Generatie 13

GENERATIE  13         1770 – 1930

13.a1     Maria-Catharina Francis Santegoets                    1771 – 1804       Boxtel
13.b1     Martien Jan Santegoets                                       1789 – 1875       Boxtel
13.b2     Hendrik Jan Santegoets                                      1790 – 1859       Boxtel
13.b3     Maria-Catharina Jan Santegoets                          1792 – 1868       Boxtel
13.c2     Wilhelma Peter Santegoets                                 1792 – 1870     Michielsgestel
13.c4     Martien Peter Santegoets                                     1797 – 1859       Boxtel
13.c5     Jan Peter Santegoets                                            1799 –                Boxtel
13.c6     Francisca Peter Santegoets                                  1802 – 1862       Esch
13.d1     Cornelia-Antonia Jan-Francis Santegoets            1810 –                Empel
13.d2     Johanna Jan-Francis Santegoets                          1813 –                Empel
13.d3     Frederika-Bernardina Jan-Francis Santegoets      1817 –                Empel
13.d4     Cornelius-Antonius Jan-Francis Santegoets ±1820 – 1901      Raamsdonk
13.d5     Johanna-Petronella Jan-Francis Santegoets          1822 –                Empel
13.e03   Anna-Maria Pieter Santegoeds                             1818 –                Schijndel
13.e04   Elizabeth Pieter Santegoeds                                1820 –                Schijndel
13.e07   Evert Pieter Santegoeds                                      1826 – 1902       Oedenrode
13.e08   Hendrika Pieter Santegoeds                               1828 –              Michielsgestel
13.e09   Johanna Pieter Santegoeds                                 1829 – 1855     Michielsgestel
13.e11   Johannes Pieter Santegoeds                                1834 – 1899       Schijndel
13.f2      Hendrik Jan Santeg0eds                                    1817 – 1909     Michielsgestel
13.f3      Evert Jan Santegoeds                                         1820 –                Schijndel
13.f4      Leonard Jan Santegoeds                                    1822 –              Michielsgestel
13.f6      Elisabeth Jan Santegoeds                                   1827 –              Michielsgestel
13.g2     Anna-Maria Antonius Santevoets                        1822 – 1880       Uden
13.g9     Maria-Anna Antonius Santevoets                        1835 – 1856       Uden
13.h2     Wihelmus Hubertus Zantevoets                          1824 – 1882       Uden
13.h3     Anna-Maria Hubertus Zantevoets                       1825 – 1878       Uden
13.h6 Hubertus/Albert Hubertus Zantevoets/Sanderfoot 1829 – 1920 Freedom USA
13.j1      Wilhelmina Martinus Zandevoets                        1826 – 1873       Uden
13.k1     Goverdina Jan Santegoets                                    1826 – 1859       Boxtel
13.k4     Adriana Jan Santegoets                                        1832 –                Boxtel
13.k7     Johanna-Maria Jan Santegoets                             1841 – 1909       Boxtel
13.m1    Johanna Jan Santegoets                                       1833 – 1868       Goirle
13.m2    Maria Jan Santegoets                                           1835 – 1896       Goirle
13.m4    Peter-Cornelis Jan Santegoets                             1840 – 1906       Goirle
13.m5    Jan-Baptist Jan Santegoets                                  1842 – 1873       Goirle
13.m6    Peter Jan Santegoets                                            1845 – 1899       Goirle
13.m7    Franciscus Jan Santegoets                                    1849 – 1931       Goirle
13.m8    Adriaan Jan Santegoets                                        1852 – 1909       Goirle
13.n3     Johanna-Maria Jan Santegoets                              1846 – 1875       Goirle
13.p2     Anna Cornelis Santegoets                                    1853 –                Boxtel
13.p3     Martinus Cornelis Santegoets                               1855 –                Boxtel


13.a1   MARIA-CATHARINA  SANTEGOETS

13.a1   MARIA-CATHARINA  SANTEGOETS,  dochter van Francis Mourus   12.a1

Gedoopt in Boxtel op 26 jan 1771, overleden aldaar op 28 dec 1804. (fol. 121)

In 1773 gaat de moeder van Maria-Catharina, Anna-Maria Paulus Tra, die weduwe is geworden, hertrouwen met Jan Adriaan van Kempen. Daarvoor moet een inventaris worden opgemaakt om later vast te kunnen stellen welke goederen tot de familie Santegoets behoorden: 392-150-378. Zie bij haar vader.

In 1880 worden de goederen van haar grootvader verdeeld 392-152-101:

Staat inventaris en descriptie van soodanige vaste, meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goedereninboedel als bevonden zijn ten sterfhuijse van wijlen Maurits Santegoets in leeven inwoonder alhier, opgezegt en gedaan maken door Johannes Adriaan van Kempen en Peeter Santegoets in qualiteyt als voogden over Maria-Catharina, minderjarige dochter van Francis en cleijndochter van Maurits Santegoets ende staande deselve goederen in soo ende gelijk hier naar zijn volgende alles op het aangeven van voornoemde voogden

Eerstelijk een swarte merripaart
Een veulen
Een swarte koeijbeest
Een witte dito
Een witte tijgere dito
Een dito tijger
Een tijgers veers
Twee kalveren
Een wit oschkalff
Een swart kalff
Item twee hoogkarren
Item twee aartkarren
Een ploeg met haar toebehoore
Twee eegden<
Een vlasreep
Een kruijwagen
Drie vlasbraaken
Een kafmolen met den koreschup
Vier vlegels
Drie wannen
Twee meshakken
Twee vlagseijssies
Twee houthakken
Een aks
Twee bijlen
Twee sligtmessen
Een hautzaag
Een effer
Vijff koeijbakken
Twee mesthaaken
Een waskuijp
Een paardskrib en reep
Twee zaadels en ligten
Een deksel van een zadel
Twee paartshaamen
Twee halsters
Een toom en startleer

Twee paar hagten
Drie gaffels
Twee turffschuppen
Een baktrogh met een spaaij
Eenige manden
Vier strooije korven
Een booterstand met haar toebehoorten
Een roomtob
Een melktob
Nog een roomtob en koolton
Twee steijne potten
Twee olijkruijken
Twee vetpotten
Vier eijsere keetels
Een comvoir
Een vuurijser en een haal
Twee lenghaalen
Twee tangen
Twee vuurschuppen

Twee vuurschuppen
Een hangijser
Een koekpan
Twee lampen
Een lantaarn
Een waateremmer
Drie kopere koeijkeetels
Vier hantkeetels
Twee roomzijgen
Een kopere temis of doorslag
Een kopere kan
Een dito vuurpan
Vijff koffiepotten
Een kandelaar
Een koper panneke en gieter

Tien tinne schootelen

Veertien dito borden
Een dito trekpot
Een dito waterfles
Twee dito waaterpotten
Een dito panneke
Agtien lepels met het bortje
Drie tinne mostertpotten
Twee dito zoutvaaten
Een peeperbos en suijkerbakje
Twee strijkijsers
Twee punders
De schaal met eenig gewigt
Een karkistje en reep
Een smeervat
Drie kasten
Een booterkorff
Twee veere bedden
Twee kussens
Ses kussesloopen
Sestien paar slaaplakens
Een karhuijff
Zeven koornzakken
Een coornvat
Vier à vijff tafellakens
Een theerek
Ses servetten
Agt stoelen
Twee tafelen
Enig gesouten spek
Een spinnewiel
Een partij hooij
Item eenige rog
Item eenig roggetsrooij
Item eenig sloorzaat
Item eenige erweten en boonen
Eenig spurrijzaat
Item eenig lijnzitzaat

Volgen nu de vaste onroerende goederen

 • Eerstelijk een huijs, schuur en bakhuijs met zijn aangeleegen ervegroot omtrent agt lopense off soo groot als het selve alhier onder Tongeren geleegen is ….
 • Item een perceel hooijland genoemt Hooij in den Enden Beempt, halff groot ontrent 2 lop: off soo groot en cleijn ter plaatse voors. geleegen is, …
 • Item een perceel weijland genoemt Weijke van zijn Broer, groot ontrent vier lop: off zoo groot ter plaatse voors. geleegen is, ….
 • Item een perceel teulland genoemt den Halve Bogt van Gooijert Timmers Hof groot ontrent 2 lop: off soo groot ter plaatse voors. geleegen is, ….
 • Item een perceel dito genaamt Land bij ’t Huijs voor ¼ part in verpondingen contribueerende vijftien stuijvers en veertien penningengroot ontrent 2 lop: off soo groot ter plaatse voors. geleegen is in de selve ringenote als voorgaande perceel.
 • Item een perceel teulland waar op eertijds is gebouwt geweest een huijs, dan nu een huijsplaats ten cohiere der sponding bekent staande met de naam van nog huijs en hoff groot ontrent 2 lop. off soo groot ter plaatse voorschreven geleegen is, ….
 • Item nog een perceel genaamt Bogt bij dit huijs offwell de Huijsplaats hier voor genoemt groot ontrent anderhalff jop. geleegen in deselve belendinge als het eeven voorgenoemde perceel
 • Item een perceel teulland genaamt het Haaverland groot ontrent  5 lop. off soo groot ter plaatse voorschreven geleegen is ….
 • Item een perceel teulland en groes genaamt Haverland en Ven Dries halff groot ontrent 1½ lop. off soo groot ter plaatse voorschr. geleegen is, ….
 • Item een perceel dito genaamt nog Haverland en Velddries halff meede groot ontrent 1½ lop. off soo groot ter plaatse voorschr. geleegen is, en zoals insgelijx bij voornoemde werd. Maurits Santegoets als nu meede in togte werd beseeten, ….
 • Item een perceel akkerlandt groot ontrent 4 lop. genaamt de Hoffstadt geleegen in den dorpe van Esch, ….
 • Item een perceel dito genaamt de Kempkens groot ontrent een lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voorschr. geleegen is, ….
 • Item de helft in een perceel akkerland en groes meede genaamt de Kempkens groot ontrent 8 lop. off soo groot en cleijn terplaatse voorschr. geleegen is, ….
 • Item een houtveld genaamt de Camp meede geleegen onder Esch groot ontrent 3½ lop. offsoo groot ter plaatse voorschr. geleegen is, ….
 • Item een perceel heijland genaamt het Heijveld, geleegen onder deese Baronnije van Boxtel in de Tongercampen groot ontrent 4 lop. off soo groot en cleijn ter plaatse voornoemd alhier geleegen is, ….
 • Item een perceel soo teul als groesland genaamt de Huijsplaats en Hoff zijnde vrij van s’lands verponding, groot ontrent een lop. off soo groot en cleijn als alhier onder Cleijnder Liempde geleegen is, ….
 • Item een perceel woonhuijsingen hoff en aangeleegen erve groot ontrent 7 lop. 37 R. off soo groot en cleijn als alhiet onder Cleijnder Liempde gestaan en geleegen is, ….
 • Item een perceel teulland genaamt de Hoffstad groot ontrent 5 lop. geleegen als voor, ….
 • Item de helft in een perceel akkerland groot in ’t geheel ontrent 2 loop. geleegen als voor, …
 • Item een perceel akkerland groot in ’t geheel ontrent 1 lop. 2 R. geleegen als voor, ….
 • Item een perceel Hooijland genaamt Middelbaar Hooij in de Beckste groot volgen quohier 2 L. geleegen als voor, ….
 • Item een perceel groes off weijland genaamt Drieske bij ’t Huijs groot ontrent een lop. geleegen als voor, …
 • Item een perceel dito genaamt Drieske aan Faasenakker groot ontrent een lop. geleegen als voor, ….
 • Item een perceel genaamt Heij en Weij in de Driesse groot ontrent een lop. geleegen als voor, ….
 • Item een perceel weijveld genaamt Weij in de Scheepsdonk en andere Scheepsdoncq groot ontrent 7 lop. geleegen als voor, ….
 • Item een perceel houtbosch genaamt het Hulsere groot ontrent een lop. off soo groot als onder Liempde gelegen is ter plaatse onder den Berg, ….
 • Item nog een tiende gedeelte van een perceel genaamt den Beerenbeempt geleegen als voor en groot een en een halff dagmaat, ….

Aldus gedaan en geïnventariseert ter instantie van de voogden als in ’t hooft deeses gemelt, de welke hebben verclaart in het opgeeven derselver in alle trouwe en rechtveerdigheijt te hebben gehandelt sonder haares weetens ietwes versweegen , verduijstert off verodnkert te hebben in het geheel ofte ten deele, directelijk ofte indirectelijk, aanbiedende de deugdelijk en opzegtigheijd van deesen inventaris des noods en versogt zijnde ten allen tijde met heijligen eede te zullen bevestigen.
Actum Boxtel heeden den vijftienden februarij 1700 taggentigh. present de onderget.

Enkele maanden later vindt er een erfdeling plaats 392-152-132:

Compareerde voor de onderget.: heeren stadhouder van den heere drossard en scheepenen deeser Baronnije van Boxtel, Johannes, Anthonij en Ariaantje Maurits Santegoets, Jan van Schaakenraad, als in huwelijk hebbende Anthonet Maurits Santegoets, Peeter Santegoets, zoo voor zich selfs als in qualiteyt als voogt met en beneevens Jan Adriaan van Kempen bij deesen eerwaarde gerechte genomineert en aangestelt over Maria-Catharina minderjarige dochter van wijlen Francis en kleindochter van Maurits Santegoets, welke voornoemde comparanten te weeten die voor zich selfs zijn gecompareert, verclaaren teegens voornoemde voogden van geseijde minderjarig kint van wijlen Francis en cleijn dochter van Maurits Santegoets te hebben aangegaan en gemaakt eene minnelijke schiftinge, scheijdinge en erffdeelingen van soodanige vaste goederen als gemelde minderjaarigh kint mits doode aflijvigheijt van wijlen voornoemde zijnen grootvader is aangekomen, en soo als bij trekkinge van blinde looten door den heere stadhouder van den heere drossard aan het selve minderjarig kint zijn ten deele gevallen en bestaande deselve goederen in de perceelen soo ende gelijk hier nae zijn volgende.

6e Loth

Ende dat bij en onder dit lot gevallen en gebracht is en mitsdien toebedeelt gelijk daar bij toe en aanbedeelt werdt bij deesen aan Maria-Catharina minderjaarige dogter van wijlen Francis Maurits Santegoets

 • Eerstelijk een perceel hooijland genaamt Hooij in den Endenbeempt halff groot ontrent 2 lop. off soo groot en cleijn als alhier onder Tongeren geleegen is, ……
 • Item een perceel teulland genaamt den Halven Bocht van Gooijert Timmers Hoff, groot ontrent 2 lop. off soo groot ter plaatse voorschreven ….
 • Item een perceel dito genaamt Land bij ’t Huijs voor ¼ part in de sponding contribueerende vijftien stuijvers en veertien penningen, groot ontrent 2 lop. off soo groot ter plaatse voorschreven geleegen in deselve ringenoten als ’t voorgaande perceel
 • Item een perceel dito genaamt het Haaversland groot ontrent 5 lop. off soo groot ter plaatse voorschreven geleegen is …
 • Item een perceel heijland genaamt het Heijveld meede geleegen onder deese voornoemde Baronnije ter plaatse in de Tongercampen groot ontrent 4 lop. off soo groot en cleijn ter plaatsevoornoemt alhier geleegen is ….
 • Item een perceel houtveld genaamt de Camp geleegen onder den dorpe van Esch, groot 3½ lop. off soo groot ter plaatse voorschreven geleegen is ….
 • Item een gerecht derdepart in een perceel houtbosch genaamt het Hulsere, root ontrent een lop. off soo groot en cleijn als onder de heerlijkheid Liempde geleegen is ter plaatse onder den Bergh aldaar ….

Op alle welke voorschreven goederen mitsgaders het geheele regt van eijgendom hun deijlderen soo eijgen als gga hier inne eenigssints competeerende bij eenige brieven etc. : als fol. 51 et seqq.

Sullende voorseijde voogden het loth in desen aan voornoemd minderjaarig kint toe en aanbedeelt aanvaarden te weeten de groese off hooij en weijlanden terstont bij het passeeren deeses en de teullanden op ooixt aan de stoppelen in desen jaare 1700 taggentigh ende sal door de comparanten condividenten te samen werden sorge gedraagen dat alle s’lands en dorps lasten neevens de pagten off chijnsen bij deselve ieder voor zijn aandeel werden bijbetaalt tot deesen loopende jaare 1700 tagtigh incluijs.
Verder soo hebben zij comparanten condividenten verclaart de goederen in dit loth begreepen vrij van allodiaal te zijn.
Aldus gedaan en gepasseert binnen deese Baronnije van Boxtel heeden den vijffden april 1700 taggentigh, present de onderget.

In 1786 maken oom Jan en tante Jennemie Tra een testament 392-153-089 waarin een legaat van 50 gld voor Maria-Catharina is opgenomen:

…. Ende alzoo op nieuws disponeerende verclaaren de comparanten testateuren te legateeren aan Maria-Catharina innocente dogter van Francis Santegoets in echte bedde verwekt bij Anna-Maria Traa, een somme van vijftig guldens eens, welk legaat naer overlijden van de langstleevende des comparanten testateuren uijt hunnen gemeynen boedel zal moeten werden betaalt.

Van Maria-Catharina is verder alleen haar begrafenis bekend in 1804, 33 jr oud, als “Jonge dochter”, d.w.z. dat ze niet gehuwd was 1832-17-404 :


13.b1   MARTINUS  SANTEGOETS

13.b1   MARTINUS  SANTEGOETS,  zoon van Jan Mourus   12.a6

Gedoopt in Boxtel op 21 juni 1789 ,  overleden in Esch op 5 dec 1875.
Gehuwd in Esch op 24 feb 1816 met Anna Maria dochter van Cornelis Schellen, geboren in Esch 7 mei 1785. Zij overlijdt in Esch op 5 feb 1838.
Kinderen:
14.a1   Johannes,  geboren 9 mrt 1817 in Boxtel en meteen overleden.
14.a2   Johanna-Maria,  geboren in Boxtel op 7 okt 1820.
14.a3   Johannes,  geboren in Boxtel op 2 juni 1825, overleden 9 okt 1825.
Landbouwer

In 1830 koopt Martinus in Esch een viertal percelen 1054-557-290

…. compareerden Cornelus, Johannes, Anthonius, Wouter en Wilhelmus van Abeelen, alle landbouwers wonende te Boxtel, de welke verklaarden te hebben verkogt, afgestaan en onder vrijwaring als na regten op te dragen aan Martinus Johannes Santegoets, landbouwer, mede wonende te Boxtel hier tegenwoordig en axepterende
1. Een parceel weiland gelegen te Esch, genaamd den Dries, groot drie en veertig roeden, ….
2. Een parceel beemde en houtwasch, gelegen als voor, genaamd de Peyser, groot negen en veertig roeden,
3. Een parceel teelland, gelegen als voor, genaamd de Heddel, groot negenen veertig roeden, ….
4. Een parceel waterachtige grond en houwasch, gelegen als voor, genaamd het Venneke, groot vierendertig roeden tien ellen, ….

Om voormelden kooper die verklaard er gene verdere beschrijving van te erlangen, met de voor en nadelige wantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit contract gesloten voor en omme de somme van drie hondert drie en zeventig guldens welke de verkoopers bekennen ontvangen te hebben en daarvoor quitteren bij deze en verder

Dat den kooper hier uit voortaan zal moeten blijven vergelden alle s’lands plaatselijke en particuliere belastingen daarop gesteld of nog te stellen en te moeten voldoen alle kosten en regten waartoe dit contract aanleiding zal konnen geven.

Kiezenden partijen domicilie in hunne voormelde woonplaats.

Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden notaris te Boxtel hede den negentienden der maand julij achttien hondert dertig in tegenwoordigheid van …. de welke na gedane voorlezing hebben getekend, uitgezonderd Wilhelmus van Abelen dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven.

En in november van dit jaar 1830 verkoopt Martien met zijn vrouw in Esch 5117-23-29 :

Martinus Santegoets, bouwman, en zijne huisvrouw Anna Maria Schellen, dezelve behoorlijk geassisteerd en geautoriseerd door haren voornoemde man, beide wonende te Boxtel, de welke verklaarde bij deze tegenwoordige acte verkocht, afgestaan en overgedragen onder vrijwaring als volgens de wet aan de heer Heiliger Adriaan van Iersel, zonder beroep, wonende te Udenhout, het welk voor en namens den zelven is geaccepteerd door zijnen zoon de heer Joseph Heiliger van Iersel, zonder beroep, mede te Udenhout woonachtig en als zoodanig zich fort en sterk makende en de ratio caverenie voor zijnen vader,

een perceel teel en weiland, genaamd de Laarsche Hoef, gelegen op Vrulikhoven onder Liempde, groot omtrent een bunder en vijftig roeden met de daarbij behorende voorpotingen, …… zonder daaraan iets uit te zonderen noch voor te behouden, blijvende de over of ondermaat ten voor of nadeelen van den kooper die erkend alles wel te kunnen en met alles volkomentevreden te zijn.

De kooper zal met voorschreven onroerend goed kunnen doen en handelen daar over kunnen beschikken als zijn eigendom, mitsgaders het genot daarvan hebben te rekenen van heden.

Dit koopkontrakt ie aangegaan onder de last waartoe den kooper zicht verbindt
1. om te betalen de regten en onkosten deze
2. om te betalen de grondlasten en alle publieke belastingen aan primo januarij aanstaande en
3. om te gedogen alle voor en nadeelige servituten zich baren en verborgenen behoudens de heer..kende servituten ten behoeven van kooper

En voorts is deze verkoop geschied voor den koopprijs an somme van zes honderd guldens, welke somme de verkoopers erkennen af heden ontvangen te hebben van de kooper waarvoor kwitantie.
Zoo stellen en subrogeren de verkoopers de kooper in al het regt van eigendom en enderen hun bevorens op voorschreven perceel teel- weiland en voorpoting gecompareerd hebbende daarvan den kooper als naar regten. Tot nakoming dezes kiezen de koparanten domicilie ten hunnen woonhuizen.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Vught ten kantore van ons, notaris op heden den tweeden november een duizend acht honderd en dertig in bijwezen van Hendrik Dannis Meertes, kleermaker, en de heer Lambert de Leijer, kunstschilder, beide wonende te Vught, getuigen hiertoe verzocht, de welke met partijen en ons notaris deze na gedane voorlezing hebben onderteekend.

Twee jaar later, in 1832, is er weer handel 1054-559-179:

…. compareerde Jan Vos, broodbakker, wonende te Esch de welke bij deze tegenwoordige acte heeft verkocht, gecedeert en onder vrijwaring als naar regten en vollen eigendom op te dragen aan Martinus Santegoets, landbouwer, wonende te Boxtel, hier tegenwoordig accepterende,

Een huisje, schop en hof, staande en gelegen te Esch aan den Bergh, groot cirka acht roeden, …. om voor voormelden kooper die verklaarde vooromschreven goed wel te kennen en er gene verdere beschrijving van erlangen met de voor en nadelige wantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit contract gesloten voor ende omme de somme van drie hondert vijf en zestig guldens welke den verkooper bekend ontvangen te hebben en daar voor den kooper gequitteerd bij deze en verder dat den kooper hier uit zal moeten voldoen alle s’lande plaatselijke en particuliere belastingen welke met regt zullen bevonden worden daar uit te gaan, aanvankelijk met primo januarij dezes jaars en dat alle kosten en regten daartoe dit contract aanleiding zal komen te geven alleen door de kooper gedragen.

Tot executie verkiezen partjen domicilie in hunne voormelde woonplaatsen.

Gedaan en gepasseerd ten kantore van de ondergetekenden notaris binnen Boxtel heden den veertienden der maand july achttienhondert twee en dertig in tegenwoordigheid .… (etc.)

In december van genoemd jaar volgt een openbare verkoping voor Martinus 1054-559-306

Extract uit het register der declaratien tot verkooping van roerende goederen.

Den zevenden december 1800 twee en dertig compareerde …. bij onderhandsche procuratie van den vier en twintigsten der maan april des jaars achttienhondert zes en twintig en ten zelven dage alhier geregistreerd dewelke verklaarde dat zijn genoemden lastgever op den tienden der maand december schttienhondert twee en dertig ten verzoeke van Martinus Santegoets, wonende te Boxtel aldaar zal overgaan tot eene verkooping van roerende goederen waaronder zich gene gouden of zilveren werken bevinden en waarvan den comparant na getekend te hebben acte verzoekt, getekend A. Schoonens voor extract conform den ontvanger der registratie, getekend: mits conditie en voorwaarde volgens welke en waarna Martinus Santegoets, wonende te Boxtel, aldaar door het ministerie van den openbaren notaris Hendrik van den Ham, residerende te Boxtel zal laten verkopen roerende goederen waaronder zich gene gouden of zilveren werken bevinden.

Art. 1

Deze verkooping geschied in Nederlandsche guldens en cents door de meest biedendewelke koopers zijn zullen te betalen aan handen en ten woonhuize van gemelde notaris op den eersten der maand october achttien honderd drie en dertig en op dat tijdstip niet betalende zullen zij hun gekochte met tien percent verhoging moeten voldoen

Art. 2

De koopers zullen tot waarborg der betaling en tot nakoming deze conditie zullen moeten stellen een of twee solvabele borgen ten genoege van bovengestelde notaris de welke zich zulen moeten verbinden zoo voor den eersten als volgende koopen als kooper of koopers principaal alles onder renuntiale van het beneficie van schuldsphosing en uitwinning in andere de borgen te steiden kunnende komen.

Art. 3

De koopers zullen ten dage der betaling moeten betalen tien percent tot goedmaking der kosten voor zoo verre dezelve zullen kunnen strekken. Na gedane voorlezing van alle het gene voorschreve is, zijn wij tot de finale verkooping overgegaan.

 • Zwarte bonte koe , negen en vijftig gld  ……………………….  f.  59 – 00
 • Dito, acht en vijftig gld  ………………………………….  f. 58 – 00
 • Vaars, acht en vijftig gld  ………………………………..  f. 58 – 00
 • Dito, drie en dertig gld vijftig ct  …………………………  f. 33 – 50
 • Dito, een en veertig gld  ………………………………….  f. 41 – 00
 • Hokkeling, veertien gld vijftig ct  …………………………  f. 14 – 50
 • Koeketel, zestien gld vijftig ct  ……………………………  f. 16 – 50
 • Dito, negen gld  ………………………………………….  f.   9 – 00
 • Ketel, een gld negentig ct  ………………………………..  f.   1 – 90
 • Emmer, een gld  ………………………………………..  f.   1 – 00
 • Haam, twee gld tien ct  …………………………………  f.   2 – 10
 • Zadel, licht en nagten, acht gld vijftig ct  ……………………  f.   8 – 50
 • Touwen, een gld  …………………………………………  f.   1 – 00
 • Waskuip, een gld veertig ct  ………………………………  f.   1 – 40
 • Melktob, twee gld dertig ct  ………………………………..  f.   2 – 30
 • Ploeg, vijf gld vijfen zeventig ct  …………………………..  f.   5 – 75
 • Sporten (?), een gld tachtig ct  ……………………………  f.   1 – 80
 • Koebakken, een gld tien ct  ……………………………….  f.   1 – 10
 • Hout,  een gld zeventig ct  …………………………………  f.   1 – 70

Deze gehele verkoping bedraagd de somme van
drie hondert zeventien guldens en vijf en vijftig cents, dico  f. 317 – 55
Gedaan binnen Boxtel hede den tienden der maand december achttien hondert twee en dertig in tegen woordigheid van  ….. (etc)

Het lijkt er op dat Martinus ophoudt met zijn bedrijf want hij verkoopt zowat alle attributen daarvan. Maar drie jaar later, in 1835, koopt hij weer een akker in Boxtel 1054-582-441

…. is gekompareerd, Jordanus van de Ven, zonder beroep, wonende te Liempde, dewelke verklaarde te hebben verkoght afgestaan en onder vrijwaring als naar regten in vollen eigendom opgedragen aan Martinus Santegoets, zonder beroep, wonende te Esch, hier tegenwoordig en accepterende een perceel bouwland genaamd Hoogeind, gelegen te Boxtel onder Kleinder Liempde. groot zeventien roeden zestig ellenkadaster sectie E nummer eenhonderd vijftien, belending ….. om door voormelden kooper die verklaard voor omschreve perceel wel te kennen en er gene verdere omschrijving van erlangd met de voor en nadelige usantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden beseten.

Zijnde dit contract gesloten voor en omme de somme van vijf en tachtig guldens welke den verkooper bekend ontvangen te hebben en daar voor quitteerd bij deze en verder dat den kooper hier uit voortaan zal moeten blijven vergelden alle s’lands plaatselijke en particuliere belastingen daar op gesteld of nog te stellen aanvankelijk met primo january aanstaandeen te moeten voldoen de kosten en regten waartoe dit kontrakt aanleiding zal konnen te geven. Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne voormelde woonplaatsen.

Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van Anthony van Geursen binnen Boxtel hede den negentienden der maand october achttienhonderd vijf en dertig in tegenwoordigheid van …(etc.)

In 1838 overlijdt in Esch zijn vrouw, Anna Maria Schellen, 52 jaar oud.

Nu duurt het tot 1861 wanneer Martinus bij de notaris in Esch op bezoek komt om een testament te registreren (inv.nr. 1606 NA):

Nr 327 23 december 1861
Voor Franciscus Joannes Matthias Rits, notaris, resideren in ’s-Hertogenbosch, hoofdplaats der Provincie Noordbrabant, in tegenwoordigheid der hierna genoemde twee getuigen is verschenen Martinus Santegoeds, zonder beroep, wonende te Esch,
Dewelke vroeger buiten de tegenwoordigheid der getuigen aan den ondergetekenden notaris zakelijk heeft opgegeven zijnen uitersten wil, welke de ondergeteekende notaris volgens die opgave in de navolgende bewoordingen heeft doen schrijven als
Ik herroep en vernietig alle testamenten voor dato dezer door mij gemaakt.
Ik legateer vrij van successierechten en vrij van alle andere lasten en belastingen aan mijn broeder genaamd Franciscus Santegoeds, wonende te Esch eene lijfrente op zijn lijf gevestigd groot jaarlijks vijftig gulden ingaande met den dag van mijn overlijden om hem te worden uitbetaald in termijnen van twaalf gulden en vijftig cent van drie tot drie maanden en tot zoolang van zijn overlijden behoorlijk zal zijn gebleken. Ik wil dat de gemelde lijfrente onvervreemdbaar en aan geene inbeslagneming onderworpen zal zijn. Met de betaling der gemelde lijfrente belast ik mijn hierna genoemden neef Johannes Hendrikus Santegoeds en ik wil dat eene naar diens oordeel om de renten van vijftig gulden jaarlijks te kunnen vinden, toereikende hoofdsom onder zijn beheer blijve, gedurende het leven van mijnen genoemden broeder den bewindvoerder ontheffende van de verplichting om voor zijn beheer zekerheid te stellen.
Ik benoem en stel voorts tot mijne erfgenamen, als voor de eene helft mijner nalatenschap waarin voor het geheel moet worden begrepen de tot vinding der gemelde lijrente benoodigde hoofdsom mijne zuster genaamd Maria Santegoeds, weduwe van Hendrikus Doreleijers, wonen de te Boxtel, voor drie elfde gedeelten en de kinderen van mijnen overleden broeder genaamd geweest Hendrikus Santegoeds, gezamenlijk en voor gelijke aandeelen voor de overige acht elfde gedeelten en wijders
Voor de wederhelft mijner nalatenschap de navolgende bloedverwanten mijner overledene echtgenoot als 1. Peter Schellen, 2 Maria Schellen, echtgenoot van Antonie van Osch, 3. Wilhelmina Schellen echtgenoot van Hendrikus Sterks, 4. Johannes Schellen, 5. Adriana Schellen, 6. Waltherus Schellen, 7. Adrianus Schellen, 8. Petronella Schellen, allen kinderen van wijlen Johannes Schellen, die een broeder was mijner overleden echtgenoot, 9. de thans minderjarige Johanna Schellen en mede wijle Maria Anna van de Wiel, kleindochter van mijnen genoemden overleden zwager Johannes Schellen, 10. Henrica Schellen echtgenoot van Cornelis Sterken en dochter van wijlen Wilhelmus Schellen, die een broeder was mijner overledene echtgenoot, 11. Johannes Schellen, zoon van mijnen gezegde overleden zwager Wilhelmus Schellen, 12. de gezamenlijke kinderen gesproten uit het huwelijk der overleden echtgenooten Wilhelmus Jonkers en Maria Schellen welke laatste mede eene dochter was van mijnen gezegden zwager Wilhelmus Schellen, bij plaatsvervulling hunner moeder, 13. Maria Schellen echtgenoot van Adriaan van der Meijden en dochter van wijlen Cornelis Schellen, die almede een broeder was van mijner genoemde overledene echtgenoot, 14. Adriana Schellen mede eene dochter van mijnen gezegden zwager Cornelis Schellen en 15. Petronella Schellen echtgenoot van Hendrikus van Oers en almede eene dochter van mijnen gezegden zwager Cornelis Schellen, gezamenlijk en voor gelijke aandeelen.
Ik wil dat bij vóóroverlijden van een of meer mijner gestelde erfgenamen met achterlating van afkomelingen de afkomelingen der vóóroverledene bij plaatsvervullingen staaksgewijs optreden.
Ik benoem tot uitvoerders mijner uiterste wilsbeschikkingen en tot de regeling mijner begrafenis en kerkelijke uitvaart mijn neef Johannes Hendrikus Santegoeds, wonende te Boxtel en mijnen aangehuwden neef Adrianus Schellen Johanneszoon, wonende te Esch die ik geef al de magt, welke ingevolge de wet aan uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen kan worden gegeven, mitsgaders de bezitneming van al de goederen mijner nalatenschap gedurende één jaar; voor hunne bemoeienissen en werkzaamheden in deze hen legaterende ieder de som van honderd en vijfentwintig gulden en alzoo te zamen de som van tweehonderd en vijftig gulden, vrij van successieregten en vrij van alle andere lasten en belastingen.
Ik wil eindelijk nog dat de twee voormelde uitvoerders mijner uiterste wilsbeschikkingen de vrije beschikking hebben over mijne kleederen en lijfstoebehooren en dat zij die naar hun goeddunkenkunnen verdeelen onder de armen der Gemeente Esch, zonder deswege jegens iemand tot eenige verantwoording gehouden te zijn; wijders dat de overige tot mijne nalatenschap behoorende zoo roerende als onroerende goederen binnen zes maanden na mijn overlijden door hen en zonder eenige magtiging van de zijde mijner erfgenamen, noch eenige rechterlijke magtiging van welke aard ook daar toe te behoeven, naar het plaatselijk gebruik, in het openbaar worden verkocht.
Dit opstel door den ondergeteekenden notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de testateur zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen, opgegeven, waarna door den notaris in tegenwoordigheid der getuigen dit testament aan den testateur is voorgelezen en na die voorlezing door den notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan den testateur is afgevraagd: of het voorgelezene voor hem duidelijk is en zijnen uiterste wil bevat, waarop door den testateur bevestigend geantwoord is geworden.
De comparant is aan den notaris bekend.
Waarvan akte
In den twee en dertigsten regel der eerste bladzijde is doorgehaald het woord behoorende.
Gedaan en verleden te Esch ten woonhuize van den testateur, op heden den drie en twintigsten december achttienhonderd een en zestig, in tegenwoordigheid van den heer Jacob Pendraat, kandidaatsnotaris en Jacobus Tukker, voermansknecht, beide wonende te ’s-Hertogenbosch en aan den notaris bekend, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing hebben de testateur, benevens de getuigen en de notaris deze onderteekend.

In 1865 komt Martinus voor in het repertorium van een notaris maar de betreffende procuratie akte is niet te vinden.

In 1872 is hij weer bij de notaris in Sint Michielsgestel voor de verkoop van enkel akkers voor 450 gld waarvan 400 gld als lening geldt 5116-101-313:

…. is verschenen Martinus Santegoeds, rentenier, wonende te Esch, die bij deze heeft verkocht aan Jacobus van der Linden, stucadoor, insgelijks te Esch woonachtig hier tegenwoordig en ik ook aannemende, weiland gelegen te Boxtel op Nergensna kadastraal bekend sectie J nummers 1295, 1296, 1297 en 1298 ter gezamenlijke grootte van tachtig are tachtig centiare, zoo en in dier voege als deze goederen met derzelver voor en nadeelige regten en verplichtingen zich bevinden en gedragen zonder eenige uitzondering of voorbehouding om door den kooper op half maart achttienhonderd vier en negentig in genot en gebruik aanvaard te worden onder den last om daarvan voortaan alle belastingen te betalen geheven voor ende na ultimo december dezes jaars.

De verkooper verklaart toetestemmen in de levering door omschrijving in de daartoe bestemde openbare registers.

Volgens opgave van partijen is deze verkoop en koop gedaan voor de som van vier honderd vijftig gulden.

De kooper Jacobus van der Linden voornoemd bekent en verklaart ter zake des koops de som van vierhonderd gulden schuldig te zijn aan gemelden verkooper Martinus Santegoeds en zulks aanneemt in hun koope voor het overige der koop som kwijting en ontlasting geeft omtrent welk bedrag van onbetaalde kooppenningen partijen zijn overeengekomen:

dat de voorschreven som van vierhonderd gulden te allen tijden zal opeischbaar zijn en afgelost zal kunnen worden na waarschuwing of opzegging van minstens drie maanden bevorens dat de schuldenaar in te gaan en te rekenen van heden van die som aan den schuldeischer zal opleveren en voldoen den interest ad drie en een half ten honderd jaarlijks en daarmede zal voortgaan tot aan de algeheele afdraging der restant kooppenningen, dat de kosten waartoe de uivoering dezes aanleiding geeft door den schuldenaar zullen worden gedragen en …. als de betaling van kapitaal en renten door hem zullen worden gedaan aan handen en ten woonhuize des achuldeischers en dat het kapitaal terstond zal opeischbaar zijn zoodra de schuldenaar nalatig is in de nakoming van min of meer der verplichtingen zijner zijdsuit deze verbintenis voortvloeijende.

Eindelijk verklaren partijen dat de titels of bescheiden van aankomst van voorschreven onroerende goederen zijn in het ongerede geraakt en dat het hun niet is bekend of daarvan al dan niet overschrijving in de registers der hijpotheken heeft plaats gehad, zich voor de regeling der regten van registratie en overschrijving te beroepen op de vrijstelling bedoeld in artikels 3, 4, 6 en 7 der wet van den zesdeb junij achttienhonderd veertig Staatsblad nummer 17, verleend bij Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie de dato elf mei achttienhonderd drie en vijftig litteris KKK.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend. In deze acte zijn op eerste bladzijde de drie eerste woorden van den tienden regel van boven doorgehaald om vervangen te worden door * te Boxtel.
Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Esch ten woonhuize des verkoopers op heden den zesentwintigsten october achttienhonderd twee en negentig in tegenwoordigheid van …. die zeze onmiddellijk na gedane voorlezing met den verkooper benevens mij notaris hebben ondertekend, terwijl de kooper verklaarde wegens ongeleerdheid zijn naam niet te kunnen schrijven of teekenen.

Op 5 december overlijdt Martinus te Esch BSO-1875-9, oud 86 jaar.

