….………. f.  12,25
No. 8 Een koop dito voor twaalf gulden vijft en twintig cents ………..……………………. f.  12,25
No. 9 Een koop dito voor twaalf gulden vijft en zeventig cents …………………..………… f.  12,75
No. 10 Een koop dito voor dertien gulden ………..…………………..……………….. f.  13,00
No. 11 Een koop dito voor achttien gulden vijftig cents …………………..…………..… f.  18,50
No. 12 Een koop dito voor tien gulden vijftig cents …………..…………………………. f.  10,50
No. 13 Een koop dito voor veertien gulden ….………………………………………… f.  14,00
No. 14 Een koop haver voor twaalf gulden …………………..……………………….. f.  12,00
No. 15 Een koop boekweid voor vier en twintig gulden vijftig cents ……..……..…………… f.  24,50
No. 16 Een koop dito voor veertien gulden vijftig cents ….…………………….……..…… f.  14,50
No. 17 Een koop boekweid voor elf gulden ……………………………………………..f.  11,00
No. 18 Een koop hemp voor twee gulden vijftig cents …..……………………….……….. f.   2,50
No. 19 Een koop boekweid voor twaalf gulden …………………..………..………….. f.  12,00
No. 20 Een koop dito voor twaalf gulden …………………..……..………..………… f.  12,00
No. 21 Een koop gerst voor zes gulden …………………..……..………..…………….. f.  6,00
No. 22 Een koop dito voor twaalf gulden vijftig cents……..……..………..……………….. f.  12,50
No. 23 Een koop haver voor twaalf gulden …………………..…………  …………… f.  12,00
No. 24 Een koop dito voor zeventien gulden ………………..……..………..…………. f.  17,00
No. 25 Een koop dito voor zeventien gulden vijftig cents …………….……..………….…. f.  17,50
Totaal dezer verkooping drie honderd negentiengulden en vijf en twintig cents ….………………. f. 319,25
Bedrag der borgtocht een honderd vijf en twintig gulden en vijfentwintig cents ………………….. f. 125,25
Aldus publiek verkocht, gedaan en gepasseerd te Sint Michiels Gestel op het Duifhuis op datum en uur als boven in tegenwordigheid van ….

Een week later volgt een publieke verkoop voor diverse roerende goederen [58]

….. den zesden Augustus 1800 negen en dertig compareerde ten deze kantore … de welke verklaarde aangifte te doen van eene publieke verkooping van roerende goederen waaronder zich geen goed of zilverwerk bevind …  is te houden heden voormiddag ten elf ure ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel bouwlieden. wonende op het Duifhuis te Sint Michiels Gestel alwaar deze verkooping zal geschiedenen en welke goederen aan de requiranten toebehorende. En heeft de comparant hiervan akte verzocht en geteekend.

Op heden den zesden Augustus achttienhonderd negen en dertig des voormiddags ten elf ure ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel, alle bouwlieden. wonende te Sint Michiels Gestel zal door mij … notaris na gedane bekendmaking publicq aan den meestbiedende worden verkocht de natemeldene roerende goederen en zulks op de volgende conditien en voorwaarden:

Artikel een. De verkooping geschied bij opbieding in Nederlandsch geld te betalen met tien procento opgeld voor zegels, registratie en notarieel salaris vrij aan handen en ten kantore van mij notaris voor of op den een en twintigsten December aanstaande zullende den gene welke na dien tijd komen betalen gehouden zijn hun verschulden met de tiende verhoging te vermeerderen
Artikel twee. De koopers zullen geene remissie of kwijtslag van kooppenningen kunnen of mogen vorderen om welke redenen hun ook genaamd en blijven de verkochte goderen dadelijk na het geven van de slag voor rekening der koopers zijn zoo dat wat ook de zelve mogten verklaren voor rekening van hun koopers zal zijn.
Artikel drie. De koopers zullen gehouden zijn te stellen twee goede en solvable borgen ten genoege van de verkoopers,  welke borgen te zamen met den kooper en ieder een van hun alleen voor het geheel onder afstand van alle regtsbeneficien zullen verbonden wezen voor de betaling der kooppenningen en onraad en voorts voor de gehele naarkoming der conditien en voorwaarden.
Artikel vier. Die eens voor eenen kooper zich constitueert tot borg zal worden verstaan borg te blijven voor alle de koopen die zoodanige kooper komt te doen ten ware hij het zelf kwam opzeggen.
Na voorlezing dezer conditien is de notaris in bijwezen der getuigen tot de verkooping overgegaan als volgt

 • een zwart paard, gekocht voor honderd zeventien gulden ………………………………. f.  117,00
 • een koebeest, voor zeven en zeventig gulden ……………………………………………….. f.   77,00
 • een koebeest, voor negen en zeventig gulden ……………………………………………….. f.   79,00
 • een kalf voor zes gulden vijftig cents …………………………………………………………. f.     6,50
 • een koebeest, voor vijf en zeventig gulden ……………………………………………………. f.   75,00

Na gedane voorlezing hebben de kooper en de borgen geteekend:

 • een hoogkar, gekocht voor twee en veertig gulden …………………………………………. f.   42,00
 • een laagkar voor achttien gulden …………………………………………………………………. f.   18,00
 • een snijbak voor twee gulden en vijftig cents………………………………………………….. f.     2,50
 • een paardenhaam voor eene gulden ……………………………………………………………… f.    1,00
 • zadel en ligt voor vier gulden en vijftig cents……………………………………………………. f.    4,50
 • een paar hagten voor eene gulden en dertig cents………………………………………….. f.     1,30
 • een varken voor drie en twintig gulden…………………………………………………………… f.   23,50
 • een kruiwagen voor eene gulden en zestig cents……………………………………………. f.     1,60
 • wan en koof voor eene gulden en veertig cents………………………………………………. f.     1,40
 • een partij vlas voor drie gulden envijftig cents…………………………………………………. f.     3,50
 • een haaf voor eene gulden…………………………………………………………………………… f.     1,00
 • een dito voor tachtig cents……………………………………………………………………………. f.     0,80
 • een koop oud ijzer voor vier gulden vijf en twintig cents…………………………………… f.     4,25
 • een boomketting voor twee gulden zeventig cents…………………………………………… f.     2,70
 • een aks en vlog voor drie gulden veertig cents……………………………………………….. f.     3,40
 • een schop voor eene gulden vijftig cents……………………………………………………….. f.     1,50
 • brandhout voor eene gulden zeventig cents……………………………………………………. f.     1,70
 • een kruiwagen voor drie gulden dertig cents…………………………………………………… f.     3,30
 • een koop takkebossen voor eene gulden zeventig cents………………………………….. f.     1,70
 • een koop dito voor eene gulden veertig cents…………………………………………………. f.     1,40
 • een koop dito voor twee gulden zeventig cents……………………………………………….. f.     2,70
 • een koop dito voor twee gulden veertig cents…………………………………………………. f.     2,40
 • een koop dito voor twee gulden tien cents……………………………………………………… f.     2,10
 • een koopaardappelen voor drie gulden………………………………………………………….. f.     3,00
 • een koop dito voor twee gulden zeventig cents……………………………………………….. f.     2,70
 • een kopere pot voor twee gulden vertig centss……………………………………………….. f.     2,40
 • een dito voor eene gulden negentig cents………………………………………………………. f.     1,90
 • een beddpan voor twee gulden zestig cents…………………………………………………… f.     2,60
 • een tinnen waterpot voor eene gulden twintig cents………………………………………… f.     1,20
 • een dito voor eene gulden……………………………………………………………………………. f.     1,00
 • een dito schotel voor twee gulden…………………………………………………………………. f.     2,00
 • hekel voor eene gulden……………………………………………………………………………….. f.     1,00
 • een dito voor eene gulden negentig cents………………………………………………………. f.     1,90
 • mandenwerk voor vijf en tachtig cents…………………………………………………………… f.     0,85
 • een karhuif voor eene gulden tien cents…………………………………………………………. f.     1,10
 • een kast voor twee gulden twintig cents…………………………………………………………. f.     2,20
 • een meit met hooi voor zes gulden vijftig cents……………………………………………….. f.     6,50

Totaal dezer verkooping vijf honderd en tien gulden en twintig cents …………….. ……… f.  510,20
Bedrag der borgtocht twee honderd twee en zestig gulden en vijf en veertig cents …………. f.  262.45
Aldus publiek verkocht, gedaan en gepasseert te Sint Michiels Gestel op het Duifhuis op datum en uur als boven in tegenwoordigheid van … etc.

Een half jaar later koopt willem op een openbare veiling [59]

Heden den negenentwintigsten January achttienhonderd en veertig: provisionele verkoop,
Een huis en erf staande en gelegen te Sint Michiels Gestel aan de Brantsche Heide of Horzik, bij het kadaster bekend sectie H (?) numero 702, groot drie roeden en een en negentig ellen.
Trekgeld twee gulden zestig cents
Bij opbod ingezet door Willem Santegoeds, bouwman wonende te Sint Michiels Gestel op de somme van vierhonderd gulden. Door den zelven beslagen met vijf slagen, staande alnu op vierhonderd vijf en twintig gulden en heeft na gedane voorlezing alhier geteekend
(N.B. warrige handtekening !)
Op heden den vijfden February achttien honderd en veertig des avonds om zes ure: finale verkooping.
Eerste koop
Bij de provisionele verkooping gebleven aan Willem Santegoeds, bouwman wonende te Sint Michiels Gestel voor de somme van vier honderd vijf en twintig gulden. Een wasse kaarsje ontstoken zijndeis het zelve uitgebrand zonder dat er door iemand is gehoogt of geslagen geworden en is mitsdien genoemde Willem Santegoeds finaal aan dezen koop gebleven en voor dezelve somme van vier honderd vijf en twintig gulden kooper van dien geworden, hier tegenwoordig en verklaarde deze koop op de voorenstaande conditien en koopprijs vermeld te accepteeren voor zich, zijne erven of regt verkrijgenden.
Na voorlezing heeft de kooper alhier geteekend

Twee jaar later, in 1842 verkoopt Willem [60]:

Voor mij, … notaris en in bijwezen van nagenoemde getuigen was tegenwoordig Willem Santegoeds, landbouwer te wonende binnen Sint Michiels Gestel, Arindissement voornoemd, de welke verklaarde te hebben verkocht vrij van hypotheek en onder vrijwaring van uitwinnime en gebreeken aan Gerardus den Otter, schipper en bouwman wonende binnen Sint Michiels Gestel voormeld hier tegenwoordigen en aanwezende, kooper voor zich zelve, zijne erven en regt verkrijgende
1e Een huis en erf en bouwland staande en gelegen te Sint Michiels Gestel aan het Gemelrijk, sectie H nummeris 138 en 139 groot te zamen twintig roeden en vier en veertig ellen, belast
1e met eene rente van een gulden zeventig cents in eene meerdere rente aan het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch en
2e met eene rente van vijf en twintig cents mede in eenen meerdere rente aan de Grooten Armen van Sint Michiels Gestel en verschijnende beide met den tweede Februarij, en

2e een perceel weiland gelegen als voor in de Midakkers, genaamd het Leeke, sectie H nummero 130, groot elf roeden tien ellen,
Den verkooper aangekomen bij finale verkoop gehouden door den notaris Antonius Verhagen in bijwezen van getuigen te Sint Michiels Gestel den vijfden februarij achttitn honderd en veertig behoorlijk geregistreerd en overgeschreeven ten kantore der hypotheken te ‘s Hertogenbosch den tienden Maart achttienhonderd veertig deel acht en twintig à nummero negentig bladzijde een honderd twee en vijftig à een honderd zes en vijftig, dagregister drie à nummero vijf honderd drie en veertig.
Den kooper zal de goederen in vollen eigendom aanvaarden heden dagtekening dezer akte daar aan de verponding en alle andere publieke belastingen betalen te rekenen van primo Januarij achttien honderd twee en veertig en de renten moeten voldoen met de verschijndagen eerst komende, alsmede van heden af aan onderhouden en maken alle de over de gekochte goederen gevoerd wordende schouwen en uitwegen en doen uitwegen aldaar en waar zulks van ouds regt en gebruikelijk is geweest.
De verkooping is daar en boven geschied voor en omme de somme van vierhonderd vijf en twintig gulden welke den verkooper bekend ontvangen te hebben en waar voor dit tot bewijs.
Ter uitvoering dezes kiezen de comparanten domicilie ten kantore van de ondergeteekende notaris alhier. Waarvan Akte
Gedaan en gepasseerd binnen Berlicum ten kantore van mij notaris, heden den fijfden April achttien honderd twee en veertig in bijwezen van  …. etc.

Dit is voor zover bekend de laatste akte van Willem. Acht jaar later, op 12 maart 1850 is hij overleden, 73 jaar oud [61]


12.c6   PIETER  SANTEGOEDS

12.c6   PIETER  SANTEGOEDS,  zoon van Evert Jan 11.e2                                  

Gedoopt in St.Michielsgestel op 14 apr 1779 ,  overleden aldaar op 27 jan 1855.
Gehuwd op 1 mei 1814 in St.Michielsgestel met Petronella dochter van Hendrik Pennings.
Kinderen :
13.e01   Lambert,  geboren in St.Michielsgestel op 19 aug 1814,
overleden in Schijndel op 21 juli 1816.
13.e02   Johannes,  geboren in Schijndel op 10 feb 1816, overleden aldaar op 10 feb 1823.
13.e03   Anna Maria,  geboren in Schijndel op 20 aug 1818.
13.e04   Elizabeth,  geboren in Schijndel op 2 sep 1820.
13.e05   Johanna,  geboren in Schijndel op 28 nov 1822, overleden 29 mei 1824.
13.e06   dood meisje, in Schijndel op 2 aug 1824.
13.e07   Evert,  geboren in Schijndel op 15 feb 1826.
13.e08   Hendrika,  geboren in St.Michielsgestel op 19 juli 1828.
13.e09   Johanna,  geboren in St.Michielsgestel op 20 sep 1829.
13.e10   Johannes,  geboren in St.Michielsgestel op 16 mei 1832, overleden 11 aug 1833.
13.e11   Johannes,  geboren op 15 apr 1834.
13.e12   Hendrikus,  geboren in St.Michielsgestel op 11 sep 1835.
Dagloner.


12.d1   HENDRICK  SANTEGOETS

12.d1   HENDRICK  SANTEGOETS,  zoon van Cornelis Jan   11.e5

Gedoopt  in Esch op 15 mrt 1792 ,  overleden te Cromvoirt op 21 feb 1868.

Extract uit het register der declaratien tot verkooping der roerende goederen.

Op den dertigste October achttienhonderd zeventien compareerde Philippus Hendrik Meurs, openbaar notaris te St. Michiels-Gestel, de welke verklaarde dat hij op dinsdag den 4e November 1817 ten verzoeke van Willem Santegoeds landbouwer te St. Michiels-Gestel over zal gaan tot de verkooping van van meubilaire goederen, waarvan acte. Verzocht en getekend, P.H.Meurs

Philippus Hendrik Meurs, openbaar notaris te St. Michiels-Gestel in het Canton van Boxtel, Arindissement van ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband, zal op verzoek van Willem Santegoeds, landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel na gedane publicatien en affixtien ten overstaan van de nagenoemde getuigen overgaan tot de publieke verkooping van meubelen etc. onder de navolgende condiiien, te weten:
Art. 1   Den hoogsten bieder is kooper.
Art. 2   Deze verkooping geschied voor goed Hollands gou- of zilvergeld, den gulden tegen twintig stuivers gerekent.
Art. 3   Den betaaldag is bepaald op den eertsen Octber achttien honderd en achttien aan handen van mij notaris.
Art. 4   De kooper zal aanstondsbij het betalen der kooppenningen moeten betalen twee procento voor onkosten van publicatien en affixtien, drie procento voor enregistrement en zegels en vijf procento voor leges van mij notaris.
Art. 5   De kopers zullen voor hun gekochte moeten stellen twee gegoede borgen, zoo dezelve vereischt worden welke ieder indivise een voor al en elk van hun als borgen en schuldenaren principaal onder renuntiatie van de beneficien ordinis, divisionis et executionis, voor dr kooppenningen aansprekelijk zullen zijn, ofschoon door den kooper meede op mindering mogte zijn betaald.
Art. 6   Die eens borg blijft voor een of meer koopen blijft voor de koopsom welke dezelfde persoonen mogte koopen mede borg, ten ware hij daaraan kwam te renuntieren.
Art. 7   Koopers of borgen welke in gebreken blijven hun gekochte op den bestemden tijd te betalen, zullen tien procento van de kooppenningen voor wanbetaling aan mij notaris moeten betalen en door middelen van regt ten hunnen kosten tot betalen worden geconstringeerd.
Art. 8   Tot executie van het bovengemelde verklaren partijen domicilium te te kiezen ter hunner woonplaatsen alwaar dezelve zullen erkennen de echtheid van alle rits actens en exploten welke uit deze zouden kunnen voortvloeijen, uitgenomen die buiten het Canton wonen ten woon huize van mij notaris.
Art. 9   Op den bovengemelde conditien word overgegaan tot de verkooping zoo als hier volgt:

– een paard bij Nicolaas van Osch, landbouwer ten Dungen op twee honderd tien gulden …………. f. 210 –  
  Borgen Willlem Santgeoeds, verkooper en Gerardus Godschalk, burgemeester ten Dungen.  
– een os op een entachtig gulden …………………………………………………………………………………. f. 81 –  