Memorie van aangifte voor het regt van successie der nalatemschap van Mrtinus Santegoets, overleden te Esch den 5en december 1875
De ondergetekenden:
Johannes Hendrikus Santegoets, klompenmaker wonende te Boxtel en
Adrianus Schellen Johanneszoon, landbouwer, wonende te Esch
handelende als uitvoerders der uiterste wilsbeschikkingen van na te noemen erflater als zodanig benoemd bij zijn testament verleden voor de notaris F.J.M. Rits te ’s Hertogenbosch den 23en december 1861 en geregistreerd te ’s Hertogenbosch den 14en december 1875,
verklaren
dat Martinus Santegoets in leven zonder beroep den 5en december 1875 te Esch zijne laatste woonplaats, ongehuwd, kinderloos en ouderloos is overleden,
dat de erflater bij zijn gemeld testament aan de uitvoerders zijner uiterste wilsbeschikkingen, als loon voor hunne daaraan verbonden bemoeyens en werkzaamheden heeft gelegateerd ieder de som van honderd vijfentwinrig gulden; waardoor hun wettelijk loon niet is overschreden en waarin gevolgelijk geene belastbare liberaliteit gelegen is, en voorts heeft gelegateerd aan zijnen Broeder Franciscus Santegoets te Esch volens hierbij overlegd extract uit het doopregister der gemaante Boxtel aldaar gedoopt den 2en junij 1795 als genaamd Joannes Franciscus Santegoets, een lyfrente op zijn lijf gevestigd groot jaarlijks vijftig gulden ingaande met den dag van het oevrlijden des erflaters en tot zoolang van het overlijden van den legataris behoorlijk zal zijn gebleken;
dat krachtens datzelfde testament des erflaters nalatenschap is geërfd, als

a. Betreffende de eene helft zijner nalatenschap, welke helft voor het geheel is belast met de vergelding der voormelde lijfrente, door de kinderen en de verdere afkomelingen van zijne vooroverleden zuster als:

Marge: door de kinderen de verdere afkomelingenzijner vooroverleden zuster, renvooi en de doorhaling in 11 woorden goedgekeurd.

1. voor drie elfde gedeelten; Maria Santegoets, die gehuwd is geweest met Hendrikus Doreleyers bij plaatsvervulling dier vóóroverledene, als: hare dochter genaamd Anna Maria Doreleijers, echtgenoot van Johannes van de Meerakker te Liempde voor de eene helft, benevens a. Hendrikus, b. Johannes, c. Maria, d.Johanna Maria en e. Theodorus Dorelijers te Liempde, bij plaatsvervulling van hunnen vóóroverleden vader genaamd geweest Theodorus Doreleyers, die een zoon was der voorvermelde Maria Santegoets, te zamen voor de wederhelft;

2. voor acht elfde gedeelten , de kinderen van zijnen vóóroverleden broeder genaamd geweest Hendrikus Santegoets, zijnde a. Evert, b. Johannes Hendrikus, c. Maria, d. Franciscus, e Laurens en f. Michiel Santegoets, allen te Boxtel, ieder voor één zesde gedeelte. enBetreffende de wederhelft zijner nalatenschap door de navolgende bloedverwanten van zijne overleden echtgenoot en gevolgelijk geene bloedverwanten des erflaters, als

b. Betreffende de wederhelft zijner nalatenschap door de navolgende bloedverwanten van zijne overleden echtgenoot en gevolgelijk geene bloedverwanten des erflaters, als

1. Peter Schellen te Esch. 2. Maria Schellen echtgenoot van Antonie van Oschte den Dungen 3. Wilhelmina Schellen echtgenoot van Hendrikus Sterks te St. Michiels-Gestel
4.
Johannes Schellen te Esch 5. Adriana Schellen te Esch 6. Waltherus Schellen te Esch 7. Adrianus Schellen te Esch 8. Johanna Schellen, dochter van wijlen Cornelis Schellen
9. Henrica Schellen, weduwe van Cornelis Sterken te Haaren 10. Johannes Schellen te Boxtel, ieder voor een veertiende gedeelte; 11. a. Adriana Jonkers gehuwd met Johannes de Ruijter te Vught en b. Wilhelmina Jonkers te Haaren bij plaatsvervulling hunner overledene moeder genaamd geweeest Maria Schellen die gehuwd is geweest met Wilhelmus Jonkers te zamen voor één veertiende gedeelte; 12. Maria Schellen weduwe van Adriaan van der Meijden te Stratum voor één veertiende gedeelte; 13. Adriana Schellen te Nunen voor één veertiende gedeelte, en 14. Petronella Schellen gehuwd met Hendrikus van Oers te Oirschot voor het overige één veertiende gedeelte

dat bij versterf tot des erflaters nalatenschap gerechtigd zouden zijn geweest, als
1. zijn broeder Franciscus Santegoets voornoemd voor één derde gedeelte
2. de hiervoor genoemde dochter en kleinkinderen zijner vóóroverleden zuster Maria Santegoets, bij plaatsvervulling dezer laatste, te zamen voor één derde gedeelte, en
3 de hiervoor genoemden a. Evert, b. Johannes Hendrikus, c. Maria, d. Franciscus,
e. Laurens en f. Michiel Santegoets, kinderen van wijlen Hendrikus Santegoets, die een broeder was van den erflater en bij plaatsvervulling van hunnen vader, te zamen voor het overig een derde gedeelte, en

dat de nalatenschap des erflaters bestaat in

Actief

1. Eene onderhandsche schuldbekentenis groot in hoofdsom f. 3750,00 rentende vier ten honderd ’s jaars ten laste van Johannes Santegoets te Boxtel, zegge ……………………………………………………….. f. 3750,00
2. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van den zelfde, groot
in hoofdsom f. 1200,00 rentende vier ten honderd ’s jaars, zegge …………………………..………. 1200,00

                                                                                                   Transpondere  f.  4950,00
                                                                                              Transport   4950,00
3. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van denzelfde, groot in hoofdsom
f. 400,00 renten de drie ten honderd ’s jaars, zegge ……………………………………………………… 400.00
4. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van den heer Herman van
Roosmalen te ’s Hertogenbosch, groot in hoofdsom f. 700,00 rentende vier
ten honderd ’s jaars, zegge ………………………………………………………… 700,00
5. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van Jacobus van der Linden
te Boxtel groot in hoofdsom f. 100,00 rentende 3½ te honderd ’s jaars, zegge …… ……… 100,00
6. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van Adrianus Schellen te Esch
groot in hoofdsom f. 700,00 rentende 3 ten honderd ’s jaars, zegge ……… ………….. 700,00
7. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van Franciscus van den Braak
te Esch, groot in hoofdsom f. 600,00 rentende 3½ ten honderd ’s jaars, zegge ……………. 600,00
8. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van Johanna Stercx te Esch,
groot in hoofdsom f. 400,00 rentende 3 ten honderd ’s jaars, zegge ….. ……………….   400,00
9. Eene onderhandsche schuldbekentenis ten laste van Johannes Santegoets
te Boxtel, groot in hoofdsom f. 700,00 rentende 3 ten honderd ’s jaars, zegge ………………. 700,00
10. De loopende renten der gemelde schuldbekentenissen tot en met den dag van
van het overlijden des erflaters tot een gezamenlijk bedrag van f. 201,23,
zegge ……………………………………………………………………………………………………………….. 201,23
11. Twee schuldvorderingen ten lasten van Adriaan Schellen te Esch, te zamen
groot f. 1.400,00 zonder interest, zegge …………………………………………………………………. 1.400,00
12. Vorderingen wegens huis en landhuren tot en met den dag van het overlijden des erflaters tot een gezamenlijk bedrag  van f. 48,55, zegge ………………………………………………………………. 45,55
13. Inboedel en kleederen des erflaters door de aangevers geschat op eene
verkoopwaarde ten dage van het overlijden van f. 243,70, zegge …………………………….. 243,70

14. Gereed geld tot een bedrag van f. 260,80½ …………………………………………………… 260,80½
Uitmakende een gezamenlijk bedrag van f. 10704,28½, zegge ………………………….. f. 10704,28½

Passief

Eene vordering van den heer Dr. Landman te Helvoirt voor geneeskundige diensten in 1875,
groot f. 3,00 zegge……………………………………………………………………………………………. f. 3,00
Eene vordering van Adriaan Schellen te Esch voor geleverde boter in 1875 groot
f. 26,65 ………………………………………………………………………………………………………….. 26,65

Eene vordering van denzelfde voor waschloonen in 1875, grott f. 10,00, zegge ……………… 10,00
Eene vordering van den bierbrouwer van Leeuwen te Boxtel voor geleverd bier
in 1875, groot f. 9,00 …………………………………………………………………………………………. 9,00

Dienstbodenloon voor het volle loopend jaar tot een bedrag van f. 20,00 zegge ………………… 20,00
Hoofdelijken omslag te Esch over het loopende dienstjaar ten bedrage van
f. 0,85, zegge……………………………………………………………………………………………………….. 0,85

De begrafeniskosten des erflaters met inbegrip van kerkelijke uitvaartdiensten en
godsdienstige plegtigheden, tot en met het eerste jaargetijde, tezamen tot een
bedrag van f. 158,98, zegge………………………………………………………………………………….. 158,98

Uitmakende een gezamenlijk bedrag van f. 228,48…………………………………………………. f. 228,48

Balans
Actief …………………………………….. f. 10704,28½
Passief ……………………………………… 228,48
Saldo ……………………………………. 10475,80½

De aangevers verklaren voorts dat door het onderwerpelijk overlijden is vervallen het door den erflater bij koopcontract verleden voor den notaris Rits te ’s-Hertogenbosch den 11en november 1872 gedurende zijn leven aan zich voorbehouden vruchtgebruik van de navolgende aan 1. Adriaan, 2. Petrus, 3 Adriana, 4. Johannes en 5. Waltherus Schellen, allen wonende te Esch, ieder voor een vijfde gedeelte onverdeeld toebehoorende onroerende goederen, als

Onder de gemeente Esch
1.Een landbouwershuis met schuur en nog eene afzonderlijke woning benevens de tot die gebouwen behoorende erven en ruin, kadaster sectie B. nummers 404, 405, en 406 te zamen groot 11 aren en 33 centiare en
2. Een perceel bouwland kadaster sectie B. nummer 383, groot 41 aren en 47 centiaren

De aangevers verklaren wijders
dat de overledene geene andere goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat; dat hij overigens geene onroerende goederen heeft nagelaten en dat door dit overlijden geene periodiek uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen
Voor de toepassing dezer aangifte kiezen de aangevers woonplaats ten tegenwoordigen woonhuize van den mede aangever Adrianus Schellen te Esch.
Esch, den 27enjanuary 1876,

Marge: Volgens geannexeerde berekening is op deze nalatenschp aan regt van successie en 38 openbaar een duizend eenhonderd negen en zestig gulden een en vijftig en een halve cent. De ontvanger.

Berekening der regten verschuldigd op de nalatenschap van wijlen Martinus Santegoeds, gewoond hebbende te Esch en aldaar overleden 5 december 1875, volgens memorie ingediend op 17 februari 1876 nr 2/2185

het Actief bedraagt ………………………………………………………………………………… f. 10704, 28½
Het Passief is uitgetrokken ad ………………………………………………….. f. 228,48
te verminderen met ’t uitgetrokken dienstbodenloon omdat de
naam der schuldeischers niet opgegeven is …………………………………….. 20,00
Rest ……………….. f. 208,48
Saldo ………….. f. 10495,80½

Mindertaks zonder erfgenamen zijn geweest:
1. Franciscus Santegoeds, broeder 1/3
2. de dochter en 5 kinderen van een vóóroverleden zoon van Maria Santegoeds, zuster ieder resp 1/6 en 1/30 (1/3)
3. de zes kinderen van Hendrikus Santegoeds, broeder, 1/18 (1/3)

Extestamento wordt verkregen en is verschuldigd:

VerkrijgersAandeel%Hoofdregt38 oplTotaal
1. J.F. Santegoeds, broeder 80 jr lijfrente ad f. 50
‘sjaars, 2 x is
 f. 100,000 4 4,0001,520  5,520
2. Anna M. Doreleijers, zusters kind701,985642,12016,00558,125
3. de kinderen van Th. Doreleijers zusters kleinkinderen 701,985 6 42,12016,005  58,125
4. de kinderen van Hendrikus Santegoeds3498,6006209,915  
    (broers kinderen)
f. 3743,92
245,3251024,53089,090323,535
5. 14 bloedverwanten van de overleden echtgenoote des erflaters(niet verwant) waarvan Adrianus, Adriana en Wilhelmina Jonkers, zamen voor 1/14 en de overigen ieder 1/14 5247,905 10 524,790199,420  724,210
Zamenf. 10495,80  f.847,475f.322,04f.1169,515

Deugdelijk verklaard,
de ontvanger,


13.b2   HENDRIKUS  SANTEGOETS

13.b2   HENDRIKUS  SANTEGOETS,  zoon van Jan Mourus   12.a6

Gedoopt in Boxtel op 22 dec 1790 ,  overleden aldaar op 18 nov 1859.
Gehuwd in Boxtel op 4 mei 1817 met Engelina dochter van Evert van de Ven, geboren in Boxtel 25 apr 1795. Zij overlijdt 24 apr 1863.
Kinderen :
14.b01   Johannes,  geboren in Boxtel 20 jan 1819, overleden 1 juni 1826.
14.b02   Maria-Catharina,  geboren in Boxtel 18 okt 1820.
14.b03   Evert,  geboren in Boxtel op 28 juli 1822.
14.b04   Cornelis,  geboren in Boxtel 11 jan 1825.
14.b05   Johannes,  geboren in Boxtel 21 sep 1826.
14.b06   Johannes-Francis,  geboren in Boxtel 1 nov 1828.
14.b07   Adrianus,  geboren in Boxtel op 7 okt 1830.
14.b08   Laurens,  geboren in Boxtel op 10 apr 1832.
14.b09   Michiel,  geboren in Boxtel op 29 sep 1833.
14.b10  Antonia,  geboren in Boxtel 9 dec 1834, overleden 15 dec 1837.

Landbouwer

Een jaar na zijn huwelijk (link) koopt

Hendrikus Santegoeds, landbouwer wonende binnen deeze gemeente hier tegenwoordig en accepterende kopen voor zig selve, syne erven of regtverkrijgende een perceeltje theelland zijnde gewenst hof en huysplaats, gelegen binnen deze gemeente onder Kleinder Liempde gequoteerd No 274 groot en ge… een loopense, …. jaarlijks belast met eene van ouds daar op geconstitueerde pagt van eene gulden vijf en dertig cents aan t Grote Gasthuys te ’s Bosch in een meerdere pagt. Van door voorvermelde koper die verklaarde het zelve parceel wel te kennen, daarmede te rveden te zijnen geen verdere aanduiding van erlangd, met de regten, previlegien voor en nadelig usantien, servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.
Zijnde deez verkoop geschiet onder vergeleyking van den koper die zig verbind
1.Om te betalen en te voldoen alle kosten regtenwaartoe dit contract aanleiding zal kunnen geven.
2. Om te voldoen de grond en andere lasten waar mede dit parceel belast is of zal worden, aanvankelijk met primo january agtienhonderd agtien
en boven dien voor de somme van zeventig guldens welke de verkopers bekennen ontvangen te hebben.
Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne respectieve woonplaatsen.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van notaris binnen Boxtel, hede den eerste der maand juny agtienhondertagtien in presentie van … de overige comparanten verklaard niet te kunnen schrijven nog tekenen.

Weer een jaar later (link) koopt

Hendrikus Santegoets, landbouwer, wonende binnen deezen gemeente (Boxtel) hier tegenwoordig en accepterende koopers voor hun zelven, hunnen erven en regtverkrijgenden,
de onverdeelde een derden part in
1. Een bouwmanswoning, stal, schuur en verder getimmerte met daar agter en aangelegen teel en groesland, groot te samen dertien loopense, staande en gelegen binnen deeze gemeente onder den hertgang Kleinder Liempde gequoteerd no. ….
2. Item in een parceel teelland genaamd den Hoogenakker, groot vijf loopense, gelegen als voor
3. Item in een parceel teelland genaamd den Dommelakker, groot twee loopense, gelegen als voor
4. item in een parceel groesland genaamd Ard Stoppeldries, groot drie loopense, gelegen als voor
5. Item in een parceel heiveld, groot drie loopense, gelegen als voor
6. Item een parceel teelland genaamd de Braakgelegen als voor
7. Item een parceel teelland genaamd den Dijsselhoff, groot drie loopense, gelegen als voor
8. Item een parceel teelland genaamd den Heuvelakker, groot een en een half loopense, gelegen als voor
9. Item een parceel teelland genaamd den Haagakker, groot twee loopense, gelegen als voor onder den hertgang Munsel
10. Item een parceel teelland genaamd Meulendonk, groot een en een halve loopense, gelegen als voor onder den hertgang Lennisheuvel
11. Item een parceel teelland genaamd Halve Koewei, groot twee loopense, gelegen als voor onder den hertgang Kleinder Liempde
12. Item een parceel groesland genaamd de Prangen, groot vier loopense, gelegen onder Liempde
13. Item een parceel houtveld genaamd Frans Veldje, groot twee loopense, gelegen als voor onder den hertgang Lennisheuvel
14. Item een parceel teelland genaamd den Traasakker, groot zes loopense, gelegen als voor onder den hertgang Klaeinder Liempde
15. Item een parceel teelland genaamd Hegakker, groot vier loopense, gelegen als voor
16. Item een parceel teelland genaamd Braak, half groot een en een half loopense, gelegen als voor
17. Item een parceel teelland genaamd Dijkakker, groot twee loopense, gelegen als voor
18. Item een parceel groesland genaamd Vissers Wei, groot vier loopense, gelegen als voor
19. Item een vierde part in een parceel groeze, genaamd Beren Beemd, groot zes loopense, gelegen onder gemeente van Liempde
20. Item laatstelijk in een zestiende part in een koorn en boekweytmolen, staande te Oirschot genaamd den genaamd den Stratumsche Moolen

Alle staande en leggende in hunnen bekende reengenoten; en voor het geheel jaarlijks en van ouds belast met agt onderscheiden chijnsen te samen aandragende eene gulden zes en negentig cents en dus voor een derde vijf en zestig en een derde cents aan het chijnsboek van Boxtel.
Om door voorvermelde koopers die verklaren alle voorvermelde goederen wel te kennen daarmede tevreden te zijn en er geene verdere of naardere aanduiding van pretendeeren, met de regten en prevelegien voor en nadelige resantien, servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.
Zijnde voormelde verkoop geschied onder de volgende voorwaarden
1. De koopers zullen moeten betalen alle kosten en regten waar toe dit contyract aanleiding zal kunnen geven.
2 De koopers zullen de grond en andere lasten waarmede deezen goederen voor dit aandeel belast zijn of zullen worden moeten betalen aanvankelijk met primo januarij dezes jaars

Bovendien is deze verkoop geschied voor en omme de somme van vijfhondert Nederlandse guldens welke de koopers en verkoopers reed voor het passeren dezes hebben gelegendeert en waar voor de verkooper dan ook quitteerd bij deeze.
Tot executie verkiezen partijen domecilie in hunnen hier voorvermelden woonplaatsen.
Gedaan en gepassseerd ten kantore van mij notaris binnen Boxtel hede den zeventiende der maand april agtien hondert twintig in de tegenwoordigheid van ….  de welke na voorlezing nevens de comparanten en mij notaris hebben getekend, uitgezonderd Hendrik Santegoets de welke verklaarde uit hoofden van een stijve vinger aan zijn regterhand niet meer te kunnen schrijven.

Grappig, de uitleg over zijn stijve vinger. Hendrik heeft tot nu toe nog nergens getekend. Maar hij is kennelijk wel een schrijfcursus gaan volgen want vanaf 1825 komen we zijn handtekening tegen bij de geboorteaangiften e.d.

In december 1822 verschijnen voor de notaris te Boxtel (link) de

….comparanten Wilhelmus (11.f5) Santegoets, landbouwer, namens en uitoefenende de regten van zijne huisvrouw Anna van Tuijl en dezelve zijne huisvrouw uit eigen hoofde met voormelden haren man geassisteerd, beide wonende binnen deze gemeente, dewelke verklaarden te hebben verkogt, afgestaan en in vollen eigendom onder vrijwaring als na regten op te dragen en over te geven aan Jordanus van de Ven, Hendrik Santevoets, Johannes van de Ven, mitsgaders Maria en Johanna minderjarige kinderen van wijlen Evert van de Ven in huwelijk verwekt bij Petronella Peynenburgh, alle landbouwers en landbouwsters wonende binnen deeze gemeente, alle uitgezondert de minderjarigen hier tegenwoordig en in koop, ten aanzien van de drie eerstgenoemde in hun privé, en de laast genoemde in qualiteit als moeder en voogdesse en den eerstgenoemde Jordanus van de Ven in hoedanigheid van toeziende voogd van gemelde minderjarige kinderen ampterende.

Een parceel teelland gelegen binnen deeze dorpe onder den hertgamg Lennisheuvel, genaamd Land in het Roonds Straatje, groot ongeveer drie en dertig Roeden, …. om door voormelde kopers die verklaren voorschreve parceel wel te kennen en geene verdere beschrijving van erlangen van stonden af aan in vollen eigendom te worden aanvaard, zijnde dit contract gesloten onder de volgende voorwaarden:

 • dat de kopers zullen moeten voldoen alle kosten en regten waar toe dit contract aanleiding zal kunnen geven
 • dat de grond en andere lasten waarmede deze goederen zijn bezwaard, ten laste van den kopers zullen beginne te lopen met primo january aanstaande

Bovendien is dit contract gesloten voor en omme de somme van tagtig guldens, welke de verkopers bekennen ontvangen te hebben.
Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne voormelde woonplaats.
Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de transportanten hede binnen Boxtel den elfden der maand december agtienhondert twee en twintig in tegenwoordigheid van ….

In de volgende jaren worden weer 2 zonen geboren en overlijdt zijn zoon Johannes, 7 jaar oud. Bij de aangiftes zien we de handtekening van Hendrik verschijnen. Kennelijk heeft hij les gehad, c.q. is zijn stijve vinger genezen.

In oktober 1826 wordt weer een akte geregistreerd bij de notaris (link)

…. compareerde Jan Hendrik van de Ven, grondeigenaar wonend binnen deze gemeente (Boxtel) de welke onder vrijwaring als na regten heeft verkogt, afgestaan en in vollen eigendomen genot opgedragen aan Hendrik Santegoets, landbouwer mede wonende binnen deze gemeente hier tegenwoordig en accepterende,
Een parceel groesland gelegen te Boxtel onder den hertgang van Kleinder Liempd, genaamd Groes in de Kuilen, groot ongeveer vier en twintig roeden, …. om door voorvermelden kooper die verklaard vooromschreven parceel wel te kennen en er verder geene beschrijving van erlangd. met de voor en nadelige …. servituten en geregtighedenvan stond af aann in vollen eigendom en genot te worden bezeten.
Zijnde dit contract gesloten voor en omme de somme van vijftig guldens welke de verkooper bekend ontvangen te hebben en daar voor den kooper quitteerd bij deze en verder dat den kooper hier uit zal moeten blijven vergelden alle ’s lands plaatselijke en particuliere belastingen daarop gesteld of nog te stellen aanvankelijk met primo january aanstaande en te moeten voldoen alle kosten en regten waar toe dit contract aanleiding zal konnen geven.
Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunne vermelde respectieve woonplaatsen.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden notaris binnen Boxtel hede den achttienden der maand october een duizend acht hondert zes en twintig in tegenwoordigheid van … de welke deze neven partijen en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

Aansluitend hieraan wordt namens de vrouw van Hendrik, Engelina van de Ven de verkoop van een akker in een akte geregistreerd (link):

,,,. compareerde Engelina van de Ven, echtgenote van Hendrik Santegoets, landbouwer, beide wonende binnen deze gemeente (Boxtel) en met denzelven ten dezen geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd dewelke onder vrijwaring als na regten hebben verkogt, afgestaan en in vollen eigendom en genot opgedragen aan Goyerd van Rooy, landbouwer mede wonende binnen deze gemeente hier tegenwoordig en accepterende, een parceel teelland gelegen te Boxtel onder de hertgang van Kleinder Liempde genaamd bij den Hogenakker, groot drie en dertig roeden tie ellen, …. om door  voormelden kooper die verklaard vooromschreven parceel wel te kennen en er verder genen voor en nadeligen usantien servituten en geregtigheden van stonden aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde het contract gesloten voor en omme de somme van tachtig guldens welke de verkoopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor den kooper quitteren bij deze en verder dat den kooper hier uit zal moeten blijven vergelden alle ’s lands plaatselijke en particuliere beslastingen daar op gesteld of nog te stellen, aanvankelijk met primo january aanstaande en te moeten voldoen alle kosten en regten waartoe dit contract aanleiding zal konnen geven.
Tot executie verkiezen partijen domicilie in hunnen voormelde respectieve woonplaats.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekende notaris binnen Boxtel hede den achttienden der maand october een duizend acht hondert zes en twintig in tegen woordigheid van …. de welke deze nevens de verkoopers en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

Een jaar later staat Hendrik weer bij de notaris (link)

…. compareerde …. de welke verklaarde te hebben verkogt, af te staan en onder vrijwaring als van regten op te dragen aan hendrik Santegoets, landbouwer mede wonende binnen deze gemeente (Boxtel) hier tegenwoordig en accepterende, een parceel teelland gelegen binnen deze gemeente aan de Roond, genaamd de Kamp, groot drie en dertig roeden tien ellen, …. Een parceel land en gracht (?) genaamd het Groulders, gelegen als voor groot een en veertig roeden zeven en dertig ellen, …. om door voormelden koper, die verklaard er geenen meerdere beschrijving van te erlangen met de voor en nadelige usantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te bezitten.

Zijnde dit contract gesloten van en omme de somme van een hondert vijfendertig gulden welke de verkopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor quitteren bij deze en verder dat den koper voortaan hun dat zal moeten blijven vergelden alle ‘slands, plaatselijke een particulieren belastingen daar op gesteld of nog te stellen en te moeten voldoen alle kosten en regten waar toe dit contract aanleiding zal konnen geven.
Kiezende partijen domicilie ten hunnen woonhuyzen.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekende notaris binnen Boxtel hede den vijfden der maand july een duizend agt hondert zeven en twintig in tegenwoordigheid van …. de welke deze nevens den kooper en mij notaris na gedande voorlezing hebben getekend.

Enkele maanden later koopt Hendrik opnieuw een akker (link)

…. compareerde … de welke verklaarde te hebben verkogt, af te staan en onder rvijwaring als na regten op te dragen aan Hendrik Santegoets, landbouwer, mede wonende te Boxtel hier tegenwoordig en accepterende, een parceel land genaamd het Groolder, gelegen binnen deze gemeente, wijk Roond, groot zeven en tachtig en een halve roede, …. om door voormelden kooper, die verklaard er gene meerdere beschrijving van te erlangen met de voor en nadelige usantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit contract gesloten van en omme de somme van vijfenzeventig gulden welke de verkopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor quitteren bij deze en verder dat den kooper voortaan hier uit zal moeten blijven vergelden alle ‘slands, plaatselijke een particulieren belastingen daar op gesteld of nog te stellen en te moeten voldoen alle kosten en regten waar toe dit contract aanleiding zal konnen geven.
Kiezende partijen domicilie ten hunnen woonhuyzen.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekende notaris binnen Boxtel hede den negentienden der maand november een duizend agt hondert zeven en twintig in tegenwoordigheid van …. de welke deze nevens den kooper en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

In 1829 koopt Hendrik grasland in Boxtel (link)

kompareerde …. de welke verklaarden onder vrijwaring regtens te hebben verkogt, af te staan en op te dragen aan Hendrikus Santegoets, landbouwer, wonende binnen deze gemeente (Boxtel) hier tegenwoordig en accepterende, een parceel groesland gelegen binnen deze gemeente, onder den hertgang genaamd de Roond, genaamd het Groes aan het Roonds Straatje, groot drie en dertig roeden tien ellen, ,…. om door voormelden kooper die verklaard voor omschreven parceel wel te kennen en er gene meerdere beschrijving van te erlangen met de voor en nadelige usantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit contract gesloten van en omme de somme van vijfenzeventig gulden welke de verkopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor quitteren bij deze en verder dat den kooper hier uit zal moeten blijven vergelden alle ‘slands, plaatselijke een particulieren belastingen daar op gesteld of nog te stellen en te moeten voldoen alle kosten en regten waar toe dit contract aanleiding zal konnen geven.
Kiezende partijen domicilie ten kantore van den ondergetekenden notaris
Gedaan binnen Boxtel hede den dertienden der maand february een duizend agt hondert negen en twintig in tegenwoordigheid van …. de welke deze nevens partijen en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

In de dertiger jaren worden weer 5 kinderen geboren maar valt er verder niets te melden.

Pas in 1842 komt de notaris er weer aan te pas. Hendrikus koopt dan in augustus bij een openbare verkoop de 4e koop voor 115 gulden. De akte is echter alleen in het repertorium te vinden. Maar in november lukt dat bij een aankoop wel (link):

…. te hebben verkogt, afgestaan en onder vrijwaring als na regten in vollen eigendom opgedragen aan Hendrikus Santegoets, landbouwer, mede wonende te Boxtel aan my notaris bekend hier tegenwoordig en accepterende, een parceel bouwland genaamd Kampen, gelegen te Boxtel aan de Roond, groot vijf en zestig roeden negentig ellen bij het kadaster bekend sectie G nummer twee honderd elf, …. gemeld parceel bouwland bovengenoemde Johanna van de Ven aangekomen bij successie van wijlen hare ouders, … beide gewoond hebbende en overleden te Boxtel waarvan gene titels bestaan en hebbende daarvan volgens hare verklaring gene overschrijvingin de registers der hypotheken plaats gehad.

Om door voormelden kooper die verklaard vooromschreven parceel bouwland wel te kennen en er gene verdere of meerderee beschrijving van erlangd met de voor en nadelige usantien servituten en geregtigheden van stonden af aan in vollen eigendom en genot te worden bezeten.

Zijnde dit contract gesloten voor en om de somme van twee honderd guldens welke de verkoopers bekennen ontvangen te hebben en daar voor quitteren bij deze en verder dat den kooper hier uit voortaan zal moeten gaan vergelden alle ‘slands, plaatselijke en particulieren beslatingen op voorschreve parceel bouwland gesteld of nog te stellen aanvang nemende met primo january aanstaande en te moeten voldoen alle kosten en regten waartoe dit kontract aanleiding zal konnen geven.

Tot uitvoering dezes kiezen de komparanten domicilie in hunne voormelde woonplaats.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden notaris, binnen Boxtel, hede den vijfden der maand november achttienhonderd twee en veertig, …. etc.

Nu geeft Hendrikus weer aan dat hij niet kan ondertekenen “als zulks nimmer geleerd hebbende”.

Het blijft nu stil tot 1859. Dan is er nog een niet teruggevonden akte en tenslotte het overlijden van Hendrikus (link), oud 70 jr.

Een maand later koopt Engelina van de Ven middels zoon Johannes 2 percelen land bij een openbare verkoop (link)

…. Den eersten koop. Ten behoeve van Johannes Santegoets voor de som van twee honderd dertig gulden, zegge ………………………………………………………………………….. f.  230,00
Den tweeden koop. Ten behoeve van Johannes Santegoets voor de som van een honderd vijf en zestig gulden, zegge ………………………………………………………………… f.  165,00
Dewelke verklaarde deze beide koopen gedaan te hebben vooe en ten behoeve van zijne moeder Engelina van de Ven, weduwe van Hendrikus Santegoets, landbouwster wonende te Boxtel, voor dezelve instaande de rato laverende en accepterende.

Was getekend: J. Santegoeds

Engelina overlijdt in 1863 in Boxtel, 68 jr oud.


13.b3   MARIA-CATHARINA  SANTEGOETS

13.b3   MARIA-CATHARINA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Mourus   12.a6

Gedoopt in Boxtel op 31 mei 1792,overleden in Liemde op 6 mei 1868.
Gehuwd in Boxtel op 27 jan 1819 met Henricus Doreleyers, weduwnaar van Anna Maria de Bresser, oud 40 jr. Hij overleed in Boxtel op 26 dec 1856, 83 jr.
Kinderen: Anna Maria 12 sep 1820, Johannes 9 jan 1823 (overleden 30 okt 1840), Petronella 13 aug 1826 (overleden 29 apr 1832), Theodorus 19 feb 1832, Petrus 14 feb 1836 (overleden 13 apr 1849).

Behalve de akten van de burgerlijke stand zijn er geen gegevens bekend.
Maria-Catharina overlijdt op 75 jarige leeftijd in Liempde in 1868 link.


13.c2   WILHELMA  SANTEGOEDS

13.c2   WILHELMA  SANTEGOEDS,  dochter van Peter Mourus   12.a5

Gedoopt in Boxtel op 23 dec 1792, overleden in St.Michielsgestel op 4 aug 1870.
Gehuwd in Boxtel op 6 april 1821 met Adriaan van Pol. Hij overlijdt op 9 aug 1832 in St. Michielsgestel.
Kind: Nicolaas vdPol 11 jan 1827.
Huwelijk 2 ;  in St. Michielsgestel op 28 juni 1833 met Piet van Hamond.

Het duurt wat jaren voordat Wilhelmina een kind krijgt en tot overmaat van ramp overlijdt haar man in 1832. Een jaar later wil zij hertrouwen maar dan moet vanwege haar zoon een inventaris worden opgemaakt link.

In het jaar een duizend acht honderd drie en dertig donderdag den zevenen twintigsten juny des namiddags ten drie uren der rekwisitie en in tegenwoordigheid van Wilhelmina Santegoeds, weduwe van wijlen Adriaan van der Pol, landbouwster wonende te Sint Michiels Gestel in eigen naam uit hoofde der gemeenschap van goederen die tusschen haar rekwirante en haren overleden man heeft bestaan en nog in kwaliteit van moeder en wettige voogdesse over haren minderjarigen zoon Nicolaas van der Pol, oud zes jaren met gemeeden (?) haren man in huwelijk verwekt.

En in tegenwoordigheid van Antonie van den Mugheuvel, bouwman, wonende te Dungen in kwaliteit van toezienden voogd over den voornoemden minderjarigen tot welke kwaliteit hij is benoemd en aangesteld bij besluit van den familieraad gehouden onder voorzitting van den heere vrederegter van het kanton Boxtel geadsisteerd door des zelfs griffier blijkens proces verbaal van den vijfden february dezes jaars achttienhonderd drie en dertig behoorlijk geregistreerd zijnde den genoemde minderjarige Nicolaas van der Pol bekwaam om zich te gedragen als erfgenaam van wijlen zijnen vader Adriaan van der Pol voornoemd.

En tot bewaring van het regt en belang van partijen en voorts van deze en een iegelijk die het verder zoude mogen aangaan zal voor mij Antonius Verhagen, openbaar notaris residerende in Sint Michiels Gestel kanton Boxtel, arrondisement ’s Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen worden overgegaan tot het formeeren van een goede en getrouwe inventaris en exacte beschrijving van de roerende goederen van deze de roerende goederen door de rekwirante tijdens haar huwelijk en p het overlijden van meergenoemden haren man met den leeve in gemeenschap bezaten en tot de nalatenschap van laatstgenoemde behorende zoo als alle het zoeve gevonden zal worden in eene huizinge staande en gelegen te Sint Michiels Gestel op den Hoozik C No 359 waarinne Adriaan van der Pol den negenden augustus achttien honderd twee en dertig is overleden alwaar dezen inventaris staat te worden geformeerd, alles volgens de opgave en aanwijzing die daaraan zal worden gedaan door de rekwirante zelve weese beloofd heeft alles getrouw en oprecht te zullen opgeven en aanwijzen wat eenigzins tot gemelde gemeenschap en nalatenschap behoort zonder iets te zullen verzwijgen of achterhouden hetzij direct of indirect.

De waardering der goederen aan tauxatie onderworpen zal geschieden door Antonie van der Pol, bouwman, wonende te Sint Michiels Gestel, welke in handen van de ondergeteekende notaris den eed heeft afgelegt. Deze waardering te zwaar daar naar zijne beste kennis het waterschap op de actueele waarde vergaaderen.