een koe, op een honderd en zeventien gulden ……………………………………………………………….. f. 117 –
– een hoogkar op een en twintig gulden bij Johannes Santegoeds ………………………………………… f. 21 –
– een hoogkar op acht en twintig gulden ……………………………………………………………………… f. 28 –
– een aardkar op vijftien gulden tien stuivers ……………………………………………………………… f. 15 – 10
– een dito op twaalf gulden tien stuivers ………………………………………………………………….. f. 12 – 10
– een ploeg bij Johannes Santegoed …………………………………………………………………………… f. 3 – 4
– een kafmolen …………………………………………………………………………………………………… f . 7 – 12
– een haam ………………………………………………………………………………………………………… f. 6 – 5
– een osse haam bij Johannes Santegoeds …………………………………………………………………… f. 1 – 0
– een zaal en licht f. 5 – 5
– een osse zaal en licht f. 3 – 0
– een osse haam f. 3 – 2
– een paar hachten f. 1 – 16
– dito f. 1 – 12
– rommel bij Johannes Santegoeds f. 1 – 10
– een baktrog f. 5 – 10
– een bed en peuluw bij Johannes Santegoeds f. 22 – 10
– een dito f. 11 – 0
– een dito f. 11 – 0
– een dito f. 6 – 10
– een snijkist bij Johannes Santegoeds f. 2 – 2
– een snijbak f. 4 – 0
– een melktob bij Johannes Santegoeds f. 1 – 12
– een boterstand bij Johannes Santegoeds f. 2 – 16
– een haal f. 2 – 10
– twee koebakken f. 1 – 8
– dito f. 1 – 6
– een kenkistje f. 2 – 10
– rommel f. 3 – 0 – rommel f. 4 – 12
– houtwerk bij Johannes Santegoeds f. 0 – 15
– rommel f. 5 – 0
– koebeugels f. 1 – 16
– koebeugels f. 1 – 14
– zes dito f. 2 – 0
– rommel bij Johannes Santegoeds f. 1 – 0
– een zaag bij Johannes Santegoeds f. 4 – 5
– schuppen f. 1 – 14 – een ponder f. 3 – 2
– een ijzeren ketel f. 2 – 18
– een koperen handketel f. 1 – 10
– een dito f. 2 – 10
– een koperen ketel f. 3 – 0
– een dito f. 12 – 0
– een koperen kan f. 9 – 0
– een lepelrek f. 1 – 12
– een ijzeren ketel bij Johannes Santegoeds f. 1 – 0
– een theketel bij Johannes Santegoeds f. 2 – 2
– een emmer bij Johannes Santegoeds f. 2 – 14
– zes tinnen borden f. 3 – 0
– zes dito f. 3 – 0
– twee schotels f. 1 – 18
– twee schotels f. 2 – 12
– twee dito f. 3 – 0
– lepels etc. f. 1 – 12
– een tinnen kom f. 2 – 4
– schotels f. 3 – 18
– een koffy pot f. 2 – 0
– een soeplepel f. 0 – 18
– koperen schalen f. 0 – 18
– een koffy pot f. 2 – 0
– een spinnewiel f. 0 – 16
– een borstrok met zilveren knoopen bij Willem Santegoeds f. 5 – 0
– een broek f. 0 – 12
– een mandrok (borg Willem Santegoeds) f. 1 – 4
– een broek f. 2 – 6
– een vest bij Willem Santegoeds, landbouwer alhier f. 0 – 15
– een mansrok bij Willem Santegoeds voornoemd f. 5 – 0
– een wolle deken f. 6 – 2
– een wolle deken f. 3 – 14
– een dito (borg Willem Santegoeds) f. 4 – 4
– een wolle deken f. 4 – 15
– een dito bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 6 – 6
– een dito f. 1 – 16
– een groot kaphuif f. 1 – 14
-een schouwkleed bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 1  –  8
– zakken f. 0  –  14
– zakken f. 1  –  8
– twee hemden f. 2  –  6
– twee hemden bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 2  –  8
– twee tafellakens bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 1  –  10
– linnegoed f. 0  –  17
– slaaplakens bij Johannes Santegoeds voornoemd  f. 3  –  4
– slaaplakens f. 2  –  8
– twee dito f. 2  –  0
– twee dito f. 1  –  0
– slaaplakens f. 1  –  12
– een mand met linnen f. 1  –  12
– een karhuif f. 6  –  18
– twee slaaplakens f. 3  –  0
– rekken f. 0  –  18
– braken f. 0  –  16
– achttien biekorpen f. 2  –  16
– een huishorlogie bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 16  –  10
– een tafel bij Piet Santegoeds voornoemd f. 1  –  0
– een dito bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 1  –  8
– een kast bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 4  –  0
– een dito f. 5  –  10
– een dito f. 1  –  14
– een dito bij Willem Santegoeds voornoemd f. 3  –  4
– een fornuis ketel f. 3  –  4
– een paarde krib en reep f. 2  –  12
– drie stoelen f. 1  –  4
– drie dito f. 1  –  8
– een leuning stoel bij Willem Santegoeds voornoemd f. 0  –  18
– bedgordijnen bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 2  –  14
– schup en tang bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 0  –  12
– een bank en een korf bij Johannes Santegoeds voornoemd f. 0  –  10
– drie honderd takkebossen bij Piet Santegoeds voornoemd f. 7  –  16
– honderd takkebossen f. 3  –  2
– vijf honderd takkebossen bij Willem Santegoeds voornoemd f. 15  –  0
– staken f. 5  –  8
– knuisten f. 2  –  2 –
knuisten bij Willem Santegoeds voornoemd f. 2  –  2
– staken f. 4  –  2
– knuisten (borg Piet Santegoeds te Schijndel, landbouwer) f. 2  –  16
– knuisten f. 2  –  14
– knuisten f. 3  –  4
– brandhout f. 1  –  14
– latten f. 0  –  8 –
horten f. 4  –  10
– aardappels f. 9  –  10
– groen te velden f. 4  –  5
– dito (borg Johannes Santegoeds landbouwer alhier) f. 4  –  10
– groen te velden f. 7  –  10
– dito f. 6  –  0 – dito f. 6  –  5
– groen te velden f. 3  –  10
– nr. 7 dito f. 2  –  5 – nr. 8 dito f. 2  –  5
– nr. 9 dito f. 2  –  5
– nr. 10 dito f. 1  –  15
– nr. 11 dito f. 0  –  12
– nr. 12 groen f. 2  –  2
– nr. 13 dito f. 2  –  2
– nr. 1 schaarhout  f. 9  –  10
– nr. 2 dito f. 10  –  5
– nr. 3 dito f. 12  –  0
– nr. 4 dito f. 12  –  5
– nr. 5 dito f. 11  –  5
– nr. 6 en 7 schaarhout f. 17  –  0
– nr. 8 schaarhout f. 8  –  10
— Bedragende tesamen een duizend veertig gulden en 15 stuivers f.   1040  –  15

Gedaan te St. Michiels-Gestel den vierden November achttien honderd en zeventien in presentie van Arnoldus Klerks smitsbaas en Hermanus van den Wijngaard, timmermansbaas beide wonende alhier welke na gedane voorlezing deze met den verkooper en mij notaris hebben ondertekend.

In april 1818 vindt de erfdeling plaats van de goederen van Willems ouders [42].

Eerste Lot
Ten deel gevallen aan Willem Santegoeds, de zuidwaartsche helft van een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel in de Brandsche Straat, groot een loopensen negen en twintig roeden, … gewaardeert op twee honderd vijf en veertig gulden,  f.  245 – 0 – 0 .

Omdat elk lot slechts 200 gld waarde mag hebben moet Willem 45 gld betalen:

De verkrijger van het eerste lot aan die van het tweede lot veertig guldens,  f. 40,-
en aan die van het derde lot vijf guldens,  f.  5.-

Enkele maanden later zit Willem met broers en zussen weer bij de notaris om procuratie te verlenen aan iemand die enkele percelen grond moet gaan verkopen  [50]:

…….. waren tegenwoordig, Willem Santegoeds landbouwer te St. Michiels-Gestel, Johannes Santegeds landbouwer te St. Michiels-Gestel, Pieter Santegoeds landbouwer te Schijndel, Wilhelmina Santegoeds weduwe van Jan van Vegchel, landbouwersche te St. Michiels-Gestel, Maria Santegoeds huisvrouw van Lambertus van Vegchel landbouwer te St. Michiels-Gestel, …… tot het navolgende geadsisteerd en geautoriseert Antony van de Pol landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel in hoedanigheid van voogd en Johannes van de Mugheuvel in hoedanigheid van toeziend voogd beide over het minderjarige kind van wijlen Johannes van den Mugheuvel in echt verwekt bij Maria van der Pol en Willem Santegoeds voornoemd in hoedanigheid van voogd en Adriaan van der Steen landbouwer te St. Michiels-Gestel in kwaliteit van toeziend voogd beide over de minderjarige kinderen van wijlen Ruth van der Steen in echt verwekt bij wijlen Hendrien Santegoeds met namen Lambertus, Jan en Helena, de welke verklaarden te constitueren en magtig te maken Hendrikus van den Mugheuevel landbouwer te St. Michiels-Gestel present en toestemmende, speciaal om namens hun compranten in het openbaar voor notario en getuigen te doen verkoopen
een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel op de Hoogstraat, groot twee loopensen vijf en twintig roeden en
een perceel teelland gelegen in twee stukken te St. Michiels-Gestel in de Hondsicksche Haef groot drie loopensen

De plaats, dag en uur tot de verkooping van voorschreve perceelen te bepalen, de conditien te regelen, de kooppenningen te ontvangen en daar voor te kerokeren, de koopers te … voor alle evictien en dezelve in het volledige bezit van hun gekochte te stellen en de zelve in geval van geene betaling den kooppenningen door middelen van regt daar toe te noodzaken en de goederen der verkiezende andermaal te verkoopen en het minder geldende op de in gebreke gebleven koper of koopers tot de gehele voldoening in rechten te achtervolgen, ten dien einden prache zijnde benoemen aan te stellen en tecompareren voor alle vrederegten en andere reghtbanken waar zulks vereischt zal worden, alles onder belofte van approbatie en indemnering van de uitgaven welke den mandatiris gehouden zal wezen te doen ter bestrijding van die kosten welke op de bovengemelde verkooping loopen zullen.

Waarvan acte.

Gedaan en gepasseerd in brede te St. Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris den tiende augustus achttienhonderd achtien in tegenwoordigheid …etc.

Een paar weken later koopt Willem op een openbare verkoop een akker [51]:

Omschrijving der goederen

Eerste en laatste koop

De westwaardsche helfte van een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel, groot omtrent twee loopensen, … belast met een chijns van twee twee stuivers en acht penningen aan het chijnsboek van St. Michiels-Gestel welke jaarlijks is vergolden geworden ingevolge deeling gepasseert door mij nagenoemd notaris den acht en twintigsten april achttien honderd en achttien behoorlijk geregistreerd. Aaan te vaarden aanstonds bij den definitieve toewijzing. De huur over het lopende jaar verschuldigd blijft voor de verkoopers gereserveert.

Trekgeld twee guldens twaalf stuivers  f.  2 – 12

Heden den vier en twintigsten augustus achttien honderd en achttien des anmiddags ten zes ure ten verzoeke van Johanna den Otter echtgenote van Joseph Stipskamp dagloonster wonende te Berlicum dewelke bij afwezigheid van voornoemden haren echtegnoot door de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te ’s Hertogenbosch is gauthoriseerd geworden blijkens vonnis der gezegde regtbank in dato den vijf en twintigsten juny achttienhonderd en achttien, waarvan een behoorlijk geregistreerd afschrift ten dezen is geannexeert, en Petronella Verhoeven weduwe van Gerardus den Otter, dagloonster wonende te ’s Hertogenbosch zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van moeder en legale voogdesse over haar minderjarig kind in echt verweckt bij wijlen voornoemden haren man met namen Dorothea Maria, in het navolgende geadsisteert door Gerardus van den Heuvel landbouwer te St. Michiels-Gestel in kwaliteit van toeziende voogd over voornoemd minderjarig kind en bij bovengenoemd vonnis door gezegde regtbank geautoriseert, hebben wij Philippus Hendrik Meurs.

Heden den een en dertigsten Augustus achttien honderd achttien des namiddags ten drie ure ten verzoeke van Johanna den Otter echtgenote van Joseph Stipskamp dagloonster wonende te Berlicum dewelke bij afwezigheid van voornoemden haren echtegnoot door de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te ’s Hertogenbosch is gautoriseerd geworden blijkens vonnis der gezegde regtbank in dato den vijf en twintigsten Juny achttienhonderd en achttien, waarvan een behoorlijk geregistreerd afschrift ten dezen is geannexeert, en Petronella Verhoeven weduwe van Gerardus den Otter, dagloonster wonende te ’s Hertogenbosch zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van moeder en legale voogdesse over haar minderjarig kind in echt verweckt bij wijlen voornoemden haren man met namen Dorothea Maria, en tot het navolgende geadsisteert (door) Gerardus van den Heuvel landbouwer te St. Michiels-Gestel in kwaliteit van toeziende voogd over voornoemd minderjarig kind en bij bovengenoemd vonnis door gezegde regtbank geautoriseert, hebben wij Philippus Hendrik Meurs residerende te St. Michiels-Gestel in het Canton van Boxtel Arrindisement van ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband ten overstaan van den heere en mr. Cornelis Theodorus Hoevenaar, vrederegter van het Canton Boxtel voornoemd en ten gevolge der gedane voorlezing der conditien en proces verbaal van Provisionele verkooping geprocedeert tot den ontvangset der verhoogingen om ingevolge articul zes der generale conditien vervolgens tot de finale verkooping overte gaan als volgt:

Is gecompareert Willem Santegoeds, landbouwer wonende te St. Michiels-Gestel de welke verklaarde den koop te verhoogen met tien slagen dus twintig guldens  f.  20 – 0

Na voorlezing heeft hij getekent: (ht)

En de verhoogingen alzoo ontvangen hebbende zijn wij tot de definitive verkooping overgegaan als volgt:

Op voorschreven koop drie wasse kaarsjens aangestoken en finaal uitgebrand zijnde zonder dat er iemand meerder geboden of geslagen heeft, zoo is de definitive toewijzing gepronuncieert als volgt:

Eerste en laatste koop

Ten behoeven van Willem Santegoeds landbouwer te St. Michiels-Gestel voor eene somme van twee honderd en dertig guldens de welke alhier present verklaarde deze koop alzoo voor zich te doen en te accepteren en na voorlezing heeft hij getekent   dico f.  230 – 0…. (ht)

De verkoopers stellen en subrogeren den kooper in al dat regt van eigendom welke zij op dit verkochte hebben of hadden kunnen hebben, zich daarvan ten behoeve vand den kooper ontdoende, begerende dat denzelve met het verkochte zal handelen na welgevallen en die regten uitoeffenen zoo als zij hebben of hadden behooren te doen.

Aldus gedaan op plaats, jaar, dag en uur als in het hoofd dezes staat vermeld in bijwezen van … etc. 

Twee maanden later koopt Willem van zijn zus Wilhelmina [33]

De Noordwaardsche helft van perceel teulland gelegen te St. Michiels-Gestel in de Brantsche Straat, groot omtrent een loopensen negenentwintig roeden, …  Deze verkoping is gedaanvoor een somme van twee honderd guldens welke de verkooperse bekent van den kooper ontvangen te hebben waarvan kwitancie.

In mei 1820 verkoopt Willem een akker [52]:

Een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel in het Moerschot, groot omtrend drie loopensen, … .  Deze verkooping is gedaan voor eene somme van drie honderd gulden, welke den verkooper bekent ontvangen te hebben, waarvan kwitantie   dico f.   300,-

Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten kantoore van mij notaris den vier en twintigsten mei achttienhonderd en twintig ….

Enkele jaren later, in februari 1823 verkoopt Willem Evert Santegoeds wederom een akker [53]

De helft van een perceel teellandgelegen te St. Michiels-Gestel aan de Paldsche heide, groot voor het geheel acht en negentig roeden een en zestig ellen, …  Voorschreve perceel is voor de helft belast met een chijns van twaalf en een halve cent aan het chijnsboek van St. Michiels-Gestel welke zedert onheugelijke tijden is vergolden gewesen.

Deze verkooping is gedaan voor eene somme van een honderd en vijftih gulden, welke den kooper accepteerd te betalen zonder intrest op den elfden November van den jare achttien honderd drie en twintig aan den verkooper of regt verkrijgende   dico f.   150,-

Waarvan acte. Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris, den twee en twintigsten february achttien honderd drie en twintig in bijwezen van ….

Hier ondertekent Willem met “ds” terwijl hij dat voorheen steeds met “ts” deed.

Meteen hierna volgt nog een verkoop [54]

Een perceel teelland gelegen te St. Michiels-Gestel aan de Brandsche Straat, groot negen en veertig roeden vijf en zestig ellen, …  Deze verkooping is gedaan voor een somme van twee honderd gulden, de welke den verkooper bekend van den kooper onvangen te hebben, waarvan kwitantie.   dico f.  200,-

Waarvan acte.
Gedaan en gepasseert te St. Michiels-Gestel ten kantoore van mij notarisden twee en twintigste februarij achttien honderd drie en twintig in bijwezen van …..

Willem ondertekent hetzelfde als hiervoor.

Er volgen nu negen jaren zonder koop of verkoop en dan in 1832 wordt in Berlicum een openbare verkoping georganiseerd voor een aantal eikebomen van Willem [55]:

Extract
uit het register der declarartien tot verkoop van roerende goederen
Den tweeden Maart 1800 twee en dertig compareerde de heer Martinus zijnende Gier notaris resideerende te berlicum de welke verklaarde om op den zesden dezer maand des morgens om tien uren binnen de gemeente Sint Michiels Gestel aan het Duifhuis te zullen overgaan tot eene verkooping van op wortel staande eike boomen ten verzoeke van Willem Santegoets landbouwer wonende te Sint Michiels Gestel.
Waarvan de comparant verzocht akte en heeft getekend.
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig den zesden der maand Maart des morgens om tien uren bennen wij Martinus zijnende Gier openbaar notaris resideerende te Berlicum, Kanton Boxtel, Arrondissement van ’s Hertogenbosch, Provincie Noord Braband in bijwezen der nagenoemde getuigen ten verzoeke van Willem Santegoets, landbouwer wonende te Sint Michiels Gestel overgegaan binnen Sint Michiels Gestel aan het Duifhuis tot eene verkooping van op wortel staande eike boomen aan den rekwirant toebehorende op de volgende konditien en voorwaarden.
De verkoping geschied voor de meestbiedende voor Nederlandsche guldens
De uitteloven kooppenningen zullen moeten worden voldaan aan handen en ten kantore van mij notaris, den dertigsten November achttienhonderd twee en dertig in goede gangbare klinkende muntspecien
De koopers welke zullen mede op gemelde betaaldag moeten betalen van elken uitgeloofden gulden vijf centen voor registratie en zegelregten en vij centen voor salaris van mij notaris
De koopers welke hunne uitgeloofde kooppenningen ten gestelden dag niet voldoen zijn gehouden dezelve met vijf percent te verhoogen
De koopers zullen voor het sluiten van dit proces verbaal ten genoegen van mij notaris moeten stellen twee goede suffisante borgen welke borgen solidair met de koopers onder afstand van alle beneficien en exeptien van regt zullen verbonden wezen voor de voldoening van den koopprijs en de geheele en verdere nakoming dezer kondotien en voorwaarden en hun domicilien moeten verkiezen ten hunne tegenwoordige woonplaatsen en moeten toestemmen dat alle insinnatien, eischen en vervolgingen die tot deze betrekking hebben aan hun ter gemelde plaatsen worden gedaan onaangezien alle veranderingen derzelven

Elk wie zich als borg voor een of anderen koop steld zal als zoodanig voor alle volgende verantwoordelijk wezen ten zij hij daarvan uitdrukkeijk renuntieerde

Zoowanneer er koopers waren welke de gerekwireerde borgen niet konde stellen zal het door hen gekochte dadelijk weder geveild en verkocht worden.het meergeldende zal wezen ten voordele van den gebrekigen verkooperhet welk op hem met alle de kosten zullen worden verhaald
Er worden nog koopers nog borgenaangenomen die van ouds aan het betaalboek schuldig zijn
Zoo men zich in het opbieden of anderszins abureerde wordt het vrij vehaal gereserveerd
Na gedane voorleezing van het geene voorschreeve aan de gecompareerde persoonen zijn mij notaris in bijwezen van de nagenoemde getuigen tot de verkooping overgegaan als volgt

Nr. 1  Drie eike boomen gekocht bj Jan Vinck landbouwer wonende te Sint Michiels Gestel voor drie en dertig gulden vijftig cents ………………………………………………………..f.  33,50
Borg Johannes Groenedaalwonende te Sint Michiels Gestel en Hendrikus van Lieshout wonende ten Dungen, beide bouwlieden

Nr. 2  Twee dito ………………………………………………………………f.  31,00
Nr. 3  Een dito ……………………………………………………………….f.  33,00
Nr. 4  Twee dito ………………………………………………………………f.  25,00
Nr. 5  Drie dito ..…………………………………………………………..….f.  19,00
Nr. 6  Drie dito …………………………………………………..……………f.  13,00
Nr. 7  Drie dito ..………………………………………………..…………….f.  20,00
Nr. 8  Drie dito ..………………………………………………..…………….f.  18,25
Nr. 9  Drie dito …………………………………………………..………… f.  11,00
Nr. 10  Drie dito .………………………………………………..………..….f.  19,00
Nr. 11  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  26,00
Nr. 12  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  11,25
Nr. 13  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  19,00
Nr. 14  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  18,50
Nr. 15  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  13,50
Nr. 16  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  11,00
Nr. 17  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  14,00
Nr. 18  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  20,00
Nr. 19  Twee dito ………………………………………………..…………..f.  27,00
Nr. 20  Zes dito .………………………………………………..………..…..f.  22,50
Nr. 21  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  16,00
Nr. 22  Vier dito ………………………………………………..………..….f.  10,75
Nr. 23  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  13,00
Nr. 24  Drie dito ………………………………………………..………..….f.  14,00
Nr. 25  Dito ..……………………………………………..……………..….f.  13,00
Nr. 26  Twee dito …………………………………………………..……….. .f.  16,25
Nr. 27  Twee dito …………………………………………………..……….. .f.    8,25
Nr. 28  Een dito .………………………………………………..…………. .f.    5,25
Nr. 29  Een dito .………………………………………………..………….. .f.   6,50
                                                                                                                    =========
Het montant der verkooping bedraagd de somme van vijf honderd en zeven guldens vijftig cents ……………………………………………………………..……..…..…… f.   507,50
De gelden waarvoor borgtogt is gesteld bedragen de somme van een honderd vijf en veertig guldens en vijf en zeventig cents …………………….………………………………………..………. f.  145,75
Gedaan en gepasseerd te Sint Michiels Gestel op dato en ter plaatse voorschreeve in bijwezen van  ….