Na gedaane voorlezing van het vorenstaande hebben de requirante, toeziende voogd mitsgaders …. hiertoe verzocht en wonende te Sint Michiels Gestel deze met mij notaris onderteekend, niet de tauxateur der goederen welke verklaarde niet te kunnen schrijven of teekenen

Vervolgens overgegaan zijnde tot het formeeren van dezen inventaris zoo is gevonden

In het voorhuis of keuken

1.Twee tafels en een banq, geschat op eenen gulden vijftig cents ……………………………… 1,50
2. Zes stoelen op eenen gulden vijftig cents  ………………………………………………………… 1,50
3. Een kast op eenen gulden vijftig cents  ………………………………………………………….. 1,50
4. Een dito groote, op twee gulden ……………………………………………………………………. 2,00
5. Een klok op tien gulden …………………………………………………………………………… 10,00
6. Een stand en tob op vijf gulden ……………………………………………………………………. 5,00
7. Zigt, zijsie en haargetouw op eenen gulden vijftig cents ……………………………………… 1,50
8. Zes tenne borden op eene gulden vijftig cents …………………………………………………….1,50
9. Een rek met zes aarde borden op vijf en zeventig cent ………………………………………. 0,75
10. Twee lepelborden en vierentwintig lepels op twee gulden …… ……………………………… 2,00
11. Een tenne schotel op eene gulden ……… …………………………………………………………. 1,00
12. Een tenne waterpot en zovor(?) op eene gulden ….. ………………………………………….. 1,00
13. Een koffymolen op eene gulden …………. ………………………………………………………… 1,00
14. Vyf kopjes en schoteltjes op vijftig cents ………………………………………………………….. 0,50
15. Koperen lamp en maat op eene gulden vijfentwintig cents …. ………………………………. 1,25
16. Blekke gieter en strijkijzer op een gulden … ……………………………………………………..1,00
17. Tenne theepot, zoutvat en  peperbus op vijftig cents……………………………………………. 0,50
18. Eenige rommel op eene gulden ……………………………………………………………………… 1,00
19. Koekepan en hangijzer op eene gulden ………………………………………………………….. 1,00
20. Drie wateremmers op eene gulden en vijftig cents ……………………………………………… 1,50
21. Koffymoor, haal, blaaspijp, schop en tang op eene gulden ………………………………….. 1,00
22. Achttien ellen linnen op zeven gulden en vijftig cents ………………………………………… 7,50
23. Een blekke lantaarn en twee zeven op eene gulden ………………………………………….. 1,00
24. Een vedere bed en peuluw op vijftien gulden …………………………………………………. 15,00
25. Een wolle deeken en twee slaaplakens op twee gulden vijftig ……………………………… 2,50
26. Een kist op eene gulden vijftig cents ……………………………………………………………… 1,50
27. Bedgordijnen en schouwkleed op vijftig cents …………………………………………………… 0,50
                                                                                                 Transporteren. 66,00

In de kamer

28. Een waterkuip op zes gulden ……………………………………………………………………….. 6,00
29. Twee kaffe bedden op drie gulden…………………………………………………………………… 3,00
30. Twee linnen deekens en vier slaaplakens op drie gulden …………………………………….. 3,00
31. Een trog op drie gulden ………………………………………………………………………………. 3,00
32. Eenig rommel op vijftig cents………………………………………………………………………… 0,50
33. Twee spinnewielen op vijf en zeventig cents………………………………………………………. 0,75
34. Vier paar slaaplakens op twee guldens…………………………………………………………… 2,00
35. Twaalf graanzakken op twee guldens……………………………………………………………… 2,00

Op de moos

36. Twee ijzere ketels op twee guldens vijftig cents……………………………………………………. 2,50
37. Een Kooltou op vijftig cents……………………………………………………………………………. 0,50

In de kelder

38. Vier steenen potten p op twee guldens vijftig cents……………………………………………….. 2,50
39. Een koperen zijg op eene gulden vijftig cents……………………………………………………… 1,50
40. Eenig aardewerk en ander op eene gulden ……………………………………………………….. 1,00

Op de zolder

41. Vier strode korven eene gulden ……………………………………………………………………….. 1,00
42. Een wieg op vijftig cents………………………………………………………………………………….. 0,50
43. Een huif op drie gulden………………………………………………………………………………….. 3,00

In de stal

44. Een trekosch op tachtig guldens……………………………………………………………………… 80,00
45. Een koe op dertig guldens…………………………………………………………………………….. 30,00
46. Een dito op veertig guldens……………………………………………………………………………. 40,00
47. Een dito op vijftig guldens…………………………………………………………………………….. 50,00
48. Een kalf op tien guldens………………………………………………………………………………. 10,00
49. Een oschenhaam, zadel en ligt op zes gulden…………………………………………………….. 6,00
50. Een paar hagten op eene gulden………………………………………………………………………. 1,00
51. Twee schoppen , een riek en een gaffel op eene gulden vijftig cents ………………………….. 1,50
52. Een vlagzijsie en drie ladders op eene gulden ……………………………………………………. 1,00
53. Vier koebakken op drie gulden……………………………………………………………………… 3,00
54. Drie beugels op eene gulden vijftig cents……………………………………………………………. 1,50

In de schuur

55. Kafmolen en schop op acht gulden……………………………………………………………………. 8,00
56. Een snijbak op eene gulden …………………………………………………………………………… 1,00
57. En partij drooghooy op acht gulden………………………………………………………………….. 8,00
58. Vier vlegels op vijftig cents………………………………………………………………………………. 0,50
59. Een vischknil op vijf en zeventig cents……………………………………………………………….. 0,75
60. Een krib op vijftig cents………………………………………………………………………………….. 0,50
61. Eenig touwerk op eene gulden …………………………………………………………………………. 1,00
                                                                                           Transporteren        354,26

In de karkooi

62. Een hoogkar op dertig gulden…………………………………………………………………………. 30,00
63. Een laagkar op dertig gulden………………………………………………………………………….. 30,00
64. Ploeg en eg op acht gulden………………………………………………………………………………. 8,00
65. Drie borden en schootboom op drie gulden………………………………………………………….. 3,00
66. Een meit met takkebossen en drooghout op zeventien gulden ………………………………. 17,00
67. Een kruiwagen op twee gulden………………………………………………………………………… 2,00
68. Twee varkens op elf gulden ………………………………………………………………………….. 11,00
69. Braak en zwongshapee op eene gulden ……………………………………………………………. 1,00
70. Een bijl en snoeimes op twee gulden………………………………………………………………… 2,00

Volgen de tijdens het overlijden van Adriaan van der Pol gemaaide en te velde staande bruckland

71. Een bunder plagge op zestig gulden ……………………………………………………………….. 60,00
72. Twee en dertig roeden zestien ellen tarwe , garst en haver op zestien gulden ……………. 16,00
73. Zestien roeden boekweid op acht gulden ………………………………………………………….. 8,00
74. Vijfenzestig roeden aardappelen op zestig gulden …………………………………………….. 60,00
75. Eenig vlas en zomerzaad op vijftien gulden …………………………………………………….. 15,00
76. Een partij hofvruchten op tien gulden …………………………………………………………….. 10,00

Volgen de klederen van de overledene

77. Een lakense jas op acht gulden op acht gulden ………………………………………………….. 8,00
78. Twee vesten op eene gulden ……………………………………………………………………………. 1,00
79. Twee broeken op eene gulden …………………………………………………………………………. 1,00
80. Das en hoed op eene gulden …………………………………………………………………………… 1,00
81. Een blauwe keel op eene gulden vijftig cent………………………………………………………… 1,50
82. Twee manshemden op eene gulden …………………………………………………………………… 1,00
83. Een paar zilveren schoengespen op vijf gulden …………………………………………………… 5,00

Bedragende de hiervoor gewaardeerde en geïnventariseerde goederen te zamen de somme van zes honderd zes en veertig gulden vijf en twintig cents………………………………………………………….. f.  646,25

Volgen de kontante gelden

De kontante gelden op het overlijden van Adriaan van der Pol in den boedel
aanwezig bedragen te zamen de somme van zes en engentig gulden ……………………………. 96,00

Volgen de voordeelige cretensien des boedels

De gemeenschap heeft het vorderen van Martinus Santegoets timmerman te ’s Hertogen-bosch wegens geleende gelden de somme van drie honderd gulden…………………………………………………. 300,00

Het passief des boedels bestaat in de volgende schulden:

1.Aan Adriaan Meulenbroeck ten Dungen betaald voor huis en landhuur gulden
de somme van twee en dertig ………………………………………………………………………………..32,00
2. Aan den notaris Byvaet te ’s Hertogenbosch voor gekochte kar en stroo betaald
zeven en dertig gulden ……………………………………………………………………………………….. 37,00
3. Aan den notaris de Berg aldaar voor een gekochte trog betaald drie gulden zestig cents…………………………………………………………………………………………. 3,60
4. Aan Johannes Johannes van Grinsven ten Dungen betaald
voor landhuur twaalf gulden………………………………………………………………………………… 12,00
5. Betaald aan den heer vrederegter te Boxtel voor het presideeren
van de familieraad negen gulden…………………………………………………………………………….. 9,00
6. Aan den secretaris te Sint MichielsGestel voor opmaken van memorie
van aangifte voor de cuccessie betaald twee gulden zestig cent……………………………………….. 2,60
7. De dood en begrafeniskosten van den overledene bedragen volgens opgave
der rekwirante de somme van drie en zetig gulden…………………………………………………… 63,00

Volgen de bewijzen van eigendom

Nummer een

Een koopkontrakt gepasseerd voor den notaris Philippens Hendrik Meurs en getuigen te Sint Michiels Gestel den een en dertigsten january achttienhonderd negenentwintig behoorlijk geregistreerd van een perceel teelland, gelegen in den Haanwijksche Akkers onder Sint Michiels Gestel groot negen roeden en drie en negentig ellen. Dit stuk is door den ondergetekende notaris gekwoteerd, geparafeerd en vervolgens geïnventariseerd onder nummer een.

Nummer twee

Een koopkonditie gepasseerd voor den notaris Martinus Zijnen den Geer en getuigen ten Dungen den negenden juny achttienhonderd negen en twintig behoorlijk geregistreerd van een derde in een perceel hooiland, gelegen in het Boschbraek gemeen met den baron de Gramy aan den Nieuwendijk, groot zesenzestig roeden. Dit stuk is als voor gekwoteerd, geparafeerd en geïnventariseerd onder nummer twee.

Nummer drie

Een koopkontrakt gepasseerd voor den notaris Hendrik Antonie Byvoet en getuigen te
’s Hertogenbosch den zesentwintigsten november achttienhonderddertig behoorlijk geregistreerd van twee perceelen teelland gelegen te Sint Michiels Gestel in het Emaus, ieder groot tweeëndertig roeden. Dit stuk is als voor gekwoteerd, geparafeerd en geïnventariseerd onder nummer drie.

Tot het formeren van deze inventaris en het beschrijven van al het hiervoor vermelde is gevaceerd van de namiddags drie tot zes uren en niets meer gevonden zijnde om in dezen inventaris te begrijpen of te beschrijven heeft de rekwirante weduwe van der Pol als geweese zijnde in het bezit van goederen voor dat dezelve geïnventariseerd waren in handen van den ondergeteekende notaris den eed afgelegd van alles getrouw en oprecht te hebben opgegeven en niets te hebben weggemaakt noch gezien te hebben noch te weten dat iets is weggemaakt geworden van de goederen der gemeenschap en nalatenschap ten deze vermeld, waarna al het hiervoor vermelde en mitsdien den geheelen inhoud van dezen inventaris met goedvinden van partijen gelaten is in het bezit van voornoemde weduwe van der Pol deweeze zich daarmede heeft belast om ten zeeve weder tevoorschijn te brengen of te verantwoorden wanneer en aan uren het behoren zal.

Aldus geformeerd en gepasseerd te Sint Michiels Gestel op datum, uur en plaats hiervoor gemeld en na gedane voorlezing hebben de voornoemde partijen en getuigen deze met mij notaris onderteekend, niet de tauxateur der goederen welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven of teekenen.

In 1853 verschijnt Wilhelmina opnieuw voor de notaris link :

Op heden den tweeden february achttienhonderd drie en vijftig voor mij …. zijn verschenen Wilhelmina Santegoeds, eerst weduwe van Adriaan van de Pol, thans huisvrouw van en ten deze bijgestaan door haren man Pieter van Hamond en Nicolaas van de Pol allen bouwlieden wonende te Sint Michiels Gestel,

De welke verklaarden uit de hand te hebben verkocht en mitsdien in vollen en volstrekten eigendom over te geven onder vrijwaring als volgens de wet met alle zoodanige regten en vrijheden, lasten en erfdienstbaarheden als daartoe en aanbehooren aan Adriaan van de Pol, landbouwer mede te Sint Michiels Gestel woonachtig, welke ten deze mede is verschenen en verklaarden voor zich in koop aan te nemen,

Een derde in een perceel bouwland zijnde drie stukken, gelegen op de Haanwijksche Akkers onder Sint Michiels Gestel bij het kadaster bekend sectie A nummer 373, groot in het geheel twee en dertig roeden tachtig ellen,

gezegd gedeelte in gemeld perceel bouwland is vrij en onverpacht en de verkoopers in vollen eigendom toebehorende als hun aangekomen de eene helft aan de eerste comparante verkooperse bij onderhandsch koopkontrakt geteekend te Sint Michiels Gestel den zestiende january achttienhonderd drie en dertig geregistreerd te ’s Hertogenbosch, den eenentwintigsten dier maand , deel achttien, folio achtennegentig verso, voor eenen gulden tien en een halven cent, met de opcenten door den heer ontvanger Rits, overgeschreven ten kantore der Hypotheken aldaar den dertigsten der zelfde maand january in deel 128 nummer 36 en de wederhelft aan den laatsten verkooper uit de nalatenschap van wijlen zijnen vader Adriaan van de Pol, gewoond hebbende en overleden te Sint Michiels Gestel, waarvan geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan noch overschrijving ten kantore der Hypotheken heeft plaats gehad zoo als hij verkooper verklaart.

De kooper zal het gekochte gedeelte bouwland kunnen gebruiken, daar mede handelen en daar over beschikken als met enover zaken hem invollen en volstrekten eigendom toebehoorende zich van stonden af aan daarvan kunnen in het bezit stellen mits de grond en alle andere lasten      en erfdienstbaarheden, waartoe hetzelve is of kan worden verpligt, daarvan in het vervolg kwijtende en gedoogende.

Deze koop en verkoop is geschiedt voor den prijs en de som vanzeventig gulden, welke de verkopers bekennen en verklaren van den kooper ontvangen te hebben, waarvoor dus kwitantie.

Tot alle gevolgen dezes kiezen partijen woonplaats ten hunnen tegenwoordige woonhuizen.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van …. als getuigen, welke even als de comparanten aan mij notaris zijn bekend.
En hebben de comparanten, uitgezonderd Pieter van Hamond welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven of teekenen, als hebbende zulks niet geleerd, benevens de getuigen deze met mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend

Was getekend W. Santegoeds, N D Pol, A V D Pol

In 1859 overlijdt haar broer Martinus, meestertimmerman in den Bosch. Deze blijkt als aannemer en timmerman erg rijk geworden te zijn en het bezit wordt verdeeld over de twee zussen Wilhelmina en Francisca. Zie bij Martinus en link-322

Negen jaar later, in 1862 verschijnt het echtpaar weer in Sint Michiels Gestel bij de notaris link :

Op heden den zesentwintigsten february achttienhonderd twee en zestig, voor mij …. zijn verschenen  Pieter van Hamont, landbouwer als in huwelik hebbende Wilhelmina Santegoeds, zonder beroep en laatstgemelde uit eigen hoofde, met mgtiging en bijstand van haren echtgenoot, beide wonende te, tezamen uitmakende met Egidius van de Ven en Francisca Santegoeds, echtelieden, wonende te Vught, de eenige als erfgenamen geregtigd tot de nalatenschap van Martinus Santegoeds, meester timmerman en aannemer van openbare werken woonachtig te ’s Hertogenbosch en aldaar overleden den negenden augustus achttienhonderd negenenvijftig, welke comparanten verklaarden, ten behoeve van den weledelgestrengen heer meester Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, advocaat, wonende te ’s Hertogenbosch dat door gezegden heer Sassen hen is gedaan een behoorlijke rekening en verantwoording van het door hem door de comparanten in den boedel van genoemden overledenen tot en met den zeventienden dezer gevoerd beheer en dat het ter zake het bedoeld beheer, de comparanten aankomende bedrag ten volle bij hen is ontvangen, en dat zij gevolglijk ter dier zake geene vorderingen hoe ook genaamd ten laste van voornoemden heer Sassen hebben.

Deze is afgegeven aan meergenoemden heer Sassen voor te strekken tot geheele en volledige kwijting en ontlasting.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel ten kantore van mij notaris op datum als boven, in tegenwoordigheid van  …. welke evenals de comparanten aan mij notaris zijn bekend.
Onmiddellijk na gedane voorlezing heeft de comparant Pieter van Hamond verklaard niet te kunnen schrijven of teekenen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd, en heeft de comparante Wilhelmina Santegoeds, benevens de genoemde getuigen deze met mij notaris geteekend.

Was getekend W. Santegoeds, G Jansen, A Vervoort

Wilhelmina overlijdt als 77 jarige in 1870 in Sint Michiels Gestel link.:

Vanwege de successierechten wordt er nog een akte opgesteld link-98

Memorie van aangifte der nalatenschap van Wilhelmina Santegoeds
overleden te St. Michielsgestel den 4 augustus 1870.

Ondergeteekende Nicolaas van der Pol landbouwer wonende te St. Michielsgestel woonplaats kiezende ten sterfhuize van te noemen erflater,
verklaart:
dat op den 4 augustus 1870 te St. Michielsgestel alwaar zij hare laatste woonplaats had, abintestato is overleden Wilhelmina Santegoeds, vroeger weduwe van Adriaan vander Pol, thans echtgenote van piet van Hamond tot hare eenige erfgenaam nalatende haren eenigen zoon de aangever hierboven vermeld, dat de overledene geene vast of onroerende goederen heeft nagelaten.
dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegeven.
eindelijk dat door niemand dan den aangever iets uit de nalatenschap van gemelde overledene wordt geërfd of verkregen.
Gedaan te St. Michielsgestel den 14 february 1871

Was getekend: Nicolaas van der Pol.

De goederen van de inventaris in 1833 zijn kennelijk inmiddels overgedaan aan de zoon c.q. de echtgenoot.

Weduwnaar Pieter overlijdt 4 jaar later.


13.c4   MARTIEN  SANTEGOEDS

13.c4   MARTIEN  SANTEGOEDS,  zoon van Peter Mourus   12.a5

Gedoopt in Boxtel op 22 okt 1797, overleden in den Bosch op 9 aug 1859 (f.106).

Meester-timmerman,

Martinus komen we in 1822 op 25-jarige leeftijd als getuige tegen bij een notaris waarbij hij als meestertimmerman wordt gekwalificeerd.

Enkele jaren later, op 28 april 1828, meldt hoedenfabrikant Gerardus Klompers zich bij de notaris in St. Oedenrode want zijn echtgenote is overleden en voor zijn vijf minderjarige kinderen moet een inventaris worden opgemaakt link:

… In tegenwoordigheid van Martinus Santegoeds timmerman wonende te ’s Hertogenbosch in kwaliteit als toeziend voogd over opgemelde minderjarige kinderen als zodanig benoemd door een raad van naastbestaanden, gehouden onder voorzitting van den heer vrederechter dezes kantons den negentienden april dezes jaars behoorlijk geregistreerd ….

Dat gebeurt en Martinus ondertekent de akte:

Meer is er over Martinus niet bekend, we hebben alleen nog zijn overlijdensakte link-106 :

Martinus Santegoeds, meester timmerman, ongehuwd, oud 61 jaar en bijna tien maanden, geboren te Boxtel (Noord-Brabant).

Na enige tijd volgt een Memorie van Successie link-322 :

Memorie van aangifte der nalatenschap van Martinus Santegoeds, gewoond hebbende te ‘s Hertogenbosch

De ondergeteekende, Wilhelmina Santegoeds, echtgenote van en ten deze gemagtigd en bijgestaan door Petrus Hendrikus van Hamond, landbouwer, beide wonende te St. Michiels Gestel en Francisca Santegoeds, echtgenoot van en ten deze gemagtigd en bijgestaand door Egidius van de Ven, landbouwer beide wonende te Vught, ten deze woonplaats kiezende te ’s Hertogenbosch ten kantore van advokaat Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen wonende in de Hinthamerstraat aldaar,

Verklaren,

dat op den negenden augustus 1800 negen en vijftig te ’s Hertogenbosch ab intestato
(= zonder testament) is overleden Martinus Santegoeds, in leven timmerman en aannemer, die de declaranten zijne heele zusters, als eenige en universeele erfgenamenen alzoo ieder voor de helft tot zijne nalatenschap geregtigd, heeft nagelaten,

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en bij diens overlijden geen vruchtgebruik, fidei-commis of periodieke uitkeering is vervallen of overgegaan

Actief der Nalatenschap

dat de declaranten door diens overlijden ieder voor de helft in vollen eigendom hebben geërfd de hierna omschreven onroerende en roerende goederen waarvan de waarde wordt bepaald als volgt:
1. van eene bouwhoeve, genaamd de derde Bergenshuizensche hoeve, met stal,, schuur, schop, bakhuis, varkenshokken en verdere gebouwen, erf, boomgaard, bouw-groes-wei- en hooilanden, schaar en maatbosschen gelegen te Vught, kadastraal aangeduid in Sectie D nrs 55, 56, 57, 58, 722, 723, 724, 726, 727, 746, 747, 752, 753, 754, 755, 759, 760, 763, 765, en 977, groot te zamen veertien bunders, achten dertig roeden en tien ellen, welke goederen door den erflater in openbare veiling gehouden door den notaris Molhuijsen te Vught en getuigen den 30 junij 1857, behoorlijk geregistreerd zijn aangekocht voor den koopprijs van f. 5500.00 en alzoo te zamen
op een waarde van …………………………………………………………………………………………………. f. 5500.00

2. van een koopmanshuis genaamd van ouds de Kattendans, gelegen te ’s Hertogenbosch kadastraal aangeduid in Sectie H no 1928, groot 2 roeden en 36 ellen bij openbare verkooping gehouden door den notaris Rits en getuigen te ’s Hertogenbosch den 28 november 1859, behoorlijk geregistreerd, opgebragt hebbende de som van f. 2725.00 en alzoo op eene waarde van ………………………………………….  2725.00
3. van een pen erff van ouds genaamd St. Jan met daar toe behootrende woning, gelegen te ‘s Hertogenbosch kadastraal aangeduid in Sectie H. no 2175, groot 5 roeden en 38 ellen bij voornoemde verkooping opgebragt hebbende f. 1720.00 en alzoovan twee naast elkander staande woningen met erf gelegen te ‘s Hertogenbosch kadastraal aangeduid in Sectie H. no 2236 en 2237 te zamen groot 38 ellen op eene waarde van …………………………………………………………………………………………………….. 650.00
4. van een winkelhuis met erf gelegen te ‘s Hertogenbosch kadastraal aangeduid in Sectie H. no 685 groot 80 ellen bij voornoemde verkooping opgebragt hebbende f. 1800,00 en alzoo
op eene waarde van …………………………………………………………………………………………………… 1800.00
5. van een winkelhuis met erf gelegen te ‘s Hertogenbosch kadastraal aangeduid in Sectie H. no 689 groot 79 ellen bij voornoemde verkooping opgebragt hebbende f. 660,00 en alzoo op eene waarde van … 660.00
6. van een hypothekaire schuldvordering verleden voor den notaris Hubert en getuigen te ’s Hertogenbosch den 9 maart 1857, behoorlijk geregistreerd, groot in kapitaal f. 1200.00 ten interesse van 5 ten honderd s’jaars en alzoo op eene waarde van ……………………………………………………………………………… 1200.00
7. van een hypothekaire schuldvordering verleden voor den notaris de Bergh en getuigen te ’s Hertogenbosch den 12 april 1855, behoorlijk geregistreerd, groot in kapitaal f. 300.00 ten interesse van 5 ten honderd s’jaars en alzoo op eene waarde van ……………………………………………………………………………….. 300.00
8. van eene hypothekaire schuldvordering verleden voor den notaris Hubert en getuigen te ’s Hertogenbosch den 8 julij 1859, behoorlijk geregistreerd, groot in kapitaal f. 1500.00
ten interesse van 5 ten honderd s’jaars en alzoo op eene waarde van …………………………………… 1500.00

9. van de navolgende schuldvordering als
a. eene onderhandsche schuldvordering van 15 maart 1855, groot in kapitaal f. 100,00

ten interesse van 5 ten honderd s’jaars en alzoo op de volle waarde van …………………………………. 100.00
b. eene onderhandsche schuldvordering van 15 maart 1856, groot in kapitaal f. 800,00
en interesse van 4 ten honderd s’jaars en alzoo op de volle waarde van ………………………………….. 800.00
c. eene onderhandsche schuldvordering onder dagtekening van 15 maart 1852, groot in
kapitaal f. 1200,00 ten interesse van 4 ten honderd s’jaars en alzoo op de volle waarde van ….. 1200.00
d. eene onderhandsche schuldvordering van 20 januarij 1857, groot in kapitaal f. 300,00
ten interesse van 4 ten honderd s’jaars en alzoo op de volle waarde van …………………………………. 300.00
e. eene onderhandsche schuldvordering van 25 mei 1857, groot in kapitaal f. 1200,00
ten interesse van 4 ten honderd s’jaars en alzoo op de volle waarde van ………………………………. 1200.00
f. de schuldvorderingen uit zijne handelsboeken voortspruitende op de door
de declaranten begrotte waarde van ………………………………………………………………………………. 7312.00
10. van de opende termijnen van huren en interest als
a. van het voormeld open erf sub 3, per week verhuurd over 1½ week …………………. 2.25
b. van het voormelde woningen sub 4, per week verhuurd over ½ week ……………….. 0.30
c. van het voormeld winkelhuis sub 6, per week verhuurd over 6½ week ……………… 7.475
d. van het voormeld winkelhuis sub 5, verhuurd van 1 januarij tot 9 augustus 1859 60.545
e. van de voornoemde schuldvordering sub 7, interrest van 9 maart
tot 9 augustus 1859 ………………………………………………………………………………….. 25.10
f. van de voornoemde schuldvordering sub 8, interrest van 12 april
tot 9 augustus 1859 ……………………………………………………………………………………. 4.90
g. van de voornoemde schuldvordering sub 9, interrest van 8 julij
tot 9 augustus 1859 ……………………………………………………………………………………. 6.58
h. van de voornoemde schuldvorderingen sub 10,
als van die sub a van 15 maart tot 9 augustus 1859 ……………………………………….. 2.04
als van die sub b van 15 maart tot 9 augustus 1859 …………………………………….. 12.885
als van die sub c van 15 maart tot 9 augustus 1859 ……………………………………… 19.33
als van die sub d van 20 januarij tot 9 augustus 1859 ……………………………………… 6.60
als van die sub e van 25 mei tot 9 augustus 1859 ………………………………………… 12.49
11. van alle roerende goederen en alle andere zaken, niet onder vorenstaande begrepen als
a. van contante gelden op een bedrag van …………………………………………………….. 218.56
b. van houtwaren op eene waarde van …………………………………………………………. 827.61
c. van meubelen, gereedschappen en houtwerk enz. in het openbaar verkocht op een
waarde van ……………………………………………………………………………………………. 978.66
d. van meubelen, gereedschappen, houtwerk enz. in natura behouden op een
waarde van ……………………………………………………………………………………………. 248.00
dat mitsdien het Actief bedraagt …………………………………………………………. f. 29400.33

Passief der Nalatenschap

dat de declaranten hebben geërfd de hierna omschreven lasten en schulden, waarmede de nalatenschap is bezwaard als

Lasten

de begrafeniskosten, waaronder de kerkelijke diensten, volgens plaatselijk gebruik en naar den stand van de erflater besteed …………………………………………………………………………………………………….. f. 484.75

Schulden

a. Schuldvorderingen ten lasten van den overledene,
1. eene schuldvordering ten behoeve van Petronella van de Ven, wonende te Haaren, groot in kapitaal f. 400.00 voortspruitende uit genoten contanten blijkens eene onderhandsch door den erflater te ’s Bosch geschreven en geteekende schuldbekentenis van den 16 december 1853…………………………………… 400.00
2. eene restant schuldvordering ten behoeve van Ambrosius van Mackelenberg, wonende te ’s Bosch, groot in kapitaal f. 39.50, voortspruitende uit door den erflater ontvangen gelden in hoedanigheid van toeziend voogd over dien van Mackelenberg blijkens de door den erflater eigenhandig gehouden aantekening van den 28 mei 1857 ………………………………………………………………………………………………………………. 39.50
3. eene schuldvordering ten behoeve van Maria Drossers, wonende te ’s Bosch, groot in
kapitaal f. 200.00 ten interesse van 4 ten honderd ’s jaars, voortspruitende uit ontvangen gelden,
blijkens eene onderhandsche door den erflater te ’s Bosch geschreven en geteekende verklaring den
18 julij 1853 ………………………………………………………………………………………………………….. 200.00
4. eene schuldvordering ten behoeve van Mechelina Gevers wonende te ’s Bosch, groot in
kapitaal f. 181.48 voortspruitende uit verdiend loon als dienstbode bij den erflater volgens
zijne eigene geschrevene verklaring verschuld tot 1 mei 1859 ………………………………………………. 181.48
b.
1. eene rent aan het domein verschuldigd uit het hierrboven sub no 6 vermelde winkelhuis,
groot f. 8.00 s’jaars, thans betaald wordende met f. 6.40, loopende van 25 december 1858
tot en met den dag van het overlijden of 9 augustus 1859, ……………………………………………………… 3.98
2. de interest van de  hiervoor sub a no 3 vermelde schuldvordering van 18 julij 1858
tot en met den dag van het overlijden of 9 augustus 1859, begroot op ……………………………………….. 8.46
c. Schulden voortspruitende uit het beroep van den overledene, als
1. aan L. Roberts & zonen te Utrecht hunne rekening wegens geleverde
houtwaren van 18 maart tot 9 augustus 1859 groot………………………………………………………….. 736.35

2. aan de weduwe Stadlander en Middelhoven te Zaandam hunne rekening
ter zelfde zake van 19 en 31 maart 1859, groot ……………………………………………………………. 278.145

3. aan de weduwe A. de Vries & Zoon te Zaandam hunne rekening als voor
van 19 februarij 1859, groot………………………………………………………………………………………… 196.50

4. aan J.A.Mallant te herpt zijne rekening wegens in junij 1858 geleverd eikenhout
en huur van twee heistellingen, groot……………………………………………………………………………….. 107.50

5. aan Louis A.van Miert te ’s Bosch zijne rekening wegens den 5 augustus geleverde spijkers, groot…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.18
6. aan J. Jansen te ’s Bosch wegens den 5 augustus 1859 geleverde planken,
groot…………………………………………………………………………………………………………………………… 5.975

7. aan A. Hulselmans te ’s Bosch zijne rekening wegens geleverde ijzerwaren
van 11 januarij tot 30 julij 1859, groot………………………………………………………………………….. 135.16

8. aan P. Zwijsen te ’s Bosch zijne rekening wegens geleverde steenen, kalk, tras enz.
van 13 januarij tot 8 augustus, groot ……………………………………………………………………………. 176.865
9. aan Chevalier & Ciete ‘sBosch hare rekening wegens den 25 januarij en 30 julij
geleverde ijzerwaren, groot…………………………………………………………………………………………………12.64
10. aan de weduwe W Neefs te ’s Bosch hare rekening wegens den 30 mei
en 12 julij 1859 geleverde hardstenen, groot ………………………………………………………………………… 2.20
11. aan F. van Tuijn te ’s Bosch zijne rekening wegens geleverde houtwaren
van 8 januarij en 8 julij, groot ……………………………………………………………………………………….. 25.96
12. aan B. Goedmakers te ’s Bosch, zijne rekening wegens geleverde ijzerwaren
van 25 januarij tot 29 julij 1859, groot …………………………………………………………………………… 43.08

13. aan E.W. van Hoogstraten te ’s Bosch zijne rekening wegens den 5 of 6
augustus 1858 en 20 mei 1859 geleverde verfkwasten groot …………………………………………………… 2.20
14. aan L.van der pas, zijne rekening wegens op 16 junij 1859 geleverde
steenen aan de goot, ………………………………………………………………………………………………………… 0.85

15. aan de weduwe F.A. van Mackelenbergh te ’s Bosch hare rekening wegens
van 4 januarij tot 8 augustus geleverde ijzerwaren, groot ………………………………………………….. 278.505

d. Huisschulden als
1. aan P.G. Govers te ’s Bosch zijne rekening als tin en loodgieter van 18 februarij
tot 1 augustus 1859, groot ………………………………………………………………………………………………. 7.67

2. aan F. van Uden te ’s Bosch als verwer van 5 februarij tot 9 junij, groot …………………………….. 6.655
3. aan G.J. Spee senior te s’Bosch, zijne rekening als winkelier in manufacturen
van 13 april tot 7 julij 1859. groot ……………………………………………………………………………….. 104.15

4. aan A. Abbema te ’s Bosch zijne rekening als huurkoetsier over mei 1859 ………………………….. 3.35
5. aan D van de Ven te Vught, zijne rekening wegens 1 januarij tot 8 augustus 1859
geleverde boter, spek, ham en aardappelen, groot ………………………………………………………………. 279.81
6. aan W.E. Roussel te ’s Bosch zijne rekening als barbier over mei
tot 9 augustus 1859, groot ………………………………………………………………………………………………. 3.00
7. aan H. Van Baer te ’s Bosch, zijne rekening als apotheker van 1 januarij
tot 8 augustus, groot ……………………………………………………………………………………………………… 17.40
8. aan F.A. de Klerk te ’s Bosch, zijne rekening als chirurgijn
tot 9 augustus 1859, groot……………………………………………………………………………………………….. 7.20
9. aan Mr N.F. Sassen, advocaat te ’s Bosch, zijne rekening wegens rechtskundige
werkzaamheden over 1857 tot en met 9 augustus 1859, groot …………………………………………… 387.80
10. aan doctor van Lierop te ’s Bosch, zijne rekening wegens geneeskundige hulp
over 1853, 1854 en 1859, groot ……………………………………………………………………………………. 31.80

11. aan doctor Godefroi te ’s Bosch als voor over 1859, groot ………………………………………………. 16.20
12. aan Mechelina Gevers, dienstmeid bij den erflater haar loon voor het volle
loopend half jaar…………………………………………………………………………………………………………… 15.00


e. de grondbelastingen tot en met den dag van het overlijden, zijnde geweest den 9 augustus 1859 en alzoo over 221 dagen
1e van de goederen onder ’s Hertogenbosch in het geheel bedragende f. 51.28
à f. 0.14 18/365 per dag …………………………………………………………………………………………….. 32.76
2e van de goederen onder Vught in het geheel bedragende f. 24,21
à f. 0.06 63/100 per dag …………………………………………………………………………………………….. 14.63

f. 1e de personeele belasting tot het einde van het dienstjaar bedragende …………………………………… 53.13
… 2e het patentregt voor zoo verre er geene afschrijving kan worden verleend,
alzoo tot ultimo october 185 of over een half jaar bedragende ………………………………………………….. 9.92

dat mitsdien het Passief bedraagt ……………………………………………………………………………. f. 4,313.775

Balans
Actief ………………. f. 29,400.33
Passief ……………….. 4,313.775
Saldo Actief ……. f. 25,086.555

Voorts verklaren de aangeefsters dat het haar uit de handelsboeken van den erflater gebleken is dat hij nu eenige jaren geleden in onderscheidene publieke aannemingswerken met andere aannemers is betrokken geweest zonder dat blijkt dat daaromtrent afrekeningen met die aannemers of aanbesteders hebben plaats gehad; dat zij na nauwkeurig onderzoek de waarde dier onafgedane zaken in actief en passief op niets moeten begrooten, doch dat zij daarvan intusschen de afrekeningen hebben bevolen en dat, wanneer na die afrekeningen mogt blijken, dat hiervan nog iets aan de nalatenschap zou toekomen, zij onverwijld de aangifte zullen doen.
Opgemaakt te ’s Hertogenbosch den 30 januarij 1860

Dit is het hand X merk van Wilhelmina Santegoeds
Dit is het hand X merk van Petrus Hendrikus van Hamond
Dit is het hand X merk van Francisca Santegoeds
getekend: E. v d Ven

Berekening der regte                             Saldo f. 28,086.555
Wordt abintestate geërfd door 2 zusters elk voor ½ of f. 12543.2725
dus verschuldigd door Wilhelmina Santegoeds 4% van f. 12543.2725 = f. 501.73
met 38 opcenten ad f 190.655 = 692.385
Francisca Santegoeds, als voor ……………………………………………………..  f. 501.73
met 38 opcenten ad f 190.655 = 692.385
f. 1384.77     f. 1003.46

Op deze nalatenschap is mitsdien verschuldigd voor regt van successie en opcenten dertien honderd vierentachtig gulden zeven en zeventig cent. De ontvanger Jan Sonhuys

Heden den zestienden februarij achttienhonderd zestig, des voormiddags.

Voor ons Lodewijk Willem Jan Margraff, kantonregter te ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, geadsisteerd van onzen griffier ter openbare teregtzitting, waren tegenwoordig:
1. Francisca Santegoeds en haren echtegenoot Egidius van de Ven, bouwlieden, wonende te Vught.
2. Wilhelmina Santegoeds en haren echtgenoot Petrus Hendrikus van Hamond, bouwlieden, te St. MichielsGestel woonachtig,
welken na voorlezing van den eed voorgeschreven bij art. 28 der wet van den 13 mei 1859 (staatsblad no. 36) ieder afzonderlijk den voormelden eed in onze handen hebben afgelegd wegens de deugdelijke aangifte der nalatenschap van Martinus Santegoeds, gewoond hebbende te ’s Hertogenbosch en aldaar overleden den negenden augustus 1800 negenenvijftig,
van welke eedsaflegging wij kantonregter hebben opgemaakt acte in duplo, om te strekken als naar regten,
En hebben wij deze met onze griffier geteekend,
s’Bosch, plaats, dag, maand en jaar als boven

Martinus blijkt dus naar verhouding erg rijk te zijn. Daar zijn zijn zussen weer goed mee!


13.c6   FRANCISCA  SANTEGOEDS

13.c6   FRANCISCA  SANTEGOEDS,  dochter van Peter Mourus   12.a5

Gedoopt in Boxtel op 22 jan 1802, overleden in Esch op 7 mrt 1862.
Gehuwd op 10 juni 1832 in Esch met Egidius van de Ven, weduwnaar van Anna Van Rooij. Hij is overleden 31-05-1864.
Kinderen: geboren in Esch, Andries 25-02-1833, Piet 25-04-1834, Geertruida 07-05-1838, Marinus 08-04-1844.

Landbouwster

Behalve het huwelijk en de geboorte van de kinderen valt alleen de erfenis te vermelden van haar rijke broer Martinus, meestertimmerman, in 1859. Zie aldaar en linkX-310.

Ruim 2 jaar later, in 1862 overlijdt Francisca zelf, 60 jaar oud, in Vught  link

Haar man Egidius (Dilis) overlijdt 2 jaar later aldaar in 1864, 81 jaar oud.


13.d1   CORNELIA-ANTONIA  SANTEGOETS

13.d1   CORNELIA-ANTONIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan-Fr. Corn.-Ant.   12.b1

Gedoopt in Empel 16 nov 1810, overleden 14 juli 1878 in ‘s-Hertogenbosch.
Gehuwd in Heusden op 11 feb 1836 met Henricus Christianus de Bont, bakker, (gedoopt 18 juni 1803 in Heusden). Hij overlijdt op 11 jan 1898 in ’s-Hertogenbosch.
Kinderen, geboren in Heusden: 13 dec 1936  tweeling Hendrikus Franciscus en
13 dec 1836 Maria Christina, op 12 nov 1839 Franciscus Hendrikus en 16 jan 1845 Wilhelmus, geboren in Rotterdam..

Dienstmeid.

Behalve de akten van de Burgerlijke Stand zijn geen gegevens bekend. Ze wonen eerst in Heusden maar dan wordt zoon Wilhelmus geboren in Rotterdam, waarom is onbekend. Vervolgens wonen ze klaarblijkelijk in ’s-Hertogenbosch want daar overlijdt Cornelia in 1878 op 67 jarige leeftijd link.

Haar man houdt het veel langer vol en overlijdt op de respectabele leeftijd van 94 jaar in 1898 ook in ’s-Hertogenbosch.


13.d2   JOHANNA-MARIA SANTEGOETS

13.d2   JOHANNA-MARIA SANTEGOETS,  dochter van Jan-Francis Cornelis-Antoon 12.b1

Geboren in Empel 2 feb 1813, overleden te ’s-Hertogenbosch op 23 nov 1887, 74 jaar.
Gehuwd in Heusden op 26 apr 1838 met Johannes Cornelis de Bont (geboren 30 juni 1815). Hij overlijdt op 22 mei 1877 in Heusden, 63 jaar oud.
Kinderen: in Heusden op 20 mrt 1840 Geetruida, op 5 juli 1844 Cornelis-Franciscus, op  1 juni 1847 Anna Geertruida, op 22 aug 1850 Jan Franciscus, op 3 mrt 1852 Wilhelm (overleden als “Bernardus” in Heusden 24 mei 1852 oud drie maanden!), op 31 mei 1853 Bernardus Cornelis Wilhelm (overleden 28 aug 1853), op 9 dec 1854 Bernardus Cornelis Wilhelm, op 20 mei1956 Pieter

Dienstmeid.

Behalve de akten van de Burgerlijke Stand zijn er geen gegevens bekend.


13.d3   FREDERIKA-BERNARDINA  SANTEGOETS

13.d3   FREDERIKA-BERNARDINA  SANTEGOETS,  dochter van Jan-F. Corn.-A.  12.b1

Geboren in Empel 4 jan 1817, overleden 1877-06-23 in ‘s-Hertogenbosch.
Gehuwd op 30 okt 1847 in ’s-Hertogenbosch met Joannes Josephus Clerckx, weduwnaar van Adriana Quee. Hij is overleden op 11 mrt 1861) in  ’s-Hertogenbosch en was meester koek- en banketbakker.
Geen kinderen bekend. Joannes Josephus Clerckx had uit zijn eerste huwelijk wel enkele kinderen.

Geen verdere gegevens bekend.


13.d4   CORNELIUS-ANTONIUS  SANTEGOETS

13.d4   CORNELIUS-ANTONIUS  SANTEGOETS,  zoon van Jan-F. Corn.-A.   12.b1

Geboren in Empel rond 1820 ,  overleden 14 apr 1858 in Oirschot.

Ongehuwd, leerlooijer van beroep

Behalve zijn overlijdensakte is slechts zijn keuring voor militaire dienst in 1838 bekend. Zijn lengte is dan 1 el, 6 palmen, 6 duimen, 0 strepen (d.i. 145 cm) en zijn beroep is bouwman. Hij krijgt 1 jaar uitstel omdat zijn moeder weduwe is. Als hij op 38 jarige leeftijd in1858 overlijdt in Oirschot staat als beroep leerlooijer genoteerd.


13.d5   JOHANNA-PETRONELLA  SANTEGOETS

13.d5   JOHANNA-PETRONELLA  SANTEGOETS,  dochter van Jan-F. Corn.-A.   12.b1

Geboren in Empel op 21 aug 1822 ,  overleden 04 juli 1901 in Raamsdonk

Geen verdere gegevens bekend.


13.e03   (ANNA)-MARIA  SANTEGOEDS

13.e03   (ANNA)-MARIA  SANTEGOEDS,  dochter van Pieter Evert   12.c6

Geboren in Schijndel op 20 aug 1818 ,  overleden in Schijndel op 11 mei 1890.
Gehuwd op 26 jan 1849 in St. Oedenrode met Hendrikus Pennings, landbouwer, 33 jr. Hij overlijdt in Schijndel op 10 mei 1860, 45 jr, dagloner.
Kinderen: Marinus 28 apr 1851 geb. in St Michielsgestel, volgende kinderen geboren in Schijndel: Hendrikus 6 feb 1854 (overleden 2 mnd oud op 6 apr 1854), Petrus
7 juli 1855 (overleden 6 jr oud 20 sep 1861)
2e Huwelijk op 22 juni 1861 in Schijndel met Jan Heesakkers. Geen kinderen bekend. Hij overlijdt als weduwnaar op 22 mrt 1903 in Schijndel.

In 1864 sterft een ver familielid (Maria Pennings) en de familietak van Anna-Maria deelt ook mee. Zie de betreffende akte bij Evert 13.e07 of link.

Daarnaast is er nog een notariële akte bekend uit 1871 waarbij 2 leningen worden afgesloten tegen 4,5% rente, van resp 175 gld en 150 gld. link:

Voor …. notaris ter standplaats Schijndelis verschenen Jan Heesakkers, echtgenoot van Maria Santegoeds, daglooner end landbouwer wonende te Schijndel, die verklaarde schuldig te zijn aan Hendrina van den Blaakenbroek Gerardus dochter, dienstmaagd wonende te Schijndel de som van honderd vijfenzeventig gulden en aan den heer Jan Dominius van den Bergh, grondeigenaar wonende te Schijndel de som van honderdvijftig gulden wegens naar zijn genoegen van genoemde geldschieters ter leen ontvangen gelijke sommen waarvoor volledige kwijting bij deze zich te verbinden om voorschreve hoofdsommen aan de schuldeischers of hunne regt hebbenden in ééne betaling te zullen wedergeven en inmiddels tot op den dag der teruggave van de hoofdsom daarvan jaarlijks de renten te zullen betalen tegen vier gulden vijftig cents ten honderd in het jaar ingegeaan zijnde met den vijfentwintigstenjuli dezes jaars de betalingen der renten van den hoofdsom te zullen aan handen en ten woonhuize der schuldeischers of wettige houder der grosse dezer akte met getrouwe in acht neming van de verschijndag.

Tot zekerheid en waarborg voor gemelde betalingen en de stipte nakoming der bedingen en beperkingen is door den schuldenaar verbonden als eerste hypotheek om daarop inschrijving te doen nemen met aanteekening der bedingen.

Ten behoeve van de eerstgenoemde geldschietster: twee perceelen bouwland gelegen te Schijndel ter plaatse de Steenovens, sectie E nmmers 1875 en 1876, groot elf vierkante roeden, zeventig vierkante ellen, benevens het noordelijkste gedeelte zoals door een sloot is afgegraven van het perceel bouwland gelegen als voor in sectie E nummer 1874, groot zeventien vierkante roeden tien vierkante ellen, hem onbezwaard toebehoorende, aangekocht bij akte van toewijzing voor mij notaris den twaalfden mei achttenhonderd een en zeventig te Schijndel verleden, overgeschreven den achtsten augustus van dat jaar, deel 695 nummer 83, ten behoeve van den geldschulden voornoemd;

Als tweede hypotheek: de hiervoor omschreven perceelen en als eerste hypotheek: een onverdeeld vierde gedeelte in: een huis, erf en bouwland gelegen te Schijndel ter plaatse den Deceis, sectie D nummers 1339, 2171 en 2172, groot drie en dertig vierkante roeden, den schuldenaar aangekomen voor dat gedeelte bij wettige erfvolging uit de nalatenschap zijner ouders.

Bij deze geldleening is overeengekomen:
1. dat bij promte rentenbetaling jaarlijks binnen de maand na den verschijndag en de stipte naarkoming der bepalingen en bedingen, de hoofdsom eerst opeischbaar zal wezen heden na verloop van vijf jaren, dat boven vermelde kapitalen ten allen tijde aflosbaar zijn, doch dat in geval van aflossing of opeisching drie maanden te voren waarschuwing of opzegging moet geschieden.
2. dat ingeval de renten binnen de maand na den vervaldag niet betaald zijn, de renten over dat tijdstipberekend zullen worden tegen vijf gulden ten honderd.
3.  dat bij verzuim of overtreding van een of meer der bedingen of bepalingen of bij een beslag op de verbonden perceelen, de hoofdsom dadelijk opeischbaar is om terstond met de verschuldigde renten te worden afgelost en betaald.
4. dat het niet nodig zal wezen den schuldenaar door een bevel of soortgelijke acte in gebreke te doen stellen zult linde hij door verzuim of overtreding of door het verlopen van den bepaalden tijd in gebrek zijn.

Wijders is bedongen:
1. dat de perceelen voor geenen langeren tijd dan drie achtereenvolgende jaren mogen worden verhuurd, geener vooruitbetaling van huur mag worden bedongen veel minder ontvangen,
2. dat de perceelen niet in waarde mogen worden verminderd noch van bestemming veranderd, dat bij gewillige verkooping de zuivering niet mag plaats hebben
3. dat de schuldeischers of hunne regthebbenden onherroepelijk zullen zijn gemachtigd en wel voor zoveel nodig is na de scheiding en verdeling welke de schuldeischers in regten zal kunnen vorderen om bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldigde renten de verbonden perceelen in het openbaar te doen verkoopen om uit de opbrengst te verhalen zowel de hoofdsom als de renten en de kosten ook die ter zake der opeisching zijn gerezen.

Bovenstaande schuldbekentenis met al hetgeen daartoe betrekking heeft wordt ten behoeve van de geldschieters aanvaard en aangenomen door den heer Johannes Nolen, candidaat notaris wonende te Schijndel, alhier tegenwoording als hunnen mondelinge gemachtigde.
Totale gevolgen dezer verklaarde schuldenaars woonplaats te kiezen ten kantore van mij notaris.
Waarvan Akte.
Gedaan en verleden te Schijndel ten kantore van mij notaris, den eersten september achttienhonderd eenenzeventig in tegenwoordigheid van ….. als getuigen.
De schuldenaar verklaard hebbende de schrijfkunst niet te hebben geleerd en alzoo deeze akte niet te konnen onderteekenen, heeft de lasthebber na de voorlezing van alles met de getuigen en notaris onmiddellijk onderteekend.

In 1890 overlijdt Anna-Maria Santegoeds in Schijndel op een leeftijd van 71 jaar. Weduwnaar Jan Heesakkers overlijdt aldaar in 1903 en is dan 72 jaar oud.


13.e04   ELIZABETH  SANTEGOEDS

13.e04   ELIZABETH  SANTEGOEDS,  dochter van Pieter Evert   12.c6

Geboren in Schijndel op 2 sept 1820 ,  overleden in Berlicum op 14 apr 1904.
Gehuwd 1 op 24 feb1854 in St Michielsgestel met Mathijs Hurkens. Hij is overleden op
28 feb 1861.
Kinderen geboren in Berlicum: Pieter 30 mei 1855 (overleden 5 jun 1855), Petronella
29 mei 1857, Peter 16 dec 1858 (overleden 30 apr 1859).
Huwelijk 2 in Berlicum op 9 jan 1862 met Pieter van de Ven. Hij overlijdt aldaar op 71 jarige leeftijd op 15 dec 1896.

In 1864 sterft een ver familielid (Maria Pennings) en deze “staak” deelt ook mee. Zie de betreffende akte bij Evert 13.e07 of link.

De tweede echtgenoot sterft op 71-jarige leeftijd in 1896 in Berlicum, Elizabeth is 83 jaar als zij aldaar in 1904 overlijdt.


13.e07   EVERT  SANTEGOEDS

13.e07   EVERT  SANTEGOEDS,  zoon van Pieter Evert   12.c6

Geboren in Schijndel op 15 feb 1826 ,  overleden in Helmond op 12 apr 1902.
Gehuwd in St.Oedenrode op 14 mei 1858 met Petronella dochter van Elisabeth Schepers, geboren 1 apr 1825 in Lieshout, weduwe van overleden in Helmond  29 sep 1916 fol. 66.
Kinderen :
14.f1   Petrus,  geboren in St.Oedenrode op 21 feb 1859.
14.f2   Johannes,  geboren in St.Oedenrode op 22 sep 1860.
14.f3   Hendrika,  geboren in St.Oedenrode 25 mei 1862, overleden 13 dec 1879 in Lieshout, 17 jr. dienstmeid.
14.f4   Petronella,  geboren in St.Oedenrode op 29 aug 1863.
14.f5   Elizabeth,  geboren in St.Oedenrode op 30 juni 1865, overleden 14 oct 1882 Bakel en Milheeze 17 jr landbouwster.
14.f6   Martinus,  geboren in St.Oedenrode 18 apr 1867, overleden op 2 mei.
14.f7   Anna Maria,  geboren in St.Oedenrode 5 feb 1869.
14.f8   Martinus,  geboren in St.Oedenrode 23 mrt 1872.

Dagloner

Omstreeks 1845 wordt Evert opgeroepen voor de keuring voor militaire dienst link . Hij wordt genoteerd als boerenknecht en blijkt 1 el, 6 palmen en 2 duim groot te zijn. Dit is 70+60+5 cm = 135 groot te zijn (waarschijnlijk is de omzetting van de maten niet goed). Hij wordt goedgekeurd en ingedeeld bij het 6e regiment infanterie.

In 1847 blijkt hij als knecht te dienen bij de familie Kapteijns link  in Schijndel. Twee jaar later wordt dat fam. Schevers in Dinther. In 1858 wordt er getrouwd met Petronella Schepers, oud 33 jaar, weduwe van Hendrikus van der Heyden. Tegelijk met dit huwelijk wordt de foutieve achternaam van zijn vader bij zijn geboorte, namelijk Sandegoeds, gecorrigeerd naar Santegoeds.

In 1859 vindt er een openbare verkoping plaats van bomen link:

Extract uit het register van voorlopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen ten noo… van registratie te St. Oedenrode.

Den zestienden januarij achttienhonderd negenenvijftig compareerde Daniel de Jong notaris te St. Oedenrode de welke verklaarde voornemens te wesen in het openbaar te verkoopen,
1. Op den enzovoorts
2. Op den vierentwintigsten dezer maan des morgens om tien ure ten verzoeke van Wilhelmus van de Wijdeven buurman te St. Oedenrode eene partij aan hem toebehorende boomen op stam, staande en oproeiende te St Oedenrode ter plaatse genaamd het Weiven.
waarvan hij akte heeft verzocht en deze heeft geteekend geteekend (sic) deze …. voor contract conform de ontvangst geteekend bloisten.

Op heeden den vierentwintigsten der maand januarij des jaars een duizend achthonderd negenenvijftig des morgens om tien ure ten verzoeke van Wilhelmus van de Wijdeven buurman te St. Oedenrode, zal door mij Daniel de Jong, notaris, gevestigd te St.Oedenrode , arrondissement ’s-Hertogebosch, provincie Noord-Brabant in tegenwoordigheid van de na te noemene getuigen worden overgegaan tot de opnebare verkooping van eene partij aan hem toebehoorende boomen op stam, staande en groeiende te St. Oedenrode ter plaatse genaamd het Weiven.

Conditien dier verkooping

Artikel een. De verkooping geschiedt bij opbieding om Nederlandsch geld.
Artikel twee. De koopers zullen hun kooppenningen meten betalen vrij aan handen en ten kantore van mij notyaris voor of op den eersten der maand october van dezen jare met een opgeld van tien ten honderd voor zegels registratie en het honerarium van mij notaris.
Artikel drie. de koopers zullen des gevorderdten genoegen van mij notaris moeten stellen en of meerder gegoede borgen die met dezelven onder bestane van den voorregten van uitwinning en schuldsplitsing zullen gehouden wezen tot de betaling der kooppenningen en ongelden. Na vooorlezing van een en ander zijn wij tot de verkooping overgegaan als volgt:
….
drie ditos (eik) Evert Santegoeds daglooner voor vier guldens.

Bij een andere openbare verkoping in 1861 koopt Evert een ham voor f. 2,25 (link).

Bij de inschrijving in 1862 in het bevolkingsregister van St.Oedenrode blijkt bij Evert en zijn gezin ook zijn stiefdochter Engelina (geboren 1853) in te wonen link .

In 1864 overlijdt Maria Pennings, weduwe van Willem Walraven, in leven landbouwster, gewoond hebbende en overleden te Boxtel. Zij was tante oudtante en behuwd tante van meerder personen waaronder Jan Heesakkers te Schijndel gehuwd met Anna Maria Santegoeds, Evert Santegoeds landbouwer te Sint-Oedenrode, Hendrikus Santegoeds landbouwer te Sint-Mischielsgestel, Johannes Santegoeds landbouwer te Schijndel, Petrus van de Ven landbouwer wonend te Berlicum gehuwd met Elisabeth Santegoeds. Diverse andere personen zijn ook erfgenaam. De verkoop van haar bezit vindt plaats in 1865 en zowel de provisionele verkoop als de finale verkoop en de volmachten zijn hieronder weergegeven en zijn verder te vinden in (link)

Voorwaarden en bepalingen volgens welke en waarna de hierna te omschrijven onroerende goederen in het openbaar zullen worden verkocht.

Artikel Een

De na te melden onroerende goederen worden verkocht om te worden aanvaard en te zijn ten laste en ongevalle des koopers in den staat zoo als de zelve zich ten dage der definitieve toewijzing zullen bevinden met al hetgene daaraan van wege de verkoopers aard en nagelvast is, zonder daarvan iets uit te zonderen of voor te behouden dan hetgene hierna bij de omschrijzing van het te verkoopene zoude mogen worden bedongen, wijders zonder aan de juiste aanwijzing of omschrijving gehouden te zijn en eindelijk zonder dat eenig verschil en de uitgedrukte en werkelijke maat gronden tot reclame betrekkelijk den koopprijs kan doen ontstaan zullende de kooper den eigendom verkrijgen bij de levering of opdragt welke naar het voorschrift der wet zal plaats hebben en het gebruik en genot aanvaarden als de beide woningen te pinksteravond, de moestuin en het weiland te half maart en het bouwland te oogststoppelbloot alles in den aanstaanden jare achttienhonderd zesenzestig.

Artikel Twee

De koopers zullen de oud (?) plaatselijke en andere belastingen of opbrengsten uit de te verkoopene onroerende goederen verschuldigd zijnde of te worden, moeten betalen te rekenen vanaf primo january eerstkomende en van den dag der finale toewijzing af moeten dragen en onderhouden alle stegen, wegen rivieren en waterleidingen en moeten gedogen alle erfdienstbaarheden en regten waarmede de goederen mogten zijn bezwaard, zullende de kooper voor zijne rekening zich kunnen verzetten, tegen uitoefening der erfdienstbaarheden en regten die men naar zijn oordeel ten onregte op het verkochte mogt onderstellen te hebben  en alzoo ook ten zijnen behoeve kunnen doen gelden de uitoefening der erfdienstbaarheden en regten welke ten voordeele van zijn gekochte op andere eigendommen mogten zijn gevestigd, echter alles ten zijnen eigen kosten, schaden en risico.

Artikel Drie

Deze verkooping geschiedt bij opbiedend of inzetting in Nederlandsche guldens, zullende de hoogste inzetter boven het regt van voor mijnen een trekgeld genieten van vijf gulden. Onmiddellijk na den inzette zullen de te verkoopene onroerende goederen van een hoogere som worden afgehangen om te kunnen worden afgemijnd en vervolgens door den afmijnder of niet gemijnd wordende door den hoogsten inzetter moeten worden beslagen. doende iederen slag zes gulden waarvan vijf gulden zullen strekken tot vermeerdering van den koopprijs en een gulden door den kooper aan den ontslagene terstond na de finale toewijzing zal moeten worden voldaan, zullende het aan een ieder vrijstaan  meer tehoogen of te slaan tot en met de finale verkooping die zal plaats hebben op dinsdag den negentienden de maand december achttienhonderd vijf en zestig te dezer uur en plaats bij ongestoorde uitbranding van drie waslichtjes

Artikel Vier

De verkoopers reserveren zicht het vermogen en de bevoegdheid om bij de finale verkooping dezen verkoop geheel of gedeeltelijk te improberen en te houden, als niet te hebben plaats gehad, waaromtrent hij zich zal declareren binnen twee uren na de final verkooping, met dien verstande, dat de definitieve toewijzing geenszints beslist zal worden door de uitbranding van het laatste waslicht, maar enkel en alleen zal geschieden door de verklaring der verkoopers dat zij het geveilde gunnen of toewijzen, zullende de inzetters, mijnders, slagers of ontslagersvan het geïmprobeerde geene slaggelden kunnen vorderen, blijvende de trekgelden nogthans afgegeven.

Artikel Vijf

De koopers zullen de kooppenningen moeten betalen binnen zes weken na der afloop der finale toewijzing, vrij aan handen der verkoopers of hunnen gemagtigde in goeden Nederlandsche munt, geene mindere specie dan stukken van 25 cents , bedingende de verkoopers onder zetting of hypotheek op de te verkoopen onroerende goederen in de bevoegdheid om ten koste der koopers daarvan inschrijving te doen plaats hebben in de openbare registers met aanteekening van de beperking dat zoo lang het hypotheek zal standhouden de verkochte onroerende goederen niet zullen kunnen worden verhuurd zonder schriftelijke toestemming.

Artikel Zes

De koopers zullen zonder korting aan de kooppenningen en slagen binnen acht dagen na de finale toewijzing vrij aan handen de verkoopers of hunnen gemagtigde in goede Nederlandsche munt ten dage der betalinge gangbaar zijnde ten kantore van bovengenoemde notaris moeten voldoen:
de kosten van het vonnis der Arrondissementsregtbank te ’s-Hertogenboschde dato tweeëntwintig november achttienhonderd vijfenzestig houdende authorisatie tot dezen verkoop en bedragende neventien gulden vijftig cents.
een half ten honderd van het bedrag der kooppenningen en slagen voor wijnkoop, welken wijnkoop voor de helft door de koopers voor de wederhelft door de verkoopers zal worden genoten
en veertien ten honderd van het bedrag der kooppenningen en slagen, de slagen tegen zes gulden daar onder gerekend om daaruit te vinden de kosten van het schrijven, rondbrengeen en publiceren der belletrekken van verkoop der rijkszegels, registratieregtender provisionele en finale verkooping, overschrijving ten kantore der hypotheken met de verhoogingen an dien, het afschrift dezer aan den kooper ter handte stellen, de vacatienen remisen van nagenoemden notaris en verdere kosten waartoe deze verkooping aanleiding geeft, zijnde hieronder niet begrepen de regten van registratie, welke wegens het stellen aan borgen mogten geheven worden als welke kosten door den kooper van die borgtogt mogt worden gevorderd. bovendien afzonderlijk zullen moeten worden gedragen.

Artikel Zeven

De inzetter, mijnder, slager of ontslager zullen verplicht zijn wanneer zulks door de verkoopers mogt worden gevorderd te stellen een of twee gegoede en vermogende borgen ten genoege der verkoopers, welke borgen onbepaald onder afstand der voorregten van schuldsplitzing en uitwinning hoofdelijk met den inzetter, mijnder, slager of ontslager zullen verbonden wezen voor de betaling van den koopprijs gelijk mede voor de verdere geheele nakoming dezer voorwaarden.

Artikel Acht

Ingeval de inzetter, mijnder, slager of ontslager aan de borgstelling bij het vorig artikel bepaald niet dadelijk voldoen en ingeval de koopers zijne borgen deze voorwaarden niet in allen deele nakomen, staat het den verkoopers vrij om in het eerste geval de verkiezende dadelijk en ik het tweede geval na eene eenvoudige inmorastelling het door de gebrekige koopers gekochte andermaal bij openbare veiling te verkoopen. Bij zoodanige herveiling is het meerder geldende met al de kosten, schaden en interssen op den gebrekigen kooper en zijne borgen worden verhaald.

Artikel Negen

Dadelijk althans binnen een uur na de finale verkooping zullen de koopers moeten verklaren voor wie zij gekocht hebben en verplicht wezen om voor hunne gastgevers deze akte mits derzelver voorwaardente accepteren en te onderteekenen.

Artikel Tien

De koopers en borgen zullen verstaan worden domicilie te hebben gekozen ten hergerge al waar deze verkooping plaats heeft, kiezende de verkoopers domicilie ten kantore van den nagenoemden en onderteekenden notaris

Artikel Dertien (?)

Wanneer men zich bij het inzetten, afhangen, mijnen, slaan of ontslaan vergeete of deswege geschil ontstaond, wordt het vrije herhaal en de finale beslissing aan de verkoopers en den notaris voorbehouden.

Omschrijving der te verkoopen onroerende goederen en bijzondere bepalingen daar toe betrekkelijk eenige koop: een huizinge met twee woningen en aangelegen bouwland gelegen te Boxtel in de Leemskuilen ter plaatse genaamd Koppenhoef, kadastraal bekend sectie D nummers 996, 997 en 998 ter gezamenlijke grootte van vijfenzeventig roeden en tien ellen. Voorschreven onroerende goederen zijn de te melden verkoopers aangekomen bij testamentaire depositie van wijlen hunne tante en oudtante en behuwd tante Maria Pennings, weduwe van Willem Walraven in leven landbouwster, gewoond hebbende en overleden te Boxtel den veertienden november acttienhonderd vierenzestig, welk testament is verleden voor den te Boxtel residerende notaris Johannes Hendrik van den Ham de dato tweeden december achttienhonderd zestig eenentwintigsten maart 1863, verklarende de verkoopers overigens van die goederen geene titels bestaan en er voor zoo veel hun bekend is nimmer eenige overschrijving in de registers ten kantore der hypotheken heeft plaats gehad.

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig den derden der maand november den 5 den der maand december1865 des namiddags ten vijf ure ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Francis Schuppens, landbouwer wonende te Boxtel en ten herberge van Peter Strijbosch herbergier te Boxtel en genoemde Francis Schuppens in de hoedanigheid van gemagtigde van:

 1. Maria van den Borst, weduwe van Hubertus de Groot, dienstmeid, wonende te Boxtel zoo voor haar zelve als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter Mina de Groot ten huwelijk verwekt met bovengenoemde haren echtgenoot.
 2. Johannes van den Boogaart, landbouwer, wonende te Son en Breugel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Hendrika Santegoets.
 3. Johannes van Roosmalen, landbouwer, wonende te Schijndel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Adriana van den Borst.
 4. Jan Heesakkers, landbouwer, wonende te Schijndel als in gemeenschap van goederen gehuwd Anna Maria Santegoets.
 5. Willem van Aarle, arbeider, wonende te Boxtel, in zijne hoedanigheid van vader en wettige voogd over de twee minderjarige kinderen met namen Albertus en Maria van Aarle door hem in huwelijk verwekt met zijne den eersten october achttienhonderd eenenzestig overledene echtgenoote Antonia van den Borst en zulks blijkens notarieel in originali verleden volmagt door den notaris Johannes Hendrik van den Ham, residerende te Boxtel behoorlijk geregistreerd de dato vijentwintigstenmaart achttienhonderd vijfenzestig en alhiervastgehecht genoemde Francis Schuppens alnog in zijn hoedanigheid van gemagtigde van:
 6. Martinus van den Meerendonk, schipper, wonende te Sint Michiels Gestel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Maria van Beers.
 7. Maria van Beers, weduwe van Hendrik van Kuyk, dienstmeid wonende te ‘sHertogenbosch.
 8. Evert Santegoets, landbouwer te Sint Oedenrode.
 9. Hendrikus Santegoets, landbouwer te Sint Michiels Gestel.
 10. Johannes Santegoets, landbouwer te Schijndel.
 11. Petrus van de Ven, landbouwer wonend te Berlicum als in gemeenschap van goederen gehuwd met Elisabeth Santegoets.
 12. Jan Pennings, voerman, wonende te Sprang.
 13. Lambertus Verstegen, landbouwer, wonende te Amerongen als in gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella van den Borst
 14. Adriana de Veer, dienstmeid wonende te Vught.
 15. Petrus de Veer, metselaar wonende te ’s-Gravenhage.

En zulks blijkens onderhandsche volmagt gedagtekend en onderteekend te Boxtel den drieëntwintigsten der maand maart achttienhonderd vijfenzestig welke na voor den lasthebber voor echt te zijn erkend, te gelijk met het proces verbaal dezer ter registratie zal worden aangeboden om daarna aan deze reverentie te worden vastgehecht.

Voorts ten gevolge der gedane zondagsche publicatien en verdere bekendmakingen en ten gevolge van het vonnis der arrondisementsrechtbank zitting houdende te ‘sHertogenbosch houdende authorisatie tot dezen verkoop ten overstaan van Jan van den Borst, houtzager wonende te Boxtel zo voor zich zelve als in hoedanigheid van toeziend voogd over de hiervoor genoemde minderjarigen als zodanig benoemd door den edel achtbaren heer regter aan het kanton Boxtel bij behoorlijk geregistreerde procesverbalen de dato’s achten twintig july achttienhonderd vijenzestig over de minderjarige Mina de Groot en de dato drieentwintig maard des zelfden jaare over de minderjarige Albertus en Maria van Aarle.

Hebben wij Johannes Hendrik van der Ham, notaris residerende te Boxtel, hoofdplaats van het kanton, arrondisement ’s-Hertogenbosch provincie Noord-Brabant in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen na gedane voorlezing van al het voorschrevene zitting gehouden en tot de provisionele verkooping geprocedeerd als volgt:

Eenige koop ten hoogste ingezet door Johannes Cornelis van den Berselaar, landbouwer wonende te Liempde op eene som van zeshonderd vijftig gulden afgehangen, van eene hoogere som en gedaald op de ingezette som is daarvoor bij den inzetter gebleven die daarop slaat twee slagen.

De komparanten zijn den notaris bekend.
In deze akte worden de navolgende veranderingen goedgekeurd als
Op de derde bladzijde recto op den tweeëntwintigsten regel de doorhaling van vijf woorden daarvoor in de plaats te stellen eenentwintig maart achttienhonderd drieënzestig.
Op de zelfde bladzijde recto op den achtentwintigsten regel de doorhaling van vier woorden, daarvoor in de plaats te stellen: vijfden der maand december.
Op dezelfde bladzijde verso op den dertienden regel tusschen de woorden van en gemagtigde de bijvoeging van het woord mondeling.
En op dezelfde bladzijde verso de doorhaling van eenenvijftig woorden en wel op den tweeëndertigsten tot en met den zevenendertigsten regel.

Na aldus tot den avond acht ure bezig te zijn geweest hebben wij het proces verbaal gesloten op dato en plaats als voor in tegenwoordigheid van Willem van der Eerden, koopman en Hendrik Bernard Nieman kandidaat notaris beiden wonende te Boxtel en beiden aan den notaris bekend als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met uitzondering van voornoemden van den Berselaar die verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamtekenen, dezelve getuigen en de notaris deze geteekend

In het jaar een duizend acht honderd vijfenzestig den negentienden der maand december des namiddags ten vijf ure ten huize en hergberge van Lambert zegge Peter Strijbosch ten verzoeke en in tegenwoordigheid van
1. Francis Schuppens, landbouwer wonende te Boxtel, zo voor zich zelve als in hoedanigheid van gemagtigde van:
a. Maria van den Borst, weduwe van Hubertus de Groot, dienstmeid, wonende te Boxtel zoo voor haar zelve als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter Mina de Groot in huwelijk verwekt bij wijlen haren bovengenoemde  echtgenoot.
Johannes van den Boogaart, landbouwer, wonende te Son en Breugel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Hendrika Santegoets.
Johannes van Roosmalen, landbouwer, wonende te Schijndel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Adriana van den Borst.
Jan Heesakkers, landbouwer, wonende te Schijndel als in gemeenschap van goederen gehuwd Anna Maria Santegoets.
Willem van Aarle, arbeider, wonende te Boxtel, in zijne hoedanigheid van vader en wettige voogd over de twee minderjarige kinderen met namen Albertus en Maria van Aarle door hem in huwelijk verwekt met zijne den eersten october achttienhonderd eenenzestig overledene echtgenoote Antonia van den Borst en zulks blijkens notarieel in originali verleden volmagt door den notaris Johannes Hendrik van den Ham, residerende te Boxtel behoorlijk geregistreerd en aan deze minute vastgehecht.

b.    Martinus van den Meerendonk, schipper, wonende te Sint Michiels Gestel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Maria van Beers.
Evert Santegoets, landbouwer te Sint Oedenrode.
Hendrikus Santegoets, landbouwer te Sint Michiels Gestel.
Johannes Santegoets, landbouwer te Schijndel.
Petrus van de Ven, landbouwer wonend te Berlicum als in gemeenschap van goederen gehuwd met Elisabeth Santegoets.
Jan Pennings, voorman, wonende te Sprang
Lambertus Verstegen, landbouwer, wonende te Amerongen als in gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella van den BorstAdriana de Veer, dienstmeid wonende te Vught en
Petrus de Veer, metselaar wonende te ’s-Gravenhage.
en zulks blijkens onderhandsche volmagt waarvan de quitantie der registratie luidt: geregistreerd te Sint Oedenrode den achttienden december 1800 vijfenzestig deel 26 folie 187 recto vak 6 een blad geen renvooijen ontvangen voor regt f. 80 voor 35 opcenten f. 30½ te zamen een gulden tien en een halven cent. De ontvanger was geteekend J. Leurs.
2. Maria van Beers, weduwe van Hendrik van Kuyk, dienstmeid wonende te ‘sHertogenbosch
3. Hendrik Bernard Nieman kandidaat notaris wonende te Boxtel in zijne hoedanigheid van gemagtigde van Jan van den Borst, houtzager te ’s-Bosch woonachtig, en zulks blijkens onderhandsche volmacht welke de orden lasthebber in tegenwooridgheid van den notaris en de getuigen (even als de hierover omschreven) voor echt is erkent tegelijk met de minutedezer ter registratie zal worden aangeboden zijnde beiden aan die minute gehecht en ten gevolg der gedane zondagsche publicatie en verdere bekendmakingen.

En nog ten gevolge van het in vorenstaand proces verbaal van provisionele verkooping omschreven vonnis der arrondissments regtbank te ’s-Hertogenbosch houdende authorisatie tot dezen verkoop.

En nog om dat proces verbaal gevolg te geven hebben wij Johannes Hendrik van den Ham, notaris residerende te Boxtel, hoofdplaats van het kanton, arrondisement ‘s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen na gedane voorlezing van al het voorschrevene zitting gehouden tot den ontvangst der verhoogingen om tot dit finale verkooping over te gaan als volgt:
Leonardus de Visser, koopman wonende te Boxtel, voormelde goederen met twee slagen.
Anthony Verhoeven Hendrikuszoon, landbouwer wonende te Boxtel die goederen met twee slagen.
Johannes Hazenberg Mathijszoon, dienstknecht wonende te Boxtel die goederen met acht slagen

Drie waskaarsjes aangestoken en zonder stoornis uitgebrand zijnde en niemand meer gehoogd of afgeslagen hebbende zoo verklaarden de verkoopers zoo in prive als qualiteit de in vorenstaande proces verbaal van provisionele verkooping omschrevene onroerende goederen toe te wijzen aan Johannes Hazenberg Mathijszoon voornoemd de som van zeven honderd en twintig gulden zegge ……………………… f. 720
en die verklaarde het hem toegewezene in koop aan te nemen.

Diens volgends stellen en lubrogeren de verkoopers, den kooper bij deze in al die regten die de verkoopers op het verochte zijn hebbende en waarvan zij zich ten behoeve des koopers ontdoen.

In deze akte is op de vijfde bladzijde, recto bijgevoegd in den twintigsten regel achter het woord welke, de woorden evenals de hiervoor omschrevene; in de tweeentwintigsten regel aldaar vijf woorden doorgehaald en op den vierentwintigsten aldaar bij gevoegd achter het woord gehecht de woorden en ten blijke der daarop gestelde erkenningen in tegenwoordigheid der getuigen en deze notaris door de respectieve lasthebbers geteekend.
De komparanten zijn den notaris bekend.
Na aldus tot des avonds zeven ure bezig te zijn geweest hebben wij dit proces verbaal gesloten op dato als voor ten hergerbe van Peter Strijbosch voornoemd, herbergier wonende te Boxtel in tegenwoordigheid van Gerardus Jacobus Buddemeyer, deurwaarder en Anthony Lem, hoefsmid, beiden wonende te Boxtel en beiden an den notaris bekend als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing hebben de komparanten met uitzondering van Maria van Beers voornoemd die verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamteekenen, deselve getuigen en de notaris deze geteekend.

(link 216)  

Voor …. notaris, in tegenwoordigheid der nagenoemde en ondergeteekende getuigen zijn verschenen:

 1. Johannes van den Boogaart, landbouwer wonende te Breugel, gemeente Son en Breugel als in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Hendrika Santegoeds
 2. Maria van den Borst, weduwe van Hubertus de Groot, dienstmeid, wonende te ‘sHertogenbosch, zoo voor haar zelve als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter Mina de Groot.
 3. Johannes van Roosmalen, arbeider, wonende te Berlicum als in gemeenschap van goederen gehuwd met Adriana van den Borst
 4. Willem van Aarle, arbeider, wonende te Boxtel in hoedanigheid van vader en wettige voogd voor zijne twee minderjarige kinderen genaamd Albertus en Maria in huwelijk verwekt met wijlen zijne echtgenoote Antonia van den Borst en
 5. Jan Heesakkers, landbouwer. wonende te Schijndel, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Anna Maria Santegoeds,

die bij deze verklaarden magtig te maken Francis Schuppens, landbouwer, wonende te Boxtel, speciaal om namens hen lastgevers in het openbaar te doen verkoopen de onroerende goederen gelegen te Boxtel, nagelaten door Maria Pennings, weduwe van Willem Walraven zonder beroep gewoond hebbende en overleden te Boxtel en welke goederenzij met anderen mede geregtigd zijn de verkoopvoorwaarden te bepalen, de nodige akten en schrifturen te teekenen, het verkochte te leveren en te vrijwaren, de voorhanden bewijzen van eigendom den kooper te overhandigen, woonplaats te kezen en alles verder en meerder te doen wat nuttig en noodig zal worden bevonden met belofte van goedkeuring als volgens de wet.

(Marge:1 Op den achsten regel dezer bladzijde de doorhaling van het woord Maria)

(Marge:2 Op den eenentwintigste regel dezer bladzijde achter het woord landbouwer bij te voegen , wonende te Schijndel als in gemeenschsp van goederen gehuwd met Anna Maria Santegoeds. Deze bijvoeging goedgekeurd.)

De komparanten zijn den notaris bekend.
Waarvan Akte, die in originali zal worden uitgegeven.Gedaan en gepasseerd ten kantore van den ondergeteekenden notaris binnen Boxtel heden den vijfentwintigsten der maand maart achttienhonderd vijfenzestig in tegenwoorgeheid van …. beiden wonende te Boxtel en beiden aan den notaris bekend, als getuigen.
Onmiddellijk na gedane voorlezing van al het voorschrevene hebben dezelve getuigen met den notaris deze geteekend, verklarende de komparanten daartoe niet in staat te zijn als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.

Volmagt

De ondergeteekende Jan van den Borst, houtzager wonende te Boxtel verklaart bij deze magtig te maken … kandidaat notaris wonende te Boxtel, speciaal van hem lastgever eertsens als medegeregtigde in na te melden goederen en tweedens in zijne hoedanigheid van toeziend voogd over Albertus en Maria van Aarle, minderjarige kinderen gesproten uit het huwelijk van Willem van Aarle, arbeider, wonende te Boxtel, en wijlen Antonia van den Borst te vertegenwoordigen bij de finale verkooping van:

Eene huizing met twee woningen en aangelegen bouwland gelegen te Boxtel in de Leemskuilen ter plaatse genaamd Koppenhoef, kadastraal bekend sectie D nummers 996, 997 en 998 ter gezamenlijke grootte van vijf en zeventig roeden tien ellen.

Te dien einde respectievelijk het verkochte te leveren, de kooppenningen te ontvangen, daarvoor kwijting te geven, woonplaats te kiezen, de noodige akten te teekenen en te krachtigen en alles verder en meerder te doen wat nuttig en noodig zal worden bevonden in der belofte van goedkeuring en verband als volgens de wet.

Gedaan te Boxtel den 18e december 1800 vijfen zestig.

(link 218 r)

De ondergeteekenden:

 1. Martinus van den Meerendonk, schipper te Sint Michiels Gestel
 2. Evert Santegoets, landbouwer te Sint Oedenrode
 3. Johannes Santegoets, landbouwer te Schijndel
 4. Hendrika Santegoets, landbouwer te Sint Michiels Gestel
 5. Petrus van der Ven, landbouwer te Berlicum
 6. Adriana van der veer, dienstmaagd wonende te Vught
 7. Jan Pennings, voerman wonende te Sbrang
 8. Lambertus Verstegen, landbouwer te Amerongen
 9. Petrus de Veer, metselaar te ‘sGravenhage

verklaren bij deze magtig te maken Francis Schuppens, landbouwer te Boxtel speciaal om namens hen lastgevers in het openbaar te verkoopen de onroerende goederen nagelaten door Maria Pennings, weduwe van Willem Walraven, zonder beroep gewoond hebbende en overleden te Boxtel in welke goederen zij met anderen mede geregtigd zijn, de koopvoorwaarden te regelen, de noodige akten en schrifturen te teekenen, het eigendom den kooper te overhandigen, woonplaats te kiezen en alles verder en meerder te doen wat nuttig ende noodig zal worden geoordeeld met belofte van goedkeuring als volgend wet .

Boxtel den eenendertigsten january achttienhonderd vijfenzestig.

In 1867 treedt Evert Santegoeds, bouwman wonende te Schijndel, (link) op

…. als toeziend voogd voor de onmondige kinderen van wijlen de echtelieden Petronilla Maas en Jan Smits volgens het kantongerecht te Boxtel den vijftienden maart jongstleden.

Negen jaar later, in 1876, verschijnt Evert bij de notaris in St.-Oedenrode (link):

Op heden den achtentwintigsten juni des jaars een duizend achthonderd zes en zeventig des avonds om zeven uur ten huize van Evert Santegoedsbouwman en kastelein wonende te St.-Oedenrode:
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van
1. Evert Santegoeds, hiervoor reeds genaamt uit eigenhoofden en als in gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Petronella Schepers, weduwe in het eerste huwelijk van Hendrikus Wouter van der Heyden
2. Mechelina van der Heyden meerderjarige dochter van wijlen Hendrikus Wouter van der Heyden, zonder beroep wonende te St.-Oedenrode, zal Daniel de Josselin de Jong, notaris gevestigd te St.-Oedenrode, wonend in ’s-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van getuigen worden overgegaan tot de ……  voorlopige verkooping van de volgende onroerende goederen gelegen te St.-Oedenrode, als :
Eerste koop: een huis met erf, aangelegen bouwland in de Heikampen groot eene hectare dertig centiaren kadastraal sectie C nummmers 1826, 1827 en 262.
Tweede koop: een huis en erf met aangelag op Heesakkers bij Nijnsel, groot vijf aren twee en zestig centiaren kadastraal bekend in sectie nummers 246 en 247.
Derde koop : een perceel bouwland op den Eimbert in sectie E nummer 180, groot twee en dertig aren veertig centiaren.
Aanvaarding: de huizen en de groeze te Pinxteren, de tuinen de vijftienden maart en de bouwlanden te stoppeloogst van den aanstaanden jare, terwijl de grondlasten voor koopers rekening ingaan op primo januari eerstkomende.