In 1834 verschijnt Helena bij de notaris als zij met haar voorkinderen een akker verkoopt [56]:

Op heden den achsten November achttien honderd vier en dertig compareerden …. Helena Schuurmans eerst weduwe van Nicolaas Groenendaal en thans huisvrouw van en ten deze geadsisteerd en geautiriseerd door haren man Willem Santgoets, Wouter Groenendaal. Johannes Groenendaal en Rudina Groenendaal huisvrouw van en ten deze geadsisteerd en geautoriseerd door haren man Antonie van Boxtel, alle bouwlieden wonen de te Sint Michiels Gestel de welke verklaarden bij deze uit de hand en onder solidaire vrijwaring van alle hypothecaire evictie, substitustien en alle andere hoe ook genaamde stoornisse verkocht te hebben …
Een perceel teelland gelegen in de Beekantsche Straat onder Sint Michiels Gestel kadaster sectie C numero 564 groot vijf en twintig roeden en zeventig ellen, …  aantevaarden in eigendom in gebruik bij het passeren van dit kontrakt … en de verkoopers aangekomen bij erfenis uit de nalatenschap van wijlen hunnen man en vader respectief Nicolaas Groenendaal gewoond hebbende en overleden te waarvan geen bewijs van eigendom bestaat of geene overschijving ten kantore der hypotheken heeft laats gehad zoo als de verkoopers verklaren.
Deze koop en verkoop is geschied voor dn prijs en somme van een honderd en zeventig gulden welke somme de verkoopers bekennen en verklaren bij deze  van den kooper ontvangen te hebben, diende deze dus mede tot volkomen kwitantie.

Bij het zetten van zijn handtekening vergeet Willem de “n”.

Vijf jaar later, in 1839, overlijdt zijn vrouw Helena, 70 jaar oud. Er vindt dan een openbare verkoop plaats van te velde staande rogge en haver uit haar nalatenschap ten behoeve van Willem en de familie van zijn vrouw [57] De opbrengst is f. 319,25.

den negenentwintigsten july 1800 negen en dertig compareerde ten deze kantore … de welke verklaarde aangifte te doen van eene publieke verkooping van schaar te velde staande op de hoeve genaamd het Duifhuis te Sint Michiels Gestel welke genaamde notaris voornemens is aldaar te houden morgen den dertigsten dezer maand ten tien ure des voormiddags ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel bouwlieden. wonende te Sint Michiels Gestel en hun requiranten toebehorende en heeft de comparant hiervan akte verzocht en geteekend.

Op heden den dertigsten july achttienhonderd negen en dertig des voormiddags ten tien ure ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel bouwlieden. wonende te Sint Michiels Gestel zal door mij … notaris na gedane bekendmaking publicq aan den meestbiedende worden verkocht de natemeldene koopen schaar te velde staande op de hoeve genaamd het Duifhuis onder Sint Michiels Gestel en zulks op de volgende conditien en voorwaarden:

Artikel een. De verkooping geschiede om Nederlandsch geld te betalen met tien procento opgeld voor zegels, registratie en notarieel salaris vrij aan handen en ten kantore van mij notaris voor of op den een en twintigsten December aanstaande zullende den gene welke na dien tijd komen betalen gehouden zijn hun verschulden met de tiende verhoging te vermeerderen.
Artikel twee. De koopers zullen geene remissie of kwijtslag van kooppenningen kunnen of mogen vorderen wegens misgewas, hagelslag, hoger kragt of onder welk ander voorwendsel hoegenaamd blijvende alle voorziene en onvoorziene toevallen voor rekening van de koopers.
Artikel drie. De koopers zullen hunne gekochte schaar behoorlijk moeten maien en tiendbaar stellen en den tiendenaar zijn regt moeten laten genieten.
Artikel vier. De koopers zullen gehouden zijn te stellen twee goede en solvable borgen ten genoege van mij notaris welke borgen te zamen met den kooper en ieder een van hun allen voor het geheel onder afstand van alle regtsbeneficien zullen verbonden wezen voor de betaling der kooppenningen en onraad en voorts voorde gehele naarkoming der conditien en voorwaarden.
Artikel vijf. Die eens voor eenen kooper zich constitueert tot borg zal worden verstaan borg te blijven voor alle de koopen die zoodanige kooper komt te doen ten ware hij het zelf kwam opzeggen.
Na voorlezing dezer conditien is de notaris in bijwezen der getuigen overgegaan tot de verkooping der natemeldene koopen schaar te velden als
No. 1 Een koop rogge voor zeven gulden vijf en zeventig cents …..……..……………. f.   7,75
No. 2 Een koop dito voor vijftien gulden …………………..……………….… . f.  15,00
No. 3 Een koop dito voor veertien gulden vijf en twintig cents ….……………..……. f.  14,25
No. 4 Een koop dito voor elf gulden …………………..……………………….. f.  11,00
No. 5 Een koop dito voor twaalf gulden vijftig cents…………………..……..……. f.  12,50
No. 6 Een koop dito voor twaalf gulden …………………..……………………. f.  12,00
No. 7 Een koop dito voor twaalf gulden vijft en twintig cents ………..………..….… f.  12,25
No. 8 Een koop dito voor twaalf gulden vijft en twintig cents ………..……………… f.  12,25
No. 9 Een koop dito voor twaalf gulden vijft en zeventig cents …………………..…… f.  12,75
No. 10 Een koop dito voor dertien gulden ………..…………………..…………. f.  13,00
No. 11 Een koop dito voor achttien gulden vijftig cents …………………..……….. f.  18,50
No. 12 Een koop dito voor tien gulden vijftig cents …………..……………………. f.  10,50
No. 13 Een koop dito voor veertien gulden ….…………………………………… f.  14,00
No. 14 Een koop haver voor twaalf gulden …………………..………………….. f.  12,00
No. 15 Een koop boekweid voor vier en twintig gulden vijftig cents ……..……..…….. f.  24,50
No. 16 Een koop dito voor veertien gulden vijftig cents ….…………………….……. f.  14,50
No. 17 Een koop boekweid voor elf gulden ………………………………………. f.  11,00
No. 18 Een koop hemp voor twee gulden vijftig cents …..……………………….…… f.   2,50
No. 19 Een koop boekweid voor twaalf gulden …………………..………..……… f.  12,00
No. 20 Een koop dito voor twaalf gulden …………………..……..………..…….. f.  12,00
No. 21 Een koop gerst voor zes gulden …………………..……..………..……….. f.  6,00
No. 22 Een koop dito voor twaalf gulden vijftig cents……..……..………..………… f.  12,50
No. 23 Een koop haver voor twaalf gulden …………………..…………  ………. f.  12,00
No. 24 Een koop dito voor zeventien gulden ………………..……..………..…….. f.  17,00
No. 24 Een koop dito voor zeventien gulden vijftig cents …………….……..……….. f.  17,50

Totaal dezer verkooping drie honderd negentiengulden en vijf en twintig cents ….…… f. 319,25
Bedrag der borgtocht een honderd vijf en twintig gulden en vijfentwintig cents ……….. f. 125,25
Aldus publiek verkocht, gedaan en gepasseerd te Sint Michiels Gestel op het Duifhuis op datum en uur als boven in tegenwordigheid van ….

Een week later volgt een publieke verkoop voor diverse roerende goederen [58]

…. den zesden Augustus 1800 negen en dertig compareerde ten deze kantore … de welke verklaarde aangifte te doen van eene publieke verkooping van roerende goederen waaronder zich geen goed of zilverwerk bevind …  is te houden heden voormiddag ten elf ure ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel bouwlieden. wonende op het Duifhuis te Sint Michiels Gestel alwaar deze verkooping zal geschiedenen en welke goederen aan de requiranten toebehorende. En heeft de comparant hiervan akte verzocht en geteekend.

Op heden den zesden Augustus achttienhonderd negen en dertig des voormiddags ten elf ure ten verzoeke van Willem Santegoets, Wouter Groenendaal, Johannes Groenendaal en Antonie van Boxtel, alle bouwlieden. wonende te Sint Michiels Gestel zal door mij … notaris na gedane bekendmaking publicq aan den meestbiedende worden verkocht de natemeldene roerende goederen en zulks op de volgende conditien en voorwaarden:

Artikel een. De verkooping geschied bij opbieding in Nederlandsch geld te betalen met tien procento opgeld voor zegels, registratie en notarieel salaris vrij aan handen en ten kantore van mij notaris voor of op den een en twintigsten December aanstaande zullende den gene welke na dien tijd komen betalen gehouden zijn hun verschulden met de tiende verhoging te vermeerderen
Artikel twee. De koopers zullen geene remissie of kwijtslag van kooppenningen kunnen of mogen vorderen om welke redenen hun ook genaamd en blijven de verkochte goderen dadelijk na het geven van de slag voor rekening der koopers zijn zoo dat wat ook de zelve mogten verklaren voor rekening van hun koopers zal zijn.
Artikel drie. De koopers zullen gehouden zijn te stellen twee goede en solvable borgen ten genoege van de verkoopers,  welke borgen te zamen met den kooper en ieder een van hun alleen voor het geheel onder afstand van alle regtsbeneficien zullen verbonden wezen voor de betaling der kooppenningen en onraad en voorts voor de gehele naarkoming der conditien en voorwaarden.
Artikel vier. Die eens voor eenen kooper zich constitueert tot borg zal worden verstaan borg te blijven voor alle de koopen die zoodanige kooper komt te doen ten ware hij het zelf kwam opzeggen.

Na voorlezing dezer conditien is de notaris in bijwezen der getuigen tot de verkooping overgegaan als volgt
een zwart paard, gekocht voor honderd zeventien gulden ………………………………. f.  117,00
een koebeest, voor zeven en zeventig gulden ……………………………………………….. f.   77,00
een koebeest, voor negen en zeventig gulden ……………………………………………….. f.   79,00
een kalf voor zes gulden vijftig cents …………………………………………………………. f.     6,50
een koebeest, voor vijf en zeventig gulden ……………………………………………………. f.   75,00

Na gedane voorlezing hebben de kooper en de borgen geteekend:
een hoogkar, gekocht voor twee en veertig gulden ……………………………………………….. f.   42,00
een laagkar voor achttien gulden ……………………………………………………………………. f.   18,00
een snijbak voor twee gulden en vijftig cents………………………………………………………. f.     2,50
een paardenhaam voor eene gulden ………………………………………………………………….. f.    1,00
zadel en ligt voor vier gulden en vijftig cents……………………………………………………….. f.    4,50
een paar hagten voor eene gulden en dertig cents…………………………………………………. f.     1,30
een varken voor drie en twintig gulden……………………………………………………………… f.   23,50
een kruiwagen voor eene gulden en zestig cents………………………………………………….. f.     1,60
wan en koof voor eene gulden en veertig cents……………………………………………………. f.     1,40
een partij vlas voor drie gulden envijftig cents……………………………………………………. f.     3,50
een haaf voor eene gulden……………………………………………………………………………… f.     1,00
een dito voor tachtig cents…………………………………………………………………………….. f.     0,80
een koop oud ijzer voor vier gulden vijf en twintig cents……………………………………… f.     4,25
een boomketting voor twee gulden zeventig cents……………………………………………….. f.     2,70
een aks en vlog voor drie gulden veertig cents…………………………………………………… f.     3,40
een schop voor eene gulden vijftig cents……………………………………………………………. f.     1,50
brandhout voor eene gulden zeventig cents………………………………………………………. f.     1,70
een kruiwagen voor drie gulden dertig cents…………………………………………………….. f.     3,30
een koop takkebossen voor eene gulden zeventig cents……………………………………….. f.     1,70
een koop dito voor eene gulden veertig cents…………………………………………………….. f.     1,40
een koop dito voor twee gulden zeventig cents…………………………………………………… f.     2,70
een koop dito voor twee gulden veertig cents…………………………………………………….. f.     2,40
een koop dito voor twee gulden tien cents………………………………………………………… f.     2,10
een koopaardappelen voor drie gulden……………………………………………………………. f.     3,00
een koop dito voor twee gulden zeventig cents………………………………………………….. f.     2,70
een kopere pot voor twee gulden vertig centss………………………………………………….. f.     2,40
een dito voor eene gulden negentig cents…………………………………………………………. f.     1,90
een beddpan voor twee gulden zestig cents……………………………………………………… f.     2,60
een tinnen waterpot voor eene gulden twintig cents…………………………………………… f.     1,20
een dito voor eene gulden……………………………………………………………………………. f.     1,00
– een dito schotel voor twee gulden…………………………………………………………………. f.     2,00
hekel voor eene gulden……………………………………………………………………………….. f.     1,00
– een dito voor eene gulden negentig cents………………………………………………………….. f.     1,90
mandenwerk voor vijf en tachtig cents…………………………………………………………… f.     0,85
– een karhuif voor eene gulden tien cents…………………………………………………………. f.     1,10
een kast voor twee gulden twintig cents…………………………………………………………. f.     2,20
– een meit met hooi voor zes gulden vijftig cents…………………………………………………. f.     6,50
Totaal dezer verkooping vijf honderd en tien gulden en twintig cents…………………….. f.  510,20
Bedrag der borgtocht twee honderd twee en zestig gulden en vijf en veertig cents…. f.  262.45

Aldus publiek verkocht, gedaan en gepasseert te Sint Michiels Gestel op het Duifhuis op datum en uur als boven in tegenwoordigheid van … etc.

Een half jaar later koopt willem op een openbare veiling [59]

Heden den negenentwintigsten January achttienhonderd en veertig: provisionele verkoop,
Een huis en erf staande en gelegen te Sint Michiels Gestel aan de Brantsche Heide of Horzik, bij het kadaster bekend sectie H (?) numero 702, groot drie roeden en een en negentig ellen.
Trekgeld twee gulden zestig cents
Bij opbod ingezet door Willem Santegoeds, bouwman wonende te Sint Michiels Gestel op de somme van vierhonderd gulden. Door den zelven beslagen met vijf slagen, staande alnu op vierhonderd vijf en twintig gulden en heeft na gedane voorlezing alhier geteekend

(N.B. warrige handtekening !)

Op heden den vijfden February achttien honderd en veertig des avonds om zes ure: finale verkooping.

Eerste koop

Bij de provisionele verkooping gebleven aan Willem Santegoeds, bouwman wonende te Sint Michiels Gestel voor de somme van vier honderd vijf en twintig gulden. Een wasse kaarsje ontstoken zijndeis het zelve uitgebrand zonder dat er door iemand is gehoogt of geslagen geworden en is mitsdien genoemde Willem Santegoeds finaal aan dezen koop gebleven en voor dezelve somme van vier honderd vijf en twintig gulden kooper van dien geworden, hier tegenwoordig en verklaarde deze koop op de voorenstaande conditien en koopprijs vermeld te accepteeren voor zich, zijne erven of regt verkrijgenden.

Na voorlezing heeft de kooper alhier geteekend

Twee jaar later, in 1842 verkoopt Willem [60]:

Voor mij, … notaris en in bijwezen van nagenoemde getuigen was tegenwoordig Willem Santegoeds, landbouwer te wonende binnen Sint Michiels Gestel, Arindissement voornoemd, de welke verklaarde te hebben verkocht vrij van hypotheek en onder vrijwaring van uitwinnime en gebreeken aan Gerardus den Otter, schipper en bouwman wonende binnen Sint Michiels Gestel voormeld hier tegenwoordigen en aanwezende, kooper voor zich zelve, zijne erven en regt verkrijgende
1e Een huis en erf en bouwland staande en gelegen te Sint Michiels Gestel aan het Gemelrijk, sectie H nummeris 138 en 139 groot te zamen twintig roeden en vier en veertig ellen, belast
met eene rente van een gulden zeventig cents in eene meerdere rente aan het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch en met eene rente van vijf en twintig cents mede in eenen meerdere rente aan de Grooten Armen van Sint Michiels Gestel en verschijnende beide met den tweede Februarij, en

2e een perceel weiland gelegen als voor in de Midakkers, genaamd het Leeke, sectie H nummero 130, groot elf roeden tien ellen,
Den verkooper aangekomen bij finale verkoop gehouden door den notaris Antonius Verhagen in bijwezen van getuigen te Sint Michiels Gestel den vijfden februarij achttitn honderd en veertig behoorlijk geregistreerd en overgeschreeven ten kantore der hypotheken te ‘s Hertogenbosch den tienden Maart achttienhonderd veertig deel acht en twintig à nummero negentig bladzijde een honderd twee en vijftig à een honderd zes en vijftig, dagregister drie à nummero vijf honderd drie en veertig.
Den kooper zal de goederen in vollen eigendom aanvaarden heden dagtekening dezer akte daar aan de verponding en alle andere publieke belastingen betalen te rekenen van primo Januarij achttien honderd twee en veertig en de renten moeten voldoen met de verschijndagen eerst komende, alsmede van heden af aan onderhouden en maken alle de over de gekochte goederen gevoerd wordende schouwen en uitwegen en doen uitwegen aldaar en waar zulks van ouds regt en gebruikelijk is geweest.
De verkooping is daar en boven geschied voor en omme de somme van vierhonderd vijf en twintig gulden welke den verkooper bekend ontvangen te hebben en waar voor dit tot bewijs.
Ter uitvoering dezes kiezen de comparanten domicilie ten kantore van de ondergeteekende notaris alhier. Waarvan Akte

Gedaan en gepasseerd binnen Berlicum ten kantore van mij notaris, heden den fijfden April achttien honderd twee en veertig in bijwezen van  …. etc.

Dit is voor zover bekend de laatste akte van Willem.
Acht jaar later, op 12 maart 1850 is hij overleden, 73 jaar oud [61]:


12.c6   PIETER  SANTEGOEDS,  zoon van Evert Jan 11.e2

12.c6   PIETER  SANTEGOEDS,  zoon van Evert Jan 11.e2

Gedoopt in St.Michielsgestel op 14 apr 1779 ,  overleden aldaar op 27 jan 1855.
Gehuwd op 1 mei 1814 in St.Michielsgestel met Petronella dochter van Hendrik Pennings. Petronella overlijdt op 4 mei 1857, oud 61 jaar.
Kinderen :
13.e01   Lambert,  geboren in St.Michielsgestel op 19 aug 1814, overleden in Schijndel op 21 juli 1816.
13.e02   Johannes,  geboren in Schijndel op 10 feb 1816, overleden aldaar op 10 feb 1823.
13.e03   Anna Maria,  geboren in Schijndel op 20 aug 1818.
13.e04   Elizabeth,  geboren in Schijndel op 2 sep 1820.
13.e05   Johanna,  geboren in Schijndel op 28 nov 1822, overleden 29 mei 1824.
13.e06   dood meisje, in Schijndel op 2 aug 1824.
13.e07   Evert,  geboren in Schijndel op 15 feb 1826. 
13.e08   Hendrika,  geboren in St.Michielsgestel op 19 juli 1828.
13.e09   Johanna,  geboren in St.Michielsgestel op 20 sep 1829.
13.e10   Johannes,  geboren in St.Michielsgestel op 16 mei 1832, overleden 11 aug 1833.
13.e11   Johannes,  geboren op 15 apr 1834.
13.e12   Hendrikus,  geboren in St.Michielsgestel op 11 sep 1835.

Pieter trouwt als 35-jarige in 1814 met een 18-jarig meisje dat hij zwanger heeft gemaakt.

In april 1818 vindt de erfdeling plaats van de goederen van Pieters ouders [42].

Derde lot
Ten deel gevallen aan Piet Santegoeds, de helft van twee morgen hooiland gelegen ten Dungen ter plaatse genaamd den Lieskamp, … Gewaardeert op een honderd guldens  f.  100,-

Omdat iedereen recht heeft op een waarde van 200 gulden krijgt Pieter nog 100 gulden:

De verkrijger van het eerste lot … aan die van het derde lot vijf guldens …………….  f.    5,-
De verkrijgerse van het zesde lot aan die van het derde lot vijf en veertig guldens …….  f.  45,-
De verkrijgere van het achste lot aan die van het derde lot vijftig guldens ………….   f.  50,-

Een jaar later verkoopt hij bij deze akker weer voor slechts 50 gulden [62], waarschijnlijk omdat hij in Schijndel woonde en dan is een akker in den Dungen niet zo handig.