Voorwaarden der Verkooping

Artikel een: voorschreven goederen worden verkocht in zodanige staat waarin dezelve zich zullen bevinden bij de toewijzing met alle voor en nadelige, zoo zichtbare als verborgen erfdienstbaarheden daartoe behoorende
Artikel twee: de koopers zullen verplicht zijnhunne kooppenningen te voldoen aan handen van de verkoopers ten kantore van mij notaris voor of op primo october van desen jare en binnen acht dagen na de toewijzing aan notaris moeten voldoen al de kosten en rechten waartoe deze verkoping aanleiding geeft benevens het honorarium en de …. van mij notaris, het alles ingevolge de bepalingen der wet.
Artikel drie: tot zekerheid van de voorschreven betalingen voorbehouden de verkoopers het recht tot het nemen van hypotheek en het doen inschrijven derzelve
Artikel vier: de verkooping geschiedt bij opbieding, inzetting en afmijning, zullende de hoogste inzetting het recht van voormijnen en een trekgeld van één ten honderd van den inzetprijs hebben, vervolgens zal het inzetten van eene hoogere som worden afgehangen en door den mijner of inzetter moeten worden beslagen, waarna het aan een ieder zal vrijstaan om meer te hoogen of te slaan tot dit een waslicht zal zijn uitgebrand, doende iedere slag zes gulden, waarvan vijf gulden zullen komen tot vermindering van den koopprijs en eenen gulden voor diergenen die ontslagen wordt; de bedoelde trek en slaggelden moeten door den kooper worden uitbetaald dadelijk na de toewijzing.
Artikel vijf: De finale verkooping zal worden gehouden op den vijfden der volgende maand ter zelfder plaats en uur in der voorbehoud aan de verkoopers van de bevoegdheid voor de verkooping te kunnen ophouden in welk geval geene trek nog slaggelden worden uitgekeerd.
Artikel zes: Partijen kiezen voor de nakoming dezes domicilie te mijnen kantoor en verklaren dat van de bovenomschrevene onroerende goederen aan hen geen bewijzen van eigendom noch overschrijvingen gekend zijn.

De eerste koop: door Leoardus van Lieshout, kastelein wonende te Son op elfhonderd hulden en door hem beslagen met achttien slagen.
De tweede koop: door Willem van Engeland, klompenmaker, wonende te St.-Oedenrode op driehonderd twintig gulden en door hem beslagen met twee slagen.
De derde koop: door Anthonij van Schijndel, kastelein, wonend te St.Oedenrode op de som van tweehonderd twintig gulden en door hem beslagen met twee slagen.

Aldus provisioneel verkocht op dag uur en plaatse voorschreven in tegenwoordigheid van Mathijs van Erp, zonder beroep en Johannis van Bentum, dienstknecht, beiden wonende te St.-Oedenrode als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte geteekend

Op heden den vijfden der maand juli des jaars een duizend achthonderd zesenzeventig des avonds om zeven uur ten huize avn Evert Santegoeds, kastelein te
St.-Oedenrode, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van de personen genoemd in vorenstaand proces verbaal van provisionele verkooping gehouden door mij notaris op den achtentwintigsten der vorige maand zal door mij Daniël de Josselin de Jong, notaris gevestigd te St.-Oedenrode in tegenwoordigheid van de natenoemenen getuigen worden voorgegaan tot de openbare finale verkooping van de onroerende goederen omschreven in het vooraangehaald proces verbaal van in

Na voorlezing hiervan heb ik notaris aan gegadigden gevraagd of nog iemand hunner genegen was om te slaan, waarop de derde koop is beslagen met zeven slagen door Peter van de Rijt, bouwman te St.-Oedenrode.

En aangezien na het uitbranden van een waskaarsje niemand meer heeft verhoogd, zoo hebben de verkoopers de opgeveilde goederen definitief in koop toe te kennen als volgt:

De eerste koop aan Leonardus van Lieshout, zoon van Martinus kastelein wonende te Son voor de som van elfhonderdnegentig gulden waarvoor hij in koop is aannemende …………………………………… f. 1190,-
De tweede koop van Willem van Engeland, zoon van Peter, klompenmaker
wonende te Sint-Oedenrode voor drie honderd dertig gulden waarvoor hij
in koop is aannemende, zegge ……………………………………………………………………………………….   330,-
De derde koop van Peter van de Rijt, zoon van Adriaan, bouwman, wonende
te St.-Oedenrode voor twee honderd vijf en zestig gulden waarvoor hij
in koop is aannemende, zegge ………………………………………………………………………………………   265,-
======
Bedragende deze verkooping de som van zeventienhonderd vijfentachtig gulden  ………………..    f. 1785,-

Goedgekeurd de bijvoeging van het woord “verklaard” op den zevenden regel dezer bladzijde achter het woord “vekoopers”.
Gedaan op den dag, uur en plaatse voorschreven in tegenwoordigheid van Jacobus Swinkels, koopman en Mathijs van Erp, particulier, beiden wonende te St.-Oedenrode als getuigen, onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

Evert zelf overlijdt in Helmond als 76-jarige in 1902 (link).

De memorie van successie luidt (link-509):

Memorie van aangifte van het recht van successie der nalatenschap van Evert Santegoeds,
overleden te Helmond den 12 april 1902.

De ondergteekenden:

 1. Petrus Santegoeds, landbouwer wonende te Helmond.
 2. Johannes Santegoeds, landbouwer wonende te Helmond.
 3. Martinus Santegoeds, spoorwegwachter wonende te Helmond.
 4. Johannes van de Ven, arbeider wonende te Helmond, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Santegoeds.
 5. Petrus Hubertus van Duynhoven, landbouewer wonende te Helmond als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Anna Maria Santegoeds.

ten effecte dezer domicilie kiezende ten kantore van den notaris Sassen te Helmond,
verklaren,
dat den 12den april 1902 te Helmond zijne laatste en vaste woonplaats ab intestato is overleden, die in algeheele gemeenschap van goederen was gehuwd met \petronella Schepers, tot zijne eenige erfgenamen bij versterf nalatende zijne 5 uit voormeld zijn huwelijk geboren kinderen de aangevers sub 1, 2 en 3 en de echtgenooten der aangevers 4 en 5, ieder voor een vijfde gedeelte dat het actief zijner nalatenschap bedraagt
eene som van                                                                                                                 f. 1085

dat het passief beloopt                                                                                                          120
======
Zuiver saldo   f.   965

dat geene effecten noch rentegevende schuldvorderingen tot zijne nalatenschap behooren.
dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegeaan of vervallen.
Geteekend te Helmond in de maand maart 1903.

De weduwe, Petronella Schepers, overlijdt pas op 29 september 1916 in Helmond op een leeftijd van 91 jaar (link-66).


13.e08   HENDRIKA  SANTEGOEDS

13.e08   HENDRIKA  SANTEGOEDS,  dochter van Pieter Evert   12.c6

Geboren in St.Michielsgestel op 19 juli 1828 ,  overleden in St.Oedenrode op 27 nov 1905
Huwelijk: op 10 feb 1865 in Nuenen met Joannes van den Boogaart geboren 01 sep 1830 te Son. Hij overlijdt 26 apr 1906 in St.Oedenrode.
Kinderen: doodgeboren 10 feb 1866 te Son en Breugel, doodgeboren 12 juli 1867 te Sint-Oedenrode.

In 1864 sterft een ver familielid (Maria Pennings) en deze familietak deelt ook mee. Zie de betreffende akte bij Evert 13.e07 of link.

In 1890 blijkt in het bevolkingsregister van St.-Michielsgestel dat de broer van Joannes, weduwnaar Hendrikus, bij hen inwoont.

In 1905 overlijdt Hendrika in St.-Oedenrode, 77 jaar oud en haar man Johannes overlijdt een half jaar later aldaar, 76 jaar oud.


13.e09   JOHANNA  SANTEGOEDS

13.e09   JOHANNA  SANTEGOEDS,  dochter van Pieter Evert   12.c6

Geboren in St.Michielsgestel op 20 sep 1829, overleden aldaar op 9 feb 1855.

Geen verdere gegevens bekend.


13.e11   JOHANNES  SANTEGOEDS

13.e11   JOHANNES  SANTEGOEDS,  zoon van Pieter Evert   12.c6

Geboren in St.Michielsgestel 13 apr 1834 ,  overleden in Schijndel op 25 feb 1899.
Gehuwd op 10 mei 1862 met Helena van der Heijden (geboren in Schijndel op 11 jan 1826, overleden aldaar 6 feb 1900).
Kinderen :
14.g1   Pieternel,  geboren in Schijndel op 28 juli 1863, overleden 3 augustus.
14.g2   Pieternel,  geboren in Schijndel 23 feb 1865, overleden 7 april.
14.g3   Pieter,  geboren in Schijndel 27 mrt 1866.
14.g4   Christina,  geboren in Schijndel op 7 aug 1867.
14.g5   Adrianus,  geboren in Schijndel op 25 feb 1869.

Johannes is. in tegenstelling tot zijn vrouw. de schrijfkunst meester zoals blijkt uit de handtekening op zijn huwelijksakte.

Kort na hun huwelijk, in 1864, sterft een ver familielid (Maria Pennings) en deze familietak deelt ook mee in de erfenis. Zie de betreffende akte bij Evert 13.e07 of link.

Verder geen gegevens tot 1883 bij de notaris in Schijndel (link-185):

…. zijn verschenen Martinus van Engeland, daglooner, en Jan Santegoeds, landbouwer, beiden wonende te Schijndel, die verklaarden dat bij acte den vijftienden november achttien honderd een en tachtig voor het gemeenstebestuur van Schijndel aldaar verleden, overgeschreven den twintigsten januari achttienhonderd twee en tachtig in deel 927 nummer 63 aan hen in koop is toegewezen,

een perceel heide gelegen ter plaatse Molenheide, sectie A nummer 3290, groot vierenzeventig aren, twintig centiaren.

dat hij ingevolge voorwaarden van verkoop aan de gemeente van Schijndel moesten schuldig blijven wegens onbetaalde koopsom de som van negenennegentig gulden opeischbaar den tweeden november achttienhonderd een en negentig en daarna jaarlijks op dien dag opeisch- en aflosbaar, mits drie maanden te voren daarvan opzegginggeschiede.

dat van de onbetaalde koopsom jaarlijks op den tweeden november de renten moeten betaald worden berekend tegen vier gulden ten honderd in het jaar tot en met den dag der aflossing.

dat voorbedoelde betalingen moeten geschieden ten handen van de plaatselijke ontvanger der gemeenste Schijndel.

Tot zekerheid en waarborg voor gemelde betalingen en de stipte nakoming der bedingen en bepalingenhebben de comparantenhet voorschrevenperceel bij onderzetting verbonden ten einde daarop inschrijving worde genome.

Wijders is bedongen:

Dat het verbonden perceel voor geen langere tijd dan drie achtereenvolgende jaren mag worden verhuurd en geene vooruitbetaling van huur mag worden bedaongenveel inder ontvangen.

dat bij verzuim of overtreding van een of meer der bedingen of bepalingen of bij een beslag op het verbonden perceel de hoofdsom dadelijk opeischbaar zal wezen om met de verschuldigde renteworen afgelost en betaald.

dat bij willige verkooping er geene zuivering zal mogen plaats hebben.

dat het gemeentebestuur van Schijndel onherroepelijkis gemachtigd om bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldigde rente, het verbonden perceel in het openbaar te doen verkoopen, ten einde uit de opbrngste te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten en de kosten ook die ter zake de opeisching gerezen.

Voorschreven zekerheidsstelling met al hetgeen daartoe betrekking heeft wordt ten behoeve der gemeente van Schijndel aanvaard en aangenomen door den heer Peter Arnoldus Verhagen burgemeester en secretaris van en den heer Gijsbertus van der Kant, wethouder van genoemde gemeente, beide grondeigenaar wonende te Schijndel in voormelde hoedanigheden die gemeente verwgenwoordigende.

Voor de uitvoering dezer kiezen patijen woonplaats ten raadhuize der gemeente Schijndel.
De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.
Waarvan acte.
Verleden te Schijndel ten raadhuize der gemeente den negende juni achttienhonderd drie en tachtig in tegenwoordigheid …. als getuigen.
Martinus van Engeland verklaard hebbende zijnen naam niet tre kunnen teekenen, hebben de overige comparanten, de comparanten, de getuigen en de notaris onmiddellijk na voorlezing deze acte onderteekend:

In 1899 overlijdt Johannes 63 jaar oud. Zijn vrouw Helena overlijdt een jaar later 74 jaar oud.


13.e12   HENDRIKUS  SANTEGOEDS

13.e12   HENDRIKUS  SANTEGOEDS,  zoon van Pieter Evert   12.c6

Geboren in St.Michielsgestel 11 sept 1835 ,  overleden na 1880.

In 1864 sterft een ver familielid (Maria Pennings) en deze familietak deelt ook mee. Zie de betreffende akte bij Evert 13.e07 of link.

Verder komen we Hendrikus tot 1880 tegen in het dienstbodenregister of het bevolkingsregister. Een overlijdensakte is niet gevonden. Mogelijk is Hendrikus geëmigreerd naar de VS zoals vele van zijn landgenoten.


13.f2   HENDRIKUS  SANTEGOEDS

13.f2   HENDRIKUS  SANTEGOEDS,  zoon van Jan Evert   12.c2

Geboren in St.Michielsgestel op 11 juni 1817, overleden op 24 juni 1886 in den Dungen.
Gehuwd in den Dungen op 25 mei 1851 met Petronella dochter van Antonius van den Broek, geboren 19 nov 1827 in den Dungen. Zij overlijdt op 24 sep 1853 in Den Dungen
Kinderen:
14.d1   Joannis,  geboren in den Dungen 9 mrt 1852
14.d2   Antonia,  geboren in den Dungen 4 mrt 1853.

Huwelijk 2 : hertrouwt als weduwnaar op 26 mei 1854 in den Dungen met Lamberdina van Schijndel, geboren 6 mrt 1817 in St.Michielsgestel. Overleden op 11 jan 1863 in Den Dungen.
Kind :
14.d3 doodgeboren tweeling (jongen en meisje), 16 juni 1855 in den Dungen.

Bouwman

In mei 1851 verschijnen vier Santegoedsen bij de notaris in Sint-Michiels-Gestel (link):

Op heden den zestienden mei achttienhonderd eenenvijftig, voor …. in tegenwoordigheid van de natenoemene getuigen zijn verschenen:
1. Hendrikus Santegoeds, bouwmansknecht, wonende binnen den Dungen
2. Evert Santegoeds, bouwmansknecht wonende te Schijndel
3. Leonardus Santegoeds, bouwmansknecht en
4. Elisabeth Santegoeds, dienstmeid, wonende de beide laatste te Sint-Michiels-Gestel

De welke verklaarden uit de hand te hebben verkocht en mits dien in vollen en volstrekten eigendom over te geven onder vrijwaring als volgens de wet met alle zodanige regten en vrijheden, lasten en erfdienstbaarheden als daartoe in aanbehooren aan Adriaan Schakenraad, bouwman wonende te Sint-Michiels-Gestel welke ten deze mede mede is verschenen en verklaarde voor zich in koop aan te nemen:

Een huis met bijgelegen bouwland, staande en gelegen in Sint-Michiels-Gestel aan de Brandsche heide bij kadaster bekend sectie F nummer 676 en 677 groot tezamen twee en dertig roeden en vier en zestig ellen.

Gezegde goederen zijn vrij en onverpand en de verkoopers in vollen eigendom toebehoorende als hun aangekomen uit  de nalatenschap van wijlen hun vader Johannes Santegoeds, gewoond hebbende en overleden te Sint-Michiels-Gestel, waarvan geene bewijzen van eigendom of titels van aankoping bestaan, noch overschrijving ten kantore der hypotheken heeft plaats gehad zoo als de verkoopers verklaren.

De kooper zal de gekochte goederen kunnen gebruiken daarmede handelen en daarover beschikken als met in overzaken hem in vollen en volstrekten eigendom toebehoorende, zich daarvan kunnen in het bezit stellen te weten van den hof en bouwland van af het passeren dezes en vanhet huis met Pinxsteren aanstaande mits de grond en alle andere lasten en erfdienstbaarheden waartoe dezelven zijn of kunnen worden verpligt daarvan kwijtende en gedoogende te rekenen van af den eersten january aanstaande.

Deze koop en verkoop is geschiedt voor den prijs en de somme van een honderd en zestig gulden welke som de verkoopers bekennen en verklaren van den kooper ontvangen te hebben, waarvoor kwitantie.

Tot alle gevolgen dezes kiezen partijen woonplaats ten hunnen tegenwoordigen woonhuizen.
Waarvan Akte.
Gedaan en verleden te Sint-Michiels-Gestel ten kantore van mij notaris op datum als boven in tegenwoordigheid van ….. als getuigen welke even als de comparanten aan mij notaris zijn bekend. En heeft de kooper benevens de genoemde getuigen deze met mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend met de verkoopers welke allen verklaard hebben niet te kunnen schrijven of teekenen als hebbende zulks niet geleerd.

In april 1854 verkoopt Hendrikus in het openbaar een aantal roerende goederen (link):

Extract uit het register van van voorlopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen.

Den eenen twintigsten april achttienhonderd vierenvijftig verscheen  … de welke verklaarde dat zijn voornoemden lastgever voornemens is om op den zevenentwintigsten dezer maand des morgens om tien uren ten verzoeke van Hendrikus Santegoets binnen den Dungen aan den Kattenkuil over te gaan tot eene verkoopingvan roerende goederen aan den rekwirant toebehoorende,

Waarvan de comparant na geteekend te hebben akte verzocht/geteekend/ A.L. Rouscher.

Voor extract conform, de ontvanger der tratie / geteekend / Scheffer.

In het jaar een duizend achthonderd vierenvijftig den zevententwintigsten april des morgens om tien uren ben ik Martinus Lijnen de Gier, notaris gevestigd te Berlicum, kanton en arrondissement van ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant in bijwezen van nagenoemde getuigen ten verzoeke van Hendrikus Santegoets, landbouwer, wonende ten Dungen overgegaan binnen den Dungen aan den Kattenkuil tot eene verkooping van aldaar staande roerende goederen op de volgende voorwaarden en bepalingen.

De verkooping geschied voor de meestbiedenden om Nederlandsche guldens.

De koopers zullen hunne uitgeloofde kooppenningen moeten betalen aan handen van mij notaris den dertigsten november achttiehonderd vierenvijftig.

De koopers zullen mede op gemelden betaaldag moeten betalen van elken uitgeloofden gulden aan handen van mij notaris vijf centen voor registratie en zegelregten en vijf centen voor salaris van mij notaris.

De koopers die hunne uitgeloofde kooppenningen en gelden op den bepaalden dag niet voldoen zijn gehouden dezelven met vijf percent te verhoogen.

De koopers zulen desgevordert ten genoegen van mij notaris moeten stellen twee goede voldoende borgen welken hoofdelijk met hen zullen verbonden wezen voor de voldoening der kooppenningen en verdere kosten dezer verkooping.

Een ieder die zicht als borg voor eenen of anderen kooper stelt, zal voor alle zijne volgende koopen verantwoordelijk blijven ten ware hij daarvan uitdrukkelijk afstand deed.

De koopers die de gevorderde borgen niet kunnen stellen, zullen als zoodanig niet worden aangenomen en gekocht hebbende zal het door hen gekochte dadelijk wedergeveild en verkocht worden het meer geldende zal wezen ten voordele van den verkooper en het min geldende ten nadeele van den gebrekigen kooper hetwelk op hem met alle de kosten zal worden verhaalt.

Er worden geen koopers of borgen aangenomen die van ouds aan het betaalboek der verkoopingen nog schuldig zijn.

Zoo men zich in het opbieden of anderszins mogt vergissen of dat daarover verschil ontstond wordt het vrij herhaal voorbehouden.

Na gedane voorlezing van hetgene voorschreven is aan de gecompareerde personen, ben ik notaris tot de verkooping overgegaan als volgt:
Een paard gekocht bij Peter Hendrikse, landbouwer wonende te Sint-Michiels-Gestel
voor eenhonderd en zestien gulden ………………………………………………………………………………. f.  116,00
Borgen Piet van Hamond en Renier de kort te Sint-Michiels-Gestel
Transport ………………………………….. f.  116,00
Veulen, gekocht bij Jan Johannes van den Boom, landbouwer tot Berlicum
voor achtenvijftig gulden …………………………………………………………………………………………….      58,00
Koe, gekocht bij Johannes Mourikx, landbouwer wonende ten Dungen
voor twee en zestig gulden ………………………………………………………………………………………….      62,00
Geit, gekocht bij Hendrikus van den Broek, landbouwer wonende ten Dungen
voor drie gulden en vijftig cents …………………………………………………………………………………….       3,50
Haam, gekocht bij Antony Maas, landbouwer wonende ten Dungen
voor een gulden twintig cents …………………………………………………………………………………………      1,20
Beugels, gekocht bij Christiaan Lamoen, landbouwer ten Dungen
voor een gulden twintig cents …………………………………………………………………………………………      1,20
Schop, gekocht bij Mathijs de Laat, landbouwer wonende ten Dungen
voor een gulden vijftig cents …………………………………………………………………………………………..      1,50
Hekel, gekocht bij Theodorus van der Meijden, landbouwer ten Dungen
voor een gulden en vijf cents ………………………………………………………………………………………….      1,05
Kruik, gekocht bij Hendrikus Kaptijns, landbouwer wonende te Sint-Michiels-Gestel
voor vijf en zeventig cents …………………………………………………………………………………………….      0.75
Wiel, gekocht bij Johannes van Nunen, landbouwer ten Dungen
voor negentig cents ………………………………………………………………………………………………………      0,90
Moor, gekocht bij Jan van den Meerendonk, landbouwer wonende ten Dungen
voor twee gulden twintig cents ……………………………………………………………………………………….      2,20
Borden, gekocht bij Martinus van der Meijden, landbouwer wonende ten Dungen
voor twee gulden veertig cents ………………………………………………………………………………………..      2,40
Schotels, gekocht bij Cornelis van Tiel, smid wonende ten Dungen
voor twee gulden vijftig cents ………………………………………………………………………………………….     2,50
Kan, gekocht bij Cornelis van Breugel, landbouwer wonende ten Dungen
voor drie gulden vijfenzeventig cents ……………………………………………………………………………….      3,75
Transport ………………………………….. f.  256,93
Ketel, gekocht bij Jan Minkels, landbouwer te Sint-Michiels-Gestel
voor tien gulden vijfenzeventig cents…………………………………………………………………………………    10,75
Ketel, gekocht bij Cornelis van Tiel voormeld voor twee gulden en vijftig cents ………………………… 2,75
Potten, gekocht bij Cornelis van Tiel voormeld voor drie gulden ……………………………………………     3,00
Emmers, gekocht bij Hendrikus Anthony Smits landbouwer wonende ten Dungen
voor twee gulden vijftig cents …………………………………………………………………………………………      2,50
Zeef, gekocht bij Methijs van de Langenberg, landbouwer wonende ten Dungen
voor twee gulden vijftig cents …………………………………………………………………………………………      2,50
Kast, gekocht bij Jan van den Meerendonk, landbouwer wonende ten Dungen
voor twee gulden vijfentwintig cents ………………………………………………………………………………..      2,25
Kabinet, gekocht bij Antonius van den Groenendaal, landbouwer wonende
te Sint-Michiels-Gestel voor zestien gulden……………………………………………………………………..     16,00
Het montant dezer verkooping bedraagt twee honderd zesennegentig gulden
vijf en veertig cents ……………………………………………………………………………………………………    296,45
Waarbog gesteld voor honderd zestien gulden.

De verkooper, koopers boren en getuigen an mij notaris bekend.

Aldus deze verkooping gedaan en de zitting daarvan gesloten op dagteekening en plaats voormeld in bijwezen van Michiel van Houtum, schoenmaker en Engelbertus Johannes van Mol, leerlooijer beide wonende binnen Berlicum getuigen ten deze verzocht de welke na voorlezing met mij notaris onmiddellijk hebben onderteekend. De verkooper verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als hebbende zulks nooit geleerd en de koopers en borgen hebben zich voor het sluiten dezes verwijderd.

Hendrikus’ vrouw Petronella is in september 1953 op 26 jarige leeftijd overleden. Voor de jonge kinderen is een moeder hard nodig en gelukkig vindt hij die in mei 1954 in Lamberdina van Schijndel. Een jaar later wordt een tweeling dood geboren.

In 1857 komt de notaris in Berlicum er aan te pas (link) als Hendrik enkele akkers en enkele huisjes verwerft:

…. in bijzijn van nagenoemde getuigen, Johannes van den Broek, landbouwer wonende ten Dungen en Hendrikus Santegoeds, landbouwer wonende ten Dungen hier tegenwoordig en aannemende,
a. Een huis, klein huis, erven, boomgaard en bouwland staande en gelegen binnen den Dungen aan het Woud, sectie D nummer 1128 tot en met 1132 groot te zamen negenenvijftig roeden zesennegentig ellen.
b. Een perceel bouwland gelegen onder Vronhoven in het Woud sectie F nummer 111 groot negen en twintig roeden
c. Een huisje met erf en bouwlandstaande en gelegen in den Sint-Michiels-Gestel in de Tielsche Hoeven sectie C nummer 1156 en 1157 groot tezamen eenentwintig roeden en veertig ellen.
d. Een perceel bouwland gelegen als voor sectie C nummer 329 groot twee en veertig roeden negentig ellen.
e. Een perceel bouwland gelegen als voor sectie c nummer 997 groot vierentwintig roeden vijftien ellen en
f. In den grond gelegen als voor sectie C nummer 998 groot vijfendertig ellen en van den opstal toebehorend aan Hendrik van Heuvel, arbeider wonende te Sint-Michiels-Gestel,

Den verkooper aangekomen uit de nalatenschap van zijne ouders Antonij van den Broek en Adriana van den Merendonk beiden gewoond hebbende ten Dungen en aldaar overleden waarin de volgende bewijzen van eigendom gevonden zijn; een akte van koop van tweeden april achttienhonderd negentien beiden behoorlijk geregistreerd en niet overgeschreven en verleden voor mij notaris in bijwezen van getuigen en eene akte van koop verleden voor wijlen den ten Dungen bevestigd geweest zijnden notaris Adrianus de Geer den negentienden maart achttienhondrdvier niet geregistreerd of overgeschreven, zijnde geene andere eigendomsbewijzen voorhanden en anderen verkoopers geen overschrijving bekend.

Deze overeenkomst is aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

 • De verkooper of kooper zullen geen aanspraak maken op vrijwaring voor over of andermaal.
 • De verkoopen zullen tot geene andere vrijwaring hoegenaamd dan die van uitwinning gehouden zijnde.
 • De kooper zal dadelijk in het genot en gebruik toeden en zich levering verschaffen door overschrijving in de openbare registers.
 • De kooper zal de verponding, polder en alle andere publieke belastingen moeten betalen te rekenen van den eersten januarij achttienhonderd zeven en vijftig, hij zal van heden moeten moeten maken en schouwbaar leveren alle de over het gekochte gevoerd wordende schouwen en uit in overigen in anderen daaruit in overigen daar en daar zulks van ouds regt en gebruikelijk is geweest.
 • De kooper zal de kosten betalen die op deze akte vallen
 • Partijen verklaren deze verkoop en koop te hebben gesloten voor omme de somme van negen honderd gulden waarvan de verkooper op heden van den kooper bekent ontvangen te hebben vier honderd gulden, terwijl partijen ter aanzien der overige kooppenningen verklaren te zijn overeengekomen om derzelve als eerste hypotheek op de verkochte goederen te doen inscgrijven en daarop gevvestigd te houden tegen  eene rente van drie ten honderd jaarlijks welke rente erigaal op heden.
 • Dat die kooppenningen opectatie en aflosbaar zullen zijn ten allen tijde drie maanden na gedane waarschuwing.
 • Dat het enkel verloop van den bepaalden tijd, den drie en twintigsten februarij ter kwijting der jaarlijksche interesten zowel als de inbeslagneming door derden van het geheele of een gedeelte der verkochte goederen van stonden aan het in gebreken zijn van den kooper en alzoo de dadelijke opeischbaarheid van de interressen en kosten zal mede brengen.
 • En is verder tusschen partijen uitdrukkelijk bedongen en vastgesteld
 • Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der koopsom of van de betaling der verschuldigden renten, de verdkooper bevoegdheid zak hebben om de verkochte goederen in het openbaar naar plaatselijk gebruik te doen verkoopen ten einde uit den opbrengst te verhalen zoveel de koopsom als renten en kosten, verklarende de comparant kooper in dat geval er andere er nu voor alsdan de verkooper zijne erfgenamen of regt verkrijgenden daartoe onherroepelijk magtigen.
 • Dat bij vrijwillige verkooping, de koopers der verbonde nagoederen geen gebruik zullen mogen maken van het regt van zuivering en rangschikking.

Voor uitvoering dezes kiezen de comparanten domicilie ten woonhuis van den kooper.
De comparanten en getuigen mij notaris bekend.
Waarvan Akte.
Gedaan en verleden binnen Berlicum ten kantore van mij notaris heden den drie en twintigsten februarij achttienhonderd en vijftig in bijzijn van …. getuigen ten deze hiertoe verzocht de welke na voorlezing met den verkooper en mij notaris onmiddellijk hebben onderteekend, de kooper verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als hebbende zulks niet geleerd.

In 1762 (link) volgt een testament van Lamberdina

…. in bijwezen der nagenoemde getuigen over tegenwoordig
Lamberdina van Schijndel, echtgenote van Hendrikus Santegoeds, landbouwster wonende te den Dungen, die verlangende bij uiterste wil te beschikken aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen haren uitersten wil zakelik heeft opgegeven, gelijkik dien onmiddellijk heb doen schrijven als volgt:
Ik herroep alle vroeger gemaakte testamenten.
Ik benoem tot erfgenaam van al hetgene waarover ik bij mijn overlijdende vrije beschikking zal hebben mijnen echtgenoot Hendrik Santegoeds. Daarna heb ik notaris bovenstaande uiterste wilsbeschikking aan de testatrice duidelijk voorgelezen en na de voorlezing haar afgevraagd of het voorgelezeneharen uitersten wil beva, waarop zij, zeggend ja, heeft geantwoord in welke voorlezing, afvraging en antwoord hebben plaats gehad in tegenwoordigheid der getuigen.
De testatrice en getuigen aan mij notaris bekend.
Gedaan en verleden binnen den Dungen ten huize der testatrice heden den zestienden december achttienhonderd tweeënzestig des morgens ten negen ure, in bijwezen van …. getuigen ten dezen verzocht die na algehele voorlezing dezer minute die met de testatrice en mij notaris onmiddellijk hebben onderteekend.

Het testament was maar net op tijd: Lamberdina overlijdt binnen een maand!

Vervolgens valt er niets te melden tot 1880 als Hendrik een aantal roerende zaken in het openbaar verkoopt (link):

Extract uit het Register van aangiften voorafgaande de openbare verkoopingen van roerende goederen

Den negentienden mei achttienhonderd tachtig compareerde Peter Hoefnagels, bode, wonende te Sint-Michiels-Gestel, die verklaarde dat zijn lastgever de te Sint-Michiels-Gestel gevestige notaris van Dijck in het openbaar zal verkoopen:
Op woensdag den negentienden mei aanstaande, roerende goederen aan de Spuikstraat te den Dungen, voor den eigenaar Hendrik Santegoeds aldaar.
Waarvan de comparante acte heeft verzocht en geteekend: geteekend Peter Hoefnagels.
Heden den negentienden mei achttienhonderd en tachtig des voormiddags te elf ure, ten verzoeke van den eigenaar Hendrik Santegoeds, landbouwer wonende te Den Dungen, wordt door mij …. ten woonhuize voor de verzoeker aan de Spuikstraat te den Dungen, overgegaan tot de openbare verkooping van roerende goederen, en zulks onder de volgende voorwaarden:
Artikel Een. De verkooping geschiedt op de gewone wijze, bij opbod  aan de meest biedende, tenzij de verkooper aanhoudt.
Artikel Twee. De kooper zal den koopprijs benevens tien procent ongelden, in goed gangbare zilveren muntscpecie moeten betalen ten kantore van mij notaris aan handen van tot den ontvang bevoegde, voor of op primo october eerstkomende, bij gebreke waarvan zal de kooper gehouden zijn daarenboven te voldoen tien ten honderd van het geheel bedrag zijner verschuldigde gelden zonder eenige korting om welke redenen ook.
Artikel drie. De kooper zal gehouden zijn terstond te stellen twee of meer medenschuldenaren op den wet van artikel 1331 van het Burgerlijk Wetboek ten genoege des verkoopers; de medeschuldenaar zal hoofdelijk benevens de kooper verbonden zijn voor de betaling van den koopprijs en aanhoren van al hetgeen de kooper op deze verkooping zal koopen of gekocht hebben en de nakoming der voorwaarden.
Artikel Vier. De kooper wordt geacht het door hem gekochte wel te kennen; ter zake van gebrekenof ziekten is de verkooper tot geene vrijwaring hugenaamd gehouden, het verkocht wordt zoo in dien staat als het zich bij den toeslag bevindt en vanaf dat ogenblik, geheel ten laste en rivisie des koopers gesteld, de kooper zal in geen geval revisie of kwijtslag van koopprijs of kosten kunnen vorderen en in geen geval gebruik kunnen maken van het regt van compensatie.
Artikel Vijf. Alle geschillen, twijffel of misvattingenomtrent deze verkooping worden onmiddellijk door den verkooper gewijzigd en beslist, aan die beslissing is de kooper of bieder onvoorwaardelijk onderworpen
Na voorlezing werd verkocht:
Eene grijsbonte koe aan Wilhelmus Rogier van Allbeek, landbouwer wonende te
den Dungen voor vijfentachtig gulden……………………………………………………………………………. f.   85,00
Medeschuldenaren Johannes Goossens en Johannes Cooijmans landbouwers wonende te den Dungen.
Witzwartbonte koe aan Hendrik Francis van Griensven, landbouwer wonende te
den Dungen voor tweeënzeventig gulden………………………………………………………………………….     72,00
Medeschuldenaar Johannes van de Westelaken Christzoon, landbouwer wonende te den Dungen.
Hoogkar aan Marinus van Zandvoort, landbouwer wonende te Dungen
voor vijftig gulden …………………………………………………………………………………………………….      50,00
Kar, ploeg en eyzer aan Antonie van Breugel, visscher wonende te
Sint-Michiels-Gestel voor achtendertig gulden vijfentwintig cents ……………………………………..      38,25
Medeschuldenaren Johannus den Otter, landbouwer wonende te den Dungen
en Adriaan van Breugel, daglooner wonende te Sint-Michiels-Gestel.
Horden aan Johannes Piet Ondersteijn voor twee gulden vijftig cents …………………………………..       2,50
Snijbak aan Peter Kerkhof voor twee gulden en vijf cents …………………………………………………       2,05
Kartonwen aan Willem van den Berg voor een gulden zeventig cents ………………………………….       1,70
Zicht en kirf aan Hendrik van Vught voor een gulden negentig cents ………………………………….       1,90
Licht aan Arnold van Griensven voor een gulden ……………………………………………………………       1,00
Kniebak aan Martinus Cornelis van Alebeek voor vijfenveertig cents ………………………………..       0,45
Trog en kafmolen aan Antonie Johannes van Alebeek voor tien gulden ………………………………     10,00
Evenaar aan Arnoldus Meulenbroek voor een gulden ……………………………………………………..       1,00
Schuppen aan Adrianus Antonie van Griensvenvoor vijftig cents ………………………………………       0,50
Riek aan Hendrik Arnold van Griensven voor vijfenzeventig cents ……………………………………       0,75
Riek en krabzeis aan Christ Johannes van Griensven voor 1 gulden vijftien cents …………………       1,15
Waschkuip aan weduwe Antonie van Breugel voor vijfenveertig cents ………………………………….       0,45
Te transporteren          f. 268,70
Ketels aan weduwe Johanna Gevers voor een gulden dertig cents ………………………………………..        1,30
Ketel aan Berth van Kessel voor twee gulden veertig cents ………………………………………………….       2,40
Steenen potten aan Piet van Tillaard voor een gulden vijftig cents ……………………………………….       1,50
Bank aan Antonie Johannes van Alebeek voor vijftig cents ………………………………………………       0,50
Stand aan Cornelis Kusters voor acht gulden …………………………………………………………………       8,00
Tafel aan Berth van Kessel voor een gulden vijftig cents …………………………………………………….       1,50
Mest aan Johannes Mie Maurikx voor drie gulden zestig cents …………………………………………       3,60
Dito aan Antonie Peter Antonie van Griensven voor drie gulden ………………………………………       3,00
Dito aan Antonie Johannes van Alebeek voor vier gulden ………………………………………………..       4,00
Aardappels aan Aard Spierings voor drie gulden vijftig cents ……………………………………………       3,50
Dito aan Antonie van Breugel voor drie gulden en veertig cents …………………………………………       3,40
Dito aan Berth van Kessel voor twee gulden twintig cents ………………………………………………….       2,20
Dito aan Adriaan van Breugel voor zes gulden en negentig cents ……………………………………….       6,90
Dito aan Berth van Kessel voor een gulden zeventig cents ………………………………………………….       1,70
Dito aan Aard Spierings voor acht gulden tien cents  ………………………………………………………       8,10
Totaal drie honderd twintig gulden dertig cents       f. 320,30
Aldus publiek verkocht op dato en ter plaatse als in het hoofd dezes is gemeld , in tegenwoordigheid van den heer etc.

Enkele maanden later volgt er nogmaals zo’n openbare verkooping (link) maar nu van te oogst staande gewassen:

Extract uit het Register van aangiften voorafgaande de openbare verkoopingen van roerende goederen

Den zesentwintigsten julij 1800 tachtig compareerde Conrad Pierre Spuijtenburg, particulier, wonende te Sint-Oedenrode, die verklaarde dat zijn lastgever de te Sint-Michiels-Gestel gevestigde notaris van Dijck in het openbaar zal verkoopen:

Op vrijdag den dertigsten juli aanstaande te Sint-Michiels-Gestel aan het Maaskantje,, roerende goederen en ten velde staande granen en vruchten aldaar ten verzoeke van de eigenaren Hendrik Santegoeds en Peter Gerardus van der Aa, beiden te den Dungen. Waarvan de comparante acte heeft verzocht en geteekend: geteekend Spuitenburg.