Piet Santgoeds, landbouwer te Schijndel de welke verklaarde onder vrijwaring ingeval van evictie te hebben verkocht, opgedragen en overgegeven …  De helft van twee morgen hooiland, gelegen ten Dungen ter plaatse genaamt den Lieskamp, … Deze verkoping is gedaan voor eene somme van vijftig guldens welke den verkooper bekent van den kooper ontvangen te hebben waarvan kwitantie.

Verklarende de voornoemde verkooper den kooper te stellen en subrogeren in al dat regt van eigendom welke hij dit verkochte heeft of had kunnen hebben, mitsgaders met alle voor- en nadelige servituten als tot het zelve zijn gehoorende, zonder daarvan iets uit te zonderen nocg voor te behouden, zich daarvan geheel ten behoeve van den kooper ontdoende, begerende dat denzelve met het verkochte zal handelen na welgevallen en die regten uitoeffenen zoo als hij heeft of had behooren te doen.
Aan te vaarden aanstonds bij het passeren dezes.
Tot nakoming van het bovenstaande verklaren partijen domicilie te kiezen ter hunner woonplaatse etc. niettegenstaande etc. belovende etc. verbindende etc. afstand doende.
Waarvan Acte.
Gedaan en gepassseert te St. Michiels Gestel ten kantoore van mij notaris den setienden september achttien honderd en negentien in bijwezen van … verklarende de verkooper niet te kunnen schrijven.

Behalve de geboortes van zijn kinderen is er verder geen informatie over Piet(er) gevonden. Hij overlijdt in 1855, daglooner, oud 77 jaar [63]:

Ruim 2 jaar later overlijdt de weduwe Petronella Pennings op 61 jarige leeftijd.


12.e1   JENNEMARIE  SANTEGOETS

12.e1   JENNEMARIE  SANTEGOETS,  dochter van Adriaen Dirk   11.f2

Gedoopt in Boxtel op 25 mrt 1779, overleden 3 juni 1802 aldaar.

Joanna Maria is geen lang leven beschoren.
Zij wordt begraven in 1802 als Annemike Santevoets, jonge dogter, zonder goederen, arm [65]:


12.e2   HENDRIEN  SANTEGOETS

12.e2   HENDRIEN  SANTEGOETS,  dochter van Adriaen Dirk   11.f2

Gedoopt in Boxtel op 25 sep 1780, overleden in den Bosch op 2 aug 1844.

Hendrien komt na haar doopsel voor in een akte van 1798 als zij als 18 jarige een verklaring aflegt over heibel in de kerk bij een dienst [66]:

Compareerde voor de ondergeteekende scheepenen van Boxtel, Arnoldus Strijbosch, inwoonende burger alhier en Hendrien Adriaan Santegoeds, inwoonderse binnen deesen dorpe, de welke ter requisitie van ’t Officie alhier verklaart waarheid te zijn dat op gisteren zijnde geweest de zeven en twintigste april de zes jaarstijden der godsdienst verrigting onder andere Johannes Cint van de Ven, inwoonder alhier, in de kerk was bevindende, de welke zig aldaar op een brutaale wijze als een sinneloos mensch aanstelden, zodanig, dat wanneer den pastor niet was ontzet geworden, den selve Johannes Cint van de Ven den genoemde pastor in desselfs verdere godsdienstige verrigting zouden verhinderd en geheelijke gestoord hebben.

Belovende de comparante deese haare verklaring, hier nog versch in geheugen zijnde, des gerequireerd nader solemnelijk te bekragtigen.Aldus verklaard binnen Boxtel heeden den agt en twintigsten april 1700 acht en negentigh.
Present de onderget.

Vervolgens verkoopt zij in 1820 samen met broer Johannes en zussen Barbara, Anthonet en Adriana een klein huisje in Boxtel. [68] Zie akte bij Johannes 12.e4.

Tot slot is er nog haar overlijdensakte in den Bosch in 1844. Zij is dan ongehuwd en zonder beroep, bijna 64 jaar oud en overlijdt in het hospitaal [67]:


12.e3   BARBARA  SANTEGOETS

12.e3   BARBARA  SANTEGOETS,  dochter van Adriaen Dirk   11.f2

Gedoopt in Boxtel op 11 okt 1782, overleden onbekend.
Gehuwd in Boxtel op 13 nov 1822 met Petrus Johannes Hens. Een kind.

Barbara verkoopt in 1820 samen met broer Johannes en zussen Hendrien, Anthonet en Adriana een klein huisje in Boxtel. [68] Zie akte bij Johannes 12.e4.

Verder is behalve bovenstaande niets bekend, ook geen overlijdensakte.


12.e4   JAN  SANTEGOETS

12.e4   JAN  SANTEGOETS,  zoon van Adriaen Dirk   11.f2                      

Gedoopt in Boxtel op 16 juli 1784 ,  overleden aldaar op 26 aug 1846.
Gehuwd in Boxtel op 30 apr 1825 met Cornelia dochter van Godefridus van Thuijl,
geboren 4 feb 1803 in Boxtel, overleden aldaar 17 dec 1878.
Kinderen :
13.k1   Goverdina,  geboren in Boxtel op 10 feb 1826.
13.k2   Theodorus,  geboren in Boxtel op 1 feb 18281.
13.k3   Johanna-Maria,  geboren in Boxtel op 2 mei 1830, overl. aldaar op 28 aug 1837.
13.k4   Adriana,  geboren in Boxtel op 3 okt  1832.
13.k5   Cornelia,  geboren in Boxtel 14 jan 1835, overleden 22 okt 1841.
13.k6   Johanna-Maria,  geboren in Boxtel 13 okt 1838.
13.k7   Johanna-Maria,  geboren in Boxtel 15 jan 1841.
13.k8   Cornelia,  geboren in Boxtel 5 feb 1844, overleden 25 mrt 1846.

In de diverse aktes komt Johannes voor als klompenmaker, strodekker, bouwman, arbeider. Gelukkig zijn het geen 12 ambachten.

Nog voor zijn huwelijk, namelijk in 1820, komt Johannes met zijn vier zussen in actie als zij een klein huisje c.a. verkopen. [68]

Compareerde … Johannes Adriaan Santegoets, stroodekker, Marcelis van Heerebeek, arbeider, zoo voor zig zelven als zijne huijsvrouw Anthonet Adriaan Santegoeds, welke hij tot het aangaan der tegenwoordige acte qualificeerd en authoriseerd, Adriaantje Adriaan Santegoeds, particuliere, allen wonende te Boxtel, Hendrien Adriaan Santegoeds en Barbara Adriaan Santegoeds, beiden dienstmaagden en woonende te ’s Hertogenbosch, de welke verklaren verkogt te hebben en bij deezen te cedeeren, over te geven en te transporteeren, onder vreijwaring van allen stoornissen, evictien, hypothequen en andere hindernissen hoegenaamt, aan Wilhemus Bekkers, timmerman, woonende te Boxtel en bij het passeren deezes meeden tegenwoordig en aannemende voor hem zijne erven en regt verkrijgende,

Een kleijn huisje en erve No. 302 als meden een kleijn plakje hoff, groot omtrent een half lopensen, staande en geleegen te Boxtel onder den haartgang Kleijnder Liempde, belend aan de eene zijde voornoemde koper, de andere zijde op een spie uitlopende, van vooren den Steenweg en van agteren een straatje.

Voorschreven goederenzoo groot en kleijn als dezelvenzig bevinden zonder dat er uit hoofden van meerdere of mindere uitgedrukte maate eenige repetitie van weerszeijden kan plaats hebben.

De koper kan gemelde goederen in eijgendom en gebruijk aanvaarden, te weeten, het kleijn huijsje en erven te Pinxteren en het plakje hoff te half Maart, alles in den aanstaande jaare agtienhondert een en twintig.

De verkopers zijn voormelde goederen aangekomen bij erffenisse van weijlen hunnen vader Adriaan Santegoeds.

Zijnde deeze verkoping geschied onder de verplichting, also
1. om te betaalen en voldoen allen kosten en regten waar toe deeze acte aanleijding zal kunnen geven.
2. om te voldoen de grondlasten en anderen waar meeden deeze goederen belast zijn of zullen worden, te rekenen van den eersten January agtienhondert een en twintig
3. om ’s jaarlijks te voldoen een pagt van vijftig cents aan het Gasthuijs te ’s Bosch, van ouds daar op geconstitueerd.

En bovendien voor eene somme van zeventig Nederlandsche guldens welke somme zonder daar voor interest behoeven de te betaalen. Den verkreijger van gemelde goederen belooft en bij deezen aanneemt om te voldoen vrij aan handen van de verkopers voor of op den eersten April agtienhondert een en twintig.

Tot garantie van welke betalingen zullen de tegenwoordige goederen, als vermeld verkogt, specissl blijven geaffecteerd, verbonden en gehypothequeerd bij privilegie aan de verkopers expresslijk voorbehouden.

Tot executie verklaren partijen domicilie ter hunner woonplaatsen.

Gedaan en gepasseerd te Boxtel ten kantoore van mij notaris op heeden den dertigsten October agtienhondert en twintig in tegenwoordigheid van …  hebben de getuijgen en mij notaris ondertekend terweijl de komparanten allen hebben verklaard niet te kunnen schreijven of hunnen naam te konnen teijkenen

Er worden kinderen geboren, sommige overlijden als kind en dan wordt het 1840 als Cornelia en Johannes bij de notaris verschijnen voor de verkoop van een paar weilanden [69]:

Voor mij … , notaris, is gecompareerd, Cornelia van Tuijl, echtgenoot van en ter dezes gemagtigd en bijgestaan door Johannes Santegoeds, landbouwer, beide wonende te Boxtel de welke verklaarden te hebben verkogt, afgestaan en onder vrijwaring als na regten in vollen eigendom opgedragen aan Elisabeth Marijnen, weduwe Martinus Jacobus van Son, zonder beroep, wonende te Boxtel en accepterende,

 1. Een perceel weiland genaamd Gorsinge, gelegen te Boxtel, groot twintig roeden tachtig ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero negenhonderd achttien, en
 2. Een perceel dito, genaamd en gelegen als voor, groot acht en vijftig roeden dertig ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero negenhonderd negentien.

Zijnde deze twee perceelen weiland jaarlijks en van ouds belast met twee guldens vijf en twintig cents aan het Gasthuis te ’s Hertogenbosch.

De verkopers aangekomen bij successie van Hendrik van Erp, overleden te Boxtel, waarvan gene actes bestaan en hebbende daarvan volgens hunne verklaring gene overschrijving in de registers der hypotheken plaats gehad.

Om door voormelde kooper als die verklaard vooromschrevene twee parceelen weiland wel te kennenen er gene verdere beschrijving van erlangd, met de voor en nadelige usantien, servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit kontract gesloten voor en om de somme van een honderd zestig guldens, welke de verkoopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor quitteren bij deze.

En verder dat de koopster hier uit voortaan zal moeten blijven vergelden alle ’s lands, plaatselijke en particuliere beslastingen daar op gesteld of nog te stellen, aanvang genomen hebbende met primo January dezes jaars en te moeten voldoen alle kosten en zegels waartoe dit kontract aanleiding zal konnen te geven.

Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne voormelde woonplaats.

Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de koopster binnen Boxtel, hede den zesden der maand July achttienhonderd veertig in tegenwoordigheid … de welke deze nevens mij notaris hbben getekend, uitgezondert de verkoopers en de koopster die verklaarden niet te kunnen schrijven noch tekenen, alles na gedane voorlezing.

Een jaar later, in 1841 treden zij beiden weer op [70]:

Voor … notaris, is gekompareerd Cornelia van Tuyl, huisvrouw van en ter deze geregtigd en bijgestaan door Johannes Santegoeds, landbouwer, beide wonende te Boxtel, de welke verklaarden te hebben verkogt, afgestaan en onder vrijwarig als na regten in vollen eigendom opgedragen en aan Elisabeth Marijnen, wduwe Martinus Jacobus van Son, zonder beroep, mede wonende te Boxtel, hier tegenwoordig en accepterende,

1. Eene huizinge genaamd Zweelders, staande te Boxtel op de Lennisheuvel, groot een roede vijfftig ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero zevenhnderd zes en vijftig
2. Een parceel bouwland genaamd en geleggen als voor, groot drie en dertig roeden negentig ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero zevenhonderd vijf en vijftig.
3. Een parceel heide, genaamd en gelegen als voor, groot zes roeden dertig ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero zes honderd drie en zestig.
4. Een parceel bouwland, genaamd Hazenbeemd, gelegen als voor, groot twee en dertig roeden zestig ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero vijf honderd vier en veertig.
5. Een parceel bouwland genaamd Reinen, gelegen als voor, groot vijf en dertig roeden tien ellen, bij het kadaster bekend sectie F numero acht honderd zeven, en
6. Een parceel wiland, genaamd Reinen, gelegen als voor, groot drie en twintig roeden, bij het kadaster bekend sectie F numero achthonderd en zeventig.

Voorschreven goederen de verkoopers aangekomenbij successie van hunnen vader en behuwd vader Goyerd avn Tuyl, overleden te Boxtel, waarvan gene acte … over hebbende daarvan volgens hunne verklaringgeene overschrijving inde registers der hypotheken plaats gehad

Om door voormelde koopster als die verklaard vooromschrevene goederen wel te kennenen er gene verdere beschrijving van erlangd, met de voor en nadelige usantien, servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit kontract gesloten voor en om de somme van zes honderd acht en twintig guldens, welke de verkoopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor quitteren bij deze.

En verder dat de koopster hier uit voortaan zal moeten blijven vergelden alle ’s lands, plaatselijke en particuliere beslastingen daar op gesteld of nog te stellen, aanvang neemende met primo January aanstaande en te moeten voldoen alle kosten en regten waartoe dit kontract aanleiding zal konnen te geven.

Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne voormelde woonplaats.

Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de koopster binnen Boxtel, hede den zesden der maand December achttienhonderd een en veertig in tegenwoordigheid … de welke deze nevens mij notaris hebben getekend, uitgezondert de verkoopers en de koopster die verklaarden niet te kunnen schrijven noch tekenen, alles na gedane voorlezing.

In 1844 wordt nog een dochter geboren, maar dan is het voor Johannes bijna afgelopen. Hij overlijdt in 1846, 62 jaar oud, arbeider [71]:

Zijn vrouw heeft dan nog 32 jaar voor de boeg en overlijdt in 1878, 75 jr oud.


12.e5   THEODORUS (DIRK)  SANTEGOETS

12.e5   DIRK  SANTEGOETS,  zoon van Adriaen Dirk   11.f2

Gedoopt in Boxtel op 22 dec 1786, overleden aldaar op 16 juni 1816.

Van Theodorus is alleen zijn doopsel en zijn overlijden in 1816 bekend. Hij is dan 30 jaar [72]:


12.e6   ANTONET  SANTEGOETS

12.e6   ANTONET  SANTEGOETS,  dochter van Adriaen Dirk   11.f2

Gedoopt in Boxtel op 23 aug 1789.
Gehuwd aldaar op 15 mei 1810 met Marcel van Herenbeek (1 kind).

Nog voor haar huwelijk, namelijk in 1820, komt Antonet met haar broer Johannes en haar vier zussen in actie als zij een klein huisje c.a. verkopen [68]. Zie complete acte bij Johannes.

Pas 20 jaar later, in 1840, verschijnen ze opnieuw bij de notaris om een lening af te sluiten [73]:

Voor … notaris, … is gekompareerd, Marcelis van Heerbeeck, arbeider, en zijne huisvrouw Anthonetta Santegoets, zonder beroep, door voornoemdem haren man ten effecte dezes geadsisteerd en geauthoriseerd, beide wonende te Boxtel, de welke bij deze bekenden wel en deugedelijk schldig te zijn aan en ten behoeve van den heere Gabriel van Nieuwkuijk, zonder beroep, mede wonende te Boxtel, hier tegenwoordig en …. eene kapitake somme van een honderd zeventig guldens voortspruitende uit deugedelijk geleende penningen bij de debiteuren ontvangen en genoten, zoo zij verklaarden. En welke somme van een honderd zeventig guldend de debiteuren beloven te restitueeren heden over een jaar met den interest van die tot vijf procento jaarlijks.

En of het gebeurde dat voormeld kapitaal op dien tijd niet werd gerestitueerd maar met bewilliging van den heere crediteur of zijne rechtverkrijgender langer moet blijven staen, dan beloven de debiteuren met de betaling van den interest te zullen blijven continueeren tot de finale voldoening en aflossing toe, welke afloosing als ook de opeisching altoos na dien tijd zal kunnen en moeten geschieden, mits elkanderen drie maanden tevoorens waarschuwende zonder opden vervaldag regaard te staen, verklarende zij debiteuren daar voor speciaal te verbinden,

1. Een huis genaamd Hoge Walakker staande te Boxtel groot zestig ellen bij het kadaster bekend sectie A numero driehonderd vierentachtig, en
2. Een parceel bouwland genaamd en gelegen als voor groot eenentwintig roeden tachtig ellen, bij het kadaster bekend scetie A numero driehonderd drieentachtig.

En verder onder verband volgens de wet.

De debiteuren beloven en verbinden zich wijders om het voorschreve huis zoolang de hoofdsom niet zal zijn afgelost te houden verzekerd in eene Nederlandsche Brandwaarborg maatschappij tegen herbouwwaarde en de polis daarvan aan den crediteur binnen veertien dagen na dato dezes te zullen ter hand stellen na dat op dezelve van wege het bestuur der Maatschappij van het op het huis gevestigde hypotheek zal zijn aantekening gedaan ten einde bij onverhoopte brandschade gene vergoeding die met toestemming van den crediteur geschiede.

Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne vermelde woonplaats.

Gedaan en gepasseerd ten huize van den ondergetekende notaris binnen Boxtel, hede den veertienden der maan Augustus achttienhonderd veertig in tegenwoordigheid …

Tenslotte laten ze in1842 officieel hun toestemming registreren voor het huwelijk van hun dochter Anna Barbara met Leonardus Dekker te Rotterdam [74]:

Door Marcelus van Heerebeek en zijne huisvrouw Antonette Santegoets, beide te Boxtel, aan hunne dochter Anna Barbara van Heerebeek te Rotterdam om te huwen met Leonardus Dekkers mede te Rotterdam.

Marcelus overlijdt in 1853, 75 jaar oud. Antonetta wordt dan opgenomen in de successieregisters [74a]

Memorie van aangifte der nalatenschap van Marcelus van Heerebeek, overleden te Boxtel den 13e februari 1853

De ondergeteekenden
1. Antonetta Santegoets, weduwe van bovengenoemden overledenen, zonder beroep wonende te Boxtel in hoedanigheid van moeder en voogdesse van haren een minderjarig kind genaamd Christina van Heerebeek, benevens
2. Cornelus, van beroep timmerman, 32 jaren   |
3. Adrianus, van beroep timmerman, 23 jaren   |   wonende te Boxtel
4. Godefridus, van beroep timmerman, 23 jaren|
5. Elisabeth, dienstmeid te Rotterdam, oud 42 jaren
6. Thresia, dienstmeid te Leyden, oud 39 jaren
7. Cornelia, dienstmeid te Leyden, oud 40 jaren en
8. Johanna van Heerebeek, dienstmeid, 35 jaren, mede te Leijden woonachtig,
alle in huwelijk verwekt bij bovengenoemden overledenen verklaren dat haren echtgenoot en vader Marcelus van Heerebeek op den 13e februay 1853 in den ouderdam van 75 jaren te Boxtel is overleden en dat genoemden overledenen geen roerende noch onroerende goederen heeftnagelaten dit op gemelde hare kinderen als eenige en universele erfgenamen zoude zijn verstorven, voorts dat door het overlijden geen sider commis gedevolveer is noch vruchtgebruik vervallen is en kiezende domicilie te Boxtel (was getekend:)

Antonet en haar kinderen kunnen kennelijk allemaal schrijven. Van Antonetta is is geen overlijdensakte gevonden.


12.e7   ADRIANA  SANTEGOETS

12.e7   ADRIANA  SANTEGOETS,  dochter van Adriaen Dirk   11.f2

Gedoopt  in Boxtel op 10 juni 1792, overleden aldaar op 21 dec 1833.