Heden den dertigsten juli achttienhonderd tachtig des voormiddags te half elf ure, ten verzoeke van de eigenaren Hendrik Santegoeds en Petrus Gerardus van der Aa, beiden landbouwer wonende te den Dungen, wordt door mij …. te Sint-Michiels-Gestel ter herberg van Franciscus van de Westelaken aan het Maaskantje overgegaan tot de openbare verkooping van ten velde staande granen en vruchten en zulks onder de volgende bedingingen en voorwaarden:
Artikel Een. De verkooping geschiedt op de gewone wijze, bij opbod  aan de meest biedende, tenzij verkoopers aanhouden.
Artikel Twee. De kooper zal den koopprijs benevens tien procent ongelden moeten betalen ten kantore van mij notaris, aan handen van tot den ontvang bevoegde, voor of op den vierentwintigsten december dezes jaars, bij gebreke van betaling voor of op dien tijd zal den kooper gehouden zijn daarenboven te voldoen tien ten honderd van het geheel bedrag zijner verschuldigde gelden zonder eenige korting om welke redenen ook.
Artikel drie. De kooper zal gehouden zijn terstond te stellen twee of meer medenschuldenaren op den wet van artikel 1331 van het Burgerlijk Wetboek ten genoege des verkoopers; de medeschuldenaar zal hoofdelijk benevens de kooper verbonden zijn voor de betaling van den koopprijs en aanhoren van al hetgeen de kooper op deze verkooping zal koopen of gekocht hebben en de nakoming der voorwaarden.
Artikel Vier. De kooper wordt geacht het door hem gekochte wel te kennen; ter zake van gebreken zijn de verkooper tot geene vrijwaring hugenaamd gehouden, het verkochte wordt zoo als het zich bij den toeslag bevindt en vanaf dat ogenblik, geheel ten laste en rivisie des koopers gesteld, de kooper zal in geen geval revisie of kwijtslag van koopprijs of kosten kunnen vorderen en in geen geval gebruik kunnen maken van het regt van compensatie. de kooper zal daar waar gebruikelijk  de tiende van het verkochte laten volgen of afstaan en zich aan dat recht onderwerpen.
Artikel Vijf. Alle geschillen, twijffel of misvattingen omtrent deze verkooping worden onmiddellijk door den verkooper gewijzigd en beslist, aan die beslissing is de kooper of bieder onvoorwaardelijk onderworpen

Na voorlezing waarvan werden verkocht de volgende granen en vruchten staande te groeien in den Triest bij den Ouden Molen en in Tielenshoef aan het Maaskantjete te Sint-Michiels-Gestel, als
Rogge aan Johannes van den Broek voor veertien gulden ………………………………………………….      14,00
Rogge aan Johannes Cuijmans voor tweeëntwintig gulden …………………………………………………      22,00
Rogge aan Johannes van den Broek voor vijfentwintig gulden ……………………………………………      25,00
Dito aan dezelfde voor dertien gulden vijfenzeventig cents …………………………………………………      13,75
Haver aan Gijsbert van der Steen voor tweeëntwintig gulden ……………………………………………      22,00
Dito aan dezelfde voor vijfendertig gulden………………………………………………………………………      35,00
Dito aan Johannes van Griensven voor elf gulden vijfentwintig cents……………………………………      11,25
Dito aan Antonie Johannes van Mabeek voor zeven gulden vijfentwintig cents …………………….        7,25
Dito aan Adriaan Cooymans voor tien gulden ………………………………………………………………      10,00
Rogge aan Antonie van Gemert, wever wonende te Sint-Michiels-Gestel voor
tweeëntwintig gulden vijftig cents ………………………………………………………………………………….      22,50
Medeschuldenaren Lambert van Gemert, barbier en Adriaan van Breugel, daglooner,
beide wonende te Sint-Michiels-Gestel.
Haver aan Leonardus Sanders voor veertien gulden vijfentwintig cents ……………………………….      14,25
Haver aan Antonie Francis van Griensven voor vijfentwintig gulden en vijftig cents ……………..      25,50
Medeschuldenaren Antonie van Erp en Jan Cooijmans, beiden landbouwer wonende te den Dungen 
                                                                                          ———–
Te transporteren       f.  223,20
Klaver en gras aan Johannes Mie Maurikx voor vier gulden vijftig cents ……………………………..       4,50
Aardappels aan Mannus Francis van den Boogaard, daglooner wonende
te Schijndel voor dertien gulden vijfentwintig cents …………………………………………………………..      13,25
Medeschuldenaren Johannes Mie Maurikx en Johannes Hendrik van der Heuvel,
landbouwer wonende te Schijndel.
Aardappels aan Martinus Schuurmans, mandenmaker wonende te den Dungen
voor negenentwintig gulden vijfenzeventig cents ………………………………………………………………..     29,75
Medeschuldenaren Jan van der Donk en Wilhelmus Spierings beiden landbouwer wonende ten Dungen 
                                                                         ————
Totaal tweehonderd zeventig gulden vijftig cents           f.  270,50

Aldus publiek verkocht op dato en ter plaatse als in het hoofd dezes is gemeld in tegenwoordigheid van etc.


13.f3   EVERT  SANTEGOEDS

13.f3   EVERT  SANTEGOEDS,  zoon van Jan Evert   12.c2

Geboren in St.Michielsgestel op 24 jan 1820, overleden in Schijndel op 2 feb 1890. Gehuwd in Schijndel op 14 juni 1856 met Emmerens dochter van Hendrik Smits, geboren 30 mrt 1823, overleden in Schijndel 12 april 1902.
Kind: doodgeboren dochter in Schijndel 17 apr 1864.

Evert groeit op in St.-Michielsgestel en wordt als 18 of 19-jarige gekeurd voor militaire dienst. Hij wordt daar als volgt beschreven (link): Aangezigt: ovaal. Voorhoofd: rond. Oogen: grijs. Neus: gewoon. Mond: groot. Kin: rond. Haar: bruin. Wenkbrouwen: bruin. Merkbare teekenen: geene. Wegens broederdienst wordt hij niet opgeroepen.

Op 24 jarige leeftijd, in 1845, wordt Evert enkele malen opgepakt wegens bedelarij in Boxtel en Berlicum. Dat levert hem de eerste maal 3 maanden strafgevangenis op (link) en wanneer hij enkele maanden later voor hetzelfde vergrijp weer wordt gearresteerd komt hij in een bedelaarsgesticht terecht (link).

In mei 1851 verschijnen vier Santegoedsen bij de notaris in Sint-Michiels-Gestel (link) om een huis te verkopen. Zie de akte bij Hendrikus 13.f2.

In 1856 trouwt hij, maar het eerste kindje, een meisje, wordt helaas dood geboren. Er komen dan geen kinderen meer.

In 1860 blijkt nicht Geertrui Santegoeds bij hen in te wonen en tien jaar later is die situatie nog steeds zo. Weer tien jaar later is haar plaats ingenomen door een commençaal (= kostganger).

In 1871 vervoegt Evert zich bij de notaris in Schijndel voor de volgende akte (link):

Den 17en october 1871 no. 894
Voor …. zijn verschenen Maria Anna Gerits, weduwe van Hendrikus Smits, zonder beroep wonende te Schijndel ter een zijde en Evert Santegoeds, echtgenoot van Emmerens Smits, landbouwer wonende te Schijndel ter andere zijde,
die verklaarden met elkaar te zijn overeengekomen, de comparante ter eenre zijde heeft verhuurd aan den comparant ter andere zijde door hem in huur aangenomen wordende,
een huis, erf, tuin en bouwland gelegen te Schijndel ter plaatse de Braakkamp sectie E nummers 2772, 2773 en 2653, groot tezamen veertig vierkante roeden vier vierkante ellen.
Deze verhuur en huur is aangegaan voor der tijd van twaalf geheele achtereenvogende jaren welke geacht zullen worden te zijn aangevangen voor het huis met Pinxteren, den tuin half maart en het bouwland oogst aan de stoppelen in achttienhonderd tweeënzeventig alzoo eindigende op gelijke tijdsbepaling in het jaar achttienhonderd vierentachtig en wijders op de navolgende voorwaarden:

 1. Vermeerdering of vermindering der huurpenningen zal niet gevorderd kunnen worden noch behoeven te geschieden in diende wezenlijke grootte der perceelen mocht verschillen met die welke volgens het kadaster afgegeven.
 2. Den huurder moet de gebouwen ordelijk bewonen, de landerijen op de gebruikelijke wijze bebouwen , bezaayen en bezitten het eerste zowel als het laatste jaar dezer huur, de graskanten in maaibaren staat onderhouden en geen weiland mogen omploegen of omspitten zonder schriftelike toestemming.
 3. De huurder zal het gras, onkruid en de bladen tsschen de beplantingen maar eenmaal het jaar met eene hooi- of krabzeis mogen verzamelen zonder te mogen vlaggen het geen uitdrukkelijk wordt verboden, de wegen, voetpaden, waterleidingen behorende vonders in schouwbaren staat onderhouden en de bekeuringen en boeten deswege betalen.
 4. De huurder zal ten allen tijden moeten dedogen dat het schaarhout worde gekapt de leedige plaatsen ingeplant, de boomen gerooid en weder opgeplant eerdere ander op de gebrukelijke wijze, zullen de de huurder aansprakelijk wezen voor al de schade en nadelen door hem zijne bedienden of zijn vee aan de eigendommen veroorzaakt.
 5. De huurder zal den last der tienden alleen moeten lijden en erkent afstand te hebben gedaan van alle regten en regtsvorderingen tot schadeloosstelling wegens alle gewone of buitengewone voorziene of onvoorziene lotgevallen.
 6. Dehuurder moet de gehuurde gebouwengedurende den huurtijd onderhouden en jaarlijks ook dezelve ter zijnen kosten overdekken tweehonderd vijftig Nederlandsche ponden goed geschud rogge dakstroo daar waar zulks het meest nodig is, den afval is voor den huurder, die het genot heeft van het schaarhout en het snoeisel der opgaande boomen.
 7. De huurder moet jaarlijks gedurende den huurtijd en eerstmaal in achttienhonderd twee en zeventig op den eenentwintigsten december aan de verhuurdst of hare regthebbenden betalen in Nederlandsche munten de som van veertig gulden, verklarende de verhuurdster reeds op rekening van die te vervallen huurpenningen te hebben ontvangen de som van honderd gulden.
 8. Indien de huurder onverhoopt in gebreke mogt blijven de huurpenningen binnen veertien dagen na den verschijndag te voldoen of wel deze voorwaarde van verhuurster huur of zijne wettelijke verpligtingen mogt overtreden of niet naarkomen zal de verhuurdster het regt hebben de vernietiging van deze overeenkomst van verhuurders huur met vergoeding van kosten, schaden en interesten te vrorderen dadelijk na de in gebreke stelling, zullende de huurder door het verloopen van den bepaalden tijd door verzuim of overtreding in gebreke zijn.

Voor de berekening der registratieregten verklaren partyen de in deze vermelde lasten te begrooten op de som van tien gulden jaarlijks.
Tot alle gevolgen dezer  verklaarde de huurder woonplaats te kiezen ter kantore van mij notaris.
De comparanten en getuigen zijn aan mij notaris bekend.
Waarvan Akte.
Gedaan en verleden te Schijndel ten woonhuize van de verhuurdster den zeventienden october Aachttienhonderd eenenzeventig in tegenwoordigheid van …. als getuigen. De comparanten verklaard hebbende wegens ongeleerdheid deze akte niet te kunnen ondereekenen, hebben de getuigen en notaris na aan allen gedane voorlezing dezer akte dezelve onmiddellijk onderteekend.

Ruim een maand later laten beide echtelieden een testament opmaken voor elkaar (link):

Den 26 november 1871 no. 922
Voor …. is verschenen Evert Santegoeds, echtgenoot van Emmerens Smits, landbouwer wonende te Schijndel die aan mij notaris opgave heeft gedaan van zijnen uitersten wil tengevolge waarvan hij notaris dien wil, zoo als die zakelijk aan mij door den erflater is opgegeven in duidelijke bewoordingen geschreven heb, als volgt:
“Ik benoem tot erfgenaam mijner nalatenschap niets hoegenaamd daarvan uitgezonderd, mijne echtgenoot Emmerens Smits”

Deze uiterste wil door den erflater in tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris opgegeven zijnde, heb ik notaris terstond daarop in geschrift gebracht.
Daarna is in tegenwoordigheid der getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris mede in tegenwoordigheid van getuigen aan den erflater afgevraagd of het aan hem voorgelezene zijnen uiterste wil bevat, waarop door hem in tegenwoordigheid der getuigen toestemmend werd geantwooord.

De erflater en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.
Waarvan Akte.
Verleden te Schijndel ten kantore van mij notaris den zesentwintigsten november achttienhonderd eenenzeventig in tegenwoordigheid van …. als getuigen. De erflater verklaard hebbende de schrijfkunst niet te hebben geleerd en alzoo deze akte niet te kunnen onderteekenen, is deze akte onmiddellijk na voorlezing door mij notaris en de getuigen onderteekend.

En voor Emmerens (link):

Den 26 november 1871 no. 923
Voor …. is verschenen Emmerens Smits Hendrikus dochter, echtgenoot van  Evert Santegoeds, landbouwster wonende te Schijndel die aan mij notaris opgave heeft gedaan van haren uitersten wil, tengevolge waarvan hij notaris dien wil, zoo als die zakelijk aan mij door den erflaatster is opgegeven in duidelijke bewoordingen geschreven heb, als volgt:

“Ik heroep alle beschikkingen bij uiterste wildoor mij gemaakt voor de dagteekening dezer akte. Ik benoem tot erfgenaam mijner nalatenschap niets hoegenaamd daarvan uitgezonderd, mijne echtgenoot Evert Santegoeds”

Deze uiterste wil door den erflaatster in tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris opgegeven zijnde, heb ik notaris terstond daarop in geschrift gebracht.
Daarna is in tegenwoordigheid der getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan den erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris mede in tegenwoordigheid van getuigen aan den erflaatster afgevraagd of het aan hem voorgelezene zijnen uiterste wil bevat, waarop door haar in tegenwoordigheid der getuigen toestemmend is geantwooord.
De erflaatster en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.
Waarvan Akte.
Verleden te Schijndel ten kantore van mij notaris den zesentwintigsten november achttienhonderd eenenzeventig in tegenwoordigheid van …. als getuigen. De erflaatster verklaard hebbende de schrijfkunst niet te hebben geleerd en alzoo deze akte niet te kunnen onderteekenen, is deze akte onmiddellijk na voorlezing door mij notaris en de getuigen onderteekend.

In 1880 vindt er een openbare verkoop plaats van onroerend goed plaats te Schijndel (link)

Den 2e april 1880
Voorwaarden waarop de hierna omschreven onroerende goederen in het openbaar en aan den meestbiedende ter verkoop zullen worden aangeboden.
————————
Omschrijving der goederen

Eerste koop

Een huis en erf met tuin en bouwland gelegen te Schijndel ter plaatse de Broekkant sectie E nummers 2653, 2772 en 2773 te zamen groot veertig vierkante roeden vijf vierkante ellen, verhuurd aan Evert Santegoeds tot in achttienhonderd vierentachtig voor veerrtig gulden ‘sjaars, welke huursom de kooper ten eigen gevare van den huurder zal kunnen invorderen, zijnde de huurovereenkomst gesloten bij akte voor mij verleden den zeventienden october achttienhonderd eenenzeventig. Trekgeld twee gulden

Tweede koop

Een perceel bouwland en heide gelegen te Schijndel ter plaatse de Roderheide, sectie F nummer 101, groot een bunder tien vierkante roeden zestig vierkante ellen. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. trekgeld een gulden.

————————


… . in het openbaar en aan de meestbiedende aangeboden voorschreven onroerend goed ten verzoeke en in tegenwoordigheid van
A. 1a Martinus van Kleef, landbouwer ……
1b Kristiaan Jan Verhagen, herbergier, …..
2 Evert Santegoeds, landbouwer wonende te Schijndel, onder de tegenwoordige wetgeving zonder huwelijksvoorwaarden gehuwd met Emmerens Smits
3 Lambertus Smits, landbouwer ……..
Te zamen eigenaren van de goederen onder den eersten koop omschreven.
B. Lambertus Martinus van Oorschot, landbouwer ….

Eerste koop

Ingezet door Evert Santegoeds voornoemd op driehonderd vijftig gulden ……………………………    f. 350,00
Van eene hoogere som afgeslagen en niet gemijnd door den inzetter,
verhoogd met tien hoogen vijftig gulden ………………………………………………………………………..        50,00
Te zamen uitmakend vierhonderd gulden ……………………………………………………………………   f. 400,00
Het jaar een duizend achthoderd tachtig den tweeden april des avonds ten acht uren
….
Eerste koop .
Opgevoerd tot vier honderd gulden …………………………………………………………………………….   f. 400,00
Lambertus Martinus van Oorschot, daglooner wonende te Schijndel
hoogt twee hoogen tien gulden …………………………………………………………………………………..        10,00
Evert Santegoeds, landbouwer wonende te Schijndel, hoogt een hoog vijf gulden ………………….          5,00
Een kaarsje ontstoken en uitgebrand zijnde op vierhonderd vijftien gulden ………………………..   f. 415,00
Zonder dat meer is gehoogd is deze koop voorlopig gebleven aan den laatsten verhoogenvoor gemelde som.

De verkoopers verklaren de goederen in koop toe te wijzen, daarvan ten behoeve van den kooper of verkrijger afstand te doen met al de regten die zij daarop hebben uitgeoefend of kunnen doen gelden, zonder eenige andere voorbehouding dan de hiervoor vermelde.
Geschiedende deze koop slechts voor twee derde gedeelte als zijnde de kooper daarin voor een derde geregtigd.
De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.
Waarvan Akte.
Verleden te schijndel ter herberge van Jan Hoogzaad in het Weibosch, ten dag, maand en jare voormeld des avonds ongeveer negen ure, in tegenwoordigheid van …. als getuigen.
Willemijn Verhagen, Evert Santegoeds, Johannes Beekmans en Martinus van Oorschot verklaard hebbende wegens ongeleerdheid hunnen naam niet te kunnen teekenen hebben de overige comparanten de getuigen en de notaris, na aan allen gedane voorlezing deze akte dezelve onmiddellijk onderteekend.

In 1890 overlijdt Everardus als 70-jarige en in 1902 overlijdt de weduwe Emmerens als 79-jarige.


13.f4   LEONARDUS  SANTEGOEDS

13.f4   LEONARDUS  SANTEGOEDS,  zoon van Jan Evert   12.c2

Geboren in St.Michielsgestel op 22 jan 1822, overleden aldaar op 6 apr 1984.
Gehuwd in St.Michielsgestel op 16 feb 1855 met Maria dochter van Jacobus Heesakkers, weduwe van Henrikus Kemps, geboren 29 apr 1814. Zij overlijdt 13 apr 1877.
Kind :
14.e1   Johannes,  geboren in St.Michielsgestel op 28 juli 1857, overleden aldaar op
11 okt 1857.

In mei 1851 verschijnen vier Santegoedsen bij de notaris in Sint-Michiels-Gestel (link) om een huis te verkopen. Zie de akte bij Hendrikus 13.f2.

Van Leonardus zijn verder alleen de gegevens van de burgerlijke stand bekend, huwelijk, geboorte en overlijden van een zoon en tenslotte het overlijden van de echtelieden.


13.f6   ELIZABETH  SANTEGOEDS

13.f6   ELIZABETH  SANTEGOEDS,  dochter van Jan Evert   12.c2

Geboren in St.Michielsgestel op 7 nov 1827, overleden ?????.
Kind :
14.c1   Geertruida, geboren in St.Michielsgestel op 5 sep 1852.

Dienstbode

In mei 1851 verschijnen vier Santegoedsen bij de notaris in Sint-Michiels-Gestel (link) om een huis te verkopen. Zie de akte bij Hendrikus 13.f2. Elisabeth hoort daar ook bij.

Van Elisabeth is verder alleen het feit bekend dat zij op 26 jarige leeftijd een buitenechtelijk kind heeft gekregen. In 1961 is zij naar Haarlem verhuisd. Verdere gegevens ontbreken, ook de overlijdensakte.


13.g2   ANNA-MARIA  SANTEVOETS

13.g2   ANNA-MARIA  SANTEVOETS,  dochter van Antonius Willem   12.h3

Geboren in Uden 16 okt 1822, overleden aldaar op 29 jul 1880.
Gehuwd aldaar op 29 jan 1842 met Hendricus van Berkel.
Hij overleed in Uden op  2 nov1857.
Kinderen geboren in Uden: Cornelia 14-02-1843, Johannes 19-12-1844 (+08-03-1845), Marianus 1846-03-05 (+1848-01-24), Antonetta 1847-03-23 (+1849-04-15), Maria
1849-04-15, Antonetta 1850-03-30 (+1850-05-08), Antonius 1851-05-10 (+1851-10-01) Marianus 1852-04-07 (+1852-04-30), Marianus 1853-05-16 (+1859-07-23), Berdina
1854-06-19 (+1854-11-17), Antonetta 1856-03-05 (+1856-08-14), Antonetta 1857-06-04 (+1858-06-15), Hendricus 1858-05-23

Huwelijk 2: op 16 jun 1866 in Uden met Antonius Cornelius Martijn, weduwnaar van Joanna Maria Janssen. Hij overlijdt op 23 nov 1870 in Uden, 49 jr oud.

Behalve de aktes van de Burgerlijke Stand zijn er geen gegevens bekend van Anna Maria.


13.g9   MARIA-ANNA  SANTEVOETS

13.g9   MARIA-ANNA  SANTEVOETS,  dochter van Antonius Willem   12.h3

Geboren in Uden 22 dec 1835, overleden aldaar op 21 aug 1856.

Geen verdere gegevens bekend dan bovenstaand aktes


13.h2   WILHELMUS  ZANTEVOETS

13.h2   WILHELMUS  ZANTEVOETS,  zoon van Hubert Willem   12.h2

Geboren in Uden op 31 okt 1824,overleden in Uden op 5 dec 1882.
Gehuwd in Uden op 31 aug 1861 met Petronella, dochter van Rudolphus van Berkel (geboren18 sep 1858). Zij overlijdt 10 jan 1894 in Uden.

Arbeider.

De vrouw van Wilhelmus heeft enkele belangrijke familieleden. In 1864 wordt er een akte geregistreerd (link)

…. compareerden:

 1. de weleerwaarde heer Josephus van Berkel, Rooms Catholijk priester en prior van het Orde der Dominicanen, wonende te Lier,
 2. Hendrikus Arts, schoenmaker wonende te Uden als onder de tegenwoordige met in volle gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met Theodora Maria van Berkel,
 3. Theodorus van Berkel, timmerman wonende te Boekel

Dewelke bij de tegenwoordige actie verklaarden verkocht te hebben en mitsdien onder vrijwaring als naar regten in vollen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Wilhelmus Sandevoets, arbeider alsmede te Uden woonachtig, hierbij tegenwoordig en in koop en overdragt aannemende:

Drie vierde gedeelte in twee huizen en erven met tuin en een perceel bouwland staande en gelegen te Uden groot te samen twee en twintig roeden zes en negentig ellen kadastraal bekend in sectie M nummers 76, 77, 78 en 682 waarna het overig één vierde gedeelte aan des koopers echtgenoote Petronella van Berkel is toebehoorende.

Genoemde goederen zijn den verkoopers aangekomen ab intestate uit de nalatenschap hunner ouders waarvan geen titels noch transcriptien bestaan of aan hen bekend zijn. Geschiedende de verkoop en koop op voorwaarden:

De kooper zal zijn gekochte in eigendom hebben ingevolge de bepalingen der wet en daarvan het gebruik genieten te rekenen van heden, mits ook van heden af aan daarvan de grond- en alle andere belastingen betalende.

De kooper is verplicht om des verkoopers stiefmoeder Johanna Maria van der Wijst gedurende haar levenvoor niet in het huis sectie M 77 te laten wonen mitsgaders haar de helft van de tuin sectie M 78 te moeten laten beteulen, edoch wanneer er onverhoopt geschil tusschen kooper en gezegde Johanna Maria van Wijst mogten ontstaan, zoodanig dat laatstgemelde het huis sectie M 77 mogt verlaten, zal de kooper verplicht zijn, wanneer hij dat huis zelf bewoont of aan anderen verhuurd, aan gezegde Johanna Maria van der Wijst uit te keeren, ingaande met Pinxten volgende op het tijdstip dat zij het huis verlaten heeft, jaarlijks een som van twintig gulden, zullende wanneer hij dat huis zelf niet bewoont of dat het aan anderen niet is verhuurd niet verplicht zijn die uikeering van twintig guldente betalen.

De kosten en regten waartoe dit contract aanleiding geeft zullen door den kooper moeten worden voldaan.

En is ten deze mede voor ons notarisen en de na te noemen getuigen gecompareerd:
Johanna Maria van der Wijst, oud eenenzeventig jaar, zonder beroep, almede te Uden woonachtig, die verklaarde de vrije bewoning van huis en beteuling an tuin of bij onerhoopt geschil de jaarlijksche uitkeering van twintig gulden te accepeteren.

En is den verkoop en koop geschied om en voor de som van vierhonderd gulden, welke som verkoopers verklaren van den kooper in kontante gulden te hebben ontvangen, waarvoor kwitantie.
Voor de uitvoering dezer verklaren partijen woonplaats te kiezen ten kantore van ons notaris, zijnde alle verschene personen aan ons notaris bekend.
Waarvan acte. Gedaan en verleden te Uden ten huize van den kooper op heden den een en dertigsten december achttienhonderd vierenzestig in tegenwoordigheid van …. die deze onmiddellijk na gedane voorlezing met parijen en met ons notaris hebben geteekend, verklarende Johanna Maria van Wijst niet te kunnen schrijven uit hoofde van ongeleerdheid.  

Handtekening W Zanevoets

Veertien dagen later zit Wilhelmus weer bijde notaris (link)

Voor mij …. compareerde: Wilhelmus Sandevoets, arbeider wonende te Uden, aan ons notaris bekend, dewelke bij de tegenwoordige acte verklaarde wel wettig en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van den weleerwaarden heer Josephus van berkel, Roomsch Catholijk priester en prior van het orde der Dominicanen, wonende te Lier, België, voor wien deze schuldbekentenis wordt geaccepteerd door Johannes Wilhelmus van Berkel, timmerman, wonende te uden, mede aan ons notaris bekend, hierbij tegenwoordig en deze schuldbekentenis als mondeling gelaste van den weleerwaarden heer crediteur accepterende:

Een capitale somme somme van drie honderd gulden Nederlandsch geld, spruitende deze schuld wegens eene geldleeningvan gelijke somme op heden ontvangen door den debiteur van den weleerwaarden heer crediteur zoo als hij bij deze bekent verklarende met die geldopneming volkomen tevreden te zijn, terwijl hij verklaard van gezegde som interessen te zullen betalen ad vijf procento per jaar, eerstmaal verschijnende hede over een jaar en welke interessen jaarlijks zullen moeten worden voldaan aan des heer crediteurs stiefmoederJohanna Maria van der Wijst, weduwe van Roelof van Berkel te Uden woonachtig en met de voldoening dier interessen te zullen blijven continueren tot de voldoening van gemelde hoofdsom welke hoofdsom aan zijde van den debiteur aflosbaar is heden over een jaar en aan zijde van den heer crediteur, indien de interessen promtelijk op den vervaldag worden voldaan, opeischbaar onmiddellijk na het overlijden van Johanna Maria van der Wijst, weduwe Roelof van Berkel en na dien tijd ter allen tijde, mits elkander drie maanden bevorens behoorlijke opzegging of waarschuwing doende, waarvan de kosten ten laste van den debiteur zullen komen.

Tot zekerheid en waarborg van het kapitaal en ter gergekde voldoening der interessen van hetzelve heeft de debiteur bij deze speciaal vebonden verhypothekend in erfpacht twee huizen en erven met tuin en een perceel bouwland staande en gelegen te uden, groot te zamen tweeëntwintig roeden zesennegentig ellen, kadastraal sectie M 76, 77 78 en 682.

Wijders is uitdrukkelijk bedongen:
Dat de ondermelde goederen, zonder toestemming van den heer rediteur niet zullen mogen worden verhuurd.
Dat, bij willige verkooping geen zuivering der onderzetting zal mogen plaats hebben.
Dat bij geregtelijke inbeslagneming het kapitaal met de verloopene interessen dadelijk opeischbaar zal zijn zonder voorafgaande waarschuwing.
Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldigde renten de heer crediteur onherroepelijk zal zijn gemagtigd de ondermelde goederen in het openbaar te doen verkoopen ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten en de kosten, en
Dat bij aldien de debiteur aan al het vorenstaande niet stiptelijk mogt voldoen, het kapitaal met de verloopene interessen dadelijk opeischbaar zal zijn, als zullende bij in gebreke zijn gesteld, door het enkel verloop van den bepaalden tijd of eene met den inhoud dezes strijdige handeling.

Ter executie dezer verklaart de debiteur domicilie te kiezen ten kantore van ons notaris.
Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Uden ten kantore van ons notaris op heden den dertienden januarij achttienhonderd vijfenzestig in tegenwoordigheid van …. als getuigen hiertoe verzocht, die deze onmiddellijk na gedane voorlezing met den debiteur, de acceptanten en notaris hebben onderteekend.

Een jaar later benoemt Wilhelm zijn vrouw Petronella tot universeel erfgenaam (link) en omgekeerd:

Voor mij … notaris is verschenen Wilhelmus Sandevoets, daglooner, wonende te Uden, die aan mij notaris in bijzijn der na te noemen getuigen zijnen uitersten wil zakelijk heeft opgegeven, welke daarop onmiddllijk door mij notaris is in geschrifte gebracht als volgt:

“Ik Wilhelmus Sandevoets verklaar tot mijne algheele erfgename van al wat ik bij mijn overlijden zal nalaten te benoemen mijne echtegenoote Petronella van Berkel, onder bepaling nochtans dat al wat zij bij haar overlijden onvervreemd of onverteerd van mijne na te latene goederen zal nalaten zal moeten komen en worden uitgekeerd aan diegenen, die bij mijn overlijden uit kracht der wet tot mijne erfgenamen geroepen zouden worden of aan derzelver wettige kinderen, reeds geboren of nog geboren zullen worden. Wijders is het mijn wil en begeerte dat voor het geval mijne echtgenoote na mijn overlijden mogt komen te hertrouwen, mijne na te laten goederen niet in die huwelijksgemeenschap zullen komen.”

Hierop heb ik notaris bovenstaande uitersten wil aan den erflater duidelijk voorgelezen en hem daarna gevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij stellig bevestigend heeft geantwoord, welke inschriftstelling, voorlezing afvraging en bevestiging heeft plaats gehad in bijzijn van na te noemen getuigen.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden te Uden ten woonhuize van den heer Otto van Dijk in de straat, op heden den eersten november achttienhonderd vijfenzestig in tegenwoordigheid van  …. die eve, als de testateur aan mij notaris bekend zijn. En hebben na gedane voorlezing de getuigen deze met mij notaris onderteekend en de testateur verklaarde niet te kunnen onderteekenen uit hoofde van ongeleerdheid.

(Marge:) goedgekeurd de doorhaling van een woord op den vijfendertigsten regel van boven dezer bladzijde en de inplaatstelling van december.

(Toevoeging:) De testateur is overleden te Uden den vijfden december achttienhonderd tweeëntachtig.

Hoewel Wilhelmus in januari nog een handtekening gezet heeft, verklaart hij nu niet meer te kunnen schrijven!

De akte voor Petronella luidt (link):

Voor mij … notaris is verschenen Petronella van Berkel, zonder beroep, echtgenoot van Wilhelmus Sandevoets, daglooner, wonende te Uden, die aan mij notaris in bijzijn der na te noemen getuigen haren uitersten wil zakelijk heeft opgegeven, welke daarop onmiddllijk door mij notaris is in geschrift gebracht als volgt:

“Ik Petronella van Berkel verklaar tot mijnen algheelen erfgenaam van al wat ik bij mijn overlijden zal nalaten te benoemen mijne echtegenoot Wilhelmus Sandevoetsl, onder bepaling nochtans dat al wat hij bij zijn overlijden onvervreemd of onverteerd van mijne na te latene goederen zal nalaten zal moeten komen en worden uitgekeerd aan diegenen, die bij mijn overlijden uit kracht der wet tot mijne erfgenamen geroepen zouden worden of aan derzelver wettige kinderen, reeds geboren of nog geboren zullende worden. Wijders is het mijn wil en begeerte dat voor het geval mijne echtgenoote na mijn overlijden mogt komen te hertrouwen, mijne na te laten goederen niet in die huwelijksgemeenschap zullen komen.”

Hierop heb ik notaris bovenstaande uitersten wil aan den erflater duidelijk voorgelezen en hem daarna gevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop hij stellig bevestigend heeft geantwoord, welke inschriftstelling, voorlezing afvraging en bevestiging heeft plaats gehad in bijzijn van na te noemen getuigen.

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden te Uden ten woonhuize van den heer Otto van Dijk in de straat, op heden den eersten november achttienhonderd vijfenzestig in tegenwoordigheid van  …. die even als de testatrice aan mij notaris bekend zijn. En hebben na gedane voorlezing de getuigen deze met mij notaris onderteekend en de testatrice verklaarde niet te kunnen onderteekenen uit hoofde van ongeleerdheid.

(Marge:) goedgekeurd de doorhaling van een woord op den vijfendertigsten regel van boven dezer bladzijde en de inplaatstelling van december.

De volgende akte betreft de overlijdensakte van Wilhelmus, 58 jaar oud in 1882 in Uden.

Petronella heeft nog 12 jaar voor de boeg en laat regelmatig van zich horen. Zij blijkt in Uden als winkelierster op te treden en verandert in 1884 haar testament door haar broer Joseph, priester en prior tot universeel erfgenaam te benoemen in plaats van haar overleden echtgenoot (link):

Voor mij … notaris is verschenen Petronella van Berkel, weduwe van Wilhelmus Santevoets, winkelierster wonende te Uden, mij notaris bekend,

Dewelke genegen zijnde bij testament te beschikken van haren wil dienaangaande reeds vooraf buiten de tegenwoordigheid der getuigen, aan mij notaris zakelijk opgave gedaan heeft, waarvan ik notaris het opstel heb gereed gemaakt en in geschrift doen brengen als volgt:

´Ik herroep alle vroegere voor mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
Ik verlang dat dat mijne begrafenis zal geschieden op dezelfde wijze als die heeft plaats gehad voor wijlen mijn echtegnoot Wilhelmus Santevoets.
Ik benoem tot eenige erfgenaam mijner geheele nalatenschap. niets daarvan uitgezonderd mijn broeder den weleerwaarden heer Josephus van Berkel, Roomsch Catholiek priester van de orde der Predikheren, wonende te Lier bij Antwerpen, onder verplichting om binnen een half jaar na mijn overlijden te doen lezen honderd missen tot rust mijner ziel.
Ingeval mijn genoemde broeder vóór mij mocht overleden zijn, als dan benoem ik tot eenige erfgenamen mijner geheele nalatenschap onder dezelfde verplichting:

 • voor de eene helft de kinderen van mijne zuster Theodora Maria van Berkel, geboren uit haar huwelijk met wijlen Hendrikus Arts
 • en voor de wederhelft de kinderen van wijlen mijn broeder Theodorus van Berkel, geboren uit zijn huwelijk met Johanna Corstens.

zullende in geval van vooroverlijden van een of meer hunner, de wettige kinderen of afkomelingen van de vóóroverledene optreden bij plaatsvervulling.”

Dit testament, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, nader voor de testatrice aan mij notaris in tegenwoordigheid van de na tenoemen getuigen zakelijk opgegeven zijnde, heb ik notaris hetzelve daarna in die tegenwoordigheid aan haar duidelijk voorgelezen en na die voorlezing heb ik notarisaan haar afgevraagd, of het voorgelezene hare uiterste wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord; welke afvraging en beantwoording almede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gevonden.

Waarvan Akte in minuut.
Verleden te Uden ten kantore van mij notaris op heden den elfden februari achttienhonderd vierentachtig in tegenwoordigheid van …. en mij notaris bekend. Onmiddellijk na algeheele voorlezing heeft de testatrice verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamtekenen, hebbende ik notaris met de getuigen deze minuut getekend.

Een jaar later in 1885 wordt er een schuldbekentenis geregistreerd (link):

Voor mij …. notaris, verscheen Petronella van Berkel, weduwe van Wilhelmus Santevoets, winkelierster wonende te Uden.

De comparante verklaarde wegens het verlijden dezer ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn eene som van twaallfhonderd gulden aan den weleerwaarden heer Joseph van Berkel, Roomsch Catholiek priester van de orde der Predikheeren, wonende te Lier bij Antwerpen.
Evengemelde som zal opgevorderd en afgelost kunnen worden ter allen tijde mits eene opzegging of waarschuwing hebbe plaats gehad van minstens drie maanden te voren.
Van der som zal door haar comparante worden betaald een interest gerekend tegen drie ten honderd in het jaar, welke interest die in gaat op heden jaarlijks op de verschijndag door haar zal worden voldaan, bij gebreke waarvan de hoofdsom dadelijk opeischbaar zak zijn, zonder eenige voorafgaande opzegging.

Waarvan Akte in minuut.
Verleden te Uden ten kantore van mij notaris op heden den zesentwintigsten juni achttienhonderd vijfentachtig in tegenwoordigheid van …. als getuigen en evenals de comparanten mij notaris bekend. Onmiddellijk na algeheele voorlezing heeft de comparante verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamtekenen, hebbende de getuigen met mij notaris deze minuut getekend.

Drie jaar later in 1888 verkoopt Petronella bouwland in Uden (link):

Voor mij …. notaris, verscheen Petronella van Berkel, weduwe van Wilhelmus Santevoets, winkelierster wonende te Uden.

De comparante verklaarde te hebben verkocht en mitsdien in vollen eigendom af te staan en over te dragen aan Leonardus de Wit, arbeider mede te Uden woonachtig, de welke alhier mede vertekenen, verklaarde te hebben gekocht en in koop aan te nemen:
Een perceel bouwland gelegen te Uden, kadastraal bekend sectie M nommer 1223, groot dertien aren veertig centiaren.
Partijen verklaren dat hen van omschreven perceel geene bewijzen van eigendom, titels van aankomst noch eenige overschrijving ten kantore der hypotheken zijn bekend.

Deze verkoop en koop heeft plaats gehad onder de navolgende bepalingen en bedingen:
Dat de verkoopster tot geene andere vrijwaring als tot die van uitwinning zal gehouden zijn.
Dat de kooper die het gekochte op heden in bezit en genot aanvaardt, alle daarvan verschuldigde belastingen voor zijne rekening neemt sedert den eersten januari eerstkomende.
En dat alle rechten en kosten op dezen verkoop en koop zoomede op de levering en het hypothecair verbond valende, door den kooper zullen worden gedragen.
Wijders is verkoop en koop geschied voor de som van honderd gulden, welke de kooper verklaart aan de verkoopster schuldig te blijven en ten opzichte waarvan door partijen is overeen gekomen, dat de kooper daarvan interesten zal betalen gerekend tegen vier ten honderd in het jaar, met de interest die in gaat op heden, jaarlijks op den verschijndag zal moeten worden voldaan tot aan de geheele betaling toe, zullende de koopsam niet eischbaar zijn binnen vier jaar na heden, doch daarna ter allen tijde mits daarvan minstens drie maanden te voren opzegging of waarscuwing gedaan worde.

Dat de schuldig gebleven som dadelijk opeischbaar zal zijn ingeval de kooper in gebreke blijft den interestop den bepaalden tijd te voldoen, wanneer hij in staat van failliesement of kennelijk onvermogen mocht worden verklaard, ingeval van boedelafstand of wanneer zijne roerende of onroerende goederen geheel of gedeeltelijk mochten worden in beslag genomen, alles zonder dat daartoe een bevel of akte van in gebreke stelling vereischt wordt.
Dat de batling van hoofdsom en interesten zal moeten geschieden aan handen en ten woonhuizen van de verkoopster, zonder eenige korting of schuldvergelijking en de kosten van opzegging, doorhaling en alle andere uit welken hoofde ook te maken, voor rekening van den kooper zullen komen.
Tot zekerheid en waarborg van de behoorlijke voldoening van de koopsom en interesten, verklaarde de kooper ten behoeve van de verkoopster hypothecair te verbinden het hiervoor omschreven door hem gekochte perceel, ten opzichte van welk hypothecair verband door de verkoopster wordt bedongen en door den kooper wordt toegestemd.

Dat de op het verbondene te stichten gebouwen, gedurende het verband ten genoegen van de verkoopster tegen brandgevaar zullen moeten blijven verzekerd en dat ingeval van brandschade, de arfmantiepenningen in de plaats der onderzetting zullen treden, behoudens het recht van de verkoopster op het overige van het onderpand.
Dat het verbondene buiten schriftelijke toestemmingvan de verkoopster niet zal mogen worden verhuurd of in gebruik afgestaan.
Dat bij willige verkooping van het verbondene geene hypotheekzuivering zal mogen plaats hebben.
En dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of interesten, de verkoopster onherroepelijk zal zijn gemachtigd het verbondene in het opnbaar te doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten en de kosten.

De comparant Leonardus de Wit verklaart op heden nog van genoemde Petronella van Berkel ter leen hebben ontvangen de som van vier honderd gulden en mits dien aan haar in het geheel, zoo uit hoofde van verschuldigde hoofdsom als wegens geleende gelden, schuldig te zijn een som van vijf honderd gulden.

Van evengemelde geleende som verklaart de comparant schuldnenaar, interesten te zullen betalen zooals hiervoor is overeengekomen en tot zekerheid daarvan en van de terugbetaling der geleende gelden hypothecair te verbinden het hierboven omschreven onroerend goed met de daarop te stichten gebouwen; zullende voor dat hypothecair verband teven alle hier voor gemaakte bedingen omtrent opeisching en onherroepelijke volmacht tot verkoop ingeval van wanbetaling van toepassing zijn.

Tot alle gevolgenwaartoe deze zal kunnen aanleiding geven, kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Uden ten woonhuize van de verkoopster op heden den tweeëntwintigsten maart achttienhonderd achtentachtig, in tegenwoordigheid van …. als getuigen en evenals de comparanten en mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing heeft de kooper met de getuigen en mij notaris geteekend, nadat de verkoopster verklaard niet te kunnen teekenen als de schrijfkunst niet verstaande.

Het lijkt er op dat dit gaat over een perceel in een winkelstraat. De koper wil daar kennelijk een zaak beginnen en kan behalve het perceel à f 100 ook nog f. 400 lenen voor het bouwen van een pand.

Inmiddels is haar broer Joseph van Berkel overleden, blijkt uit een nieuw testament in juni 1888 (link):

Voor mij …. notaris, verscheen Petronella van Berkel, weduwe van Wilhelmus Santevoets, zonder beroep, wonende te Uden in de Straat, mij notaris bekend

Dewelke genegen zijnde bij testament te beschikken van haren wel dienaangaande reeds vooraf buiten tegenwoordigheid der getuigen, aan mij notaris zakelijk opgave gedaan heeft, waarvan ik notaris het opstel heb gereed gemaakt en in geschrift doen brengen, als volgt:

“Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
Ik verlang dat de gelden verschuldigd door Leonardus de Wit en Martinus van Doorn te Uden, niet eerder zullen worden opgevorderd dan na verloop van zeven jaren na de dagteekening der akte waarbij die gelden door hen zijn schuldig beleden.
Ik legateer den tijdelijken pastoor der parochiekerk van Uden, een som van honderdvijftig gulden, om daarvoor te doen lezen zielmissen tot rust der zielen van mij, mijne ouders en mijn broeder den weleerwaarden heer Josephus van Berkel.

(N.B. haar man wordt hierbij niet genoemd! Typisch! (JBS))

Voorts legateer ik aan:

 1. Hermanus Maria – Antonia en Maria Arts, de laatste gehuwd met met Antoon Posterlast, kinderen van wijlen mijne zuster Theodora Maria van Berkelen ingeval van vooroverlijden van een of meer kunnen de kinderen of afkomelingenvan den vooroverledenen in des selfs plaats bij plaatsvervulling, eene som van vierhonderdvijftig gulden
 2. Adrianus Antonius – Maria Catharina – Hendricus – Petronella – Rudolph en Petronella Francisca van Berkel, kinderen van wijlen mijn broeder Theodorus van Berkel en ingeval van vooroverlijden van een of meer kunnen de kinderen of afkomelingen van den vooroverledene  in deszelfs plaats bij plaatsvervulling, eene som van vierhonderdvijftig gulden.
 3. Johanna van Erp, dochter van wijlen Maria Santevoets en in geval zij voor mij mocht zijn overleden hare kinderen of afkomelingen bij plaatsvervulling, eene som van een honderd gulden.

Deze legaten moeten worden uitgekeerd na verloop van de zeven jaren, zoals hiervoor is gemeld, als vóór welken tijd de schuldvordering niet mogen worden opgevorderd en voor het geval ik binnen dien tijd mocht overlijden.

De vruchten zullen alsdan worden genoten door de legatarissen in evenredigheid van de de hoegrootheie van humme legaten. Zullende de tijdelijke pastoorlegataris verplicht zijn voor die vruchten telkens te doen lezen zielsmissen tot de hier voor gemelde intentie.

Wanneer ik echter overlijd na verloop van dien tijd, als dan zullen de legaten moeten worden uitgekeerd binnen zes maanden na mijn overlijden.

Onder bezwaar van bovenvermelde legaten benoem ik eenige erfgenaam mijner geheele nalatenschap voornoemden Hermanus Maria Arts.

In geval mijne nalatenschap niet voldoende mocht zijn tot uitbetaling van al de hiervoor besproken legaten, verlang ik dat het legaat aan den tijdelijken pastoor der parochiekerk van Uden zal worden voldaan voor het geheel en al de overigen in evenredigheid van hunne hoegrootheid zullen worden verminderd.”

Dit testament alvorens de voorlezing daarvan is geschied, nader door de testatrice aan mij notaris in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen zakelijk opgegeven zijnde, heb ik notaris hetzelve daarna in tegenwoordigheid der getuigen aan haar duidelijk voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris aan haar afgevraagd of het voorgelezene haren uiterste wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord, welke afvraging en beantwoording alsmede in tegenwoordigheid der getuigenheeft plaats gehad.

Op de eerste bladzijde in de achtentwintigsten regel doorgehaald zeven letters.
Waarvan Akte.
Verleden te Uden ten woonhuize van de testatrice op heden den elfden juni achttienhonderd achtentachtig, in tegenwoordigheid van …. als getuigen, mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing heeft de testatrice verklaard niet te kunnen teekenen als de schrijfkunst niet verstaande. hebbende de getuigen met mij notaris deze minuut geteekend.

Vijf en een half jaar later, in 1894, overlijdt Petronella, 60 jaar oud. De memorie van successie luidt (link-110):

Memorie van successie der nalatenschap van Petronella van Berkel,
overleden te Uden den 10-januari 1894

De ondergteekende, Hermanus Maria Arts, slager wonende te Uden, ten effecte deze woonplaats kiezende ten kantore van den notaris H.C. van Breda te Uden, verklaart ter voldoening aan de wet op het recht van successie en van overgang,

Dat Petronella van Berkel, weduwe van Wilhelmus Santevoets te Uden hare laatste woonplaats, den 10 januari 1894 is overleden, na bij testament den 11 juni 1888 verleden voor genoemden notaris te hebben beschikt als volgt: “ik herroep alle door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. (etc. zie hierboven).

Dat de overledene tot hare erfgenamen volgens de wet naliet:

 1. De kinderen van wijlen haren broeder Theodorus van Berkel, zijnde Adrianus, Antonius, Maria Catharina, Hendrikus, Petronella, Rudolph en Petronella Francesca van Berkel te samen voor de helft,
 2. De kinderen van wijlen haren zuster Theodora Maria van Berkel, gehuwd met Henricus Arts, zijnde Hermanus Maria, Maria, Petronella, Antonia en Johannes Theodorus Arts te samen voor de wederhelft,

Dat tusschen de overledene enerzijds en de tijdelijk heer pastoor der parochiekerk van Uden en Johanna van Erp anderzijds geene bloedverwantschap heeft bestaan.

Dat de nalatenschap der overledene uit niets anders bestaat dan:

Actief

1. Roerende lichamelijke groderen, kleederen en lijfstoebehooren …………………………………….   f. 93,95
2. Contanten ………………………………………………………………………………………………………..       8,00
3. Eene obligatie ten laste van den Nicolai Spoorweg Rusland, uitgave 1867
groot £ 20 rentende 1 mei – 1 november 4 % ……………………………………………………….    237,60

4. Eene idem uitgave 1869 groot £ 20 rentende 1 mei – 1 november 4% ……………………….   237,60
Transport …………. 577,15
Loopende rente dezer effecten ………………………………………………………………………………. 3,735
5. Eene hypothecaire vordering ten laste van Martinus van Doorn, slager te Uden
groot per resto f. 200 rentende den 23 april 4 % ……………………………………………………..   200,00

Loopende rente dezer vordering ……………………………………………………………………………….     5,72
6. Eene hypothecaire vordering ten laste van Leonardus de Wit te Uden,
groot f. 500 rentende den 22 maart 4 % ………………………………………………………………..   500,00

Loopende rente dezer vordering ……………………………………………………………………………….   16,00
Totaal actief dertienhonderd te gulden zestig en een halven cent    1.302,605

Passief

 1. Eene vordering ten behoeve van P Schoppema, kleermaker van den
  1 september 1893 wegens ter leen genomen gelden op wettig bewijs
  berustende, groot ……………………………………………………………………………………………..    30,00
 2. Eene vordering ten behoeve van dr. van Dijk, arts te Uden, wegens in
  1893 gepresteerde geneeskundige diensten………………………………………………………………     2,50
 3. Nog is verschuldigd wegens in 1893 en 1894 tot het overlijden verrichte
  werkzaamheden op geleverde waren,
  a. Jansen-Zeegers, winkelier te Uden…………………………………………………….     4,90
  b. Francisca van der Heijden, winkelierster te Uden…………………………………   16,95
  c. Willem Hoevenaarsbrouwer te Uden………………………………………………….   17,00
  d. Hendrikus van Dijk, smid te Uden……………………………………………………    2,50
  e. Wilbertus Keijzers, schoenmaker te Uden…………………………………………….    5,80
  f. Hermanus Maria Arts, slager te Uden………………………………………………..    4,71
 4. De begrafeniskosten met inbegrip van kerkelijke diensten tot het
  eerste jaargetijde bedragen ……………………………………………………………………   81,77

Totaal het passief honderd zesenzestig guldendertien cent ………………………………………………..   166,13
Resteert de nalatenschap etlf honderd zesendertig gulden
zevenenveertig en een halven cent ………………………………………………………………………………   1136,475

Dat de overledene het levenslang recht van gebruik en bewoning bezat van het oostelijk gedeelte van een huis gelegen te Uden in Sectie M nummer 77, welk recht door haar zich was voorbehouden bij akte van transport den 23 april 1888 verleden voor notaris H.C. van Breda te Uden, zijnde thans de kooper bij die akte Martinus van Doorn, slager te Uden, tot den vollen eigendom van genoemd perceel gekomen.

Dat de overledene overigens geene goederen bezwaarde erfgename of in vruchtebruik bezat en er door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Uden 10 juli 1894

Volgens memorie, saldo …………………. f. 1136,475
af: te veel berekend ………………………..         1,20
Saldo…………………………………………. f. 1135,275

Krachtens testament krijgt pastoor te Uden praelegaat                      150,00
                                                                                          f.  985.275

De drie kinderen van de zuster Theodora Maria van Berkel samen f. 450,-
De zes kinderen van den broeder Theodorus van Berkel samen f. 450,-
Johanna van Erp                                                                  f. 100,-
                                                                                        f. 1000
Pondspondsgewijze te verdelen:

Alzoo verkrijgen
de kinderen Th M v. Berkel 985.275/1000 x f. 450 = f. 443,375
de kinderen Th v Berkel                      idem                 443,375
Johanna van Erp             985.275/1000 x f. 100             98,525
f.  985,275

Hierover moet erfbelasting betaald worden: de pastoor en Johanna 10% en de kinderen 6%. Daar boven op komen nog opcenten.


13.h3   ANNA-MARIA  ZANTEVOETS

13.h3   ANNA-MARIA  ZANTEVOETS,  dochter van Hubert Willem   12.h2

Geboren in Uden op 23 nov 1825, overleden aldaar 13 mrt 1878.
Gehuwd aldaar 22-10-1859 met Johannes van Erp. Hij overlijdt aldaar op 31 jan 1883
Kinderen: 1861-02-28 Ud Johannes (tweeling) (overleden 1861-03-25), 1861-02-28  Allegonda (tweeling) (overleden 1861-03-19), 1862-05-29 Ud Johanna, 1863-07-17 Ud Allegonda (overleden 1863-08-22 Ud), 1866-06-28 Ud Antonius (overleden 1874-04-15 Ud),1868-09-19 Ud Peter (overleden 1868-11-25 Ud)

Wat kinderen betreft zit het Anna Maria niet mee: Van de zes kinderen overlijden er vijf als baby of kind. Alleen Johanna wordt volwassen. Zij trouwt in mei 1888 en wordt een maand later opgenomen in het testament van tante Petronella, weduwe van oom Wilhelmus (13.h2) met een legaat van 100 gld. Haar ouders zijn dan al overleden. Zie akte bij oom Wilhelmus. Tante Petronella overlijdt in 1894 en op 11 juni blijkt dat zij f. 9,85 erfbelasting moet betalen (10%) plus f. 3, 745 opcenten, totaal f 13,275. Ze houdt van de f. 98,525 dan nog f. 85,25 over!

Bij het overlijden van Maria staat in de successieakte (link-348):

De ondergeteekende, burgemeester der gemeente Uden, verklaart, naar aanleiding van art. 13 der wet op het regt van successie en van overgang dat Maria Sandevoets, echtgenoot van Jphannes van Erp, overleden te Uden den 13 maart 1878 geene onroerende goederen heeft nagelaten en dat door haar overlijden geen vruchtgebruik, fideï commis of periodieke uitkering is vervallen of overgegaan, alles voor zooveel hem bekend is.
Uden, den 18 september 1878.
Den burgemeester voornoemd.

En bij Johannes van Erp in 1883 (link-126):

De ondergeteekende, Arnoldus van Lieshout, landbouwer te Uden, in hoedanigheid van voogd over de minderjarige Johanna van Erp, kiezende ter uitvoering dezer aangifte domicilie ten zijnen woonhuize te Uden op Loo,
verklaart
dat Johannes van Erp, weduwnaar van Anna Maria Santevoets en vader van bovengemelde minderjarige te Uden, zijne laatste woonplaats op de 31 januari 1883 ab intestate overleden is.
Dat zijne nalatenschap bestaat in de helft van de roerende goederen als: kist kast, stoelen, tafel, spiegel, klok, schilderijen, koper, tin, glas en aardewerk, aardappelen en verdere eetwaren, een en ander gewaardeerd op ……………………………………………………………  f. 52,10
Totaal actief ……………………………………………………………….  f. 52,10

Passief
de begrafeniskosten met inbegrip van de kerkelijke diensten
binnen een jaar na het overlijden, bedragende …………………….   24,00

Blijft zuiver actief ……………………………………………………….   f. 28,10

dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruhtgebruik bezat, dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging zijn overgegaan of vervallenen dat gemelde minderjarige de eenige erfgenaam is.
Gedaan te Uden den 28 juni 1883
A. van Lieshout


13.h6   HUBERTUS  ZANTEVOETS / SANDERFOOT

13.h6   HUBERTUS  ZANTEVOETS / SANDERFOOT,  zoon van Hubert Willem   12.h2

Geboren in Uden op 6 apr 1829,overleden in Freedom WI (USA) op 25 feb 1920.
Emigreert in 1859 met de boot “Plutarch” via Antwerpen naar Amerika.
Huwelijk: in 1862 met weduwe Hendrika Wienen (Wijnen) in de USA
Kinderen, geboren in Outagamie Co, Wisconsin, USA:
14.p1  Lamberdina, geb. 24 oct 1864 in Freedom.
14.p2  George , geb. 22 aug 1866 in Town of Grand Chute.
14.p3  Antonius Petrus, geb. 9 nov 1868 in Little Chute.
14.p4  Jacob Peter, geb. 23 Feb 1870 in Freedom.
14.p5  Peter, geb. 5 Feb 1874 in Freedom.

Bij zijn geboorte is zijn vader al overleden. Hubertus komt in de akten ook voor als Lambert of Albert. Waarschijnlijk was zijn roepnaam Bert en niemand weet na enige tijd nog wat zijn precieze doopnaam ook weer was.

Hij vertrekt op 30 maart 1859 uit Uden, ongeveer een half jaar na het overlijden van zijn moeder. Vanuit Antwerpen reist hij met de “Plutarch” naar de USA waar hij op 12 mei 1859 aankomt in New York Harbor. Hij wordt bij aankomst geregistreerd als

Lambertus Sandervets, 30 years old, male, farmer, from Germany, he travelled between decks.
En: can’t read, write, nor speak English.

Kortom, hij was een armoedzaaier, maar dat was ook de reden om te emigreren.

Hij kwam terecht in Stiles, Wisconsin, waar hij ging werken in de houtindustrie aldaar. Vervolgens verhuisde hij naar Little Chute, Wisconsin, mogelijk als gevolg van zijn huwelijk met Hendrica Wijnen (ook als Wienen geschreven) in 1862. Zij was net weduwe geworden van Jacobus Geurts waarmee zij op 17-10-1855 in Beugen en Rijkevoort gehuwd was. Aansluitend aan dit huwelijk was zij in 1855 geëmigreerd naar de USA.
Zij kregen aldaar in Freedom, Outagamie Co. Wisconsin, 4 kinderen:
1. John Geurts geb. 15 jun 1857,
2. Johanna Geurts geb. 24 sep 1858,
3. Petronella Geurts geb. 3 dec 1859 en
4. Alegonda Geurts geb. 19 oct 1862 (postuum).

Haar man Jacobus was echter op 27 feb 1862 aldaar overleden. Logisch dat zij als weduwe een man zocht en dat werd dus onze Bert, wat ver-engelst werd tot Albert.

De achternaam wordt afwisselend geschreven als Sandervoets en Sanderfoot. Uiteindelijk wordt Sanderfoot de gevestigde naam als een nieuwe familietak.

N.B. De gegevens over Sanderfoot in America zijn afkomstig van Thomas Sanderfoot, Jeffersontown, Kentucky, USA en Willem Keeris, emigratiedeskundige m.b.t. Uden en omstreken. Zie https://www.houdoebrabant.nl/nl/ of https://www.houdoebrabant.nl/en/

Tom Sanderfoot heeft de stamboom van Sanderfoot in de USA uitgezocht en is contactpersoon voor deze tak van de stamboom.
Zijn e-mailadres is levesque2018@iglou.com


13.j1   WILHELMINA  ZANDEVOETS

13.j1   WILHELMINA  ZANDEVOETS,  dochter van Martinus Willem   12.h4

Geboren in Uden op 1 nov 1826 ,  overleden op 1873-02-10 in ‘s-Hertogenbosch.
Huwelijk 1 in Uden op 1 mrt 1851 met Henricus van Exsouw geb. 7 juli 1824 in Uden, overleden in Uden op 6 dec 1854.
Kinderen: Uden 4 feb 1851 Petronella, buitenechtelijk, gewettigd in bovenstaand huwelijk. (+Uden 10 nov 1851), Uden 23 juni 1853 Adrianus.

Huwelijk 2 in Uden op 15 juni 1861 met Johannes van Nuland. Na het overlijden van Wilhelmina hertrouwt Johannes met Johanna Nicolasina Meijnders. Hij overlijdt op 31 jan 1894 in ‘s-Hertogenbosch.

Zowel Wilhelmina als de eerste echtgenoot zijn de schrijfkunst meester: (zie trouwakte):

Bij het tweede huwelijk in 1861 zet ze echter geen handtekening en staat in de akte:

…. verklaren de contractanten niet te hebben leeren schrijven.

Wilhelmina overlijdt tamelijk jong: 45 jaar.  Haar man hertrouwt met Johannes Nicolasina Meijnders en overlijdt in 1894 in ’s-Hertogenbosch.


13.k1   GOVERDINA  SANTEGOETS

13.k1   GOVERDINA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Adriaen   12.e4

Geboren in Boxtel op 10 feb 1826, overleden aldaar op 23 mei 1859.

Geen verdere gegevens bekend.


13.k2   THEODORUS  SANTEGOETS

13.k2   THEODORUS  SANTEGOETS,  zoon van Jan Adriaen   12.e4

Geboren in Boxtel op 1 feb 1828, overleden aldaar op 27 aug 1851.

Geen verdere gegevens bekend.


13.k4   ADRIANA  SANTEGOETS

13.k4   ADRIANA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Adriaen   12.e4

Geboren in Boxtel op 3 okt 1832 ,  overleden in St. Oedenrode op 21 dec 1896.
Gehuwd in Boxtel op 19 feb 1859 met Johannes de Beer 29 jr , dienstknecht. Hij overlijdt in St. Oedenrode op 17 oct 1900, 70 jaar oud.
Kinderen, geboren in Boxtel: 1859-08-15 Adrianus, 1862-01-03 Johannes, 1865-02-24 Theodorus, 1868-01-30 doodgeboren zoon, 1869-03-04 Marinus (+1870-02-20),
1871-01-26 Marinus (+1871-03-27), 1873-03-28 Cornelus

Na het huwelijk en de geboorte van de kinderen worden Adriana en Johannes de Beer genoemd in 1879 bij de notaris in St.-Michielsgestel (link):

Voor …. is verschenen

 1. Johannes de Beer, landbouwer wonende te Boxtel als in algeheele gemeenschap van goederen volgens de thans werkende wetgevinggehuwd met Adriana Santegoeds,
 2. Maria Santegoeds en
 3. Johanna Maria Santegoeds, beiden dagloonster wonende te Boxtel

Die bekend hebben zoals zij bekend hebben bij deze solidair wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de heer Henri van den Meerendonk, manufacturier wonende te Boxtel voor wie ten deze is mede verschenen de heer Coenraad Dionisius Albertus Reijnders, candidaat notaris wonende te Sit Michiels Gestel volgens zijn verklaring daartoe mondeling gemachtigd en alzoo aannemende de som van tweehonderdenvijftiggulden wegens geldleening van gelijke som door den schuldeischer op heden aan hen eerstgenoemde comparanten in gereed geld gedaan.

Van welke som van tweehonderdvijftig gulden de comparanten schuldenaren beloven en zich solidair verbinden aan den schuldeischer te betalen renten tegen vijf ten honderd in het jaar en wel voor de eerste reis heden over een jaar en zoo vervolgens jaarlijks tot aan de geheele daadwerkelijke teruggaaf en aflossing van de hoofdsom, terwijl de aflossing dier hoofdsom te allen tijde door de schuldeischer zal kunnen gevorderd worden en door de schuldenaren zal mogen geschieden mits elkander doende eene voorafgaande op of aanzegging van minstens drie maanden bevorens.

Tot waarborg der teruggaaf van de hoofdsom van tweehonderdenvijftig gulden en de betaling der interessen verklaren de comparanten schuldenaren te bezwaren en te zetten de volgende aan hen in vrijen en onbezwaarden eigendom toebehorende onroerende goederen als: een huis, erf en opgaande boomen staande en liggende te Boxtel kadastraal bekend sectie F nummers 1942 en 1614 te zamen groor veertig are tachtig centiare.

En zijn wijders partijen overeengekomen als volgt:

 1. Dat de schuldenaren de bezwaarde goederenin behoorlijken staat zullen moeten onderhouden, deselver niet in in waarde zullen mogen verminderen noch deselver zonder schriftelijke toestemming der schuldeischers zullen mogen verhuren of op welke wijze ook aan derden in gebruik afstaan en in geen geval vooruitbetaling van huur of gebruikspenningen zal mogen bedingen of genieten.
 2. Dat de verbondene gebouwen gedurende het bestaan dezer schuld behoorlijk tegen de gevaren van brand moen zijn en blijven verzekerd, dat in geval van schade aan dezelver overgekomen de assurantiepenningen tot het beloofder inschuld en der verschuldigderenten in de plaats van de onderzetting zullen treden dat de schuldenaren om door schuldeischer eventueel het effect van dit beding te doen genieten aan dezelver telkend op eerste vordering zullen overleggen den polis van verzekering en de quitqntie der jaarlijksche voldoende bijdrage.
 3. Dat bij willige verkooping van de verbondene goederen geene zuivering van hijpothecaire lasten zal kunnen gevorderd worden.
 4. Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldige renten de schuldeischer onherroepelijk zal zijn gemagtigd de verbonden goederen in het opnbaar te doen verkopen ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten en de kosten,
 5. Dat het kapitaal terstond zal opeischbaar zijn door derden in geval van inbeslagneming der verbondene goederen door derden en zoodra de schuldenaren nalatig zijn den de nakoming van een of meer der verplichtingen hunnerzijds uit deze verbintenis voortvloeiende zoodat de schuldenaren zullen in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn zonder dat derwege inmarastelling vereischt wordt.
 6. Dat alle kosten inbegrepen die van vordering en beteekeningen waartoe deze geldleening zoude mogen leiden door de schuldenaren zullen worden gedragen en door hen alle betalingen ter onderwerpelijke zake zullen worden gedaan aan hande en ten woonhuize des schuldeischers

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel ten kantore van mij notaris op heden den negenden januarij achttienhonderd negenenzeventig in tegenwoordigheid van …. als getuigen die deze onidde;;ijk na gedane voorlezing met mij notaris hebben onderteekend, terwijl de comparanten Johannes de Beer, Maria Santegoeds en Johanna Maria Santegoeds verklaarden wegens ongeleerdheid hunnen naam niet te kunnen schrijven of teekenen.

Dezelfde akte is ook opgenomen in een ander notarisboek (link).

Hierna moet volgens deze akte een hypothecaire lening worden afgesloten (link)

Hypothecaire inschrijving

Wordt verzocht door den heer Henri van Meerendonk, manufacturier wonende in Boxtel, schuldeischer, hierna domicilie kiezende te zijnen woonhuize,

Ten last van:

 1. Johannes de Beer, landbouwer wonende te Boxtel als in algeheele gemeenschap van goederen volgens de thans werkende wetgevinggehuwd met Adriana Santegoeds,
 2. Maria Santegoeds en
 3. Johanna Maria Santegoeds, beiden dagloonster wonende te Boxtel

Solidaire schuldenaren krachtens acte van schuldbekentenis wegens geleend geld, verleden voor …. , notaris, gevestigd te Sint Michiels gestelden negenden januari achttienhonderd negenenzeventig. Ter verzeekering eenen te allen tijden drie maanden na waarschuwing opeischbare hoofdsom van tweehonderdvijftig gulden, interest voortbrengende ad vijf ten honderd jaarlijks …………………………………………………………    f.  250

Op de volgende aan den schuldenaren toebehoorende onroerende goederen als: huis, erf en opgaande boomen, staande en liggende te Boxtel kadastraal bekend sectie F nummers 1942 en 1614 te zamen groot veertig are tachtig centiare.

Al welke goederen bij voormelde acte zijn verbonden bij welke acte is bedongen:

 1. Dat de schuldenaren de verbonden goederenzonder schriftelijke toestemming des schuldeieschers niet zullen mogen verhuren en in geen geval vooruitbetaling aan huur of gebruikspenningen zullen mogen bedingen of genieten.
 2. Dat bij willige verkooping der verbondene goederen geene zuivering van hijpothecaire lasten zal kunnen gevorderd worden.
 3. Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldige renten de schuldeischer onherroepelijk zal zijn gemagtigd de verbonden goederen in het opnbaar te doen verkopen ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofdsom als de renten ende kosten.
 4. Dat het kapitaal terstond zal opeischbaar zijn door derden in geval van inbeslagneming der verbondene goederen door derden en zoodra de schuldenaren nalatig zijn in den nakoming van een of meer der verplichtingen hunnerzijds uit de verbintenis van aangehaalde acte voortvloeiende.

Namens de schuldeischer”

Voor mij, … notaris te Boxtel is verschenen Henri van Meerendonk, manufacturier wonende in Bokstel, die na voorlezing gehad te hebben van het voorschrevene, de daarvermelde goederen te verklaarden te verhogen met zes slagen. De komparant is mij notaris bekend.

Waarvan gedaan zegge. Akte gedaan en verleden te Bokstel ten kantore van mij notaris heden den eersten augustus achttienhonderd drie en tachtig in tegenwoordigheid van …. candidaat notaris  en getuigen. Onmiddellijk na voorlezing heeft de komparant en dezelve getuige deze met mij notaris geteekend.

Twee dagen later verklaart een candidaatnotaris in Sit Michiels Gestel dat hij optreedt namens bovengenoemd drietal  en dan wordt het onroered goed dat zojuist als onderpand van een lening geregistreerd is openbaar verkocht (link):

Heden den elfden november achttienhonderd negen en zeventig… in hoedanigheid van mondelinge lasthebber van

 1. Johannes de Beer, landbouwer wonende te Boxtel als in algeheele gemeenschap van goederen volgens de thans werkende wetgevinggehuwd met Adriana Santegoeds,
 2. Maria Santegoeds en
 3. Johanna Maria Santegoeds, beiden dagloonster wonende te Boxtel

Word door mij, … notaris ten herberge van de weduwe Buddemeijer te Boxtel in het Rozemarijnstraatje in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen overgegaan tot de openbare verkooping der hierna omschrijven onroerende goederen, om heden over veertien dagen den op dinsdag den vijfen twintigsten dezer maandten dezen huize finaal verkocht te worden en zulks onder de volgende bedingen, lasten en voorwaarden:

 1. De kooper zal de goederen aanvaarden als dezelve zicht ten dag der toewijzing zullen bevinden, met al de daaraan verbonden rechten, lasten en verplichtingen en tot der uitgestrekheid als deselver aan de verkoopers toebehooren: alzoo zal onder of overmaat geene verminderng of vermeerding van koopprijs geven; zoo ook worden de goederenvan af de toewijzing geheel voor rekening des kopers gestelld.
 2. De grond en alle andere belastingen van de verkochte goederenzullen vanaf den eerste januarijaanstaande ten laste des koopers zijn.
 3. De verkooping geschiedt op de gewone wijze bij opbod, afslag het stellen van slagen en finaal bij het uitbranden van waslicht; iedere slag bedraagt vij gulden tot verhooging der koopprijs en een gulden voor den ontslagene, de hoogste inzetter bij de provisionele verkooping zal een half procent der inzetsom van den kooper voor trekgeld genieten; alles in geval van toewijzing, waaromtrent binnen een half uur na de laatste kaarsuitbranding zal worden beslist.
 4. De betalng zonder compensatie zal moeten plaats hebben: van den koopprijs op den vijfentwinigsten februari eerstkomende en van de wellelijke kosten dezer verkooping binnen drie dagen na toewijzing ten handen van mij notaris in handen van tot de ontvangst daarvan bevoegde, bij gebreke waarvan de kooper zal gehouden zijn daarvan boven vanaf dien tijd intrest van het verschuldigde te voldoen tegen vijf ten honderd boven en behalve vergoeding van kosten en schaden.
 5. Alle geschillen aangaande deze verkooping blijven geheel ter beslissing der verkoopers.

Aanwijzing der goederen

De huizinge, bestaande uit twee woningen met stallingentuin, bouw- en grasland, gelegen in Boxtel ter plaatse Koevert, kadastraal bekend sectie F nummers 1614 en 1942, ter rootte van veertig aren tachtig centiaren. Te aanvaardden: de gebouwen in af te Pinxteren en het overige te half maart, beide in het aanstaande jaar achttienhonderd tachtig, tot dien tijd in huur bij Antonie van Rooij, de huur of gebruikspenningen blijven tot zoolang ten behoeve der verkoopers voorbehouden en wordt opzegging van huur vereischt, dan zal de kooper zulks zowel als de verdere ten uitvoerlegging, voor zijne rekening behooren te bewerkstelligen.

Partijen verklaren, dat van de voorscheven onroerende geoderen geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan of aan haar bekend zijn en dat voor zooveel haar is bekend, daarvan ook geene overschrijving heeft plaats gehad.

Na voorlezing van het voorschrevene is men tot de verkooping overgegaan als volgt

De voorschreven goederen zijn alsnu ingezet op zes zeshonderdvijf gulden door Willem Kruissen, landbouwer wonende te Boxtel, bij afslag gedaald zes honderd vijftig gulden, daarvoor gemijnd door Maria Santegoeds voornoemd de inzetster stelt acht slagen.

De verschenen persoonen zijn mij notaris bekend.

Aldus gedaan ten dage en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van … als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft Maria Santegoeds verklaard deze wegens onbedrevenheid in de schrijfkunst niet te kunnen onderteekenen en hebben de overige comparanten de getuigen deze met mij notaris onderteekend.

Vervolg (link) veertien dagen later:

Heden den vijfen twintigsten november achttienhonderd negenenzeventig, des avonds om zeven uur ten verzoeke en in tegenwoordigheid van dezelfde belanghebbenden als in het hoofd van bovenstaand proces-verbaal van provisionele verkooping zijn genoemd.

Wordt door mij, … notaris, ter herberge van de weduwe Buddenmeijer in het Rozemarijnstraatje te Boxtel in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, in gevolge en na gegeven voorlezing der bepalingen bij de voorenstaande vacatie gemaakt, de daarbij gedane veiling voortgezet en tot de finale toewijzing overgegaan als volgt”

Speciale Conditie

Door de vekoopers wordt alsnog, als eene voorwaardewaar op deze verkooping plaats heeft, bepaald dat de kooper voor zijne rekening zal moeten overnemen en in mindering der koopsom zal kunnen doen strekken, de op de bovengeschreven goederen rustende hijpothecaire schuld, groot in hoffdsom tweehonderdvijftig gulden, ten laste der gezamenlijke verkoopers en ten behoeve van Henri van de Meerendonk, manufacturier wonende te Boxtel; welke schuld is aangegaan bij acte verleden voor mij notaris den engenden januari achttienhonderd negenenzeventig en ingeschreven den elfden dierzelfde maand in deel 1 nummer 74.

Tevens wordt door de verkoopers, als eene aanvulling van het in het hiervoor staande proces-verbaal van provisionele verooping omtrent de aankomst der goederen aangemerkt dat zij dezelfvehebben verkregen door erfopvolging bij versterf hunner ouders: Johannes Santegoeds en Cornelia van Thuijl, beiden overleden te Boxtel.

Alsnu tot de finale verkooping overgaande, verscheen Maria Santegoeds, dagloonster wonende te Boxtel, die verklaarde de in veiling gebrachte onroerende goederen te verhoogen met zes slagen.

En waskaarsje ontstoken en uitgebrand zijnde, zonder dat onder dat branden meer voor de goederen is geboden, zoo verklaarden de verkoopers dezelven, onder de aangehaalde bepalingen en voorwaarden, los te laten, af te staan en over te dragen, aan Maria Santegoeds voornoemdvoor de som van zevenhonderd gulden zegge ………………………………………………………………………………………………………….. f.  720.

Die verklaarde dezen koop gedaan te hebben zoo voor zich zelve, als op mondelinge volmacht, voor rekening en ten behoeve van hare zuster Johanna Maria Santegoeds, dagloonster wonende te Boxtel, welke beide koopsters, alhier tegenwoordig, verklaarden te zamen voor twee derde gedeelten mede eigenaren te zijn van het door haar gekochte en dus voor die delen in te roepen, de bepalingen der wet, omtrent registratie en overschrijvingsrechten, terwijl zij het hun toegewezene in koop aannemen.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.
Aldus gedaan op dato en ter plaatse als voor, in tegenwoordigheid van …. als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing , hebben de comparanten verklaard deze acte vanwege ongeleerdheid in de schrijfkunst niet te kunnen onderteekenen en hebben de getuigen dezelve met mij notaris geteekend.

Kennelijk is er met bovenstaande lening, onderpand en aankoop iets misgegaan, want 3 jaar later wordt e.e.a. nogmaals te koop gezet maar nu op verzoek van de schuldeischer (link)

…  Henri van den Meerendonk, manufacturier wonende te Bokstel, handelende krachtens de onherroepelijke volmagt aan hem verleend door

 1. Johannes de Beer, landbouwer
 2. Maria Santegoeds,
 3. Johanna Maria Santegoeds,

de beide laatsgenoemden dagloonsters en allen wonende te Bokstel, bij akte van schuldbekentenis den negenden januarij achttienhonderd negenenzeventig, verleden ten overstaan van notaris …. van welke akte een afschrift aan deze is vastgehecht.

En ten gevolge der aan genoemde Johannes de Beer, Maria en Johanna Maria Santegoeds gedane sommatien en aanzeggingenblijkens exploit aan …. deurwaarder bij het geregtshof van en wonende te ’s-Hertogenbosch in dato twintig juli achttienhonderd drie en tachtig, en nog ten gevolge der gedane zondagsche publicatien en verdere bekendmakingen.

Hebben wij … notaris … in tegenwoordigheid alnog van na te noemen getuigen zitting gehouden ten einde over te gaan tot den openbaren verkoop van: een huis bevattende twee woningen, gemerkt wijk C numeros 179 en 180 benevens erf en perceel moestuin, bouw en weiland, aan elkander gelegen te Bokstel onder Lennisheuvel, kadastraal bekend sectie F numeros 1942 en 2375 ter gezamenlijke grootte van zevenendertig aren, vijftig centiaren.

Welke onroerende goederen genoemde Maria en Johanna Maria Santegoeds zijn aangekomen bij proces verbaal van openbare verkoop, gehouden ten overstaan van den te Sint Michiels Gestel geresideerd hebbende notaris van Dijk, den vijfentwintigsten november achttienhonderd negenenzeventig, overgeschreven ten kantore der hypotheken te
’s-Hertogenbosch den twintigsten december van hetzelfde jaar in deel 878 numero 43.

Zullende deze verkooping plaats hebben onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel Een.

Gemelde onroerende goederen worden verkocht om te worden aanvaard en te zijn , ten laste en ongevalle des koopers, in den staat waarin dezelfde zich ten dage der toewijzing zullen bevinden, met al hetgeen daar van wege de eigenaren, tot een blijvend gebruik aard en nagelvast is , zonder daarvan iets uit te zonderen of voor te behouden, dan als eigendom der weduwe van den Brand in het stalletje, deschaarboomen en de stijlen die er onder staan, benevens het hout dat er op ligt, in de woning van deze het onderhoud in de bedsteden en buiten het privaat en als eigendom van der Heyden het stalletje en het hout op de schelft, een en ander om te ruimen voor de ingebruiktreding. Deze verkooping geschiedt wijders zonder aan de juiste aanwijzing of omschrijving of tot ttnige andere vrijwaring, dan alleen tot die wegens uitwinning gehouden te zijn en eindelijk zonder dat eenig verschil in de uitgedrukte en werkelijke maat gronden tot reclame betrekkelijk den koopprijs kan doen ontslaan, zullende de kooper den eigendom verkrijgen bij de levering of opdragt, die naar het voorschrift der wet zal plaats hebben.

Artikel Twee.