Van Adriana is allleen de doopakte en de overlijdensakte bekend [75] 40 jr oud:


12.f01   EMMERENTIANA  SANTEGOETS

12.f01   EMMERENTIANA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Dirk 11.f4

Gedoopt in Boxtel op 21 mrt 1781, overleden aldaar op 20 mrt 1857.
Gehuwd aldaar met Walter Verdonk op 15 mei 1810.
Zij is kennelijk een tweede maal gehuwd, met ene Adriaen Boons.
Van beroep spinster.

Kort na haar geboorte wordt Emmerentiana al genoemd in een ontlastbrief wanneer haar vader naar Liempde verhuist [76]. Zie aldaar.

In 1810 huwt zij met Walter Verdonk en in 1819 met weduwnaar Adriaan Boons. Daarbij wordt zij als jonge dochter geklassificeerd, dus ofwel was haar eerste huwelijk niet bekend of het was een andere Emmerentia die in Boxtel getrouwd is. Zij blijkt wel te kunnen schrijven [76a]:

Er worden twee dochters geboren, waarvan de tweede als 1-jarige al overlijdt.

Emmerentiana zelf overlijdt in 1837, 56 jaar oud en spinster van beroep [77]:

Haar man, Adriaan Boons, overlijdt in Haaren op 19 jan 1850.


12.f05   ANTONETTA  SANTEGOETS

12.f05   ANTONETTA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Dirk 11.f4

Gedoopt in Oisterwijk op 23 mei 1790, overleden in Esch op 13 nov 1831.
Gehuwd met Gerardus van Broekhoove. Zonen Joannes en Adriaan. Gerardus hertrouwt in Haaren op 26 okt 1834 met Adriana Pijnenborg.
Landbouwster.

Een huwelijksdatum is niet bekend, Dat zal rond 1826 geweest zijn. In november 1831, een week na de geboorte van zoon Adriaan is Antonetta overleden, 41 jaar oud. In het kraambed zoals dat heet [78]:

Gerardus hertrouwt in Haaren op 26 okt 1834 met Adriana Pijnenborg.


12.f06   ENGELIEN  SANTEGOETS

12.f06   ENGELIEN  SANTEGOETS,  dochter van Jan Dirk 11.f4

Gedoopt in Oisterwijk op 21 nov 1793, overleden in Haaren op 22 mrt 1843.
Gehuwd met Petrus van Broekhooven. Zonen: Gerardus, Johanus,  Martinus.

Van Engelien is alleen haar doopsel, de geboorte van de zonen Gerardus, Johannes en Martinus en haar overlijdensakte bekend. Zij overlijdt 49 jaar oud in 1843 in Haren [79]:


12.f07   JAN  SANTEGOETS

12.f07   JAN  SANTEGOETS,  zoon van Jan Dirk 11.f4                   

Gedoopt in Oisterwijk op 19 okt 1800 ,  overleden in Goirle 4 mei 1856.
Gehuwd in Goirle op 13 apr 1839 met Johanna dochter van Cornelis Spapens, geboren 12 feb 1810 en overleden 15 mrt 1861 aldaar. Johanna hertrouwt als weduwe op 15 maart 1858 met Peter van Gils.
Kinderen :
13.n1   Johanna,  geboren in Goirle 17 jan 1840, overleden 23 okt 1847.
13.n2   Cornelis,  geboren in Goirle 3 apr 1842, overleden 14 okt 1842.
13.n3   Joanna-Maria, geboren in Goirle 27 feb 1846.
13.n4   Johanna,  geboren in Goirle 22 aug 1849, overleden 20 okt 1856.
13.n5   Petronella,  geboren in Goirle 18 juli 1854, overleden 10 aug 1873.
Landbouwersknecht.

Van Jan zijn alleen gegevens van de brugerlijke stand bekend. Daaruit blijkt dat nagenoeg al zijn kinderen jong overlijden, zie hierboven.

Hijzelf overlijdt in 1856 op 56 jarige leeftijd [80]:

Zijn vrouw hertrouwt twee jaar later op 18 augustus 1856 met Peter van Gils. Zij is dan 48 jaar en spinster van beroep. Twee en een half jaar later komt zij echter al te overlijden.


12.f08   JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS

12.f08   JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Dirk 11.f4

Gedoopt in Oisterwijk op 24 juni 1802 ,  overlijdt in Goirle op 7 dec 1875.
Huwt in Goirle op 12 feb 1855 met Johannes zoon van Baptist van Erven.
Deze overlijdt op 14 aug 1863, 68 jaar oud.
Kinderen: Petronella-Magdalena, Johannes, Anna-Elisabeth, Anna-Elisabeth, Willem

Ook van deze familie zijn de behalve de akten van de Burgerlijke Stand geen gegevens bekend. Johanna-Maria overlijdt in 1875, 73 jaar oud [81]:


12.f10   ANDRIES  SANTEG0ETS

12.f10   ANDRIES  SANTEG0ETS,  zoon van Jan Dirk   11.f4             

Gedoopt in Oisterwijk op 22 juni 1805 ,  overleden in Goirle 10 juni 1867.
Gehuwd in Goirle op 27 okt 1832 met Johanna Maria dochter van Peter Philipsen,
geboren 27 feb 1811 en overleden aldaar op 19 nov 1868.
Kinderen :
13.m1   Johanna,  geboren in Goirle op 13 sep 1833.
13.m2   Maria,  geboren in Goirle op 2 juni 1835.
13.m3   Peter,  geboren in Tilburg op 1 nov 1837, overleden in Goirle op 10 mei 1839.
13.m4   Peter Cornelis,  geboren in Goirle op 13 jan 1840.
13.m5   Jan-Baptist,  geboren in Goirle 30 aug 1842.
13.m6   Peter,  geboren in Goirle op 19 sep 1845.
13.m7   Franciscus,  geboren in Goirle 11 apr 1849.
13.m8   Adriaen,  geboren in Goirle op 14 nov 1852.
Landbouwersknecht.

Andries verschijnt al als jongeman in 1825 in de boeken. Hij heeft zich niet gemeld voor de Natonale Militie en dat wordt natuurlijk opgemerkt [82]:
(N.B. recht schrift is voorgedrukt schuin schrift is handmatig ingevuld.)

Audientie van den 9e maart 1825 inzake van den heere Officier, ambsthalve eischer en aanlegger ingevolge exploit van den 2e dezer ter eenre,

op ende jegens

Andries Santegoets, oud zoo hij niet beeter weet 18 jaar, geboren te Oisterwijk, wonende te Goirle, als soldaat ingelijfd bij het Depot Battaillon der 2e Afdeling Infanteriete ’s Bosch in garnisoen.

Gezien bij de tweede Kamer der Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te ’s Hertogenbosch, Hoofdplaats der Provincie Noord-Brabant, vonnissende in correctionele zaken, de stukken van het Proces ten laste van voornoemde Andries Santegoets, beklaagd van het verzuimen van zich voor de Nationale Militie te doen inschrijven in den jare 1824 in de Gemeente Goirle.

Gezien en voorlezing gedaan van het deswegens opgemaakt Proces Verbaal van den Heer Gouverneur dezer Provincie in dato 11 februari 1825.

Gezien de overige stukken van het proces;

Gehoord de beklaagde in zijne gegevene antwoorden ter audientie dezer Regtbank,

Gehoord den heere Officier in zijne voordragt der zaak en in zijne geschreevene en onderteekende conclusien aan deze Regtbank overgegeven, houdende, dat het de Regtbank moge behagen den Beklaagden te condemnerenin de Straffe bepaald bij Art. 11 juncti Art. 8 der Wet van den 27 April 1820 en in de kosten.

Gehoord de beklaagde in zijne verdediging,

DeRegtbank voornoemd, na dat ieder Regter zijn gevoelen geuit heeft, achtervolgens de wet;
Aangezien het gebleken is, dat de Beklaagde verzuimd heeft, zich in den jare 1824 voor de Nationale Militie in de Gemeente Goirle te doen inschrijven. Krachtens Art. 10, 11 en 8 der Wet van den 27 April 1820, Staatsblad no. 11, Art 52 van het Wetboek van Strafregt, mitsgaders Art. 194 van dat van Strafvordering, door den Heer President voorgelezen, luidende:

Art. 11 De nalatigen in het vorig artikel vermeld, zullen tevens worden verwezen tot het dubbel der boete of de Straffe in Art. 8 bepaald.

Art. 8 Zij, welke zicht voor den 20e Jahuary niet hebben laten inschrijven, zullen slsnog worden ingeschreven aan het einde van het Register onder de Naamteekening van het hoofd van het Plaatselijk Bestuur en tevens verwezen wordentot eene boete van niet minder dan vijf Guldens en niet te boven gaande de som van honderd Guldens, of ingeval van volstrekt onvermohen, tot eene gevangenis van vier dagen tot zes weken.

Condemneert den beklaagden Andries Santegoets ter zake voorschreve, in eene geldboete van tien Gulden, ingeval van volstrekt onvermogen te vervangen door eene gevangenis van acht dagen en in de kosten der procedures ten behoeve van den Staat, getauxeerd en geliquideerd ter somma van een \gulden zes en tachtig en een halve cents’

Aldus gewezen en uigesproken te ’s Hertogenbosch den 9 Maart 1825, bij de Heeren Mr. Vogelvanger, President, van Hanswijk, Reigersman en Verheyen, Regters.

Vervolgens vinden we van Andries alleen nog de akten van de Burgerlijke Stand zoals zijn huwelijk en de geboorte van zijn kinderenmet tot slot zijn overlijdensakte in 1867 [83]. Andries is dan 61 jaar oud en staat te boek als landbouwer.


12.g2   JOANNA-MARIA  SANTEGOETS

12.g2   JOANNA-MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Willem Dirk   11.f5

Gedoopt in Boxtel op 27 dec 1790, overleden in Haaren op 29 mrt 1851.
Gehuwd met Cornelis Kruysen. Kinderen: Petrus, Wilhelmina, Franciscus, Johanna.

Johanna-Maria is rond 1822 getrouwd, maar een huwelijk is niet gevonden. Behalve de geboorteakten van de kinderen is alleen de overlijdensakte van Johanna-Maria in 1851 nog bekend [84]. Zij is dan 61 jaar oud.


12.g3   CATHARINA  SANTEGOETS

12.g3   CATHARINA  SANTEGOETS,  dochter van Willem Dirk   11.f5

Gedoopt in Boxtel op 7 sep 1792, overleden 11 juni 1822.
Gehuwd in Boxtel op 31 mei 1815 met Francis den Ouden. Francis hetrouwt met Petronella van der Velden. Hij overlijdt op 29 sep 1856 in Boxtel als weduwnaar.
Kinderen: Adriana, Johannes, Maria

Van Catharina zijn alleen de akten van de Burgerlijke Stand bekend. In 1822 overlijdt zij op een leeftijd van 30 jaar [85]:

Haar man Francis hertrouwt met Petronella van de Velden en overlijdt op 29 sep 1856 op een leeftijd van 63 jaar.


12.g4   ANTONETTA  SANTEGOETS

12.g4   ANTONETTA  SANTEGOETS,  dochter van Willem Dirk   11.f5

Gedoopt in Boxtel op 14 mrt 1794, overleden in Boxtel op 30 mei 1836.
Gehuwd in Boxtel op 10 juli 1822 met Cornelis van der Meyden. Hij overlijdt op 18 april 1868.
Kinderen: Helena, Wilhelmina, Arnoldina, Anna, Arnoldus en Adriaan.

Van Antonetta zijn allleen akten van de Burgerlijke Stand bekend. De laatste is haar overlijdensakte in 1836. Zij is dan pas 42 jaar oud [86]:


12.g5   DOROTHEA  SANTEGOETS

12.g5   DOROTHEA  SANTEGOETS,  dochter van Willem Dirk   11.f5

Gedoopt in Boxtel op 25 mrt 1797, overleden aldaar op 3 mrt 1879.
Gehuwd aldaar op 26 apr 1828 met Johannes Francis van Dinther. Hij overlijdt op 15 jan 1886.

Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend.

In 1858 wordt Theodora en echtgenoot Francis van Dinther genoemd bij een openbare verkoop waar broer Cornelis (12.g7) een akker koopt, zie aldaar [90]. Zij woont dan in Liempde.

Drie jaar later huurt dezelfde Cornelis in Sint Michiels Gestel een hoeve met landerijen en daarbij treedt Francis van Dinther op als een van de borgen [91]. Hij woont dan weer in Boxtel. De uitgebreide akte is bij Cornelis weergegeven.

Dorothea overlijdt in 1879, 81 jaar oud [87]:


12.g6   ADRIAAN  SANTEGOETS

12.g6   ADRIAAN  SANTEGOETS,  zoon van Willem Dirk   11.f5  

Gedoopt in Boxtel op 31 okt 1799, overleed in Boxtel op 17 nov 1824.
Landbouwer.

Alleen zijn doopsel en zijn overlijden (25 jr) zijn bekend [88]:


12.g7   CORNELIS  SANTEGOETS

12.g7   CORNELIS  SANTEGOETS,  zoon van Willem Dirk   11.f5   

Gedoopt in Boxtel op 11 mei 1802 ,  overleden in St. Michielsgestel op 3 okt 1878.
Gehuwd in Boxtel op 24 juni 1848 met Willemina dochter van Willem van Bragt,
geboren 18 mrt 1814 in Beek en Donk.
Kinderen :
13.p1   Wilhelmus,  geboren in Boxtel 23 juli 1850, overleden 18 mrt 1852.
13.p2   Anna,  geboren in Boxtel op 1 mei 1853.
13.p3   Martinus,  geboren in Boxtel op 3 aug 1855.

Landbouwer.

De eerstgeborene van Cornelis overlijdt na 19 maanden in 1852. Kort hierna wordt door Willemijna een testament opgemaak [89]:

Voor …, notaris is gecompareert, Willemijna van Bragt, huisvrouw van Cornelis Santegoets, lanbouwster, wonende te Boxtel, gehucht Lennisheuvel, aan mij notaris bekend, de welke aan den ondergetekenden in tegenwoordigheid van de getuigen getuigen haren uitersten wil zakelijk heeft ogegeven, welke terstond daar op den ondergetekenden notaris in den navolgende bewoordingen is in geschrift gebracht.

Ik noem en stel tot erfgenaam meijner nalatenschap voor zoo verre de neef (?) mij vrijheid geeft te beschikken, mijnen man Cornelis Santegoets, landbouwer, wonende tot Boxtel, gehucht Lennisheuvel, terwijl al het gene door hem van de zelve nog onverteerd zal worden nagelaten, na zijn overlijden zal inveten worden, geërftvoor de helft door mijne bloedverwanten en voor de wederhelft door de bloedverwanten van mijnen bovengenoemde man.

Deze bewoordingen door den ondergetekenden notaris aan de testatrice voorgelezen zijnde, heeft hij de zelve afgevraagd of dezelve voor haar duidelijk zijn en haren uitersten wil bevatte, waar op door haar testatrice toestemmend is geantwoord, alles in tegenwoordigheid van de getugen.

Waar van acte. Gedaan en gepasseerd ten woonhuize vande testatrice te Boxtel, gehucht Lennisheuvel, op heden den twee en twintigsten der maand Mei achttienhonderd twee en vijftig des nagts over half twaalf uuren in tegenwoordighheid van Cornelis Verheije en Francis Traa, beiden landbouwers wonende te Boxtel, gehucht Lennisheuvel, en beiden aan mij notaris te zijn bekend als getuigen. En hebben met uitzondering van de komparante testatrice, die verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven noch tekenen, dezelve getuigen en mij notaris deze onmiddellijk na voorlezing getekend.

Willemijna herstelt weer en krijgt in de volgende jaren nog een dochter en een zoon. In 1858 koopt Cornelis bij een openbare verkoop [90]:
…..
Eerste koop. Een perceel weiland gelegen tot Boxtel onder Lennisheuvel ter plaatse genaamd Hazenbeemd, kadastraal bekend sectie G numero 253 ter grootte van zesen dertig roeden twintig ellen
….
In het jaar eenduizend achthonderd acht en vijftig den eenentwintigsten der maand July des namiddags om vijf ure ten herberge van Franciscus van Eyndhoven te Boxtel ten verzoeke en in tegenwoordigheid van
1. Cornelis Santegoets, landbouwer wonende te Boxtel
2. Theodora Santegoets, huisvrouw van en ten effecte dezes gemachtigd en bijgestaan door den medeverschenen Francis van Dinther, beiden landbouwers, wonende te Liempde
….
En ten vervolge der gedane zondagsche publicatien en verdere bekendmakingenn hebben wij …. notaris, en in tegenwoordigheid van de getuigen hierna genoemd en onderteekend na gedane voorlezing van al het voorschrevene zitting gehouden en van al het voorschrevene zitting gehouden en tot ontvangst der verhooging …. Drie waskaarsjes aangestoken en zonder stoornes uitgebrand zijnde en niemand meerder verhoogd of geslagen hebbende zoo hebben de verkoopers verklaart van de hiervoor in het proces verbaal van provisionele verkooping omschreven onroerende goederen toe te wijzen als:
Den eersten koop. Ten behoeve van Cornelis Santegoets voorgenoemd voor de somme van twee honderd vijfenveertig gulden, zegge …………………………………………………………f. 245,00
Zijnde dezelve voor een vijfde gedeelte eigenaar en verkooper van dezen verkoop, reclamerende diensvolgens ter regeling der regten van registratie de beneficien der snet hiertegenwoordig en accepterende. ….

Enkele jaren later, in 1861, huurt Cornelis [91]

Op heden den vijfden april achttienhonderd eenenzestig, voor mij , …. , notaris, is verschenen de hoogwelgeboren heer Henri Frederick baron de Senarelens de Granoij, grondeigenaar wonende op Haanwijk onder Sint Michiels Gestel, die verklaarde uit de hand verhuurde te hebben aan Cornelis Santegoeds, bouwman, thans te Sint Michiels Gestel woonachtig, die ten deze mede is verschenen en verklaarde voor zich in huur aan te nemen,
1. Eene hoeve bestaande in een bouwmanswoning, stal, schuur tuin, erf en aangelegen bouw-, hooi- en weilanden staande en gelegen te Sint Michiels Gestel op Haanwijk
2. een perceel aldaar genaamd den Pleinschen dries
3. een perceel hooiland aldaarin het Dooibroek
4. een dries aldaar in de Horsten
5. een perceel hooiland aldaar in de Reumelsche beemden, en
6.  een perceel hooiland aldar in het Dooibroek, het twee perceel in de Piethen
alles onbegrepen de juiste maat, verklarende de huurder al deze goederen wel te kennen en er geene andere omschrijving van te verlangen.

De verhuringe geschiedt voor den tijd en termijn van zes achtereenvolgende jaren, ingaande: de hof, hooi- en weilanden te half Maart, de huizinge met Pinksteren en de bouwlanden te oogst aan de stoppelen, uitgezonderd het perceel genaamd den Pleinschen Dries het welk den elfden November zal ingaan, alles dezes jaars achttienhonderd een en zestig en zullende diensvolgens eindigen op gelijke tijden des jaars achttienhonderd zeven zestig, reserverende echter partijen dezen huur behoorlijk waarschuwing of opzegging doende en voorts op de navolgende conditien en voorwaarden.

Artkel een. De huurder zal de huizinge en verdere gebouwen wel en naar behooren moeten bewonen, en tot den laatsten dag van den huurtermijn althans tot Pinkteren achttienhonderd zeven en zestig, niet alleen met geheel zijn huisgezin, maar tevens ook met al zijn vee en verdere toebehoorten op het gehuurde moeten verblijven, voorts het licht goed gadeslaan en doen gadeslaan, de hof, bouw- en weilanden behoorlijk moeten bemesten, cultiveren en van de schadelijke ruigtens zuiver houden naar den eisch; hij zal geen hooi- of weilanden mogen scheurenof tot bouwland aanleggen, noch het gehuurde tot eening ander einde gebruiken , dan zooals het door hem wordt aanvaard en het aan niemand hetzij geheel of ten deele mogen overdoen of voort verhuren zonder schriftelijke toestemmingvan den heer verhuurder. Eindelijk zal het den huurder niet geoorloofd zijn om bij het verlaten van het gehuurde eenige mesthopen van hetzelve te vervoeren, uitgezonderd het zoogenaamde ruwe mest, op straffe van schadevergoeding tegen tauxatie van den heer verhuurder.