De kooper zal het gekochte in gebruik kunnen aanvaarden: de landerijen te half maart en de gebouwen te Pinxteren, beide in achttienhonderd vijfentachtig als zijnde tot zoolang verhuurd, te weten:
De woning gemerkt C179 met een gedeelte van het land, aan de weduwe van den Brand voor vijfentwintig gulden per jaar.
De woning gemerkt C180 met het resterende van het land aan Johannes van der Heyden voor zevenentwintig gulden per jaar.
Deze huren vervallen de vijftien mei, augustus, november en february, kan de kooper ten zijnen bate en perikele invorderen, eerstmaal vijftien augustus dezes jaars, wordende hij gerekend de huurovereenkomst wel te kennen en overigens van den dag der toewijzing gesteld in alle regten en verplichtingen der verkoopers als verhuurders.
De kooper zal de grond, plaatselijke en andere belasting of opbrengsten van het verkochte verschuldigd zijnde of te worden moeten betalen te rekenen van af den dag der toewijzingen van hetzelfde tijdstip af moeten dragen en onderhouden alle stegen, wegen, rivieren en waterleidingen, laten wegen allen die daartoe van ouds regt hebben en in het algemeenmoeten gedoogen, alle zoo zigtbare als onzigtbare erfdienstbaarheden, waarmede zijn gekochte bezwaard is, alle welke erfdienstbaarheden de kooper gerekend wordt wel te kennen.

Artikel Drie.

De verkooping geschiedt bij opbieding en inzetting, in Nederlandsche guldens, zullende de hoogste inzetter, boven het regt van voormijnen een trekgeld genieten van een half ten honderdzijner inzetsom.
Onmiddellijk na de inzet zal het te verkoopene van eene hoogere som worden afgehangen, om te kunnen worden afgemijnd en vervolgens door de  mijner of niet gemijnd wordende door den hoogsten inzetter moeten worden beslagen, doende iedere slag zes gulden, waarvan er vijf zullen strekken tot vermeerdering van de koopprijs en een gulden voor hem die ontslagen wordt.
De kooper zal de slaggelden aan den ontslagenen en de trekgelden aan den hoogste inzetter, tersond bij de finale toewijzing moeten voldoen.
Het zal aan een ieder vrijstaan meer te hoogen of te slaan tot en met de finale verkooping, die zal plaats hebben op dinsdag den veertienden augustus dezes jaars, te dezer uur en plaats, bij ongestoorde uitbranding van drie waslichtjes.
De uitbranding van het laatste waslicht zal echter geensins de aankoop beslissen, die alleen zal stand grijpen, door de verklaring van de verkooper, dat hij het geveilde toewijst, waaromtrent hij zich zal declareren, binnen twee uren na de finale toewijzing, zullende de inzetter, mijner, slagers of ontslagers van het niet toegewezene, noch trek, noch slaggelden kunnen vorderen.

Artikel Vier.

De hoogingen waarvan in het vorig artikel sprake zullen intusschen tot des namiddags twee ure voor de finaleverkooping, ten kantore van nagenoemdennotaris kunnen geschieden. De kosten der daarvan op te makenakte, komen voor rekeningvan hem die daarvan gebruik te maken.

Artikel Vijf.

De kooper zal niettegenstaande elke stoornis de kooppenningen moeten betalen, binnen zes weken na de toewijzing, vrij in handen van voornoemden Henri van de Meerendonk of diens gemagtigde, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, zonder eenige korting, verrekening of vergelijking. Tot waarborg daarvan, houdt de verkoper zich voor het regt van onderzetting of hijpotheek op het verkochte en de bevoegdheid om ten koste des koopers daarvan inschrijving te doen plaats hebben in de openbare registers met aantekening van de beperking, dat zoolang de hijpotheek zal stand houden, het verkochte niet zal kunnen worden verhuurd of in waarde verminderd zonder schriftelijke toestemming des verkoopers.

Artikel Zes.

De kooper zal zonder korting aan de kooppenningen, binnen acht dagen na de toewijzing, vrij aan handen en ten kantore als voor moeten voldoen, de door den verkooper te voldoene kosten, op de verkoop vallende, zulks overeenkomstig de wet van den eenendertigsten maart achttienhonderd zevenenveertig, Staatsblad numero twaalf, zijnde hieronder niet begrepen, de kosten, door het stellen van borgen veroorzaakt, die de kooper op gezegd tijdstip, bovendien zal moeten betalen, indien die borgtogt gevorderd wordt.

Artikel Zeven.

De kooper het door hem verschuldigde niet prompt op de aangegeven tijdstippen betalen wordt daarvan de wettelijke interessen verschuldigd, terwijlhet niet noodig zal zijn, den kooper in mora te stellen, als zullende hij door het enkel verloop van den bepaalden tijd in gebreke zijn.

Artikel Acht.

De inzetter, mijnder, slagers of ontslagers zullen verplicht zijn zulks door den verkooper mogt worden gevorderd te stellen, één of twee gegoede en welvermogende borgen, die onbepaald onder afstand van het voorrecht van uitwinning en schuldsplitsing hofdelijk met den inzetter, mijnder, slagers of ontslagers zullen verbonden zijn, voor betalingen van koopprijs en ongelden, zoomede voor de verdere geheele naleving dezer voorwaarden.

Artikel Negen.

Ingeval de inzetter, mijnder, slagers of ontslagers, aan de borgstelling bij het vorig artikel bepaald, niet dadelijk voldoet, ingeval de kooper of zijne borgen, de voorwaarden waaronder dezen verkoop plaats heeft niet in allen deele zouden nakomen, staat het den vrkooper vrij, in het eerste geval dadelijk, zonder eenige in gebreke stelling en in het laatste geval na eenvoudige in morastelling, het door den gebrekigen kooper gekochte andermaal bij openbare veiling te verkoopen. Bij zoodanige herveiling is het meerder geldende ten behoeve van den verkooper en kan het minder geldende met al dekosten, schaden en interestenop den gebrekigen kooper en zijn borgenworden verhaald.

Artikel Tien.

Wanneer twee of meer personen koopers zouden worden van voorschreven goederen, zal ieder hunner hoofdelijk aansprakelijk zijn, voor de betaling van koopprijs en ongelden, zomede voor de verdere geheele naleving derzer voorwaarden.

Artikel Elf.

Dadelijk althans binnen een uur na de toewijzing zal de kooper moeten verklaren voor wien hij gekocht heeft en verplicht wezen, om voor hem voor wie hij heeft gehandeld heeft en met wie hij zich als hoofdelijke schuldenaar gerekend wordt te verbinden, deze akte methare voorwaarden te accepteren en te onderteekenen.

Artikel Twaalf.

De kooper en zijne borgenworden geacht domicilie te hebben gekozen, ten herberge alwaar deze verkooping geschiedt terwijl de verkooper domicile kiest ten kantore van den van den ondergeteekenden notaris.

Na voorlezing is voorschreven goed ten hoogste ingezet, door Henri van den Meerendonk voornoemd, op de som van drie honderd gulden, afgehangen van een hoogere som en gedaald op driehonderd twintig gulden, is daarvoor gemijnd bij den inzetter, die daarop slaat tien slagen.

De komparanten zijn mij notaris bekend.
In deze akte is op de tweede bladzijde in den eenentwintigsten regel achter het woord privaat bijgevoegd “en als eigendom van Van der Heyden het stalletjeen het hout op de schelft”, alzoo vijftien woorden, en op diezelfde bladzijde in den derden regel van onder, doorgehaald drie woorden, op de derde bladzijde is doorgehaald in den eersten regel drie woorden en in den veertienden regel vijf woorden en bijgevoegd op diezelfde bladzijde in den vijftienden regel vóór het woord af, “en van hetzelfde tijdstip” alzoo vier woorden.

Na aldus tot des avonds half zeven te zijn bezig geweest hebben wij dit proces verbaal gesloten op dato en ter plaatse voormeld, in tegenwoordigheid van …  als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing heeft de komparant, de kantonregter en dezelve getuigen deze met mij notaris geteekend.

Vervolg (link): het afschrift van de akte uit 1879 is hier weergegeven alsmede het afschrift van de hypothecaire inschrijving (link). Tenslotte volgt de finale verkoping (link):

In het jaar achttienhonderd drieëntachtig, den veertienden augustus des namiddags om vijf uur, ten herberge van Marinus van den Meerendonk in de Zwaan te Bokstel, in tegenwoordigheid van … advocaat en plaatsvervangend kantonregter in het kanton ’s-Hertogenbosch , wonende te ’s-Hertogenbosch, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Henri van den Meerendonk, manufacturier wonende te Bokstel, in zijne hoedanigheid, als is omschreven in vorenstaand proces verbaal van provisionele verkoping,

Hebben wij … notaris … in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen zitting gehouden tot den ontvanst der verhoogingen, om over te gaan tot de finale verkooping van voorschreven goederen, welke inmiddels zijn verhoogd geworden met zes slagen.

Na voorlezing zijn gecompareerd en verklaarden te verhoogen, Jan Maas Theodoruszoon weefkamfabrikant wonende te Bokstel met twee slagen, Hendrikus van Roesel met vijf slagen,

Drie waskaarsjes aangestoken en zonder stoornis uitgebrand zijnde en niemand meer gehoogd of geslagen hebbende, zoo verklaarde de verkooper gemagtigde de voorschreven goederen toe te wijzen aan en ten behoeve van Hendrikus van Roessel voornoemd voor de som van vierhonderd vijfendertig gulden,
zegge …………………………………………………………………………………………………………………..   f.  435,00
die verklaarde dezen koop gedaan en deze slagen getseld te hebben voor en ten behoeve van Adriaan van Meersbergen, spoorwegbeambte wonende te te Bokstel, voor dezelve instaande de rakocaverende en accepterende.

De komparanten zijn mij notaris bekend.
Na aldus tot des avonds half zeven ure te zijn bezig geweest, hebben wij dit proces verbaal gesloten op dato en ter plaatse voormeld, in tegenwoordigheid van … candidaat notaris en … beiden aan mij notaris bekend als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de komparanten, de heer kantonregter en dezelve getuigen deze met mij notaris geteekend.

Tenslotte valt nog het overlijden van Adriana te melden in 1896. Zij is 58 jaar oud geworden en echtgenote van Joannes de Beer. Hij overlijdt in 1900 in St. Oedenrode, 70 jaar oud.


13.k7   JOHANNA-MARIA SANTEGOETS

13.k7   JOHANNA-MARIA SANTEGOETS,  dochter van Jan Adriaen   12.e4

Geboren in Boxtel op 15 jan 1841 ,  overleden aldaar 9 apr 1909.
Kind (ongehuwd):
14.h1   Cornelis,  geboren in Boxtel 10 mei 1871.

Bij de beschrijving van bovengenoemde zus Adriana is te zien dat de drie zussen Adriana, Maria en Johanna Maria meerdere aktes gezamenlijk lieten registreren, zoals de verkoop van het huis van hun ouders aan Maria en Johanna Maria waarbij dit huis tevens als onderpand dient voor een lening van f. 250 van een “manufacturier” in Boxtel. Drie jaar later in 1883 zijn er problemen met het betalen van rente en aflossing van genoemde lening en verkoopt de “manufacturier” genoemd huis weer. Het huis blijkt dan twee huurders te hebben terwijl je mocht veronderstellen dat de twee zussen daarin zouden wonen. Maar mogelijk was dat te hoog gegrepen voor twee dagloonsters.

Van Maria hebben we geen geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte gevonden. Waarom die ontbreken is niet duidelijk. Zij komt wel uitdrukkelijk voor in bovengenoemde en onderstaande notariële akten.

Begin januari 1883, terwijl de verkoop van het ouderlijk huis speelt, vervoegen Maria en Johanna Maria zicht bij de notaris (link):

Voor Bernard Eduard August van Dijck, notaris gevestigd te Sint Michiels Gestel, zijn in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:
Maria Santegoeds en
Johanna Maria Santegoeds, beiden dagloonster wonende te Boxtel,
Die bij deze hebben verkocht, losgelaten en overgegeven aan Pero van Laarhoven en Jacobus van Laarhoven, beiden zonder beroep, insgelijks te Boxtel woonachtig, voor welke koopers alhier is mede verschenen de eerstgenoemde hunner, die verklaarde voor zich zelven en als volgens zijne verklaring daartoe mondelijng gemachtigd door zijnen broeder Jacobus van Laarhoven, ook voor dezen in koop aan te nemen:
De navolgende gedeelten van het perceel hof en grasland gelegen te Boxtel ter plaatse Koevert, kadastraal bekend sectie F nummer 1614 als.

 1. Ongeveer drie aren veertig centiaren aan de noordzijde, scheidende in eene rechte lijn oostwaarts vanaf het midden van den sloot tusschen voorgenoemd perceel F 1614 en F 544, eigendom der koopers, tot aan de weg naar de nieuwe brug en
 2. Ongeveer vier en twintig centiaren aan de westzijde, scheidende op den ongeveer drie meter oostwaarts geplaatste paal; van daar in een rechte lijn zuidwaarts, tot op de gestelde afpaling aan de groote baan.

Zoo en in dier voege als deze goederen zich met al derzelver voor- en nadeelige erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen, bevinden en gedragen, zonder eenig uitzondering of voorbehouding, om door de koopers terstond in vollen eigendom en genot te worden aanvaard, onder den last om daarvan voortaan alle belastingen te betalen.
Volgens opgaaf van partijen is deze verkoop geschied voor en om de som van twintig gulden; de verkoopsters erkennen die som van de koopers te hebben ontvangen en verklaren daarvoor kwijting te geven, onder toestemming in de levering door overschrijving in de openbare registers.

Partijen verklaren dat het verkochte de verkoopsters is aangekomen, deels bij opvolginghunner ouders Johannes Santegoeds en Cornelia van Thuijl en deels bij openbare verkooping, gehouden door mij notaris den vijfentwintigsten november achttienhonderd achtenzeventig zegge negenenzeventig, overgeschreven den twintigsten december daaraanvolgende in deel 878 nummer 43.
De comparanten zijn mij notaris bekend.
Waarvan Acte
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel ten jantore van mij notaris, op heden den drieëntwintigsten januari achttienhonderd tachtig, in tegenwoordigheid van den heer George Henri van Haastert, candidaat-notaris en Adrianus van Rooij, kleermaker, beiden wonende te Sint MichielsGestel als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de verkoopster verklaart deze acte niet te kunnen onderteekenen wegens onbedrevenheid in deschrijfkunst en heeft de comparant kooper derder met mij notaris geteekend benevens met de getuigen.

Onmiddellijk hierna volgt een nieuwe schuldbekentenis van de twee dames voor 125 gulden (link);

Voor Bernard Eduard August van Dijck, notaris gevestigd te Sint Michiels Gestel, zijn in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:
Maria Santegoeds en
Johanna Maria Santegoeds, beiden dagloonster wonende te Boxtel,
Die bekend hebben gelijk zij bekennen bij deze, hoofdelijk wel en deugdelijk schuldig te zijn aan den heer Henri van de Meerendonk, manufacturier wonende te Boxtel, voor wien ten deze is mede verschenen de heer Heorge Henri van Haastert, candidaat-notaris wonende te Sint Michiels Gestel, volgens zijne verklaring daartoe mondeling gemagtigd en alzoo aannemende de som van een honderd vijfentwintig gulden, wegens geldlening van gelijke som door den schuldeischer van haar eerstgenoemde comparanten, op den vierden januari jongstleden in gereed geld gedaan.

Van welke som van een honderd vijfentwinrig gulden, de comparanten schuldenaren beloven en zich hoofdelijk verbindende aan den schuldeischer te betalen interessen tegen vijf ten honderd in het jaar en wel voor het eerste reis op den vierden januari achttien honderd een en tachtig en zoo vervolgensjaarlijks tot aan de gehele en daadwerkelijke teruggaaf en aflossing der hoofdsom; welke aflossing ten allen tijde door den schuldeischer zal mogen geschieden, mits elkander doende eene voorafggaande op- of aanzegging van minstens drie maanden bevorens.

Tot waarborg der teruggaaf van de hoofdsom van een honderd vijfentwintig gulden en de betaling der interessen, verklaren den comparanten schuldenaren te bezwaren en te onderzetten, de volgende reeds met eene eerste hypotheek ten behoeve van de schuldeischer bezwaarde goederen als:
Het huis, erf en perceel opgaande boomen, staande en liggende te Boxtel, kadastraal bekend sectie F nummers 1942 en 1614, te zaman groot veertig aren tachtig centiaren.

En zijn wijders partijen overeengekomen als volgt:
Dat bij gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of van de betaling der verschuldogde interessen, de schuldeischer onherroepelijk zal zijn gemagtigd de verbonden goederen in het openbaarte doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst te verhalen, zoowel de hoofdsom als de interessen en de kosten.

Dat het kapitaal terstond zal opeischbaar zijn in geval van inbeslagneming der verbonden goederen door derden, en zoodra de schuldenaressen nalatig zijn in de nakoming van een of meer der verplichtingen, huren zij bij uit deze verbintenis voortvloiende; zoo dat de schuldenaressen zullen in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn, zonder dat deswege in morastelling vereischt wordt.

Dat alle kosten waartoe deze nu en in het vervolg zal aanleiding geven, door de schuldenaressenzullen moeten worden gedragen, en dat door haar alle betalingen ter onderwerpelijke zake zullen moeten worden gedaan zonder compensatie, aan handen en ten woonhuize der schuldeischer.

De comparanten zijn mij notaris bekend.
Waarvan Acte
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel, ten kantore van mij notaris, heden den driëntwintigsten januari achttienhonderd tachtig, in tegenwoordigheid van Adrianus van Rooij, kleermaker wonende te Sint Michiels Gestel en Pero van Laarhoven, landbouwer wonende te Boxtel als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing, hebben de schuldenaressen verklaard deze acte niet te kunnen onderteekenen wegens onbedrevenheid in de schrijfkunst en heeft de gemagtigde schuldeischer deselve met de getuigen en mij notaris geteekend.

Op 27 maart wordt er nogmaals een hypothecaire obligatie geregistreerd (link):

Voor Bernard Eduard August van Dijck, notaris gevestigd te Sint Michiels Gestel, zijn in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:
Maria Santegoeds en
Johanna Maria Santegoeds, beiden dagloonster wonende te Boxtel,
Die bekend hebben gelijk zij bekennen bij deze, hoofdelijk wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de juffrouwen Louisa Frederika Dorothea Schultze en Amalia Schultze, beiden zonder beroep, mede te Boxtel woonachtig, voor wie ten deze is mede verschenen de heer George Henri van Haastert, candidaat-notaris wonende te Sint Michiels Gestel, volgens zijne verklaring daartoe mondeling gemachtigd en alzoo aannemende de som van driehonderd twaalf gulden wegens geldlening van gelijk bedrag, door de schuldeischers aan haar eerstgenoemde comparanten, vóór dagteekening dezes, in gereed geld gedaan.

Van welke som van driehonderd twaalf gulden, de schuldenaressen bloven en zich verbinden hoofdelijk, aan de schuldeischeressen te betalen interessen tegen vier ten honderdin het jaar en wel voor de eerste reis heden over een jaar en zoo vervolgens jaarlijks tot aan de geheele en daadwerkelijke teruggaaf en aflossing der hoofdsom; welke aflossing ten allen tijde door de schuldeischeressen zal kunnen gevorderd worden en door de schuldenaressen zal mogen geschieden, mits elkander doende eene voorafgaande op- of aanzegging van minstens drie maanden bevorens.

Tot waarborg der teruggaaf van de hoofdsom van driehonderd twaalf gulden en der betaling van de interessen, verklaren de comparanten-schuldenaressen te bezwaren en te onderzetten, de volgende reeds met hijpotheek bezwaarde onroerende goederen, als:
Het huis, erf en perceel opgaande boomen, gelegen te Boxtel ter plaatse Koevert, kadastraal bekend sectie F nummer 1942 en 1614, te zamen groot veertig aren tachtig centiaren. En zijn partijen wijders overeengekomen als volgt:

 1. dat de schuldenaarde bezwaarde goederen in behoorlijken staat zal moeten onderhouden, dezelve niet in waardezal mogen verminderen, noch zonder schriftelijke toestemming der schuldeischeressen verhuren of op welke wijze ook aan derden in gebruik afstaan en in geen geval vooruitbetaling van huur of gebrukspenningenzal mogen bedingen of genieten.
 2. Dat de verbonden gebouwen, gedurende het bestaan dezer schuld, behoorlijk tegen de gevaren van brand zullen moeten zijn en bkijven verzekerd; dat in geval van schade aan dezelven overgekomen, de assurantiepenningen tot het beloop der inschuld en der verschuldigde interessen, in de plaats van de onderzetting zullen treden; dat de schuldenaressen, om de schuldeischeresseneventueel het effect van dit bedingte doen genieten, aan dezelve telkens op eerste vordering zal overleggen de pois van verzekering en de kwitantie der jaarlijksche bijdrage.
 3. Dat het kapitaal terstond zal opeischbaar zijnin geval van inbeslagneming der verbonden goederen door derden en zoodra de schuldenaressen nalatig zijn in de nakoming van een of meer der verplichtingen harerzijds uit deze verbintenis voortvloeiende, zóó dat de schuldenaressenzullen in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn, zonder dat deswege in morastelling vereieischt wordt.
 4. Dat alle kosten inbegrepen die van vorderingen en beteekeningen waartoe deze geldleening zoude mogen leiden, door de schuldenaressen zullen worden gedragen en dat voor alle betalingen ter onderwerpelijke zake zullen worden gedaan aan handen en ten woonhuize der schuldeischeressen, zonder compensatie.

De bedingen hiervoor onder c. en d. vermeld, zullen eerst van kracht worden, wanneer de schuldeischeressen voor de in deze acte erkende schuld, eerste hijpotheekhoudster op het verbonden goed zullen zijn geworden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.
Waarvan Acte
Gedaan en verleden te Sint Michiels Gestel den zevenentwintigsten maart achttienhonderd tachtig in tegenwoordigheid van Adriaan van Rooij, kleermaker en Hendrikus Maas, landbouwer, beiden wonende te  Sint Michiels Gestel als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant van Haastert  deze met de getuigen en mij notaris geteekend en hebben de overige comparanten verklaard daartoe wegens onbedrevenheid in de schrijfkunst niet in staat te zijn.

Kennelijk zijn de dames Maria en Johanna Maria er niet in geslaagd om alle schulden en renten volgens contract te betalen want in 1883 wordt het onderpand door de schuldeiser in het openbaar verkocht, zie akten hierboven bij Adriana 13.k4


13.m1   JOHANNA  SANTEGOETS

13.m1   JOHANNA  SANTEGOETS,  dochter van Andries Jan   12.f10

Geboren in Goirle op 13 sep 1833, overleden aldaar op 20 juli 1897.
Gehuwd aldaar op 12 jan 1859 met Joannes Baptist Snels (overleden 1898-01-02 aldaar)
Kinderen geboren in Goirle: 1859-10-23 Wilhelmina, 1862-02-16 Peter, 1865-04-27 Johanna-Maria, 1868-04-01 Anna Maria, 1871-03-27 Johannes-Cornelis.

Er zijn alleen gegevens van de Burgerlijke Stand bekend, geen andere akten.

Uit de trouwakte blijkt dat Johanna kan schrijven, in tegenstelling tot haar man (link)

Als Johanna in 1897 overlijdt op 63 jarige leeftijd luidt de aangiefte van successie (link)

Memorie van aangifte voor het recht van successie, betreffende de nalatenshap
van Johanna Santegoets, overleden te Goirle den 20 juli 1897.

Ondergetekenden:

 1. Peter Snels, wever wonende te Goirle, zoon van de erflaatster,
 2. Cornelis Meeuwsen, wever, wonende te Goirle, als in algeheelegemeenschap van goederen gehuwd met Maria Snels, dochter van erflaatster,
 3. Johannes-Cornelis Snels, werkman, wonende te Tilburg, zoon van de erflaatster,
 4. Jan-Baptist Maas, werkman wonende te Tilburg, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Wilhelmina Snels, dochter van erflaatster,
 5. Martinus van Wijswijk, landbouwer wonende te Tilburg, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna-Maria Snels, dochter van de erflaatster,

Verklaren:
dat op den 20 juli 1897 te Goirle, alwaar zij haar laatste woonplaats had, is overleden Johanna Santegoets, echtgenoote van Jan-Baptist Snels, tot erfgenamen bij versterf nalatende hare wettige kinderen genoemd onder 1e tot en met 5e ieder voor een vijfde gedeelte:
dat hare nalatenschap bestaat uit:
Baten: de onverdeelde helft in:

 1. huis met erf, bouwland, weiland en heide, gelegen onder de gemeente Goirle, kadastraal bekend sectie C nummers 59 en 65, sectie E nummers 89, 90, 91, 190, 117, 118, 119. 244, 366, 581, 170, 737, 750, 769, 793, 794, 795, 796, 143 en 239 te zamen groot 7 hectaren 61 aren 50 centiarendoor de aangevers geschat op ……………………………………………………………..   f.  1.140,00
 2. roerend vermogen, bestaande in huisraad, landbouwgereedschappen, landbouwvoortbrengselen en levende have, geschat als voor op ……………………………………………………………………………   650,00
 3. kleederen van man en vrouw, geschat als voor op ………………………………………………………….   3,00
  Totaal…………   f.1.913,00

Waarvan de helft bedraagt ……………………………………………………………………………………..   f.  956,50

Schulden en lasten:

De helft eener hypothecaire schuldvordering dd 9 october 1879, ten behoeve van Johannes Donders, wegens geleend geld ten bedrage van f. 1.800,- renderende 4 %,
waarvan de helft …………………………………………………………………………………………………….. f.  900,00
De helft eener som van  f. 300 renterende 4 % wegens ophand geld van
Adriaan Snels is ……………………………………………………………………………………………………….  150,00
De helft der loopende interessen van voornoemde schuldvorderingen tot en
met den dag van het overlijden ten bedrage van  f. 60,- is……………………………………………………    30,00
Aan L. Francken wegens pacht van hooiland ten bedrage van f. 27,50
waarvan de helft ten laste van erflaatster is ………………………………………………………………………   13,75
Begrafeniskosten van de erflaatster…………………………………………………………………………………..   60,00
Een schuldvordering van f. 16,- van Corstiaan Boodt, arts te Goirle wegens
geneeskundige behandling van de overledene gedurende hare laatste ziekte ……………………………… 12,00
Totaal…………… 1.165,75

Nadeelig saldo der nalatenschap ………………………………………………………………………………….   209,25

Tenslotte verklaren de aangevers dat de overledene geene goederen als … de erfgenamen bezat en dat door dit overlijden geen vruchtgebruik of periodieke uitkeringen zijn vervallen of overgegaan.
Goirle, den 26 januari 1800 achtennegentig,
P.Snels, C. Meeuwsen, J.C. Snels, J.B. Maas, M. van Rijswijk


13.m2   MARIA  SANTEGOETS

13.m2   MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Andries Jan   12.f10

Geboren in Goirle op 2 juni 1835, overleden aldaar 17 nov 1896.
Gehuwd aldaar op 21 feb 1870 met Adrianus, zoon van Nicolaas van de Sande,
overleden in Goirle op 1882-03-20,  49 jr.
Kinderen: 1870-11-18 in Tilburg Anna-Johanna (+1888-07-22 in Goirle), 1872-06-12 in Goirle Johannes-Andries, 1873-12-08 in Goirle Johannes-Paulus (+1880-04-06 aldaar), 1876-11-29 in Goirle Martinus-Cornelis.

Er zijn alleen bovenstaande gegevens van de Burgerlijke Stand bekend, geen andere akten.

Maria en Adriaan konden beiden lezen en schrijven: link


13.m4   PETRUS-CORNELIS  SANTEGOETS

13.m4   PETRUS-CORNELIS  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   12.f10

Geboren in Goirle 13 jan 1840 ,  overleden aldaar 1 sep 1906.
Gehuwd in Goirle op 17 okt 1871 met Adriana dochter van Jan Baptist van Roessel (geboren in Alphen en Riel 9 mei 1840, overleden 15 juni 1875).
Kinderen :
14.j01   Jan-Baptist,  geboren in Goirle 24 sep 1872.
14.j02   dood geboren kindje,  Goirle 14 juni 1875. Ook de moeder sterft.

Huwelijk 2: Petrus hertrouwt in Goirle op 21 aug 1879 met Johanna Jacobs (geboren in Lage Mierde 2 mei 1846, overleden 29 nov 1915).
Kinderen :
14.j03   Johanna-Maria,  geboren in Goirle 7 apr 1880.
14.j04   Petrus-Johannes,  geboren in Goirle 19 apr 1881.
14.j05   Anna-Catharina,  geboren in Goirle 7 juni 1882
14.j06   Andries,  geboren in Goirle 31 dec 1883 tweeling, overleden 6 mrt 1884.
14.j07   Johannes,  geboren in Goirle 31 dec 1883 tweeling.
14.j08   Adrianus-Godefridus,  geboren in Goirle  5 mei 1885.
14.j09   Johanna-Catharina (Trien),  geboren in Goirle 24 feb 1887.
14.j10   Franciscus-Josephus-Hendrikus,  geboren in Goirle 2 mrt 1890.

Landbouwer

Alleen de akten van de Burgerlijke Stand zijn bekend.


13.m5   JAN-BAPTIST  SANTEGOETS

13.m5   JAN-BAPTIST  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   12.f10

Geboren in Goirle 30 aug 1842 ,  overleden 5 juni 1873.

Jan-Baptist overleed op 30-jarige leeftijd en was landbouwer.

Bij de aangifte van successie verdelen zijn broers en zussen de erfenis (link-299)

1 Ab intestate
2. Santegoets
Cornelis 1/6, Peter 1/6, Johanna gehuwd met Jan-Baptist Snels 1/6, Maria gehuwd met Adriaan van de Sande 1/6, Franciscus 1/6, bouwlieden, Adriaan 1/6 minderjarig, Goirle,
broers en zusters van de overledene

Onder Hilvarenbeek ½ in weiland sectie H nr 563 en 564 groot 53,8 are voor het geheel geschat op, met andere goederen onder Goirle f. 5.300,-

 1. Baten ………………………………….. f.3.925
 2. Lasten en schulden…………………. 2.887
 3. Saldo                                      f. 1.038

Dat het passief dezer nalatenschap bestaat in:
De helft in:

 1. het verschuldigde wegens overbedeeling van contanten bij scheiding aan de minderjarigen Franciscus en Adriaan Santegoeds onder voogdij van Johannes Philipsen te Goirle blijkens akte verleden voor den notaris Josephus Antonie Daamen te Tilburg de dato 3 january 1870, ten bedrage van twee duizend zeven en zestig gulden vijftien cent, dus ………………………………………….   f. 2.067,15
 2. Idem wegens geldleening aan dezelfde minderjarigen blijkens onderhandsch
  schuldbewijs, getekent te Goirle den 4 januarij 1870 ten bedrage van
  vier honderd gulden, dus, ……………………………………………………………………………..   400,00
 3. Idem wegens als voor aan Adriaan Schellekens, te Goirle, blijkens onderhandsch
  schuldbewijs getekent te Goirle den 28 december 1869 ten bedrage van
  zes honderd gulden ……………………………………………………………………………………..   600,00
 4. Idem wegens als voor aan Bernardus Bruers, te Goirle, blijkens onderhandsch
  schuldbewijs, getekent te Goirle den 11 december 1869 ten bedrage van
  zes honderd gulden ……………………………………………………………………………………..   600,00
 5. Idem wegens als voor aan de weduwe Adriaan Dijkmans te Goirle, blijkens
  onderhandsch bewijs, getekend te Goirle den 2 febriary 1870 ten bedrage van
  drie honderd gulden, dus ………………………………………………………………………………   300,00
 6. Idem wegens als voor aan Michiel van de Pol, te Goirle, den 1 januarij 1870
  ten bedrage van vijf honderd gulden ………………………………………………………………..   500,00
 7. Idem wegens als voor, aan Bernardus Bogaers, te Goirle, blijkens onderhandsch
  schuldbewijs, getekend te Goirle, den 31 december 1869, ten bedrage van
  duizend gulden …………………………………………………………………………………………   1.000,00
 8. de loopende rente ad 4 procent over de opgemelde kapitalen tot den sterfdag
  honderdacht gulden vijfentachtig cent, dus ………………………………………………………….   108,85

  Tezamen vijf duizend  vijf honderd zes en zeventig………………………………..   f. 5,576,00
Waarvan de helft is twee duizend zevenhonderd achten tachtig gulden, waarbij …………..   f. 2.788,00
gevoegd moet worden de dood en begrafeniskosten tot en met het eerste
jaargetijde, ter somme van negenennegentig gulden, dus …………………………………………………..   99,00

Totaal van het passief twee duizend achthonderd zeven en tachtig gulden ……………………   f. 2.887,00
=======

Balans
Het actief bedraagt …………………………….   f. 3.925,00
Het passief…………………………………………..   2.887,00
Zodat het zuiver saldo deser nalatenschap
blijft bedragen duizendachtendertig gulden   f. 1.038,00

Dat den overledene geene goederen als gezwaarde erfgenamen of in vruchtgebruik bezat en voor zijn overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn.
Goirle, den    september 1800 drie en zeventig,


13.m6   PETER  SANTEGOETS

13.m6   PETER  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   12.f10

Geboren in Goirle op 19 sep 1845 ,  overleden aldaar op 28 apr 1899.
Gehuwd in Goirle op 21 feb 1876 met Maria Willemse (geboren in Goirle 14 nov 1852, overleden aldaar 25 juli 1930).
Kinderen :
14.m1   Andries-Johannes,  geboren in Goirle 1 dec 1876.
14.m2   Wilhelmus-Martinus,  geboren in Goirle 30 mei 1880.
14.m3   Johannes-Adrianus,  geboren in Goirle 10 sep 1882.
14.m4   Wihelmina-Maria, geboren in Goirle 19 sep 1884.
14.m5   Marinus-Cornelis,  geboren in Goirle 5 apr 1887.
14.m6   Martinus-Cornelis,  geboren in Goirle 27 juli 1893.

Dienstknecht, fabriekswever

Behalve bovenstaande akten van de Burgerkijke Stand zijn geen andere gegevens bekend.

Uit de huwelijksakte blijkt dat zowel Peter als Maria konden schrijven.


13.m7   FRANCISCUS  SANTEGOETS

13.m7   FRANCISCUS  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   12.f10         

Geboren in Goirle op 11 apr 1849 ,  overleden aldaar op 2 nov 1931, 82 jaar.
Gehuwd in Goirle op 15 jan 1875 met Jacoba Willemse (geboren 2 jan 1849,
overleden aldaar 5 juli 1935, 86 jaar).
Kinderen :
14.n1   Johanna Maria,  geboren in Hilvarenbeek op 11 dec 1875.
14.n2   Wilhelmus Josephus,  geboren in Goirle op 22 mei 1879.
14.n3   Cornelis Andreas,  geboren in Goirle 1881-12-15.
14.n4   Wilhelmina,  geboren in Goirle 21 juni 1884.
14.n5   Johanna Adriana Maria,  geboren in Goirle 1 feb 1887.
14.n6   Josephus Wilhelmus Martinus,  geboren 12 aug 1889.
14.n7   meisje, dood geboren op 15 sep 1892 in Goirle.

Landbouwer

Geen andere gegevens bekend als bovenstaande akten van de Burgerlijke Stand.


13.m8   ADRIAAN  SANTEGOETS

13.m8   ADRIAAN  SANTEGOETS,  zoon van Andries Jan   12.f10

Geboren in Goirle op 14 nov 1852,  overleden aldaar 25 mei 1909.
Gehuwd in Goirle op 20 apr 1874 met Elizabeth van den Berg, geboren 18 feb 1852 te Goirle, overleden op 09-10-1907 te Goirle, 55 jaar.
Kinderen, geboren in Goirle:
14.k01   Johannes-Andries, geboren 8 jan 1875.
14.k02   Maria-Catharina-Cornelia,  geboren 4 jul 1877, overleden 5 nov 1878 in Goirle.
14.k03   Maria-Catharina-Cornelia,  geboren 4 jan 1879, overleden 26 mrt 1882 in Goirle.
14.k04   Dionisius-Cornelis,  geboren 1 okt 1880, overleden 1 mei 1902 in Goirle.
14.k05   Johanna-Maria-Cornelia,  geboren 2 okt 1882.
14.k06   Maria-Catharina, geboren 17 juli 1884.
14.k07   Johannes-Cornelis,  geboren 19 aug 1886.
14.k08   Maria-Cornelia,  geboren 5 jan 1889.
14.k09   Peter-Cornelis,  geboren 26 jan 1890.
14.k10   Josephus-Henricus-Cornelis, geboren 9 sep1893. overl.: 10 jan 1899 in Goirle.
14.k11   Jacoba-Cornelia, geboren 12 jan 1895.
14.k12   doodgeboren meisje, 4 dec 1896.

Wever

Zowel Adriaan als zijn vrouw kunnen lezen en schrijven blijkt uit hun trouwakte:

De handtekening van Adriaan zullen we nog vaak tegenkomen op de geboorteaktes van zijn talrijke kinderen. En helaas ook op 4 overlijdensaktes. Maar dat is dan ook alles wat we van hem konden vinden.


13.n3   JOANNA-MARIA  SANTEGOETS

13.n3   JOANNA-MARIA  SANTEGOETS,  dochter van Jan Jan  12.f07

Geboren in Goirle 27 feb 1846, overleden aldaar 14 aug 1914.
Gehuwd in Goirle 19 aug 1872 met Jan Baptist Delien 30 jr., overl. aldaar 26 feb 1909.
Kinderen, geboren in Goirle: Hendrikus 1872-12-09, Antonius 1876-02-18, Johannes-Baptist 1877-11-29,  Maria-Catharina 1879-04-09 (overleden aldaar 1885-12-22),
Peter-Cornelis 1880-12-15,  Johanna-Wilhelmina-Maria 1884-05-05, Woutherus tweeling
1886-03-15, Franciscus tweeling 1886-03-15 (overleden aldaar 1886-09-18),

De geboorteakte van Johanna Maria is niet geregistreerd. Bij de huwelijksakte wordt dit verklaart. Dat is -buiten bovenstaande aktes van de Burgerlijke Stand- alles wat er over haar bekend is.


13.p2   ANNA  SANTEGOETS

13.p2   ANNA  SANTEGOETS,  dochter van Cornelis Willem  12.g7

Geboren in Boxtel op 1 mei 1853 ,  overleden in St. Michielsgestel 2 jan 1899.
Huwelijk op 27 jan 1874 in St Michielsgestel met Johannis van den Heuvel,
Hij overleed aldaar op 19 april 1921.
Kinderen geboren in St. Michielsgestel: Wilhelmus 1876-01-13, Theodora 1877-01-17,
Marinus 1879-12-12 (+1899-03-15), Gerardina 1881-02-03, Petronella 1882-09-22 (+1882-10-08), Petrus 1883-11-12, Petronella 1885-05-02, Francisca 1886-07-10
(+1888-06-04), Maria 1887-10-20 (+1888-05-24), Maria 1888-12-30, Martina 1890-01-25, (+1890-08-26), Martinus 1891-05-16 (+1891-06-25), Johannes 1894-05-06 (+1895-01-22).

Behalve de gegevens van de Burgerlijke stand zijn er geen gegevens van Anna bekend. Uit de registratieregisters blijkt dat haar jongere broer Martinus bij haar in Sint Michielsgestel is komen wonen.


13.p3   MARTINUS  SANTEGOETS

13.p3   MARTINUS  SANTEGOETS,  zoon van Cornelis Willem  12.g7

Geboren in Boxtel op 3 aug 1855,  overleden 15 nov 1905 in St. Michielsgestel

Martinus woonde bij zijn hierboven genoemde zus Anna en schoonbroer Johannis van de Heuvel in Sint Michielsgestel. Behalve geboorteakte en overlijdensakte zijn er geen gegevens bekend. Hij was boerenknecht van beroep.