Artikel twee. De personele en meubilaire belasting, mitsgaders haardsteden, deuren- en venstergelden zullen zijn voor rekening van de huurder.

Artikel drie. De huurder neemt ovor zijne verantwoordelijkheid en zal ten allen tijde aansprakelijk zijn ten aanzien van alle gewone en buitengewone schouwen op of tegen de gehuurde gronden vallende, zoo van straten, wegen, stegen, tuinen, rivieren, waterlossingen, geen uitgezonderd, komende alle boeten wegens verzuim ten zijne laste.

Artikel vier. De heer verhuurder reserveert aan zich het jagt- visch- en tiendrecht op de verhuurde gronden, mitsgaders al de houtgewassenop dezelven reeds staande of nog te planten, als mede het regt om ten allen tijde in de sloten te graven en in de heggen te planten; zullende de huurder stiptelijk zorg moeten dragen dat er door het krabben of weiden en drijven der beesten geene schade aan heggen en, plantsoen of andere houtgewassen worde veroorzaakt, komende alle toegebragte schade voor zijne rekening en zullen door den huurder moeten worden vergoed, tegen de daarop door den heer verhuurder te stellen waarde. het zal den huurder geoorloofd zijn om in de heggen op eene redelijke wijze te krabben, mits daarentegen de uitgekrabde kanten met akkeraarde aan te vullen, blijvende het vlaggen ten stipste verboden.

Artikel vijf. Zonder iets aan de na te melden huurpenningen vermogen te korten, zal de huurder tot onderhoud der gebouwen jaarlijks moeten leveren vijf honderd Nederlandsche ponden goed wigtig roggen dakstroo, alsmede zal hij verpligt zijn om den dekker bij het verdekken den kost te geven en in geval van reparatie, verandering of vernieuwing aan de verhuurde huizinge of verdere gebouwen alle materialen tot dat einde benoodigd aan te halen en bij rijden, waartegen hij zal genieten den ruwen afval onbekwaam om te verwerken.

Artikel zes. De huurder zal ten zijne koste moeten onderhouden en laten maken alle vensterglazen, hoe, door wie, of op welke wijze ook gedurende den huurtermijn gebroken wordende.

Artikel zeven. De huurder zal geene remissie of krogtslag van huurpenningenkunnen of mogen vorderen wegens misgewas, hagelslag, heyrkracht, overstrooming of om welke redenen hoe ook genaamd; blijvende alle voorziene en onvoorziene toevallen voor zijne rekening, waarom hij zal genieten het vijfde uit het tiende gedeelte der tiend gevende vruchten.

Artikel acht. Bij gebreke van betaling der uitgeloofde huurpenningen iof het niet nakomen der verpligtingen, den huurder bij deze of bij de wetten opgelegd, zal de heer verhuurder het regt hebben ten allen tijde de vernietiging der huur met vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen, zonder dat het noodig zal zijn hem door een bevel of andere soortgelijke akte alvorens in gebreken te stellen, alzoo hij enkel door het niet voldoen der huurpenningen op den bepaalden dag of uiterlijk binnen veertien dagen daarna of door de niet nakoming zijner verpligtingen (het  welk ook door getuigen zal kunnen worden bewezen) in gebreken zal zijn.

Artikel negen. Ingeval de huurder gedurende dezen huurtermijn fruitboomen of andere houtgewassen op de verhuurde gronden mogt planten, zal hij die bij het verlaten der goederen niet mogen uitroeyen of tot zich nemen, maar zullen dezelven aan den heer verhuurder verblijven.

Artikel tien. Eindelijk reserveert de heer verhuurder aan zich het regt om zoo dikwijls hij zal goed vinden de verhuurde huizingen landerijente bezichtigen of doen bezichtigen.

Wijder is deze huur en verhuring geschiedt voor den prijs en de som van tweehonderd achtenveertig gulden ‘sjaars welke de huurder belooft en zich verbindt te zullen betalen vrij aan handen en ten woonhuize van den heer verhuurder met Kersmis van ieder jaar, eertsmaal Kersmis achttienhonderd twee en zestig.

En zijn ten deze mede verschenen: Francis van Dinther en Martinus Leermakers, beide landbouwers wonende te Boxtel. Die, nadat hun bovenstaande kontrakt van verhuur en huur door den ondergeteekenden notaris was voorgelezen, verklaarden zich te stellen tot solidaire borgen ten behoeve van den heer verhuurder Henri Fredrick baron de Senarelens de Granoij voor den huurder Cornelis Santegoeds verantwoordelijk zijnde voor debetaling van zes jaren huur der voorschreven hoeve en landerijenten bedrage van tweehonderd acht en veertig gulden ‘sjaars met de verdere lasten in vorenstaand kontrakt vervat en zulks onder afstand van alle beneficien ten voordeele van borgen en regten bekend, aannemende zoo te zamen als redenenvan hun allen voor het geheel om bij gebreke van betaling door den huurder, den huurpenningen op de eerste aanvrage van den heer verhuurder te zullen opleggen en voldoen, hiervan makende hunne eigene zaak en principale schuld.

Tot alle gevolgen dezes kiezen partijen woonplaats ten hunnen tegenwoordige woonhuizen.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel ten woonhuize van den heer verhuurder op datum als boven in tegenwoordigheid vn Jacobus van Gulick, kleermaker, en Albert van Dommelen, mandenmaker, wonende beide te Sint Michiels Gestel als getuigen welke evenals de comparanten aan mij notaris zijn bekend.  ….

Hierna horen we zeventien jaar niets totdat de Cornelis in 1878 in St. Michielsgestel overlijdt, 77 jaar oud [92]:


12.h1   MARIA-CATHARINA ZANTEVOETS

12.h1   MARIA-CATHARINA ZANTEVOETS, dochter van Willem Hubert 11.h4

Gedoopt in Uden op 27 nov 1792 ,  overleden op 8 jan 1851.
Gehuwd aldaar op 1 juni 1826 met Francis Strik. Kinderen: Joanna-Maria, Antonius, Peter.

Van Maria-Catharina zijn alleen de gegevens van de Burgerlijke stand bekend, met als laatste natuurlijk haar overlijdensakte in 1851, 58 jaar oud [93]:


12.h2   HUBERTUS ZANTEVOETS

12.h2   HUBERTUS ZANTEVOETS, zoon van Willem Hubert 11.h4  

Gedoopt in Uden op 10 jan 1795 , overleden aldaar op 22 aug 1828.
Gehuwd in Uden op 15 aug 1823 met Allegonda dochter van Martinus van de Laar,
geboren 11 dec 1799.
Kinderen :
13.h1   Martinus,  geboren in Uden op 16 nov 1823, overleden 15 dec 1823.
13.h2   Wihelmus,  geboren in Uden op 31 okt 1824.
13.h3   Anna-Maria,  geboren in Uden op 23 nov 1825.
13.h4   Martinus,  geboren in Uden 10 nov 1826, overleden 22 november.
13.h5   Antonius,  geboren in Uden 30 mrt 1828, overleden 20 april.
13.h6   Hubertus, geboren in Uden 6 apr 1829 (postuum)
Bouwmansknecht.

Hubertus staat ook wel eens te boek als Lambertus. Waarschijnlijk was zijn roepnaam Bert en wist men later niet meer wat de doopnaam was geweest. Ook deze familie staat onder aan de maatschappelijk ladder. Men is analfabeet, arbeider of knecht en heeft geen onroerend goed dat gekocht of verkocht moet worden. En van de 6 kinderen overlijden er 3 binnen enkele weken. Daarbij komt nog dat Bert zelf al overlijdt op zijn 34e jaar. Zij vrouw is dan in verwachting en een half jaar hierna wordt nog een zoon geboren. Bert en zijn gezin hebben dus weinig geluk gekend. Zijn weduwe, Allegonda, is voor zover bekend ook niet hertrouwd terwijl ze toch met drie kleine kinderen achter bleef. Zij overlijdt in 1858, 30 jaar na Bert.

Zijn overlijdensakte (34 jr, arbeider) [94]:


12.h3   ANT0NIUS  SANTEVOETS

12.h3   ANT0NIUS  SANTEVOETS,  zoon van Willem Hubert   11.h4

Gedoopt in Uden op7 jan 1797 ,  overleden aldaar op 18 feb 1856.
Gehuwd in Uden op 5 feb 1820 met Hermana dochter van Martinus van Oeffelt, geboren in Uden 11 okt 1791. Zij overlijdt aldaar op 22 mrt 1867 als weduwe , oud 75 jr
Kinderen :
13.g1   Wilhelma,  geboren in Uden 15 dec 1820, overleden 27 mrt 1830 .
13.g2   Anna Maria,  geboren in Uden 16 okt 1822.
13.g3   Hendrina,  geboren in Uden 13 dec 1824.
13.g4   Lamberdina,  geboren in Uden 21 dec 1826, overleden 10 aug 1834.
13.g5   Martinus,  geboren in Uden 30 mrt 1829, overleden 21 aug 1832.
13.g6   Lambertus,  geboren in Uden 22 jan 1831, overleden 4 aug 1831.
13.g7  Wilhelmina,  geboren in Uden 8 okt 1832, overleden 1 rnrt 1833.
13.g8  Maria-Anna, geboren in Uden 29 mrt 1834, overleden 12 apr 1834.
13.g9  Maria-Anna, geboren in Uden 22 dec 1835, overleden 21 aug 1856.                   Arbeider.

Ook deze familie is geen gelukkig leven beschoren. Van de 10 kinderen worden er maar 2 volwassen. Het is een arbeidersfamilie en ongeletterd.

In 1856 komt Antonius op 60-jarige leeftijd te overlijden [95] :

Na dit overlijden verschijnt er nog een akte bekend uit 1867 (link) waarbij
… compareerde Wilhelmina van Oeffeld, weduwe van Antoon Sandevoets zonder beroep, wonende te Uden aan mij notaris bekend, dewelke bij de tegenwoordige acte verklaarde verkocht te hebben en mitsdien onder vrijwaring als naar regten in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Cornelia van Berkel, meerderjarig zonder beroep te uden en aan Maria van Berkel, minderjarige dochter van wijlen Hendrikus van Berkel en Maria Sandevoets, thans huisvrouw van Antoon Martin te Uden, welke Cornelia van Berkel hierbij tegenwoordig zijjnde aan ons notaris bekend zoo voor haar zelve als voor gemelde hare minderjarige zuster deze koop wordt geaccepteerd.

De onverdeelde helft in twee woningen en tuinen te Uden in sectie M 557, 558, 797 en 913, groot tezamen zeven roeden zevenendertig ellen, waarvan geene tijtels mits hen is … bestaan of aan hen bekend zijn.

Geschiedende de verkoop en koop op voorwaarden.

De koopsters zullen haar gekochte in eigendom hebben in gevolge de bepalingen der wet en daarvan het gebruik kunnen genieten te verkiezen van heden mits ook van heden af aan de grond en alle andere hoegenaamde publieke belastingen of opbrengsten betalende.

De koopsters zullen moeten betalen alle de kosten en regten waartoe dit contract aanleiding geeft.

En is deze verkoop en koop geschied om en voor de som van tachtig gulden, welke som de verkoopster verklaart naar genoegen te hebben ontvangen waarvan kwiiting.

Ter executie dezer verklaren partijen domicilie te kiezen ten hunnen woonhuijzen.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden te Uden ten huijze van de verkoopster op heden den tweeëntwintigsten maart achttienhonderd zevenen zestig in tegenwoordigheid van …. als getuigen hiertoe verzocht, die zeze onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris hebben geteekend, verklarende partijen niet te kunnen schrijven uit hoofde van ongeleerdheid.

Hermana, ook wel als Wilhelmina genoteerd, overlijdt vlak na deze verkoop.


12.h4   MARTINUS  ZANDEVOETS

12.h4   MARTINUS  ZANDEVOETS,  zoon van Willem Hubert   11.h4.            

Gedoopt in Uden op 7 aug 1799, overleden voor 1842.
Gehuwd in Uden op 26 mei 1823 met Arnolda dochter van Henricus van Gestel.
Zij overlijdt in Uden als weduwe op 14 mrt 1842.
Kinderen :
13.j1   Hendrica,  geboren in Uden op 25 okt 1824.
13.j2   Wilhelmina,  geboren in Uden op 1 nov 1826.
13.j3   Anna-Maria,  geboren in Uden op 10 aug 1829, overleden 23 feb 1832.
Timmerman.


12.h7   CHRISTIANUS  ZANDEVOETS

12.h7   CHRISTIANUS  ZANDEVOETS,  zoon van Willem Hubert   11.h4.                Soldaat

Gedoopt in Uden  op 7 feb 1807, overleden te Samarang (Indonesië) op 29 mrt 1863
Gehuwd met  ???
Kind: 13.q1 Johanna Magdalena, geboren 30 dec 1857 te Samarang (Indonesië)

Christianus was bij aankomst in militaire dienst lang 1 ellen (0,688 m), 6 palmen (à 9 cm
en 6 duimen (à 2,616 cm), dus 0.688 m + 6×9 cm + 15,7 cm = 1,385 m. Dat is dus redelijk klein maar mogelijk waren de maten toen toch iets anders. Verder wordt hij als volgt omschreven: Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: plat, Oogen: grijs, Neus: scheef, Mond, gewoon, Kin: lang, Haar: Blond, Wenkbrouwen: idem, Merkbare teekenen: geen. (link)

VAN TE VOREN GEDIEND, WAAR EN HOE LANG, OP WELKE WIJZE DAARVAN AFGEGAAN.

Bij het 3e Bataillon deel 2 Afdeel Noord-Brabantsche schutterij aangekomen als dienstplichtige schutter voor de gemeente Nieuwland den 14 december 1834 met paspoort 14 april 1838. Bij de 13 Afd. Inf. ingedeeld als milicien voor den tijd van vijf jaren, zijnde plaatsvervanger voor van Rosmalen Theodorus van de ligting van 1838 uit de provincie Noord-Brabant, gemeente Nieuwland onder nr. 130 den 15 mei 1838. Geengageerd bij de staande armee voor den tijd van zes jaren, twee maanden en 29 dagen ingevolge art. 171 der wet van 8 january 1817 met f.20, gratificatie. 30 october 1838 overgegaan bij de 3 devisie van het algemeen depot der Landmagt N 33 aansch. van het D.V.O dd 9 mei 1840 N6, den 28 mei 1840. Overgegaan bij de 2 devisie vsn hrt algemeen depot der Landmagt N33, aansch. van het DVO dd 20 january 1843. Overgegaan bij het regt. inf. op den 28 october 1843, ingevolge autovisatie van het D.V.O/ dd 19 october 1843 Afd. pers. N16 B den 20 augustus 1844 geengageerd voor zes jaren in te gaan den 1 january 1845 met f. 15 handgeld. Op den 14 january 1847 voor de krijgsraad van Groningen en Drenthe. Bij vonnis van denselve 13 february 1847 veroordeeld tot gemis der Nwkaide gedurende een jaar, drie weken detentie en een cachot in plaats van slagen ter zake van ’t desrtie in tijd van vrede met medeneming van kleeding en ekurkementstukken boven het tenie en het verkopen van deze laatsten , autorisatie van het D.V.O dd 10 april 1847 N 19 B personeel. Op den 28 maart 1847 bij het korps terug. Op den 21 april 1847 in de 2e klasse van het schijfschieten. Op den 9 mei 1847 in de 2e cathegorie van de 2e klasse van discipline overgeplaats. Op den 5 maart 1848 in de 1e cathegorie van idem overgegaan. Op den 5 october 1848 en de gewone klasse van militairen teruggebragt.

Krijgt de bronzen medaille N. 16413. Heeft f. 2.73 nagelaten

WANNEER EN OP WELKE WIJZE BIJ HET KORPS GEKOMEN EN OMSCHRIJVING VAN ZIJN AANGEGAAN AKKOORD

Op den 17 october 1848 overgenomen als soldaat avn het 4e regiment infanterie. Op den 17 october1848 overgenomen als soldaat bij het koloniaal werk depot met een nieuwe verbintenis voor den tijd van zes jaren met f. 10 handgeld te rekenen in te gaan met den dag van inscheping naar de overzeesche bezittingen, ingevolge aanschr. van het M.V.G dd 11 otober 1848 Afd. pev. N 45 B


12.j1  MARIA  SANTEGOETS

12.j1  MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Hubert   11.h5.                    

Gedoopt in Boxtel op 31 dec 1807, overleden 28 jan 1897 in Vught.
Kind :
13.o1   Petronella, geboren in Boxtel op 12 juli 1834, overleden aldaar 22 feb 1849.
Gehuwd in Vught op 16 juli 1842 met Cornelis Brekelmans (overleden in Vught 03-08-1877). Kinderen: Elisabeth (08-05-1843) Albertus (1847-04-13), Johannes (28-01-1851, overleden 06-12-1852)

Geen informatie bekend behalve de akten van de Burgerlijke Stand, zie hierboven.

Maria overlijdt in Vught in 1897 [96]:


12.j4  ANDRIES  SANTEGOETS

12.j4  ANDRIES  SANTEGOETS,  zoon van Jan Hubert   11.h5

Geboren rond 1817, overleden in Haaren op 24 nov 1889.
Van beroep visser.

De geboorteakte van Andries is niet gevonden maar plaats en datum zijn genoemd in Reconstructie Bevolking, 1022-00091

Tot slot volgte dan zijn overlijdensakte, 72 jaar oud, visscher, ongehuwd, in Haaren in 1889 [97]:


12.k1  PETRUS  SANTEGOETS

12.k1  PETRUS  SANTEGOETS,  zoon van Huybert Jan   11.j1

Gedoopt in Boxtel op 4 jan 1800, overleden in Liemde op 21 juni 1863.
Van beroep dienstknecht. Ongehuwd.

In 1853 is er in Liempde een openbare verkoping voor Piet Santegoets en 2 andere personen [98]:

Extract uit het register van voorlopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.

Den vijfden january achttienhonderd drie en vijftig compareerden Wilhelma Gerardina Catharina Blanken, zonder beroep, wonende te St Oedenrode, gemachtigde van den notaris Johannes Hendrik van den Ham vorderende te Boxtel bij onderhandsche volmagt van den dertienden der maand augustus achttienhonderd negen en veertig en op dien dag gerigistreerd te St. Oedenrode in deel achttien folio zes verso vak zeven en alhier gedeponeerd, dewelke verklaarde dat haar genoemde lastgever voornemens is als dinsdag den elfden der maand january achttienhonderd drie en vijftig des voormiddags om tien uuren ten versoeke van Piet van de Heer, landbouwer, Piet Santegoets, landbouwer, Johannes Traa, landbouwer en Martien van Esch, plaatselijken ontvanger, alle wonende te Liempde, aldaar over te gaan tot eene verkooping van schaarhout op stam, staande op hunne goederen genaamd Smalvelden Scheekgraaf, Steegstraat en Spaenbunder, allen gelegen tot Liempde en aan de requiranten zijn toebehorende, waarvan de komparante na getekend te hebben acte versterkt en getekend is hebbende, voor extract conform den ontvanger der regenbrake getekend is ….

Konditie en voorwaarde volgens welke en waarna Piet van de Heer, landbouwer, Piet Santegoets, landbouwer, Johannes Traa, landbouwer en Martien van Esch, , plaatselijken ontvanger, alle wonende te Liempde, aldaar door het …. van de notaris Johannes Hendrik van den Ham, residerende te Boxtel, zullen laten verkoopen schaarhout op stam, staande op hunne goederen genaamd Smalvelden Scheekgraaf, Steegstraat en Spaenbunder, alle gelegen te Liempde en aan de requiranten zijn toebehorende.

Artikel Een

Deze verkooping geschiedt in Nederlandsche guldens en cents door de meestbiedende welke koopers zijn zullen te betalen aan handen en ten woonhuize van bovengenoemde notaris op den eersten der maand october achttienhonderd drie en vijftig en op dat tijdstip niet betalende zullen zij hun gebodene met tien percent verhoging moeten rekken.

Artikel Twee

De koopers zullen indien het gevordert wordt moeten stellen een of twee solvabele borgen ten genoegen van voorgenoemde notaris dewelke zich zullen moeten verbinden zoo van den eersten als volgende koopen als kooper of koopers principaal alles onder renuntiatie van het       van schuldsplitsing en verhuering en anderen de borgs te staders kunnende komen.

Artikel Drie

De koopers zullen ten dage der betaling moeten betalen tien percent tot goedmaking der kosten welke zullen strekken voor zegels, registratie en notarieel salaris.

Artikel Vier

De koopers zullen hun gekochte schaarhout moeten ruimen voor den vijftienden der maand april achttienhonderd drie en vijftig.

Na gedane voorlezing van alle het geene voorschreven is zijn wij tot de verkooping over gegaan als volgd.

Voor Piet van de Heer

…….

Voor Piet Santegoets

Schaarhout op stam genaamd Scheekgraaf ………   ……………………10  50
Als boven  ……….                                                       ……………………13  50
Als boven  ……….                                                       ……………………17  00
Als boven  ……….                                                       ……………………10  00
Als boven  ……….                                                       ……………………33  25
Als boven  ……….                                                       ……………………15  75
Als boven  ……….                                                       ……………………13  50
Als boven  ……….                                                       ……………………19  00
Als boven  ……….                                                       ……………………18  75

Gedaan te Liempde hede den elfden der maand january achttienhonderd drie en vijftig in tegenwoordigheid van de heer Gerardus Jacobus Buddemijer, deurwaarder van kantongerecht te Boxtel en Willem Franken, schoenmaker, beide wonende tot Boxtel en beiden aan den notaris bekend als getuigen.

En hebben deselve getuigen met mij notaris deze onmiddellij na voorlezing getekend.

In hetzelfde jaar 1853 wordt er opnieuw een akte met Pieter geregistreerd [99]

Voor …. notaris, residerende te Boxtel, hoofdplaats van het kanton arrondisement ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en in tegenwoordigheid van de getuigen hier na genoemd en ondertekend en gekompareerden Andries Raaijmakers en zijne huisvrouw Johanna Maria Santegoeds, beide landbouwers wonende te Liempde met den selven haren man ten effecte dezes gemagtigd en bijgestaan, beiden aan mij notaris bekend,

De welken bij deze tegenwoordige acte bekenden en verklaarden zoo wel gezamenlijk als elk afzonderlijk van het geheel wel wettig en deugedelijk schuldig te zijn aan en ten behoeven van Pieter Santegoets, dienstknecht, mede te Liempde woonachtig en aan mij notaris bekend, hierbij tegenwoordig en …levende, eene kapitale somme van tweehonderd guldens, voortspruitende uit eene geldleening van gelijke somme op heden door de solidaire debiteur en uit handen van den crediteur ontvangen, zoo als zij debiteuren bij deze erkennen, verklarende met deze geldleening volkomen tevreden te zijn.

De debiteuren bovengeoemd beloven en verbinden zich solidair om diengemeld kapitaal te restitueeren op den eersten der maand april achttienhonderd vier en vijftig met den interest van dien gerekend tegen vier ten honderd in het jaar en in geval van uitdrukkelijke bewilliging van den crediteur de aflossing van het kapitaal als dan niet geschiede maar nog langer onder de debiteuren mogte verblijven, zoo beloven en verbinden zij zich solidair om mnet de betaling van gelijken interest gerekend tegen vier ten honderd in het jaar te zullen blijven continueeren tot de daadwerkelijke geheele voldoening van voornoemd kapitaal tot welk na verloop van den eersten der maand april achttienhonderd vier en vijftig ten allen tijde zal kunnen worden teruggevordert en afgelost, mits als dan elkander over en weder ten minste drie maanden tevorens behoorlijke opzegging of waarschuwing doende, waarvan de kosten in alle gevalle zullen komen ten lasten der solidaire debiteuren, die ook gehouden zullen zijn om alle betalingen , zoo van kapitaal als interesten te doen in goede gangbare Nederlandsche muntspecien, alls vrij aan handen en ten woonhuize van de crediteur zijne erven of regtverkrijgenden, op gene andere wijze en zonder eenige korting hoegenaamd.

Tot zekerheid en waarborg van voornoemd kapitaal van twee honderd guldens en ter geregelde voldoening der interesten van dien hebben de debiteuren solidairlijk bij deze verbonden verhypothekeerden verpand,
1. een huis en erf staande en gelegen te Liempde, ter plaatse genaamd het Dorp, groot een roede tien ellen, bij het kadaster bekend sectie E, nummer 1096, en
2. ongeveer drie en twintig roeden zoo als is afgepaald in een perceel bouwland, gelegen en genaamd als boven, groot voor het geheel negen en dertig roeden twintig ellen bij het kadaster bekend sectie E, nummer 1094.

Voorst verklaren de solidaire debiteuren als uitdrukkelijke voorwaarde waarop deze geldleening heeft plaats gehad:

Eerstelijk. Den crediteur, als eerste hypothecaire schuldeischer, zijne erve of regtverkrijgenden, onherroepelijk te magtigenom bij gebreken van behoorlijke voldoening van voornoemd kapitaalof van de betaling der verschuldigde interesten, de in deze verbondene onroerende goederen in het opnbaar te doen verkoopen ten einde uit den opbrengst te verhaalen zoo wel de hoofdsom als de interesten en de kosten.

Ten Tweeden. Zich te verbinden dat zonder schriftelijke toestemmingvan de crediteur de hiervoor verbonden onroerende goederen voor genen langeren tijd dan voor drie achtereenvolgende jaaren verhuurd en in geen geval eenige vooruitbetaling van huurpenningen bedongen zal mogen worden.

En ten Derden. Toe te stemmen dat in geval van willigen verkoop der hier voor verbondene onroerende goederen, de zindering van hypothecaire lasten bij artikel 1254 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven gene plaats zal mogen hebben en zal ten effecte dezes behoorlijke inge…. genomen worden ten kantore van hypotheek bewaring te ’s-Hertogenbosch, als mede de drie laatstgemaakte beperkingen op de openbare registers aldaar worden aangetekend ten lasten der solidaire debiteuren.

Tot executie dezes verklaarden de debiteuren domicilie te kiezen ten hunnen tegenwoordige woonhuize.

Waarvan acte.

Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden notaris binnen Boxtel, heden den vijf en twintigsten der maand maart achttienhonderd drie en vijftig in tegenwoordigheid van Hendrikus van Luijk, zadelmaker en Willem Franken, schoenmaker, beiden wonende te Boxtel en aan mij notaris bekend als getuigen.

En hebben Andries Raaijmakers met uitzondering van Johanna Maria Santegoeds en Pieter Santegoeds, die verklaarden wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven, noch naam tekenen, dezelve getuigen en mij notaris deze onmiddellijk na voorlezing getekend.

Vervolgens wordt het 1861 alvorens Pieter Santegoeds weer voorkomt in een akte [100]

Voor …. notaris, gevestigd in St. Oedenrode, arrondisement ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en in tegenwoordigheid van de hier na te noemene getuigen is verschenen,
Arnoldus van Antwerpen, kleedermaker wonende te Liempde, dewelke verklaarde en bekende wel deugdelijk en wettig schuldig te wezen aan en ten behoeve van
Pieter Santegoeds, dienstknecht, mede te Liempde woonachtig, alhier tegenwoordig en aannemende
Een hoofdsom groot tweehonderd vijftig gulden zegge f. 250 Nederlandsch courant, die de comparant schuldenaar bekent op heden uit handen van genoemden schuldersche in gereede gelden ter leen ontvangen en overeenkomstig bevonden te hebben waarvoor kwijting bij deze.
De schuldenaar belooft en verbindt zich om van de voorschrevene som van twee honderd vijftig guldens aan genoemden schuldeischer zijne erven of regtverkrijgenden te zullen betalen interessen tegen vier ten honderd in het jaar, ingaande te rekenen vanaf heden en verschijnende mietdien eerstmaal heden over een jaar om daarmede te continueeren tot de geheele voldoending en aflossing van opgemeld kapitaal hetwelk na verloop van het eerste jaar opeisch- en aflosbaar wezen zal mits elkander drie maanden bevoorens behoorlijke opzegging doende.
De voorschrevene betalingen zoowel van kapitaal als interessen zullen moeten geschieden in goeden gangbare Nederlandsche muntspecien vrij aan handen en ten woonhuize van den schuldeischer zijne erven of regt verkrijgenden zonder eenige korting hoegenaamd.
Tot zekerheid en waarborg van gezegde hoofdsom, renten en kosten die van eventuele afkondiging, royement en aflegging daaronder begrepen, wordt doo den comparant schuldenaar verbonden en tot hijpotheek gesteld de naarvolgende hem in eigendom toebehorende onroerende goederen als
Een huis en erf met aangelegen bouwland, staande en gelegen te Liempde in het dorp, groot volgens het cadaster vijfentwintig roedenvierentwintig ellen en bij hetzelve bekend onder nummers 1096 en 1321 van sectie E.
Wordende dit verband gevestigd onder uitdrukkelijk beding:
Eerstens. Dat in geval van willige verkooping geene zuivering van hijpotheek zal plaatshebben.
Tweedens. Dat de schuldenaarde goederen buiten schriftelijke toestemming van de schuldeischer niet zal mogen verhuren en er geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen plaats hebben noch bedongen worden.
Derdens. Dat indien de schuldenaar nalatig mogt wezen in de betaling van den intrest of dat indien de verbondene goederen door eenen anderen schuldeischer geheel of gedeeltelijk mogten worden in beslag genomen de teruggave van het kapitaal door den schuldeischer als dan te allen tijde dadelijk zal kunnen worden gevorderd zonder dat daartoe eenige voorafgaande waarschuwinge, met in achtneming van tijdsbepaling noch eenig bevel of eenige soortgelijke akte noodig wezen zal, terwijl bij gebreke van de teruggave de schuldeischer onherroepelijk zal zijn gemagtigd met de magt van plaatsstelling om de voorschrevene goederen in het openbaar te doen verkoopen ten einde zowel de hoofdsom als de renten en kosten uit de opbrengst te verhalen.

Comparanten zijn aan mij notaris bekend.
Waarvan Akte
Aldus gedaan en verleden binnen Sint Oedenrode, ten kantore van mij notaris op heden den dertienden der maand mei achttienhonderd eenenzestig in tegenwoordigheid van …..
en na verklaring van de comparant crediteur dat hij zijn naamteekening niet kan stellen uit hoofde van ongeleerdheid, hebben de genoemde getuigen en ik notaris met den comparant debiteur deze minuut onmiddellijk na voorlezing geteekend.

Twee jaar later, in 1863, maakt Petrus zijn testament [101]:

Voor …. notaris, residerende te Boxtel, hoofdplaats van het kanton arrondisement ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, in tegenwoordigheid van de getuigen hier na genoemd en ondertekend is gecompareerd
Petrus Santegoets, rentenier zonder beroep, wonende te Liempde, aan mij notaris bekend, de welke na vroeger zijnen uitersten wil zakelijk te hebben opgegeven ten gevolge waarvan denzelve buiten de tegenwoordigheid van de getuigen door den ondergetekende notaris is in geschrift gebracht dien wil alvorens de voorlezing daarvan is geschied nader aan den ondergetekenden notaris in tegenwoordigheid van de getuigen aan den testateur voorlezing heeft gedaan van de bewoordingen in welke zijnen uitersten wil is in geschrift gebracht als volgd.
“ Ik benoemd tot mijnen algeheelen erfgenaam Lambertus van de Keer, landbouwer, wonende te Liempde, en wel in alles wat ik met den dood zal ontruimen en achterlaten.´
Deze bewoordingen door den ondergetekenden notaris aan den testateur voorgelezen zijnde heeft hij denzelven afgevraagd of dezelve voor hem duidelijk zijn en zijnen uitersten wil bevatten, waarop door hem testateur toestemmend is geantwoord, alles in tegenwoordigheid van de getuigen.
Waarvan Akte
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden notaris binnen Boxtel hede den achttienden der maand april achttienhonderd drieëndertig in tegenwoordig van …. en beiden bij den notaris bekend als getuigen en hebben met uitzondering van de komparant testateur, die verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven noch naamtekenen, dezelve getuigen en mij notaris dee onmiddellijk na voorlezing getekend.

Een maand later wordt weer een akte geregistreerd [102]:

Voor …. notaris, residerende te Boxtel, hoofdplaats van het kanton arrondisement ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is ondertekend,
Petrus Santegoeds, rentenier, wonende te Liempde, die onder vrijwaringals naar regten heeft verkocht, afgestaan en overgedragen aan en ten behoeve van: Lambertus van de Keer, landbouwer, insgelijks te Liempde woonachtig en mede alhier verschenen, die verklaarde aan te nemen:
1. Een perceel hakhout gelegen te Liempde in de Scheeken, kadastraal bekend Sectie B Numero 959 ter grootte van eenenzestig roeden vijftig ellen.
2. Een perceel hakhout mede aldaar in de scheeken gelegen kadastraal bekend Sectie B Numero 903 ter grootte van eenendertig roeden twintig ellen en
3. Een perceel bouwland gelegen in de Nieuwe Erven kadastraal bekend Sectie E Numero1057 ter grootte van vier en veertig roeden tachtig ellen
den verkooper aangekomen te weten het perceel hiervoor sub a. gemeld bij onderhandsche akte van aankoop en verkoop verleden te Liempde den zevenentwintigsten maart achttienhonderdvijfenveertig geregistreerd te Sint Oedenrode den zevenden mei van datzelfde jaar en overgeschreven ten kantore der hypotheken te ’s Hertogenbosch den tienden mei daar aan volgende dat honderd zeven en veertig numero twee en vijftig. De twee andere percelen bij successie …. voor de helft van zijnen vader Hubertus Santegoeds overleden te Liempde en voor de wederhelft van zijn zuster Maria Santegoeds overleden te Boxtel, verklarende de verkooper van die goederen geene andere acte als dan de evengemelde onderhandsche akte … aan intrim geene andere dan de voorschreven overschrijving bindend is.
om door voormelden kooper die verklaart voorschreven onroerende goederen welke kinnen in daarvan geene verdere of meerdere omschrijving te verlangen met al derselver voor en nadeelige usantieën, servituten ingeregtigheden af aan in vollen eigendom in genot te worden bezeten, zijnde dit kontrakt wijders gesloten onder volgende voorwaarden.
1. Dat alle lands, plaatselijke of particuliere belastingen of opbrengsten, waarmede voorschreven onroerende goederen belast zijn of belast zullen worden ten laste des koopers aanvang zullen nemen primo july eerstkomende
2. Dat allekosten waartoe dit kontrakt aanleiding zal komen te geven door den kooper zullen moeten worden voldaan en
3. Dat de kooper zich zelve door overschrijving de levering zal kunnen verschaffenals waartoe de verkooper hem bij deze wel nadrukkelijk magtigt
Eindelijk heeft dezen verkoop en koop plaats gehad voor en om de som van vijf honderd gulden welke de verkooper uit handen van de kooper erkent ontvangen te hebben en waarvoor hij den kooper kwijting geeft bij deze.
Diens volgens … en subrogeert de verkooper den kooper bij deze inne die regten van eigendom die hij op het verkochte is hebbende en waarvan hij verklaarde zich bij deze ten behoeve des koopers te ontdoen.
Tot alle gevolgen kiezende de komparanten domiciliein hunne voormelde woonplaatsen.
De komparanten zijn den notaris bekend.
Waarvan akte
Gedaan en gepassserd te Liempde te woonhuize van den verkooper per heden den negen en twintigsten mei achttienhondrd drie en zestig in tegenwoordigeheid van …… als getuigen.
Onmiddeliijk na voorlezeing heeft de kooper dezelve getuigen en de notaris deze geteekend en de verkooper verklaart tot die onderteekening niet in staat te zijn als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.

Bovengenoemd testament komt niet veel te vroeg: twee maanden later overlijdt Petrus [103], ongehuwd, 63 jaar oud.

Vervolgens wordt Petrus genoemd in de Memorie van Successie [104]. Alle bezit moet nauwkeurig worden beschreven zodat er berekend kan worden hoeveel belasting er betaald moet worden.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Petrus Santegoeds, overleden te Liempde den 21 juny 1863.

De ondergeteekende, Lambertus van de Keer, landbouwer, wonende te Liempde, verklaart:
Dat op den eenentwintigsten junij 1800 drie en zestig te Liempde is overleden Petrus Santegoeds, zonder beroep, wonende aldaar.
Dat genoemde Petrus Santegoeds bij testament, verleden voor den notaris J.H. van den Ham, residerende te Boxtel, in dato 18 april 1863 behoorlijk geregistreerd, tot zijnen eenigen en algeheelen erfgenaam heeft benoemd Lambertus van den Keer, aangever in dezen.
Dat de overledene heeft nagelatenhet volgende:
Actief
1. eene hypothecaire schuldvordering ten laste van Arnoldus van Antwerpen,
schoenmaker te Liempde, groot twee honderd vijftig gulden  …………………….  f. 250,00

2. Intressen daarvan tegoed tot en met den dag van overlijden  ……………………      1,07
3. De kleederen en een kist van den overledene, geschad op  ……………………..      20,00
4. Contante gelden bij het overlijden voorkamer bevonden  ………………………    20,565
                                                                            Totaal van het Actief        f.  291,635
Passief
a   De dood- en begrafeniskosten welke bedragen  ……………………………        81,00
b   Rekening van dr. van Aert te Boxtel wegens behandelingvan den erflater
     in zijn laatste ziekte  …………………………………………………        43,80

c   Kostgeld door den erflater aan Barbara van de Laar te Liempde  ……………          3,65
d   Hoofdelijk omslag over 1863 verschuldigd  ………………………………        1,00
                                                                              Totaal van het Passief       f. 129,45
                                                                            Totaal van het Actief             291,635
                                                                           Zuiver Saldo                      f. 162,185
Wijders verklaart de aangever dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen en eindelijk dat door niemand dan de aangever iets uit deze nalatenschap wordt geërfd of verkregen en kiest hij domicilie ten zijnen woonhuis te Liempde.
Gedaan en geteekend te Liempde, den 25 october 1863


12.k2  JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS

12.k2  JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS,  zoon van Huybert Jan   11.j1

Gedoopt in Boxtel op 9 aug 1803, overleden aldaar op 16 dec 1861.

Van Johanna-Maria is verder niets bekend. Overlijdensakte (ongehuwd, 58 jr.) [105]:


12.m2  JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS

12.m2  JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Martien Jan   11.j2

Gedoopt in Liempde op 20 okt 1805, overl. in Berlicum op 18 mei 1881, weduwe, 75 jr.
Gehuwd in Liempde op 5 feb 1826 met Lambert van Veghel. Hij is overleden in Berlicum op 1862-01-22, 79 jr oud.
Kinderen: 1826-07-06 Liempde Antonie (overleden Berlicum 1855-02-08), 1835-11-05
St. Oedenrode Johanna, 1838-02-10 St. Oedenrode Johannes (overleden Berlicum 1857-12-13), 1840-11-18 Rosmalen Lamberdina, 1843-01-08 Rosmalen Geertrui, 1846-01-06 Rosmalen Wilhelmus, (overleden aldaar 1847-07-04), 1848-08-05 Rosmalen Adriaan.

Van Liempde is het gezin verhuisd naar St. Oedenrode, vervolgens naar Rosmalen en ten slotte naar Berlicum waar beiden zijn overleden. In 1877 is er een openbare verkoop van de inboedel van (Joh)Anna-Maria [106]:

Extract uit het register van voorlopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.
Den vijfden februarij achttienhonderdzevenenzeventig verklaarde de notaris de geen gevestigd in Berlicum voornemens te zijn om op den achsten deser maand des morgens ten tien ure, ten verzoeke van Anna Maria Santegoeds, weduwe van Lambertus van Veghel, landbouwster, wonende te Berlicum en anderen, overte gaan binnen Berlicum op den Wamberg ten huize der rekwirante tot eene verkooping der inboedel der rekwirante en hare kinderen toebehoorende, waarvan de comparant na getekend te hebben akte verzocht, geteekend, de Gier, voor eensluidend uittreksel, de ontvanger der registratie, geteekend, J. Scheltema.
Den achsten februarij achttienhonderdzevenenzeventig des morgens ten tien ure, ben ik Adrianus Jan Lynen de Gier, notaris in het eertse arrondissement der provincie Noord-Brabant, ter standplaats berlicum in bijwezen der nagenoemde getuijgen, ten verzoeke van Anna Maria Santegoeds, weduwe van Lambertus van Veghel, lanfbouwster, wonende te Berlicum, handelende uit eigen hoofed en als mondeling gemachtigde harer kinderen Martinus van Veghel, Marinus van Veghel te Schijndel, Johannes van Sonsbeek als in huwelijk hebbende Theodora van Veghel te Berlicum, Anthony van den Boom als in huwelijk hebbende Johanna van Veghel te Dinther, Jan Verhagen als in huwelijk hebbende Lamberdina van Veghel te Schijndel, allen bouwlieden, Franciscus Johannes Woerdragen wagenmakerte Sint Michiels Gestel als in huwelijk hebbende Geertruida van Veghel, overgegaan binnen Berlicum op den wamberg ten haren huize tot eene verkooping van inboedel op de volgende voorwaarden:
De verkooping geschiedt voor de meestbiedende om Nederlandsch geld.
De koopers zullen uitgeloofde kooppenningen moeten betalen aan handen en ten kantore van mij notaris dendertigsten november achttienhonderdzevenenzeventig.
De koopers zullen op gemelden betaaldag niet voldoen, verbeuren daarvan vijf procent als boete voor wanbetaling, zonder dat in gebreke stelling zal noodig zijn om van nalatigheid te doen blijken.
De koopers zullen desgevorderd moeten stellen een of meer hoofdelijke mede schuldenaren of borgtogt; de borgen zullen hoofdelijk en onder afstand van het voorregt van schuldplissing verbonden wezen voor de voldoening der kooppenningen en ongelden.
Het gekochte is voor rekening der koopers terstond na de toewijzing; de verkoopers staan niet in voor gebreken van welken aard ook, waaronder ook onzichtbare, waardoor het zelve in waarde zou kunnen verminderen of wel verloren gaan.
Na voorlezing van het voorschrevene aan de verschenen personen is tot verkooping overgegaan als volgt:

Gekocht
Een paard …. voor drie honderd gulden ………………………………………………………………… 300,–
Een koe …. voor honderd achttien gulden ……………………………………………………………… 118,–
koe …. voor honderd drieënvijftig gulden ……………………………………………………………….. 153,–
koe …. voor honderd zeventig gulden …………………………………………………………………… 170,–
koe …. voor honderd zestig gulden ………………………………………………………………………. 160,–
koe …. voor honderd zevenentwintig gulden ………………………………………………………….. 127,–
koe …. voor honderd zevenendertig gulden ……………………………………………………………. 137,–
koe …. voor honderd vijftig gulden ………………………………………………………………………. 150,–
vaars …. voor honderd achtenzeventig gulden ………………………………………………………… 178,–
hokkeling …. voor vierenzestig gulden ……………………………………………………………………. 64,–
hokkeling …. voor honderd eenendertig gulden ……………………………………………………… 131,–
vaars …. voor honderd tien gulden ………………………………………………………………………. 110,–
vaars …. voor vijftig gulden ………………………………………………………………………………….. 50,–
vaars …. voor zesenveertig gulden …………………………………………………………………………. 50,–
stier …. voor zevenenzestig gulden …………………………………………………………………………. 67,–
hoogkar …. voor vijfennegentig gulden ……………………………………………………………………. 95,–
hoogkar …. voor achtenzeventig gulden ………………………………………………………………….. 78,–
aardkar …. voor drieënvijftig gulden ……………………………………………………………………… 53,–
laagkar …. voor achtenveertig gulden …………………………………………………………………….. 48,–
ploeg …. voor negentien gulden vijftig cent …………………………………………………………….. 19,50
varken …. voor negentien gulden vijfenzeventig cent ………………………………………………… 19,75
varken …. voor zestien gulden vijftig cent ……………………………………………………………… 19,50
varken …. voor vierenveertig gulden ………………………………………………………………………. 44,–
Alle welke opgemelde koopers en medeschuldenaren, na voorlezing hebben
verklaard, hunnen naam nimmer te hebben leeren teekenen.

ploeg …. voor drie gulden vijfentwintig cent ……………………………………………………………… 3,25
eegd …. voor twee gulden vijftig cent ………………………………………………………………………. 2,50
ploeg …. voor een gulden vijftig cent ………………………………………………………………………. 1,50
trog …. voor zeven gulden ……………………………………………………………………………………. 7,–
platen …. voor negentig cent …………………………………………………………………………………. -,90
rommel …. voor veertig cent ……………………………………………………………………………………-,40
potten …. voor dertig cent ……………………………………………………………………………………… -,30
dekens …. voor vier gulden tien cent ………………………………………………………………………. 4,10
deken …. voor een gulden vijftig cent ……………………………………………………………………… 1,50
kabinet …. voor vierendertig gulden ……………………………………………………………………… 34,–
tafel …. voor twee gulden vijftig cent ……………………………………………………………………….. 2,50
Allen bouwlieden =====
Het montant dezer verkooping bedraagt de som van twee duizend zes honderd een
gulden vijf en tachtig cent ………………………………………………………………………………… 2.601,85

In 1881 overlijdt Johanna-Maria in Berlicum [107], 75 jr oud.:


12.m3  ADRIANA  SANTEGOETS

12.m3  ADRIANA  SANTEGOETS,  dochter van Martien Jan   11.j2

Gedoopt op 17 nov 1807 in Boxtel, overleden in Liempde op 1 jan 1887.
Op 3 okt 1834 krijgt zij in Liemde een dochter Maria Anna !
Gehuwd in Liemde op 19 jan 1840 met Michael Walter, kleermaker. Hierbij wordt haar dochter gewettigd. Michael overlijdt op 3 mrt 1858 in Liempde als gepensioneerd militair.

Behalve bovengenoemde akten van de Burgerlijke Stand is geen informatie over Adriana bekend. Zij overlijdt in 1887 in Liempde, 79 jaar oud [108]:


12.m5  JOHANNA  SANTEGOETS

12.m5  JOHANNA  SANTEGOETS,  dochter van Martien Jan   11.j2

Gedoopt in Liemde op 12 juli 1813, overleden in St.Michielsgestel op 8 mrt 1866.
Huwelijk (1) op 11 september 1840 in St. Michielsgestel met Leonardus de Kort, 36 jr, bouwman. Leonardus overlijdt op 18 feb 1856 in St. Michielsgestel, oud 52 jr.
Kinderen: dochter Johanna-Maria 17 feb 1841 in  St. Michielsgestel en op 2 juli 1841 aldaar overleden, zoon Johannes 11 mei 1842 aldaar en op 19 juli 1842 aldaar overleden en een levenloze dochter op 8 jan 1845 aldaar.
Huwelijk (2) met Charles van Elverdijnghe. Geen kinderen bekend. Hij overlijdt op 22 april 1873 in Liempde, 54 jr oud.
Dienstmaagd.

Ook van Johanna vinden we alleen akten van de Burgerlijke Stand. Zij overlijdt op 8 mrt 1866 in St.Michielsgestel, oud 52 jr [109]:


12.n3  JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS

12.n3  JOHANNA-MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Arnold Jan   11.j7

Geboren in Liempde 23 dec 1824, overleden in St. Oedenrode 18-09-1909.
Gehuwd (1) op 30 okt 1842 in Liempde met Theodorus van Oorschot (geb. 08-01-1817 te St. Oedenrode, overleden 30 april 1848 aldaar).
Kinderen: 21 mrt 1844 Adriana in St. Oedenrode, 13 oct 1846 Ardina aldaar. Ardina overlijdt 11 sept 1870, 23 jr aldaar.
Gehuwd (2) op 24 feb 1849 in St. Oedenrode met Andries Raijmakers geb 30-11-1820 aldaar, overleden 06-11-1867 aldaar, 47 jr.
Volgens registratie 1862
15 dec 1849 Theodorus in St. Oedenrode, overleden 14-06-1857 in Liempde 7 jr.
25 juli 1851 Maria in Liempde, overleden aldaar 16-12-1854, 3 jr.
21-10-1855 Andries in Liempde
20-11-1856 Andries in Liempde
08-05-1858 Maria in St. Oedenrode,  overleden 26-12-1865 aldaar 7 jr
04-07-1860 Theodorus in St. Oedenrode,  overleden 16-08-1884 aldaar 24 jr
07-06-1865 Antonius in St. Oedenrode,  overleden 10-02-1866 aldaar 8 mnd

In 1855 verschijnt Andries Raijmakers bij de notaris om een ander te machtigen  hem te vertegenwoordigen bij de koop van een huis [110]:

Den ondergetekenden, Andries Raaymakers, arbeider, wonende te Liempde, als in huwelik hebbende Johanna-Maria Santegoeds, mede te Liempde woonachtig verklaard bij deze te volmagtigen Johannes van de Sande, leerlooyer wonende te Liempde, special om zijn persoon te vertegenwoordigen bij de finale verkooping van een huis met stal, schuur en erf en aangelegen tuin of bouwland staande en gelegen te Liempde ter plaatse int dorp Kadestraat bekend onder Sectie E nummers 1096 en1321 te samen groot vij en twintig roeden vieren twintig ellen, welke zal plaats hebben op den achttienden der maand Juny achttien honderd vijf en vijfftigdes namiddags om vijf uren ten herberge van de weduwe Arnolden van de Wiel te Liempde en waarvan de provisionele verkooping dier onroerende goederen aldaar is geschied op den vierden der maand Juny achttienhonderd vijfenvijftig voor den koop der goederen aan den laatsten kooper toetewijzen of dezelve opte houden, den kooper bij toewijzing in eigendom te stellen en verder dat gene te doen en te verriigten wat den ondergetekende zelve tegenwoordig zijnde zoude kunnen en vermogen te doen onder belofte van goedkeuringen verband volgens de wet. Boxtel den 14e Juny 1855

(getekend:) A dries Raaijmakers.

Voor echt erkend door de gemagtigde in tegenwoordigeheid van de ondergetekenden notaris en de getuigen ten blijke waarvan deze door de gemachtigde met de notaris en de getuigen is getekend te Boxtel den achttienden der maand Juny achttienhonderd vijf en vijftig.

In 1861 verkoop Maria als moeder en voogd over haar twee kinderen van haar eerste echtgenoot met namen Adriaan en Ardiena, een huis met bouwland te Liempde [111]:

In den jare een duizend achthonderd eenen zestig woensdag den achsten des maand mei des avonds zes uur ten huize van Wolter van de Laar, kastelein te Sint Oedenrode.
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van
Ten eerste. Maria Santevoets, weduwe in eerste huwelijk van Theodorus van Oorschot, thans echtgenoot van Andries Raaijmakers, landbouwer wonende te Sint Oedenrode, in hare hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over hare twee minderjarige kinderen met namen Adriaan en Aardiena met wijlen haren eersten echtgenoot in huwelijk verwekt, in welke voogdij zij is bevestigd door den heere kantonregter te Veghel bij process verbaal van den twaalfden februarij achttienhonderd negen en veertig behoorlijk geregistreerd, als wanneer haar genoemde tweede echtgenoot tot mede voogd is benoemd en dezelve Andries Raaijmakers, zoo ter assistentie zijner vrouw als in zijne betrekking van medevoogd over de genoemde minderjarige.
Ten tweede. Ten overstaan en in tegenwoordigheid van Martinus Aarts, landbouwer te Sint Oedenrode in hoedanigheid van toeziende voogd over bovengenoemde minderjarige kinderen als zoodanig benoemd enbeëedigd voor het kantongerecht te Veghel bij het even aangehaald process verbaal van den twaalfden februarij achttienhonderd negen en veertig.
Zal voor mij Daniël de Jong, notaris, gevestigd te Sint Oedenrode, arrondissemeny sHertogenbosch, provincie Noord-Brabant, als daartoe gemagtigd door de arrondissements regtbank van sHertogenbosch bij vonnis van den zesentwintigsten april laatstleden in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen worden overgegaan tot de openbare openveiling en verkooping van de navolgende onroerende goederen gelegen onder de gemeente Liempde en bestaande in:
een huis met aangelegen bouwland, staande en gelegen ter plaatse genaamd het Dorp, groot tezamen volgens het cadaster vijfen twintig roeden vierentwintig ellen en bij hetzelve bekend onder nummers 1096 en 1321 van sectie E; van welke goederen de verkoopersverklaren geene bewijzen van eigendom te bezitten, noch te wetendat die bestaan, weshalve door hen gene overschrijving ten kantore des hypotheken kan worden afgegeven.
De aanvaarding der voorschrevene goederen zal geschieden op den dag van de betaling der kooppenningen.
Reserve. Alle de opgaande klomse boomen staande voor de huizinge.

Voorwaarden der verkooping
Artikel een: de voorschrevene goederen worden verkocht onder vrijwaring als naar regten, tot zoodanige groote als dezelve effectief zijn hebbende zonder aan over noch ondermaat gehouden te wezen voor niet alle voor en nadelige erfdienstbaarheden daar aan behoorende.
Artkel twee: de grondlasten van de voorschreven goederen geheven ……. worden zullen voor coopers rekening ingaan met den eersten januarij eerstkomend.
Artikel drie: de verkooping geschiedt om Nederlandsche geld bij opbieding of insetting zullende de hoogste inzetten boven het recht van voormijnen, genieten een half ten honderd van den inzetsprijs, vervolgens zal het inzetten van een hoogere som

Drie jaar later neemt Andries Raaijmakers namens zijn vrouw een hypotheek bij Pieter Santegoeds [112]:

… is gekompareerd Andries Raijmakers en zijne huisvrouw Johanna-Maria Santegoeds, beide landbouwers wonende te Liempde met denzelven haren man ten effecte dezes gemagtigd en bijgestaan, beiden aan mij notaris bekend, dewelke bij den tegenwerdigen acte bekenden en verklaarden, zoo wel gezamenlijk als alk afzonderlijk voor het geheel wel wettig en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeven van Pieter Santegoeds, dienstknegt mede te Liempde woonachtig een aan mij notaris bekende, hierbij tegenwoordig en axepterende een kapitale somme van twee hnderd guldens voortspruitende uit een geldleening van gelyke somme op heden door de solidaire debiteuren uit handen van den crediteur ontvangen, zoo als zij debiteuren bij deze erkennen, verklarnde met de geldleening volkomen tevreden te zijn.
De debiteuren bovengenoemd beloven en verbinden zich solidair om diengemeld kapitaal te retitueeren op den eersten des maand april achttienhonderd vier en vijftig met den interest van dien getekend tegen vier ten honderd in het jaar en ingeval van uitdrukkelijke bewilliging van den crediteur de aflossing van het kapitaal, als dan niet geschiede maar nog alnger onder de debiteuren mogt verblijven, zoo beloven en verbinden zij zich solidair om met de betaling van gelijken interest gerekend tegen vier ten honderd in het jaar te zullen blijven continueeren tot de daadwerkelijke geheele voldoeningvan voorgenoemd kapitaal int welk na verloop van den eersten der maand April achttienhonderd vier en vijftig ten allen tijde zal kunnen worden teruggevordert en afgelost mits als dan elkander over en weder ten minste drie maanden bevorens behoorlijke opzegging of waarschuwing doende waarvan de koste in allen gevalle zullen komen ten laste der solidaire debiteuren die ook gehouden zullen zijn om alle betalingen, zoo van kapitaal als interesten te doen in geode gangbare Nederlandsche muntspecien, alles vrij aan handen en ten woonhuize van den crediteur zijne erven oft regtverkrijgenden op gene andere wijze en zonder eenige korting hoegnaamd.
Tot zekerheid en waarborg van voornoemd kapitaal van twee honderd guldensen ter geregelde voldoeningder interesten van dien hebben de debiteuren solidairlijk zich bij deze verbonden verhypothekend en verpand.
1. Een huis en erf staande en gelegen te Liempde ter plaatse genaamd het Dorp, groot een roede tien ellen, bij het kadaster bekend Sectie E nummer 1096 en
2. Ongeveer drie en twintig roeden zo als is afbepaald in een perceel bouwland gelegen en genaamd als boven, groot voor het geheel negen en dertig roeden twintih ellenbij het kadaster bekend Sectie E nummer 1094
Voorts verklaren den solidaire debiteuren als uitdrukkelijke voorwaarde waarop deze geldleening heft plaats gehad:
Eerstelijk den crediteur als eerste hypothecaire schuldeischer zijne erve of regtverkrijgende onherroepelijk te magtigen om by gebreken van behoorlijke voldoening van voornoemd kapitaal of van betaling vanverschuldigde interesten de in deze verbondene onroerende goederen in het openbaar te doen verkoopen ten einde uit den opbrete verhaalen zoo wel de hoofdsom als de interesten en de kosten.
Ten tweeden. Zich te verbinden dat zonder schriftelijke toestemmingvan den crediteur de hiervoor verbonden onroerende goederen voor geenen langeren tijd dan voor drie achtereenvolgende jaaren verhuurd en in geen geval eenige vooruitbetalingvan huurpenningen bedongen zal mogen worden.
En ten derden. Toe te stemmen dat ingeval van willigen verkoop der hier voor verbondene onroerende goederen de zuivering van hypothecaire lasten bij artikel 1254 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven gene plaats zal mogen hebben en zal ten effecte dezes behoorlijke inschrijving genomen worden ten kantore van hypotheek bewaring te ‘s-Hertogenbosch als mede de drie laatstgenoemde gemaakte beperkingen op de opembare registers aldaar worden aangetekend ten lasten der solidaire debiteuren.
Tot executie dezes verklaarden den debiteuren domein te kiezen ten hunnen tegenwoordigen huize.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden notaris binnen Boxtel hede den vijfentwintigsten der maand maart achttienhonderd drie en vijftig in tegenwoordigheid van Hendrikus van Luijt zadelmaker en Willem Franken schoenmaker beiden wonende te Boxtel en beiden aan mij notaris bekend als getuigen.
En hebben Andries Raaymakers met uitzondering van Johanna Maria Santegoeds en Pieter Santegoeds die verklaarden wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven noch naam tekenen, deze toe getuigen en mij notaris deze onmiddelijk na voorlezing getekend.

In de volgende jaren overlijden nog enkele kinderen uit de twee huwelijken maar Johanna- Maria houdt het langer vol, zij overlijdt 84 jaar oud in St Oedenrode in 1909 [113]:


12.n4  MARIA  SANTEGOETS

12.n4  MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Arnold Jan   11.j7

Geboren in Liemde op 1 juli 1827 ,  overleden te Liempde 1873-03-29.
Gehuwd op 16 apr 1853 in Liempde met Petrus Smulders, 28 j uit Best, klompenmaker. Na het overlijden van Maria hertrouwt hij op 17 jan 1774 in Boxtel met Anna-Maria van der Sloot. Dat echtpaar krijgt ook nog kinderen.
Kinderen: 1854-05-08 Elisabeth (overleden 1870-06-06 16 j), 1857-05-06 Johanna-Maria, 1851-04-09 levenloze dochter, 1862-10-06 levenloze zoon, 1864-03-05 Ardiena, 1868-11-28 Maria, 1872-05-26 Cornelius (overleden 1872-07-12, 7 wk)

Van dit gezin hebben we alleen de gevens van de Burgerlijke stand kunnen vinden met daarbij de overlijdensakte van Maria in 1873, slechts 45 jr oud  [114]:


12.n5  MARTIEN  SANTEGOEDS

12.n5  MARTIEN  SANTEGOEDS,  zoon van Arnold Jan   11.j7

Geboren in Liemde op 25 nov 1829, overleden in Vlijmen op 12 jan 1868.
Van beroep klompenmakersknecht

Martinus verhuist in feb 1857 naar Boxtel en enkele dagen later naar Vlijmen.

In 1863 verzet Martinus, 32 jr oud (?), zich tegen de marechaussee en wordt gevangen gezet [116];
Misdrijf: belediging door woorden van een marechaussee als bevelvoerder in de uitoefening van zijn bediening en aan een marech. en veldwachter mede tijdens hunne bediening en daarenboven aan mishandeling van eerst bedoelde Marechaussee. Hij krijgt 15 dagen eenzame opsluiting (van 6 tot 21 juni 1863) en 6 gld 3½cent boete. Hij blijkt wel, zij het met moeite, de schrijfkunst machtig:

In Vlijmen overlijdt hij op 12 jan 1868, ongehuwd, klompenmakersknecht, 38 jr oud. [115].